Wersja językowa
pl

Polityka prywatności i Polityka plików cookies

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych technologicznych.

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona w celu wyjaśnienia procesów przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.cpk.pl. Dokument ten jest wyrazem dbałości o prawa osób korzystających z Serwisu jak również wyrazem przestrzegania przez Spółkę Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. zasad ochrony danych osobowych.

Wobec kogo niniejsza Polityka prywatności oraz Polityka plików cookies ma zastosowanie?

Niniejszy dokument dotyczy osób, które są użytkownikami serwisu internetowego www.cpk.pl.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem serwisu internetowego pod domeną www.cpk.pl, zwanego dalej „Serwisem” jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B,
02-305 Warszawa.

Jak można się skontaktować z administratorem danych?

Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące stosowanej przez Spółkę polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich:

 • na adres e-mail: [email protected]
 • za pomocą formularza dostępnego na stronie: www.cpk.pl
 • pisemnie, na adres: ul. Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa.

Zakres, cel, okres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w usystematyzowanych zbiorach, które definiujemy przez cel ich przetwarzania. Dane te przetwarzamy w zakresie niezbędnym dla realizacji ustalonego celu. Poniższy wykaz obejmuje zbiory, zakresy, cele a także okres i podstawę prawną przetwarzania danych.

Kategoria danych Zakres przetwarzanych danych Cel przetwarzania Okres przechowywania Podstawa prawna
Kandydaci aplikujący na oferowane stanowisko pracy

dane osobowe przesłane przez kandydata

przeprowadzenie rekrutacji, 

przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji

 • 12 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji – negatywne rozpatrzenie aplikacji
 • 24 miesiące od przekazania danych – w przypadku zgody na przyszłe rekrutacje
 • art. 22′ Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda
Osoby korzystające z formularza kontaktowego
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • numer telefonu
 • numer IP

umożliwienie kontaktu z użytkownikami serwisu

6 miesięcy od dnia ostatniej korespondencji

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora

Osoby korzystające z formularza do Konsultacji Społecznych Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Dane przekazane przez osobę biorącą udzial w Konsultacjach Społecznych  Strategicznego Studium Lokalizacyjnego

Zapewnienie udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu dokumentu Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 do 25 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, ze zm.).

art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, wynikających z przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Newsletter
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail

Utrzymanie stałej komunikacji z zainteresowanymi, informowanie odbiorców o aktualizacjkach w związku z prowadzonym projektem

do czasu wycofania zgody bądź ustania celu przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki ją wyraził. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane dopóki Użytkownik nie wycofa zgody.

Zgoda Użytkownika może być wyrażona poprzez zaznaczenie checkboxa lub poprzez czynność jaką jest wpisanie adresu e-mail w okienko Newsletter.

Ponadto podczas wizyty Użytkownika na stronach Serwisu Internetowego, automatycznie zbierane są dane pozyskiwane z komputera (lub innego urządzenia) Użytkownika dotyczące jego aktywności w ramach serwisu. Dane te nie mają cech identyfikujących Użytkownika. Danymi takimi są w szczególności logi systemowe.

Kiedy Użytkownik odwiedza Serwis Internetowy automatycznie gromadzone są dane z jego przeglądarki internetowej. Są to takie dane jak numer IP, czas dostępu, zawartość plików cookies (ciasteczka) dotyczących Serwisu Internetowego, informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce oraz inne dane udostępniane przez komputer (lub inne urządzenie) Użytkownika w zależności od jego konfiguracji.

W jaki sposób zapewnione jest bezpieczeństwo danych?

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. będąca Administratorem Serwisu dba o ochronę danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkownika przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Użytkownikowi poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w szczególności zaś do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Czy dane osobowe są udostępniane?

Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane na zlecenie Spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. podmiotom, które je przetwarzają, a w szczególności:

 • Ministrowi Infrastruktury,
 • Pełnomocnikowi Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej,
 • oraz innym uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim, Organizacja wymaga od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi. Organizacja ma zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym powierzamy dane osobowe.

Czy dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Dane osobowe nie są przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy dane osobowe podlegają profilowaniu?

