Wersja językowa
pl

Nasze wartości

Z myślą o realizowanej inwestycji, pracownikach i pozostałych interesariuszach, zainteresowanych efektami i sposobem prowadzonej przez nas działalności, przyjmujemy zbiór wspólnych nam wartości, norm zachowań społecznych i zawodowych oraz zasad etycznych, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy CPK bez względu na formę zatrudnienia, zakres zadań oraz stanowisko.

Zbiór stanowi spójny i wspólny nam system wartości do którego odwołujemy się w codziennej pracy. Ma być drogowskazem dla podejmowanych przez nas działań w relacjach z interesariuszami oraz środowiskiem naturalnym. Propaguje oraz upowszechnia kulturę przestrzegania prawa oraz ułatwia dokonywanie odpowiednich wyborów i podejmowanie decyzji poprzez wskazanie odpowiednich kanonów zachowań oraz norm moralnych.

Nasze wartości

Zorientowanie na cele strategiczne Spółki w codziennym działaniu

Planując i realizując wszystkie nasze działania konsekwentnie dążymy do osiągnięcia celów i korzyści wskazanych w „Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Centralny Port Komunikacyjny” oraz kolejnych dokumentach rządowych dotyczących Programu CPK. Czujemy się odpowiedzialni za realizację wizji i misji wskazanej w tych dokumentach, w tym za doprowadzenie do utworzenia rentownego, innowacyjnego węzła transportowego oraz rozwoju systemu transportu kolejowego w Polsce.

Zaangażowanie i praca zespołowa

Jesteśmy w pełni zaangażowani w naszą działalność, otwarci i gotowi do współpracy z innymi w realizacji wspólnego celu. Działamy w sposób aktywny i kreatywny w celu podniesienia efektywności Spółki. Doceniamy naszą różnorodność i bogate doświadczenia wynikające ze ścieżek rozwoju zawodowego w różnych krajach, branżach oraz firmach. Jesteśmy otwarci na dzielenie się dobrymi praktykami z innych rynków lub branż.
Współdziałanie pozwala nam wykonywać pracę najwyższej jakości, dlatego w Spółce promujemy pracę zespołową. Jesteśmy otwarci na innych i ich pomysły, dzielimy się wiedzą i doświadczeniami. Wspólnie tworzymy w Spółce atmosferę służącą budowaniu zaangażowania każdego Pracownika, łącząc nasze indywidualne mocne strony i umiejętność pracy zespołowej. W przypadku konfliktu nie używamy argumentów personalnych, dążymy do merytorycznych dyskusji i poszukiwania rozwiązań, które przybliżają nas do realizacji celów strategicznych przy poszanowaniu prawa do wyrażania swoich poglądów.

Profesjonalizm

Realizujemy powierzone nam zadania z zachowaniem najwyższej staranności, wykorzystując w najlepszy sposób posiadaną wiedzę, umiejętności i kompetencje oraz stale monitorując innowacyjne rozwiązania wprowadzane w innych krajach. Aktywnie poszukujemy wiedzy i dbamy o ciągły rozwój zawodowy, poprzez podnoszenie swoich umiejętności i szukanie nowych rozwiązań. W codziennej pracy koncentrujemy się na realizacji celów, pokonywaniu trudności i stałym podnoszeniu standardów realizowanych przez nas przedsięwzięć wzorując się na najlepszych międzynarodowych praktykach.

Uczciwość

Realizujemy powierzone nam zadania rzetelnie, w dobrej wierze, zgodnie z prawem i regulacjami wewnętrznymi Spółki.
W relacjach, zarówno pomiędzy Pracownikami, jak i z pozostałymi Interesariuszami – stawiamy na zaufanie, współpracę oraz otwartą komunikację.
W swoich działaniach kierujemy się najlepszym interesem Spółki i nie angażujemy się w żadną działalność, która ten interes może naruszać lub poddawać w wątpliwość.

Szacunek

Wszystkich traktujemy z najwyższym poszanowaniem a nasze działania i decyzje nie mogą naruszać godności innych osób i podmiotów. Respektujemy różnorodność i równość wszystkich pracowników i interesariuszy bez względu na ich pochodzenie, płeć, wiek, kolor skóry, stopień sprawności, wyznanie, przekonania polityczne, światopogląd i orientację seksualną czy wygląd zewnętrzny.
Jesteśmy wrażliwi i reagujemy na łamanie praw człowieka, dyskryminację, mobbing, molestowanie, upokarzające traktowania i naruszanie godności swojej i innych osób.

Odpowiedzialność

Działając w trosce o dobro wszystkich Interesariuszy CPK, bierzemy odpowiedzialność za nasze działania i decyzje. Przyznajemy się do popełnionych błędów i je naprawiamy. Wywiązujemy się z naszych zobowiązań i dotrzymujemy słowa. Reagujemy na wszelkie przejawy łamania zasad Kodeksu Etyki. Zgłaszamy również swoje wątpliwości w tym zakresie.

Transparentność

W relacjach otwarcie i przejrzyście komunikujemy Interesariuszom nasze cele, działania i podjęte decyzje a także zasady jakimi się kierujemy. Działamy w najlepszym interesie Spółki a nasze działania i decyzje to odzwierciedlają.

Nasze zasady

Bezpieczeństwo, godne i przyjazne warunki pracy

Kadra zarządzająca zobowiązana jest do zapewnienia bezpiecznych, godnych i przyjaznych warunków pracy jednak, aby to osiągnąć wszyscy musimy się zaangażować i brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i współpracowników, w szczególności:

 • w sytuacjach kryzysowych życie i zdrowie pracowników są dla nas priorytetem, 
 • w trakcie pracy nie jesteśmy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających,
 • przestrzegamy regulaminów, zasad i norm obowiązujących w Spółce,
 • wyposażenia i narzędzi używamy zgodnie z ich przeznaczeniem.

