Wersja językowa
pl

STEŚ Warszawa – Łódź. Linia kolejowa nr 85 – Pytania i odpowiedzi

Jaki jest planowany dalszy udział społeczeństwa w realizowanej inwestycji?
W trakcie postępowania środowiskowego planowane są konsultacje społeczne zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Jakie są dalsze etapy inwestycji?
Kolejnymi Etapami inwestycji, realizowanymi równolegle lub po zakończeniu prac nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) będą: <ul> <li>Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko;</li> <li>Uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach;</li> <li>Konsultacje społeczne na etapie uzyskiwania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach – w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;</li> <li>Opracowanie projektu budowalnego;</li> <li>Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej;</li> <li>Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;</li> <li>Uzyskanie innych niezbędnych decyzji administracyjnych;</li> <li>Wykonanie robót budowalnych.</li> </ul>
Czy na linii kolejowej będą budowane stacje kolejowe?
<p style="language: pl; margin-top: 6.0pt; margin-bottom: 0pt; margin-left: 0in; text-align: justify; text-justify: inter-ideograph; direction: ltr; unicode-bidi: embed; mso-line-break-override: none; word-break: normal; punctuation-wrap: hanging;"><span style="font-size: 16.0pt; font-family: Calibri; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-fareast-font-family: +mn-ea; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; color: black; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; language: pl; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=50000;">Przedstawiane podczas I tury konsultacji społecznych proponowane lokalizacje przystanków i stacji pasażerskich poddano szczegółowym procesom analitycznym i symulacyjnym. Lokalizacje te poddano również pod konsultacje z organizatorami transportu oraz przewoźnikami operującym w regionie. Po przeprowadzeniu analizy potencjału dla przystanków pasażerskich, prac prognostycznych, mikrosymulacyjnych, a także po przeprowadzeniu procesu konsultacji branżowych z przewoźnikami i organizatorami transportu,<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>Zamawiający na podstawie uzyskanych wyników analiz podjął decyzję o skierowaniu do dalszych prac projektowych lokalizację stacji pasażerskiej w miejscowości Brzeziny. Ponadto, na linii przewiduje się budowę stacji technicznych do obsługi pociągów.</span></p>
Czy na linii występować będą przejazdy kolejowe?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla linii kolejowych dużych prędkości przewiduje się budowę wszystkich skrzyżowań z drogami i innymi ciągami komunikacyjnymi jako wielopoziomowe, co zapewni komfort dla mieszkańców oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa ruchu.
Jaki rodzaj pociągów poruszać się będzie po linii kolejowej?
Linia ma być przeznaczona do ruchu pociągów pasażerskich. Nie przewiduje się prowadzenia ruchu towarowego po linii kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa – Łódź.  Transport ładunków towarowych do stacji CPK odbywać się będzie innymi korytarzami kolejowymi.
Z jaką prędkością poruszać się będą pociągi po linii?
Linia kolejowa zostanie zaprojektowana tak, aby móc w przyszłości prowadzić ruch pociągów o prędkości maksymalnej 350 km/h. Prędkość eksploatacyjna na moment oddania do użytkowania wynosić będzie 250 km/h.
Jakie kryteria decydowały o odrzuceniu do dalszych analiz Wariantu W33 na odcinku Warszawa – CPK oraz Wariantu W34 na odcinku CPK-Łódź?
Po I etapie tury konsultacji społecznych opracowana została wstępna Analiza Wielokryterialna mająca na celu preselekcję trzech wariantów do dalszych prac projektowych, w tym do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Do dalszych analiz skierowano 3 warianty o najlepszej punktacji. W celu optymalnego dopasowania wariantów do występujących warunków projektowych i społecznych warianty W31, W32, W33, W34 zostały analizowane w podziale na odcinki od Warszawy do CPK oraz od CPK do Łodzi. Jednym z Kryteriów Analizy Wielokryterialnej były wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami. Kryterium to, obok Kryterium Środowiskowego, miało największą wagę spośród 4 analizowanych Kryteriów: SPOŁECZNO-LOKALIZACYJNE, ROZWOJOWE, TECHNICZNE, ŚRODOWISKOWE.
