Wersja językowa
pl

 Zachowanie nieprawidłowe – opis

Co musisz wiedzieć zgłaszając nieprawidłowości

Każde zachowanie nieprawidłowe któregokolwiek z pracowników, funkcjonariuszy publicznych czy partnerów biznesowych jest traktowane przez nas bardzo poważnie. Zdajemy sobie przy tym sprawę, że zgłoszenie takiego zdarzenia jest sprawą delikatną i często wymagającą przezwyciężenia lęku lub innych oporów psychologicznych.

Pragniemy jednak zapewnić, że wszystkie zgłoszenia dokonane za pośrednictwem tej strony są rejestrowane w całkowicie anonimowy sposób, to znaczy nikt, poza Rzecznikiem ds. Etyki nie ma dostępu do zgłoszenia na żadnym jego etapie, także po zakończeniu jego weryfikacji. Zgłaszając zachowanie nieprawidłowe prosimy kierować się następującymi zasadami:

 1. Każde naruszenie prawa czy zasad etycznych spółki dotyczy konkretnych osób. Przede wszystkim sprawców i pokrzywdzonych. Pamiętaj o tym, że zgłoszenie zbyt ogólne często nie może być dowiedzione, dlatego jeśli masz dowody prosimy o ich załączeniu a jeśli są świadkowie o ich wskazanie. Przyśpieszy to cała procedurę, a sprawa zostanie szybciej wyjaśniona.
 2. Zgłaszając zachowanie nieprawidłowe jesteś naszym głównym źródłem informacji, dlatego jeśli zależy Ci na szybkim rozwiązaniu sprawy a także informacji o statusie zgłoszenia, zostaw do siebie kontakt. Jeśli nie chcesz podawać swoich personaliów, może być to tylko adres e-mail.
 3. Za pomocą niniejszego narzędzia zgłaszaj tylko i wyłącznie naruszenia z poniższej listy. Jeśli masz inne zastrzeżenia lub uwagi, skorzystaj z formularza do komunikacji ogólnej.
 • naruszenie dóbr osobistych
 • dyskryminacja
 • nierówne traktowanie
 • zachowanie korupcyjne lub płatna protekcja
 • rzeczywisty (zaistniały) konflikt interesów
 • mobbing
 • molestowanie
 • czyn zabroniony
 • inne zachowania nieprawidłowe zdefiniowane poniżej.

Pamiętaj – formularz, ani serwer strony internetowej nie zapisuje żadnych danych – Twoje zgłoszenie trafi bezpośrednio do Rzecznik ds. Etyki. Dlatego nie będzie możliwości odzyskania kopii zgłoszenia, ani dopisania nowej treści. Wypełnij więc dostępne pola bardzo uważnie, a jeśli zauważysz popełniony błąd już po wysyłce formularza – prosimy, wypełnij następny informując o korekcie poprzedniego zgłoszenia.

Dziękujemy za Twoje zaufanie!

Definicje

Zachowania nieprawidłowe – zachowania niezgodne z wewnętrznymi regulacjami CPK oraz przepisami powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, m.in. Korupcja, Konflikt interesów, Mobbing, Molestowanie, Molestowanie seksualne, Dyskryminacja, Nierówne traktowanie pracowników w zatrudnieniu, popełnienie Czynu zabronionego lub naruszenia dóbr osobistych Pracownika. Zachowaniem nieprawidłowym jest także przyczynienie się Pracownika do powstania lub kontynuowania Zachowań nieprawidłowych oraz jakikolwiek odwet na Sygnaliście za dokonanie zgłoszenia.

Czyn zabroniony – zachowanie o znamionach przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa lub wykroczenia karnoskarbowego, a także inny czyn, którego dopuszczenie się powoduje konieczność zawiadomienia odpowiednich organów państwa.

Dyskryminacja – nierówne traktowanie Pracowników w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. Nierównym traktowaniem jest także działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do Nierównego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej Nierównego traktowania w zatrudnieniu.

Nierówne traktowanie w zatrudnieniu – różnicowanie przez Pracodawcę sytuacji Pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych powyżej, którego skutkiem jest w szczególności:

 1. odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,
 2. niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięciem przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą,
 3. pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, chyba że Pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

Konflikt interesów – sytuacja, w której prywatne interesy Pracownika mogłyby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie przez niego obowiązków lub być sprzeczne z interesem Spółki, w tym sytuacje wymienione w art. 56 ust. 2 Nowego PZP

Korupcja – działanie lub zaniechanie albo nakłanianie do działania lub zaniechania, wynikające z nadużycia pełnionej funkcji lub posiadanych uprawnień, dla niedozwolonych własnych korzyści w formie udzielania korzyści lub jej przyjmowania, bez względu na jej wartość.  W tym związane z wykonywaniem obowiązków zawodowych obiecywanie, żądanie, proponowanie, wręczanie lub przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za działanie lub zaniechanie działania.

Korzyść – to m.in. pieniądze w gotówce i wartości pieniężne oraz wszelkie inne świadczenia powodujące przyrost majątku lub zmniejszenie zobowiązań takie jak: korzystanie z cudzego mienia, rozrywka, napoje, posiłki, transport, zakwaterowanie, przewaga informacyjna, usługi oraz inne prezenty i przyrzeczenia (np. obietnica zatrudnienia) niezależnie od ich wartości i niezależnie od faktu, czy korzyść została przekazana lub przyjęta bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich.

Mobbing – to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Mobbing może być stosowany zarówno przez osoby zarządzające, jak i pracownika (podwładnego, przełożonego, jak i współpracownika), grupę pracowników, a także osoby trzecie (np. zleceniobiorca, pracownik tymczasowy, audytor, itp.).

Mobbingu nie stanowią uzasadnione, racjonalne i konstruktywne informacje zwrotne, w tym uwagi krytyczne, na temat działań lub zachowania pracownika, a także uzasadnione instrukcje wydane Pracownikom w trakcie ich pracy.

Molestowanie – niepożądane zachowanie ze strony innego pracownika (przełożonego, współpracownika, jednej osoby lub grupy osób), odnoszące się do dowolnej cechy jego tożsamości, w szczególności wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, przynależności związkowej, pochodzenia etnicznego, wyznania, zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Molestowanie seksualne – niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (np. mimika twarzy, gest, postawa).