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Jakie są uprawnienia Użytkownika w zakresie danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługują związane z tym przetwarzaniem uprawnienia. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo uzyskać od ADO potwierdzenie, czy ADO przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownika ma prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania swoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Użytkownik ma prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstawy do tego, aby ADO przetwarzał jego dane może on żądać, abyśmy je usunęli. Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu
  o jego zgodę;
 2. dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celach marketingowych;
 4. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 5. dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, ADO może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane ADO zachowuje dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, jeżeli zdaniem Użytkownika ADO ma nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarza je bezpodstawnie, lub Użytkownik nie chce, żeby je usunął bo są jemu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ADO ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości danych Użytkownika;
 2. gdy przetwarzanie danych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy dane osobowe Użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których ADO je zebrał lub wykorzystywał, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację Użytkownika – ochrona jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które ADO realizuje, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych osobowych, jeżeli dane Użytkownika przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketingiem produktów i usług. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tego prawa – ADO zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu. Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i ADO nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, ADO usunie dane Użytkownika, wobec wykorzystania których Użytkownik wniósł sprzeciw.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, swoje dane osobowe, które nam dostarczył na podstawie swojej zgody. Użytkownik może też zlecić ADO przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Użytkownik ma prawo zgłaszać do Organizacji skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących jemu uprawnień. Jeżeli Użytkownik uważa, że Organizacja przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Użytkownik może zrealizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres [email protected].

W przypadku zgłoszenia, Organizacja dołoży należytych starań, aby możliwie szybko rozpoznać żądanie. Nie zawsze jednak żądanie możliwe jest do zrealizowania. Na przykład prawo do usunięcia danych nie może zostać zrealizowane, jeżeli Organizacja jest zobowiązana przechowywać dane na podstawie przepisu prawa.

Polityka plików cookies

Czym są pliki cookies?

Serwis Internetowy www.cpk.pl korzysta z plików cookie. Z przyczyn technicznych wyrażenie zgody na instalację pliku cookie może być niezbędne dla prawidłowego działania określonych funkcjonalności Serwisu. Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który strona zapisuje w pamięci podręcznej przeglądarki na dysku twardym komputera (lub innego urządzenia końcowego), aby witryna mogła zapamiętać danego użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę  strony, czas przechowywania pliku, a także wartość, najczęściej losowo wygenerowany niepowtarzalny numer. To pomaga Administratorowi zapewnić lepszą efektywność korzystania witryny.

W jakim celu Serwis używa plików cookies?

Organizacja przetwarza dane osobowe za pomocą plików cookies w następujących celach:

 1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności dane zbierane przez pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. zapamiętania podejmowanych interakcji, np. udzielonych odpowiedzi przy przeprowadzanych sondach internetowych;

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika są prawnie uzasadnione interesy ADO polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa usług.

Okres korzystania z plików cookies

 • Cookies sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze strony www.cpk.pl;
 • Cookies stałe – pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas istnienia lub do momentu, kiedy je usuniesz. Nie udostępniamy zbieranych plików cookies nieupoważnionym osobom, ponadto żadne osoby trzecie nie mają dostępu do plików cookies

Rezygnacja z akceptowania plików cookie

Użytkownik zawsze może zrezygnować z ciasteczek. Niezależnie od tego, jakiej przeglądarki internetowej używa, Użytkownik może skorzystać z opcji wyłączenia ciasteczek zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Użytkownika stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji możesz znaleźć u producenta stosowanej przez Użytkownika przeglądarki (Opera, Firefox , Internet Explorer, Chrome, Safari). Jeżeli jednak Użytkownik zdecyduje się pozostać w serwisie bez wyłączenia ciasteczek, wyrazi zgodę na ich pobieranie.

Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć na stronie: wszystkoociasteczkach.pl.

Zmiany niniejszej Polityki prywatności i polityki plików cookies

Organizacja zastrzega sobie prawo do zmiany w niemniejszym dokumencie. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom poprzez publikację w Serwisie Internetowym. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej aktualizacji powyżej.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!

Klikając przycisk „Zapisz” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od CPK Sp. z o.o., na wskazany adres mailowy, newslettera z najnowszymi informacji dotyczącymi działalności Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym organizowanych przez spółkę wydarzeń, webinariów, spotkań i warsztatów. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B. Twoje dane przetwarzane będą w celu przesyłania newsletteru. Więcej informacji o tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w tym zakresie, znajdziesz w Polityce prywatności.