Jaki jest cel wykonywanego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ)?
Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji studialnej wraz ze wskazaniem rekomendowanego wariantu w zakresie koniecznym do prowadzenia działań w kolejnych etapach procesu inwestycyjnego.
Kto poniesie koszty budowy dróg i wiaduktów. Kto będzie później będzie utrzymywał te drogi?
Przebudowa i budowa dróg i wiaduktów realizowana będzie w ramach budżetu budowy CPK. Utrzymanie wybudowanych dróg o charakterze publicznym zostanie na podstawie porozumienia przekazane właściwym zarządcom drogowym.
Czy na nowych liniach oprócz pociągów dalekobieżnych pojawią się też pociągi regionalne?
W celu poprawy dostępności transportowej do ośrodków o znaczeniu regionalnym przyjęto, że budowane nowe linie będą wykorzystywane nie tylko przez relacje dalekobieżne, ale także powiązane z nimi połączenia kolejowe o charakterze regionalnym, a w związku z tym z większą liczbą postojów.
Co ile kilometrów będzie możliwy przejazd na druga stronę torów? Czy możliwy będzie przejazd np. co 2 km?
Standardy techniczne CPK (tom V.2 pkt 4) i przepisy krajowe mówią, że skrzyżowania wielopoziomowe nie mogą być rzadziej niż co 6km, w praktyce jednak na większości odcinków będą zlokalizowane w nieco większym zagęszczeniu. Dojazd do Wiaduktów będzie możliwy istniejącymi drogami lub specjalnie wybudowanymi, prowadzącymi do tych skrzyżowań. Rolnicy będą korzystać z ogólnodostępnych układów drogowych.
Co z sytuacją, gdy KDP przechodzi przez dom, a pozostawia resztę nieruchomości?
Gdy pozostała część działki będzie na tyle mała, że nie będzie nadawała się obiektywnie do wykorzystania, to zostanie ona wykupiona.
Jakie rodzaje pociągów będą poruszać się po linii i z jakimi maksymalnymi prędkościami?
Rozważa się obsługę 5 kategoriami pociągów: <ol> <li>IC – „InterCity”</li> <li>IR – „InterRegio”</li> <li>AX – "AirportExpress"</li> <li>OA – „OpenAccess”</li> <li>ReX – „RegioExpress”</li> </ol> Pociągi kursować będą z prędkością 250 km/h oraz 160 km/h (pociągi regionalne).
W jakim czasie będzie można dotrzeć do Warszawy, CPK, Łodzi ?
Czas przejazdu z Warszawy do Łodzi przez CPK wynosić będzie ok.: Waw-CPK: ok. 16-18 minut (w zależności od wybranego wariantu) CPK – Łódź: ok. 25-26 minut (w zależności od wybranego wariantu)
Czy linia kolejowa będzie ogrodzona?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dla linii kolejowych dużych prędkości na całej długości nowej linii CPK przewiduje się wygrodzenie linii. Wygrodzenie wykonuje się po obydwu stronach linii kolejowej. W ogrodzeniach będą wykonane bramy i furtki awaryjne dla potrzeb służb ratowniczych i jednostek utrzymania.
Co ile kilometrów będą zaprojektowane przejazdy dla rolników dojeżdżających na swoje pola?
Standardy techniczne CPK (tom V.2 pkt 4) i przepisy krajowe mówią, że skrzyżowania wielopoziomowe nie mogą być rzadziej niż co 6 km, w praktyce jednak na większości odcinków będą zlokalizowane w nieco większym zagęszczeniu. Dojazd do Wiaduktów będzie możliwy istniejącymi drogami lub specjalnie wybudowanymi, prowadzącymi do tych skrzyżowań. Rolnicy będą korzystać z ogólnodostępnych układów drogowych.
Czy ludność sąsiadująca z koleją będzie ją słyszeć? Jaka odległość od takiej linii jest na tyle bezpieczna, by dźwięk przejeżdżających pociągów nie był uciążliwy?
Na podstawie przeprowadzonych analiz akustycznych  przewiduje się zaprojektowanie urządzeń ochrony akustycznej w miejscach przekraczających dopuszczalne normy w postaci ekranów akustycznych i innych stosownych urządzeń. Zostanie to uszczegółowione w dalszym etapie Projektu.
