Wersja językowa
pl

Strategia Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK

Strategia Rozwoju Obszaru Otoczenia CPK

Przyjęta przez Rząd w dn. 7 listopada 2017 r. Koncepcja CPK zakłada, że Centralny Port Komunikacyjny stanie się integratorem aglomeracji warszawsko-łódzkiej, dynamizując procesy metropolizacji w centralnej Polsce, zaś bezpośrednie otoczenie CPK stanie się najlepiej skomunikowanym miejscem w kraju, dzięki łącznemu potencjałowi lotniska, głównego przesiadkowego dworca kolejowego oraz systemowi dróg krajowych. Regiony lotniskowe na całym świecie wykorzystują wyjątkowe skomunikowanie (connectivity) do rozwoju opartego o zdolność do efektywnego i konkurencyjnego przemieszczania ludzi i towarów, kluczową dla współczesnych gospodarek.

ARENA DYNAMICZNEGO ROZWOJU

Regiony lotniskowe są arenami dynamicznego rozwoju gospodarczego i urbanistycznego.

Wpływ inwestycji lotniskowych wykracza daleko poza samą infrastrukturę. Porty lotnicze stanowią istotny czynnik rozwoju gospodarczego swoich regionów. Wpływają pozytywnie na większą mobilność ludzi, zapewniają rozwój turystyki, stwarzają nowe możliwości dla inwestorów i biznesu dzięki zwiększeniu dostępności rynków zagranicznych, przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy. W rezultacie to właśnie porty lotnicze będą odpowiadały za kształtowanie gospodarki i rozwoju urbanistycznego w XXI wieku.

Powstanie lotniska generuje olbrzymi potencjał rozwoju dla jego otoczenia. Atrakcyjne tereny inwestycyjne generują nowe inwestycje, te z kolei przekładają się bezpośrednio na tworzenie nowych miejsc pracy. Przesiadkowy charakter planowanego lotniska wygeneruje również dodatkowy ruch turystyczny i zwiększone zapotrzebowanie na usługi w regionie.

Główne czynniki napędzające rozwój regionów okołolotniskowych:

 • bliskość portu lotniczego zwiększa możliwości eksportu i konkurowania na światowych rynkach niższą ceną;
 • efekt synergii – bliskość poszczególnych branż i możliwość współpracy stwarza nowe możliwości rozwoju;
 • pełne wykorzystanie lokalnego potencjału gospodarczego i turystycznego.

W sercu Polski powstanie obszar funkcjonalny o wyjątkowym skomunikowaniu ze światem. Na skrzyżowaniu autostrady A2 i planowanej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej wybudowany zostanie Centralny Port Komunikacyjny - główne lotnisko Polski, połączone z dworcem kolejowym łączącym wszystkie regiony Polski.

MARCIN HORAŁA, PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. CPK

Region zachodniego Mazowsza stanie się areną dynamicznego rozwoju urbanistycznego i gospodarczego. Na jego terenie powstaną nowe ośrodki biznesowe i miejskie, zrealizowane zostaną inwestycje logistyczne oraz przemysłowe, rozwijać się będzie turystyka i rozrywka. Okolice Baranowa będą nowym polskim oknem na świat.

MIKOŁAJ WILD, PREZES ZARZĄDU CPK

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ROZWOJEM OBSZARU OTOCZENIA CPK

Regiony lotniskowe na całym świecie zarządzane są w sposób zintegrowany – zapewnia to ich harmonijny rozwój, uwzględniający zarówno wymagania infrastruktury i biznesu, jak i zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców.

Zintegrowane podejście do zarządzania pozwala na pełne wykorzystanie szans biznesowych, jakie daje realizowana przez CPK infrastruktura:

 • rozwinięcie działalności badawczo-rozwojowej oraz edukacyjnej;
 • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw na rynku krajowym i rynkach zagranicznych;
 • wzrost zdolności polskiego przemysłu do sprostania globalnej konkurencji;
 • zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki.

STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU OTOCZENIA CPK

Strategia rozwoju obszaru otoczenia CPK 2040 (dalej „SR CPK”) jest dokumentem zapewniającym koordynację kierunków rozwoju obszaru znajdującego się w bezpośrednim oddziaływaniu multimodalnego węzła transportowego, tworzonego w ramach realizacji Koncepcji CPK. Formalne ramy systemu zarządzania rozwojem kraju wykorzystywane są do osiągnięcia opisanego wyżej zasadniczego celu strategicznego oraz zapewnienia Obszarowi otoczenia CPK zrównoważonego rozwoju społeczno-przestrzenno-gospodarczego, dla którego podstawowym impulsem rozwojowym pozostaje unikalne skomunikowanie. SR CPK ma charakter ponadlokalny i zintegrowany, programując przemianę strukturalną obszaru oraz generując szereg procesów planistycznych w celu zapewnienia jej efektywności. 

SR CPK jest wypracowywana wspólnie i w porozumieniu między samorządami Obszaru otoczenia CPK oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. CPK, zaś Spółka CPK działając na podstawie powierzenia jest w tym procesie podmiotem stymulującym i koordynującym prace nad jej opracowaniem. Celem działań w zakresie budowania partnerstwa terytorialnego Obszaru otoczenia CPK nie jest zastępowanie oraz rozbudowywanie istniejącego podziału administracyjnego Państwa. Istotą działań ukierunkowanych terytorialnie jest dostosowanie zakresu przestrzennego interwencji do zdefiniowanych powiązań społeczno-gospodarczych przekraczających granice gmin, powiatów i województw. 

 

SR CPK nie będzie zastępować gmin, powiatów i województw w ich ustawowych zadaniach, lecz uzupełni i zintegruje te działania, które są niezbędne do osiągnięcia długofalowych celów rozwojowych otoczenia CPK.

DELIMITACJA OBSZARU OTOCZENIA CPK

Wariant delimitacji obszaru otoczenia CPK obejmuje 18 gmin znajdujących się na obszarze województwa mazowieckiego:

 • Baranów,
 • Błonie,
 • Brwinów,
 • Grodzisk Mazowiecki,
 • Jaktorów,
 • Michałowice,
 • Milanówek,
 • Nowa Sucha,
 • Ożarów Mazowiecki,
 • Piastów,
 • Podkowa Leśna,
 • Pruszków,
 • Radziejowice,
 • Sochaczew (gmina),
 • Sochaczew (miasto),
 • Teresin,
 • Wiskitki,
 • Żyrardów.

Wchodzą one w skład 5 powiatów: sochaczewskiego, żyrardowskiego, warszawskiego zachodniego, grodziskiego i pruszkowskiego. Na obszarze wybranego wariantu zamieszkuje łącznie 388 275 osób (wg stanu na koniec 2021 r.). Obszar ten obejmuje 1080,6 km².

Możliwie wąski obszar otoczenia CPK pozwoli na nawiązanie ściślejszej współpracy z lokalnymi samorządami oraz koncentrację środków publicznych na kluczowych działaniach związanych z wykorzystaniem potencjałów endo- i egzogenicznych wynikających z budowy CPK.

 

ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWOJU OO CPK

Rozwój obszaru przebiegać będzie w duchu trzech wartości:

SOLIDARNOŚĆ

Rozwój obszaru odbywać się będzie na zasadach solidarności - zaangażowane podmioty, publiczne i prywatne dzielą zarówno koszty związane z dynamicznym rozwojem obszaru, jak i czerpią z nich zyski. Lokalizacja i funkcjonowanie na Obszarze infrastruktury generuje uciążliwości, które równoważone są rozwojem gospodarczym Obszaru, wzrostem zamożności i poziomu życia mieszkańców oraz wzrostem możliwości finansowych samorządów. Obszar otoczenia CPK stanie się dla mieszkańców atrakcyjnym miejscem życia, zapewniającym wysoką jakość edukacji oraz oferującym atrakcyjne miejsca pracy, poprawiając sytuację demograficzną obszaru. Sprawnie działający sektor publiczny Obszaru otoczenia CPK będzie fundamentem koordynacji i spójności podejmowanych działań, z zachowaniem interesów wszystkich aktorów rozwoju. Sposób funkcjonowania sektora publicznego zostanie dostosowany do potrzeb wdrażania wysokiej jakości usług dla mieszkańców, biznesu i odwiedzających.

