Wersja językowa
pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI – dane osobowe

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. (dalej CPK) jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych.

Niniejsza polityka jest wyrazem dbałości o prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez CPK jak również wyrazem przestrzegania przez CPK obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Uwzględniając powyższe, CPK powołał Inspektora ochrony danych. Można z nim skontaktować się, obok samego administratora, w temacie przetwarzania danych osobowych przez CPK, pod poniżej wskazanym adresem mailowym:

Inspektor Ochrony Danych – Łukasz Pociecha

Adres mailowy: [email protected]

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez CPK

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B,

02-305 Warszawa (dalej jako: „CPK”).

Jak można się skontaktować z administratorem?

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez CPK i która ma w tym zakresie jakiekolwiek pytania lub uwagi, może skontaktować się z administratorem:

 • mailowo pod adresem: [email protected]
 • pisemnie pod adresem: ul. Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa.
W jaki sposób zapewnione jest bezpieczeństwo danych?

Administrator dba o ochronę danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność osób, których dane osobowe przetwarza.

Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie, każdej osobie, której dane dotyczą, poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w szczególności zaś do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jakie uprawnienia przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane?

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez CPK, może żądać realizacji poniżej wymienionych uprawnień na zasadach określonych w odpowiednich przepisach RODO:

 • prawo dostępu do danych osobowych dotyczących tej osoby w tym uzyskania ich kopii, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych, na zasadach i z wyłączeniami przewidzianymi w art. 17 RODO;
 • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na zasadach i z wyłączeniami przewidzianymi w art. 18 RODO;
 • prawo przenoszenia danych, na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli stanowi ona podstawę prawną przetwarzania danych osobowych
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy RODO.

Żądanie realizacji swoich praw określonych w punktach a) do g) możesz zgłosić na adres CPK: [email protected] lub adres Inspektora Ochrony Danych: [email protected].

Czy dane osobowe podlegają profilowaniu?

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania), w sposób wywołujący skutki prawne lub wpływający w inny istotny sposób na osoby, których dane te dotyczą.

Czy dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W sytuacji jednak, gdy określony proces przetwarzania danych będzie związany z koniecznością ich przekazywania poza Europejski Obszar Gospodarczy (np. w związku z korzystaniem z usług wykonawcy / usługobiorcy, który swoją siedzibę ma w kraju spoza EOG), CPK podejmie wszelkie działania aby takie działania było zgodnie z wymogami RODO. W takim przypadku CPK umożliwi otrzymanie dodatkowych informacji w zakresie stosowanych środków dotyczących przekazywania danych osobowych poza EOG.

Odbiorcy danych osobowych – czyli komu Twoje dane mogą zostać ujawnione?

W zależności od opisanych w dalszej części polityki celów przetwarzania danych osobowych, CPK może ujawnić Twoje dane:

 • podmiotom, z usług których administrator korzysta w związku z prowadzoną przez siebie działalnością, w tym w szczególności:
 • dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych;
 • podmiotom wspierającym CPK w procesie realizowanej przez spółkę inwestycji
 • zewnętrznym doradcom prawnym i podatkowym;
 • agencjom marketingowym / eventowym
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe / kurierskie;
 • podmiotom świadczącym usługi w zakresie ochrony mienia;
 • podmiotom z grupy kapitałowej administratora;
 • podmiotom uprawnionym do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym podmiotom nadzorującym działalność administratora.

Powyżej określono ogólne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez CPK. Dalsze informacje, zależne od relacji jaka łączy Cię z CPK, znajdziesz poniżej.

 

Przetwarzanie danych osobowych w ramach procesu uzgadniania projektów decyzji o warunkach zabudowy
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przetwarzania danych
·   Realizacja uprawnień CPK dotyczących dokonywania uzgodnień planistycznych wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

·   Realizacja zadań, do których CPK została powołana przepisami ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym.

·   Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit c RODO.

·   Wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e RODO

Czas prowadzonego postępowania związanego z realizacją uprawnień CPK dotyczących dokonywania uzgodnień planistycznych oraz czas wymagany dla realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa.
Przetwarzanie danych osobowych w związku z obsługą strony www.cpk.pl
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przetwarzania danych
·  Zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego działania oraz optymalizacji funkcjonalności strony internetowej.

·  Prowadzenie działań statystycznych  dotyczących korzystania ze strony internetowej oraz preferencji użytkowników.

Prawnie uzasadniony interes CPK rozumiany jako zapewnienie: prawidłowego działania strony internetowej spółki oraz prowadzenie, uwzględnienie preferencji  użytkowników strony,  działania statystyczne dotyczące odwiedzin strony internetowej – art. 6 ust. 1 lit f RODO. W takim przypadku dane będą przetwarzane przez okres żywotności plików  cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Przetwarzanie danych osobowych w związku z obowiązkami CPK w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML)
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przetwarzania danych
Realizacja obowiązków prawnych ciążących na CPK jako instytucji zobowiązanej w świetle przepisów Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na CPK   – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Przez czas realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Przetwarzanie danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego stosowanego na nieruchomościach CPK
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przetwarzania danych
Zapewnienie ochrony mienia CPK.