Kiedy i gdzie będzie można się zapoznać z badaniami określającymi skutki oddziaływania KDP w zakresie: ochrony środowiska, ochrony przez hałasem?), zmian hydrologicznych i geologicznych, wpływu inwestycji na faunę i florę itp. na otoczenie tj. teren Gminy przez który inwestycja będzie przebiegać?
W ramach realizacji STEŚ przeprowadzona zostanie analiza środowiskowa, w ramach której zbadany zostanie wpływ inwestycji na środowisko. Zapoznanie się z badaniami określającymi skutki oddziaływania KDP możliwe będzie na etapie procedowania Decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach w ramach udziału społecznego, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Art. 29 u.i.o.ś. przyznaje przedstawicielom społeczeństwa generalne uprawnienie do składania uwag i wniosków w toku postępowania. Udział społeczeństwa w toku postępowania środowiskowego ma przy tym przede wszystkim charakter konsultacyjny.
Kto będzie dokonywał wyceny nieruchomości przewidzianych do zajęcia pod inwestycję?
W ramach inwestycji przewiduje się wykup terenów pod inwestycję zgodnie z postanowieniami ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o CPK. Warianty poprowadzone są tak, aby minimalizować liczbę wyburzeń i wywłaszczeń. Wycena nieruchomości przewidzianych do zajęcia pod inwestycję będzie realizowana poprzez rzeczoznawców majątkowych powołanych przez Wojewodę.
Jak zostaną rozwiązane kolizje/skrzyżowania linii kolejowej z istniejącymi drogami (tunele/wiadukty/likwidacja dróg)?
Wszystkie skrzyżowania będą dwupoziomowe, nie będzie przejazdów jednopoziomowych. Standardy techniczne CPK (tom V.2 pkt 4) i przepisy krajowe mówią, że skrzyżowania wielopoziomowe nie mogą być rzadziej niż co 6 km, w praktyce jednak na większości odcinków będą zlokalizowane w nieco większym zagęszczeniu. Dojazd do wiaduktów będzie możliwy, dzięki istniejącym drogom lub specjalnie wybudowanymi, prowadzącymi do nich skrzyżowaniami.
Czy wzdłuż linii będzie przebiegać jakakolwiek droga ogólnodostępna?
Wzdłuż linii kolejowej będą budowane nowe odcinki dróg równoległych ogólnodostępnych, zapewniających obsługę terenu po obu stronach linii i umożliwiające dojazd do wiaduktów, gdzie będzie możliwe jej przekraczanie.
Czy znana jest lokalizacja ekranów akustycznych?
Na podstawie przeprowadzonych szczegółowych analiz akustycznych wykonywanych na etapie opracowywania raportu o oddziaływaniu na środowisko przewiduje się zaprojektowanie urządzeń ochrony akustycznej w miejscach przekraczających dopuszczalne normy w postaci ekranów akustycznych i innych stosownych urządzeń. Zostanie to uszczegółowione w dalszym etapie Projektu.
Jaki jest przewidziany dla przebiegu trasy KDP pas terenu przeznaczony pod inwestycję?
Pas terenu przeznaczony pod inwestycję wynosić będzie ok 50-100 m na szlaku. Zależeć to będzie o uwarunkowaniach terenowych, przez które przebiega linia (wysokie nasypy – szerszy teren do zajęcia), lokalizacji dróg równoległych, obiektów inżynieryjnych. W miejscach gdzie projektowane są stacje kolejowe, wysokie nasypy oraz głębokie przekopy przewidywana zajętość terenu pod inwestycję będzie większa.
Jakimi kryteriami posługuje się wykonawca studium przy projektowaniu docelowego przebiegu, np. unikania terenów chronionych i zamieszkanych, odpowiedniego od nich oddalenia (jakiego)?