 

ŁAD PRZESTRZENNY

Rozwój obszaru oparty będzie o zintegrowane planowanie przestrzeni, zapewniające zrównoważony rozwój i koncentrację przestrzenną nowych obszarów zabudowy, a poprzez to - ochronę terenów otwartych, w tym możliwość kontynuacji działalności rolniczej. Na obszarach inwestycyjnych projektowane będą jakościowe zamierzenia, uwzględniające ich powiązania z otoczeniem oraz wymogi urbanistyki i architektury wynikające ze zmian klimatycznych i aktualnych wymagań wobec miejsc pracy i życia. Zwarta zabudowa skoncentrowana wokół węzłów transportowych pozwoli na oparcie przemieszczeń na obszarze o środki transportu inne niż samochód, w szczególności zapewniając doskonałą obsługę kolejową w skali obszaru, aglomeracji warszawskiej i kraju.

 

PARTNERSTWO

Rozwój odbywać się będzie w sposób harmonijny i w ścisłej współpracy pomiędzy interesariuszami. Solidarność, a więc współdziałanie i realizowanie wspólnej idei znajdzie odzwierciedlenie nie tylko w nazwie Portu, ale w rzeczywistym sposobie współdziałania zainteresowanych stron. Celem stanie się budowa długotrwałego partnerstwa rozwojowego między interesariuszami publicznymi i prywatnymi, umożliwiającego identyfikację i realizację celów rozwoju obszaru. Mieszkańcy Obszaru otoczenia CPK będą włączeni w procesy rozwojowe i uzyskają istotny wpływ na przyszły kształt Obszaru otoczenia CPK.

CELE STRATEGII ROZWOJU OO CPK

CEL I - CPK KATALIZATOREM ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Rozwój gospodarczy Obszaru otoczenia CPK w oparciu o potencjał transportowy wytworzony przez realizację Programu CPK jest ukierunkowany na stworzenie szerokiej oferty dla potencjalnych inwestorów.

CEL II - OBSZAR OTOCZENIA CPK DOBRYM MIEJSCEM DO ŻYCIA

Obszar otoczenia CPK jako atrakcyjne miejsce do mieszkania dla obecnych i przyszłych mieszkańców. Rozwój społeczny Obszaru otoczenia CPK ukierunkowany został na stworzenie możliwie najlepszych warunków do życia, wykorzystując pojawiające się nowe możliwości oraz minimalizując uciążliwość spowodowaną inwestycjami w obszarze CPK.

CEL III - DOBRZE ZAPLANOWANA PRZESTRZEŃ

Rozwój przestrzenny zintegrowany z rozwojem gospodarczym i społecznym, zapewniający adekwatny podział korzyści oraz nakładów pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces przekształceń Obszaru otoczenia CPK. Struktury osadnicze funkcjonują w sposób zrównoważony, mając na względzie zachowanie wysokich walorów przestrzeni.

CEL IV- EFEKTYWNIE ZARZĄDZANY OBSZAR OTOCZENIA CPK

Fundamentem wdrażania działań strategicznych w Obszarze otoczenia CPK jest sprawność administracji publicznej i zintegrowany system zarządzania oraz zapewnienie administracji gotowej do realizacji działań na rzecz projektu CPK oraz do wykorzystywania potencjałów płynących z funkcjonowania CPK. 

RAMY FORMALNOPRAWNE STRATEGII ROZWOJU OO CPK

Projekt Strategii podlegać będzie procedurom uregulowanym ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do planów/programów wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, dokonała znaczącej nowelizacji ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Ustawa zawiera zmodyfikowane ramy prawne dla opracowania, przyjęcia i realizacji SR CPK. Ustalenia ustawy obejmują przesądzenie, że obszar otoczenia CPK stanowi obszar funkcjonalny oraz obszar strategicznej interwencji w rozumieniu art. 5 pkt 6a i 6b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ustawa określa zasady kształtowania rozwoju otoczenia CPK, w celu zapewnienia m.in. zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego, powstawania i rozwoju zwartych struktur przestrzennych ograniczających transportochłonność i energochłonność, ochrony i kształtowania środowiska, wód oraz krajobrazu, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz ograniczenia niekorzystnych oddziaływań Inwestycji, Inwestycji Towarzyszących oraz obszarów prowadzenia intensywnej działalności gospodarczej. Nowelizacja doprecyzowuje ponadto zakres SR CPK poprzez wskazanie jej elementów, m.in. w zakresie obszarów o istotnym znaczeniu dla realizacji ustaleń strategii oraz wskazuje, że strategię przyjmuje Rada Ministrów w drodze uchwały, przy czym projekt strategii opracowuje Pełnomocnik Rządu ds. CPK we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. 

NEWSLETTER

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.