Obrona, ustalenie lub dochodzenie roszczeń.

Prawnie uzasadniony interes CPK rozumiany jako ochrona mienia spółki – art. 6 ust. 1 lit f RODO. Czas archiwizacji nagrań obrazu z monitoringu wizyjnego, który wynosi około 30 dni.
Przetwarzanie danych osobowych uczestników wydarzeń organizowanych przez CPK (w tym konferencji, webinarów)
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przetwarzania danych
Zapewnienie prawidłowego przygotowania i przebiegu wydarzenia organizowanego przez CPK ·  Realizacja postanowień Regulaminu wydarzenia, akceptowanego przez uczestnika przy zapisie na wydarzenie – art. 6 ust. 1 lit b RODO.

·  Prawnie uzasadniony interes CPK, rozumiany jako zapewnienie prawidłowej organizacji wydarzenia – art. 6ust. 1 lit f RODO.

Przez czas organizacji i przebiegu wydarzenia, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń (jeżeli dane będą niezbędne w tym zakresie) oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z CPK (w tym w ramach formularza kontaktowego na stronie CPK / infolinii CPK)
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przetwarzania danych
Umożliwienie kontaktu z CPK. ·  Prawnie uzasadniony interes CPK, rozumiany jako prowadzenie efektywnej komunikacji przez spółkę – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

·  Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit c RODO.

Przez czas realizacji celu przetwarzania a następnie przez okres realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Przetwarzanie danych osobowych w ramach profili CPK na portalach społecznościowych
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przetwarzania danych
Zapewnienie funkcjonowania profili społecznościowych w ramach portali społecznościowych w tym: prowadzenie bieżącej komunikacji i realizacja działań  promujących działalność CPK. Prawnie uzasadniony interes CPK, polegający na zapewnieniu funkcjonowania  portali społecznościowych Spółki – art. 6 ust. 1 lit f  RODO. Do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania albo do momentu ustania celu przetwarzania.
Przetwarzanie danych osobowych subskrybentów newslettera CPK
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przetwarzania danych
Przesyłanie newsletteru dotyczącego działalności CPK. Zgoda osoby, której dane dotyczą –  art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. Do wycofania zgody bądź ustania celu przetwarzania.
Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przetwarzania danych
Prowadzenie bieżącej  rekrutacji, w związku z którą zostały nadesłane do CPK dokumenty kandydata.

Obrona, ustalenie lub dochodzenie roszczeń.

·  Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

·  Realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit c RODO,

·  Zgoda osoby, której dane dotyczą –  art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (w zakresie obejmującym dane, które nie są uwzględnione w katalogu określonym w kodeksie pracy).

12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli zgoda stanowi podstawę prawną przetwarzania danych).
Prowadzenie przyszłej rekrutacji, przy uwzględnieniu dokumentów kandydata będących w posiadaniu CPK.

Obrona, ustalenie lub dochodzenie roszczeń.

·  Zgoda osoby, której dane dotyczą –  art. 6 ust. 1 lit. a RODO*.

 

24 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Przetwarzanie danych w związku z roszczeniami CPK
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych w związku z obroną, ustaleniem lub dochodzeniem roszczeń przez CPK, w sytuacji gdzie daną są niezbędne w tym zakresie. Prawnie uzasadniony interes CPK rozumiany jako ochrona mienia spółki oraz obrona, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, w sytuacji gdy dane są niezbędne w tym zakresie  – art. 6 ust. 1 lit f RODO. Przez okres dochodzenia oraz przedawnienia roszczeń przewidziany przepisami prawa.
Przetwarzanie danych w związku z inwestycją realizowaną przez CPK
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przetwarzania danych
Wykonywania zadań związanych z realizacją inwestycji oraz inwestycji towarzyszących w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (UCPK), w tym budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz infrastruktury z nim związanej). ·  Wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e RODO

·  Wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa ciążącego na CPK – art. 6 ust. 1 lit c RODO

 

Przez czas realizacji inwestycji oraz inwestycji towarzyszących w rozumieniu UCPK oraz przez czas wymagany dla realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa.

 

Źródło pochodzenia i zakres danych

·      Dane osobowe przetwarzane przez CPK we wskazanym procesie mogą pochodzić:

i.        od osoby, której one dotyczą;

ii.        ze źródeł powszechnie dostępnych np. ewidencji gruntów i budynków, ksiąg wieczystych;

iii.        od innych podmiotów dysponujących danymi, w ramach prowadzonych przez te podmioty  rejestrów, ewidencji i wykazów.