W przypadku planowania nowej linii kolejowej, metodyka podejścia sprowadza się do minimalizacji kolizji z istniejącym zagospodarowaniem lub przedsięwzięciami, o których wiadomo, że są w trakcie budowy lub są na bardzo zaawansowanym etapie prac przygotowawczych, tuż przed rozpoczęciem robót budowlanych. Uwaga planistów skupia się na wykorzystaniu w miarę możliwości terenów niezabudowanych lub zagospodarowanych ekstensywnie – z pełną świadomością, że one również mają zazwyczaj jakieś przeznaczenie pod kątem zagospodarowania. Niemniej jednak, często fakt zamiaru wykorzystania tego rodzaju obszarów na potrzeby inwestycji celu publicznego rangi krajowej niejednokrotnie może być i jest przesłanką do zmiany ich przeznaczenia – w niektórych przypadkach z korzyścią dla gminy i społeczności lokalnej (np. poprzez poprawę dostępności transportowej, budowę stacji pasażerskiej lub podniesienie atrakcyjności lokalizacyjnej danego terenu na potrzeby działalności gospodarczej – np. logistycznej). Kolizje z infrastrukturą liniową oraz punktową to kategorie o odmiennym charakterze. W przypadku infrastruktury liniowej, takiej jak drogi, sieci energetyczne, gazowe, wodociągowe, sieci melioracyjne, znaczna gęstość obiektów uniemożliwia ich całkowite ominięcie podczas projektowania nowej trasy kolei. Kolizje takie są powszechne, także w przypadku inwestycji drogowych. Istnieje szereg rozwiązań technicznych, stosowanych przy budowie dróg, umożliwiających przebudowę obiektów liniowych, znajdujących się w kolizji z nową inwestycją, z zachowaniem ich ciągłości funkcjonalnej. Rozwiązania te mogą być stosowane także przy budowie linii kolejowych. W przypadku obiektów należących do infrastruktury punktowej niepodlegającej ochronie prawnej (na przykład obiektów użyteczności publicznej lub innych miejsc ważnych dla lokalnej społeczności), brane są pod uwagę różne rozwiązania w ramach analizowanych wariantów przebiegu nowej linii kolejowej, które z zasady zmierzają do minimalizowania liczby kolizji z obiektami tego typu. Spośród analizowanych wariantów, na etapie studium wykonalności, w wyniku analizy wielokryterialnej, wybierane są warianty rekomendowane do realizacji. Należy jednak podkreślić, iż w przypadku budowy nowej linii kolejowej dużych prędkości, omijanie poszczególnych obiektów jest zacznie trudniejsze, niż w przypadku drogi czy konwencjonalnej linii kolejowej – ze względu na znacznie większe wymagane minimalne promienie łuków (patrz: warunki techniczne). Ewentualne kolizje są łagodzone przy pomocy dostępnych środków. W sytuacjach, w których w wyniku ww. analiz, podjęta zostanie np. decyzja o konieczności rozbiórki, zakłada się odtworzenie obiektu w nowej lokalizacji w ramach inwestycji i na koszt inwestora. Warto przy tym podkreślić, że odtworzony obiekt z zasady będzie spełniał identyczną funkcję, jednak może posiadać nowocześniejsze parametry użytkowe, lepiej dostosowane do obecnych potrzeb, w tym na przykład w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej mobilności
W przypadku wyboru jednego z wariantów przebiegu trasy KDP przez Inwestora, jakie będą podejmowane dalsze kroki Inwestora w celu realizacji tej inwestycji oraz w jakim czasie?
Kolejnymi Etapami inwestycji, realizowanymi równolegle lub po zakończeniu prac nad Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowym (STEŚ) będą: <ul> <li>Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko;</li> <li>Uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach;</li> <li>Konsultacje społeczne na etapie uzyskiwania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach – w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;</li> <li>Opracowanie projektu budowalnego;</li> <li>Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej;</li> <li>Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;</li> <li>Uzyskanie innych niezbędnych decyzji administracyjnych;</li> <li>Wykonanie robót budowalnych.</li> </ul>
Czy są dostępne badania, analizy lub inne dokumenty wskazujące na potrzebę i zasadność realizacji KDP z ich przebiegiem przez teren Gminy?