·      Dane osobowe przetwarzane przez CPK we wskazanym procesie mogą obejmować w szczególności: imię, nazwisko, dane kontaktowe, dane związane z określona nieruchomością.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z Programem Dobrowolnych Nabyć i Kolejowym Programem Dobrowolnych Nabyć
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przetwarzania danych
Kontakt z osobami zainteresowanymi programami realizowanymi przez CPK Zgoda osoby, której dane dotyczą –  art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. Do wycofania zgody bądź ustania celu przetwarzania.
Zawarcie oraz realizacja umowy sprzedaży nieruchomości w ramach programów realizowanych przez CPK, a także podejmowanie działań przed jej zawarciem w związku z prowadzonymi negocjacjami. ·  Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy – art. 6 us.t 1 lit b RODO.

·  Prawnie uzasadniony interes CPK rozumiany jako ochrona mienia spółki oraz obrona, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, w sytuacji gdy dane są niezbędne w tym zakresie  – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

 

Okres obowiązywania umowy a następnie praz czas realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz przedawnienia roszczeń.
Źródło pochodzenia i zakres danych

·      Dane osobowe przetwarzane przez CPK we wskazanym procesie mogą pochodzić:

i.    od osoby, której one dotyczą;

ii.    osoby zgłaszającej / podmiotu zgłaszającego udział w programie realizowanym przez CPK.

·      Dane osobowe przetwarzane przez CPK we wskazanym procesie mogą obejmować w szczególności dane zawarte w komunikatach / wiadomościach / dokumentach przekazanych do CPK w związku ze zgłoszeniem do programu, w tym w szczególności: imię, nazwisko, dane kontaktowe.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z umowami zawieranymi przez CPK (dane osobowe kontrahentów i ich przedstawicieli)
Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przetwarzania danych
·  Prowadzenie negocjacji dotyczących umów zawieranych przez CPK

·  Realizacja umów zawieranych przez CPK

·  Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO.

·  (dotyczy bezpośrednich stron umów zawieranych z CPK)

·  Prawnie uzasadniony interes CPK, rozumiany jako konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

·  (dotyczy osób reprezentujących podmioty zawierające umowy z CPK)

·  Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na CPK –  art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Okres obowiązywania umowy a następnie praz czas realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

 

Źródło pochodzenia i zakres danych

·  Dane osobowe przetwarzane przez CPK we wskazanym procesie mogą pochodzić:

i.          od osoby, której one dotyczą;

ii.          od kontrahenta będącego stroną umowy z CPK;

iii.          ze źródeł powszechnie dostępnych (np. KRS / CEDIG).

·  Dane osobowe przetwarzane przez CPK we wskazanym procesie mogą obejmować w szczególności: imię, nazwisko, dane kontaktowe.

*Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed momentem wycofania zgody.

Polityka plików cookies

Czym są pliki cookies?

Serwis Internetowy www.cpk.pl (dalje Serwis) korzysta z plików cookie. Z przyczyn technicznych wyrażenie zgody na instalację pliku cookie może być niezbędne dla prawidłowego działania określonych funkcjonalności Serwisu. Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który strona zapisuje w pamięci podręcznej przeglądarki na dysku twardym komputera (lub innego urządzenia końcowego), aby witryna mogła zapamiętać danego użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę  strony, czas przechowywania pliku, a także wartość, najczęściej losowo wygenerowany niepowtarzalny numer. To pomaga Administratorowi zapewnić lepszą efektywność korzystania witryny.

Zmiany Polityki prywatności i Polityki plików cookies

CPK zastrzega sobie prawo do zmiany w niemniejszym dokumencie. Zmiany będą udostępniane poprzez publikację w Serwisie.

Rezygnacja z akceptowania plików cookie

Użytkownik zawsze może zrezygnować z ciasteczek. Niezależnie od tego, jakiej przeglądarki internetowej używa, Użytkownik może skorzystać z opcji wyłączenia ciasteczek zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Użytkownika stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji możesz znaleźć u producenta stosowanej przez Użytkownika przeglądarki (OperaFirefox Internet ExplorerChromeSafari). Jeżeli jednak Użytkownik zdecyduje się pozostać w serwisie bez wyłączenia ciasteczek, wyrazi zgodę na ich pobieranie.

Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie: wszystkoociasteczkach.pl.

Okres korzystania z plików cookies
 • Cookies sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony www.cpk.pl;
 • Cookies stałe – pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu, kiedy je usuniesz. Nie udostępniamy zbieranych plików cookies nieupoważnionym osobom, ponadto żadne osoby trzecie nie mają dostępu do plików cookies
W jakim celu Serwis używa plików cookies?

Organizacja przetwarza dane osobowe za pomocą plików cookies w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności dane zbierane przez pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. zapamiętania podejmowanych interakcji, np. udzielonych odpowiedzi przy przeprowadzanych sondach internetowych;

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika są prawnie uzasadnione interesy ADO polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa usług.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!

Klikając przycisk „Zapisz” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od CPK Sp. z o.o., na wskazany adres mailowy, newslettera z najnowszymi informacji dotyczącymi działalności Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym organizowanych przez spółkę wydarzeń, webinariów, spotkań i warsztatów. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B. Twoje dane przetwarzane będą w celu przesyłania newsletteru. Więcej informacji o tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w tym zakresie, znajdziesz w Polityce prywatności.