Zasadność budowy kolei dużych prędkości na odcinku łączącym Warszawę z Łodzią poparta jest szeregiem wykonanych analiz, w tym przede wszystkim Strategicznego Studium Lokalizacyjnego,  którego zadaniem było przełożenie założeń strategicznych na konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne. Opracowanie stanowiło efekt pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przebiegi zostały wytrasowane w taki sposób, aby zminimalizować przekroczenia planowanej inwestycji przez tereny cenne środowiskowo oraz zminimalizować liczbę wyburzeń, przy zachowaniu parametrów linii zapewniających podstawowe cele Projektu.
W jaki sposób będą wypłacane odszkodowania/rekompensaty za wyburzenia/wysiedlenia?
W ramach inwestycji przewiduje się wykup terenów pod inwestycję zgodnie z postanowieniami ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o cpk.  Warianty poprowadzone są tak, aby minimalizować liczbę wyburzeń i wywłaszczeń. Szczegółowe rozwiązania projektowe wraz z zaznaczonym ostatecznym przebiegiem linii rozgraniczającej teren inwestycji oraz projektami podziału działek opracowane będą dla wybranego wariantu inwestorskiego przy wykorzystaniu mapy do celów projektowych na etapie opracowania dokumentacji projektowej  oraz na etapie pozyskiwania decyzji lokalizacyjnej.
Jak mieszkańcy mają dojechać do planowanej stacji pasażerskiej, skoro jest ona lokalizowana w oddaleniu od centrum miasta, dojeżdżanie autem nie będzie ekologiczne ?
W sąsiedztwie dworca kolejowego w Brzezinach została zaprojektowana infrastruktura służąca do obsługi transportu zbiorowego, infrastruktura służąca do obsługi indywidualnego transportu drogowego oraz zadaszony parking rowerowy.
Jak będzie realizowany dojazd do posesji, które zostaną poprzez inwestycję kolejową odcięte od dostępu do obecnych dróg?
Wzdłuż linii kolejowej projektowane są drogi, które będą służyły między innymi do dojazdu do posesji, które utraciły istniejący dostęp do dróg.
Kiedy zostanie wybrany wariant inwestorski?
Wybór wariantu inwestorskiego planowany jest w maju bądź czerwcu 2022 r.
Czy planowana inwestycja musi przebiegać przez obszary naturalne?
Planowaną inwestycje definiują w przeważającej części parametry linii kolejowej dużych prędkości. Przy tych parametrach (łuki o promieniu powyżej 7000 m) niemożliwe jest uniknięcie wszystkich obszarów naturalnych występujących na odcinku Warszawa – Łódź.
Czy planowana inwestycja musi przebiegać przez obszary naturalne?
Planowaną inwestycje definiują w przeważającej części parametry linii kolejowej dużych prędkości. Przy tych parametrach (łuki o promieniu powyżej 7000 m) niemożliwe jest uniknięcie wszystkich obszarów naturalnych występujących na odcinku Warszawa – Łódź.
Dlaczego trasowana linia przechodzi przez obszary już zabudowane?
Trasując linię kolejową dużych prędkości nie jest możliwe uniknięcie przejścia przez tereny zabudowane. Przebieg linii kolejowej nr 85 w każdym z wariantów w sposób optymalny omija zabudowania. Dodatkowo, z uwagi na koszty realizacji inwestycji niemożliwe jest przeprowadzenie linii kolejowej w tunelu pod wszystkimi zabudowaniami.
Dlaczego Spółka CPK nie kontynuuje „Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości „Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław” realizowanego w 2013 roku przez PKP PLK?
Projekt kolei dużych prędkości realizowany przez PKP PLK S.A. zakładał budowę kolei dużych prędkości łączących Warszawę z Wrocławiem. Inwestycja realizowana przez CPK zakłada oprócz tego celu, także możliwość dojazdu do Portu Solidarność oraz budowę stacji kolejowych na tej linii.
Dlaczego nie można zmodernizować starych torów i dołożyć nowe torowiska?
Nie jest to możliwe zmodernizowanie istniejącej linii kolejowej do wymogów kolei dużych prędkości. Celem tego projektu jest skrócenie czasu jazdy pomiędzy Warszawą a Wrocławiem oraz połączenie planowanego portu Solidarność z pozostałą częścią kraju.
Dlaczego pomimo funkcjonowania linii kolejowych w Strykowie i Koluszkach, planowane są do budowy następne?
Linia kolejowa w Strykowie i w Koluszkach pełnią obecnie inne funkcje w transporcie publicznym niż planowana linia kolejowa nr 85. Celem budowy linii kolejowej nr 85 jest przede wszystkim skrócenie czasu jazdy pomiędzy Warszawą i Wrocławiem oraz obsługa portu Solidarność.
Dlaczego wszystkie linie kolejowe kumulują się na stacji Łódź Widzew?
Stacją końcową odcinka Warszawa- Łódź jest stacja Łódź Fabryczna. Dodatkowo, zaplanowano łącznice ze stacją Łódź Widzew dla zapewnienia alternatywnego wjazdu do Łodzi. Projektowana infrastruktura torowa przy stacji Łódź Widzew wpina się w istniejący układ torowy.
Czy przewidywane są przystanki pośrednie w określonych lokalizacjach dla kolei regionalnych?
Przedstawiane podczas I tury konsultacji społecznych proponowane lokalizacje przystanków i stacji pasażerskich poddano szczegółowym procesom analitycznym i symulacyjnym. Lokalizacje te poddano również pod konsultacje z organizatorami transportu oraz przewoźnikami operującym w regionie. Po przeprowadzeniu analizy potencjału dla przystanków pasażerskich, prac prognostycznych, mikrosymulacyjnych, a także po przeprowadzeniu procesu konsultacji branżowych z przewoźnikami i organizatorami transportu,  Zamawiający na podstawie uzyskanych wyników analiz podjął decyzję o skierowaniu do dalszych prac projektowych lokalizację stacji pasażerskiej w miejscowości Brzeziny.
Dlaczego trasy kolei dużej prędkości przebiegają przez miejscowości, wsie?
Trasując linię kolejową dużych prędkości nie jest możliwe uniknięcie przejścia przez tereny zabudowane, czyli w przeważającej liczbie przypadku przez wsie. Układ urbanistyczny wsi na odcinku pomiędzy Warszawą a Łodzią uniemożliwia ich zupełne ominięcie. Przebieg linii kolejowej nr 85 w każdym z wariantów w sposób optymalny omija zabudowania. Dodatkowo, z uwagi na koszty realizacji inwestycji niemożliwe jest przeprowadzenie linii kolejowej w tunelu pod wszystkimi zabudowaniami.
Jak zminimalizowane zostaną kolizje z zabytkami, pomnikami przyrody, ujęciami wody itp.?
Planowana linia kolejowa jest elementem kolei dużych prędkości z czym wiąże się konieczność zachowania odpowiednio wysokich parametrów technicznych. Dotyczy to w szczególności zachowania odpowiednio dużych łuków. W ramach uszczegóławiania wariantów dążono do minimalizacji kolizji z ujęciami wód i pomnikami przyrody. Zminimalizowano też kolizje z obiektami zabytkowymi. Tam gdzie było to możliwe dokonano korekt przebiegu lub też zawężono zakres inwestycji, aby kolizja nie występowała. Liczba kolizji ze wspomnianymi obiektami będzie jednym z kryteriów, na podstawie których nastąpi wybór wariantu inwestorskiego.
Jakie jest szacowane natężenie hałasu? Jakie przewidziano zabezpieczenia przed hałasem? Czy przewiduje się z tego powodu odszkodowania?
Na etapie opracowywania raportu o oddziaływaniu na środowisko na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną wykonane szczegółowe analizy akustyczne. Na ich podstawie zostaną wyznaczone miejsca, gdzie konieczne jest wykonanie zabezpieczeń akustycznych (np. ekrany akustyczne, wały ziemne). Zaproponowane zabezpieczenia będą w sposób skuteczny chronić budynki zlokalizowane w sąsiedztwie planowanej linii kolejowej.
Czy nie będzie problemu z zalewniami w przypadku przebiegu linii kolejowej przez zmeliorowane pola rolników? Co z istniejącą melioracją?
W ramach realizacji inwestycji zostanie również przebudowany system melioracji – dotyczy to zarówno rowów, jak i systemów drenarskich. W miejscach gdzie będzie konieczne zapewnienie przepływu/odpływu wód z terenów rolniczych zostanie to zapewnione.
Dlaczego planowana linia kolejowa przechodzi przez lasy oraz przez tereny zurbanizowane? Czy spowoduje to ich zniszczenie ?
W przypadku powstawania dużych inwestycji liniowych, w tym linii kolejowych, kolizje z innymi elementami infrastruktury są niemożliwe do uniknięcia. Dzieje się tak zwłaszcza w obrębie przejść nowej linii przez tereny silnie zurbanizowane. Jest to niezbędne ze względu na konieczność zapewnienia wysokiej dostępności (np. przystanek lub stacja w pobliżu poszczególnych miejscowości) dla nowo powstającej infrastruktury i zachowania jej parametrów funkcjonalnych – takich jak zapewnienie odpowiednich, konkurencyjnych wobec innych środków transportu czasów przejazdów (tj. potencjał przewozowy danego obszaru). Współczesne rozwiązania projektowe i inżynieryjne, umożliwiają jednak znaczącą redukcję potencjalnych negatywnych skutków kolizji z innymi obiektami – zarówno istniejącymi, jak i planowanymi.
Czy kolej zaburzy spokój w mojej miejscowości ?
Jednym z elementów projektowanej inwestycji będą zabezpieczenia akustyczne. Ekrany akustyczne będą umieszczane wzdłuż odcinków, gdzie znajdą się budynki mieszkalne w zasięgu możliwego ponadnormatywnego oddziaływania hałasu, tak żeby wszelkie przepisy i normy w zakresie ochrony akustycznej zostały spełnione i nie powodowały uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Lokalizacja ekranów akustycznych zostanie wskazana na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie przeprowadzonej analizy akustycznej.
Jak będą przemieszczać się zwierzęta po ternie przeciętym linią kolejową?
<p style="text-align: left;">Między innymi z uwagi na przewidzianą prędkość poruszania się pociągów (250 km/h) – linia kolejowa, ze względów bezpieczeństwa zostanie w całości wygrodzona. Możliwość migracji zwierzą zapewniona będzie poprzez projektowany system przejśc dla zwierząt: dużych, średnich, małych oraz płazów. Obiekty te zaprojektowano w miejscach kluczowych (wzmożona migracja zwierząt). Ponadto ich  lokalizacja została skoordynowana z istniejącymi przejściami, w miejscach, gdzie warianty linii kolejowej przebiegają w sąsiedztwie autostrady/trasy szybkiego ruchu.</p>
Czy oddziaływanie poprzez drgania jest brane pod uwagę, jak zostaną zabezpieczone okoliczne tereny przed drganiami ? Czy zagrażają one okolicznym budynkom?
Oddziaływanie w zakresie drgań będzie poddane szczegółowym analizom na etapie raportu o oddziaływaniu na środowisko przygotowywanego na potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej. Zaproponowane rozwiązania projektowe oraz niezbędne działania minimalizujące na etapie budowy nie będą powodowały negatywnego oddziaływania w zakresie drgań. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż po linii przewiduje się jedynie ruch pociągów pasażerskich, które generują znacznie mniejszy hałas i drgania niż ruch pociągów towarowych. Współczesne rozwiązania projektowe i inżynieryjne umożliwiają znaczącą redukcję potencjalnych negatywnych efektów rozwoju sieci transportowych. Istnieje wiele rozwiązań, pozwalających na znaczące ograniczenie oddziaływań, np. w przypadku uciążliwości wynikających z emisji hałasu, wzrostu natężenia ruchu kolejowego czy drgań, stosuje się m.in.: ekrany akustyczne, linie w wykopach i tunelach, maty wytłumiające drgania, wykorzystuje nowoczesny tabor, wprowadza zieleń izolacyjną. Duża liczba typów rozwiązań pozwala na dobranie ich katalogu odpowiednio do danej sytuacji, tak, aby uzyskany efekt minimalizacji oddziaływania był jak największy. Infrastruktura w ramach inwestycji towarzyszących CPK będzie projektowana i budowana z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań o wysokiej jakości.