W relacjach między sobą postępujemy zgodnie z naszymi wartościami, komunikujemy się życzliwie, czytelnie i zrozumiale. Uważamy, że otwarta, dwukierunkowa komunikacja i partnerskie relacje służą budowaniu odpowiedniej atmosfery w pracy.

Równe traktowanie w zatrudnianiu, awansach i rozwoju zawodowym

W CPK naszym celem jest zbudowanie atmosfery równości szans na zatrudnienie, rozwój zawodowy i awans. Sprawiedliwie traktujemy wszystkich ludzi bez względu na zajmowane stanowisko, staż pracy, pochodzenie, kolor skóry, płeć, wiek, stopień sprawności, wyznanie, przekonania polityczne, światopogląd i orientację seksualną czy wygląd zewnętrzny. Procesy: pozyskiwania pracowników, dokonywania ocen pracowniczych, przyznawania awansów i wynagradzania, zapewniają równe traktowanie wszystkim pracownikom i aplikującym na stanowiska w Spółce.    

Kadra zarządzająca:

 • precyzyjnie określa, uprawnienia, cele i wymagania wobec pracowników,
 •  zapewnia im dostęp do niezbędnych zasobów i informacji oraz rozwoju zawodowego, aby mogli we właściwy i efektywny sposób realizować swoje obowiązki,
 • dokonuje merytorycznej i rzetelnej oceny efektów pracy oraz przekazuje i omawia jej wyniki,
 • jasno określa zasady i kryteria nagradzania oraz otrzymywania awansów oraz rzetelnie tłumaczy swoje decyzje.

Respektujemy i przyjmujemy ze skupieniem informacje zwrotne dotyczące efektów i jakości naszej pracy. W przypadku niezrozumienia celów, poleceń, wymagań, ocen i decyzji czy też w przypadku braku zasobów mamy prawo otrzymać niezbędne wyjaśnienia czy też zasoby.  Nie przekazujemy i nie wykonujemy poleceń niezgodnych z prawem.

Dbałość o majątek i wizerunek Spółki

CPK jako miejsce pracy, jest naszym wspólnym dobrem, o którego mienie jak również wizerunek dbamy i czujemy się za nie odpowiedzialni.
Nasze zachowanie i postawa również poza miejscem i czasem pracy nie może negatywnie wpływać na zdolność do pracy, bezpieczeństwo pracowników, mienia Spółki lub jej wizerunek. Wyrażane opinie również poza miejscem i czasem pracy przedstawiamy zgodnie ze stanowiskiem Spółki lub po jednoznacznym podkreśleniu, że jest to opinia prywatna.
Korzystamy z dystrybuowanych w Spółce newsletterów i informacji prasowych, żeby być na bieżąco z postępami prac oraz móc uczestniczyć w rozmowach wykorzystując prawdziwe informacje dotyczące prac realizowanych przez nas i naszych kolegów.
Właściwie i odpowiedzialnie gospodarujemy powierzonym majątkiem i czasem pracy, dążąc do realizacji celów Spółki.

Unikanie i rozwiązywanie konfliktu interesów

Unikamy sytuacji, w której nasze prywatne interesy mogłyby niewłaściwie wpłynąć na wykonywanie obowiązków lub być sprzeczne z interesem Spółki (konflikt interesów). Jeśli taka sytuacja może zaistnieć to zgłaszamy ją do bezpośredniego przełożonego i powstrzymujemy się od wykonywania sprzecznych czynności do czasu ustalenia dalszych kroków zaradczych. Natomiast jeśli taka sytuacja już zaistniała to zgłaszamy ją do Bezpośredniego przełożonego i do Rzecznika ds. Etyki a następnie wspólnie z nimi podejmujemy kroki zaradcze w celu wyeliminowania konfliktu lub ograniczenia wpływu.

Zakaz przyjmowania i oferowania korzyści majątkowych

W swoich działaniach kierujemy się najlepszym interesem Spółki i nie angażujemy się w żadną działalność, która ten interes czy też naszą bezstronność może naruszać lub poddawać w wątpliwość. Zakazane są wszelkie formy działania o charakterze korupcyjnym. Nie akceptujemy żadnych działań lub nakłaniania do działania, wynikających z nadużycia pełnionej funkcji lub posiadanych uprawnień, dla niedozwolonych własnych korzyści w formie udzielania korzyści lub jej przyjmowania, bez względu na jej wartość.

Korzyść to nie tylko pieniądze w gotówce i wartości pieniężne, lecz także wszelkie inne świadczenia takie jak: korzystanie z cudzego mienia, rozrywka, napoje, posiłki, transport, zakwaterowanie, przewaga informacyjna, usługi oraz inne prezenty i przyrzeczenia (np. obietnica zatrudnienia) niezależnie od ich wartości i niezależnie od faktu, czy korzyść została przekazana lub przyjęta bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich.

W relacjach z interesariuszami przyjmowanie i oferowanie drobnych, symbolicznych upominków jest akceptowalne o ile służy budowaniu pozytywnej relacji czy wyrażeniu grzeczności o ile nie narusza interesu Spółki czy też naszej bezstronności.

W przypadku próby wręczenia lub uzyskania korzyści albo obietnicy korzyści, o takim zdarzeniu należy poinformować bezpośredniego przełożonego i Rzecznika ds. Etyki.  

Ochrona środowiska naturalnego

Realizując cele Spółki, czujemy się odpowiedzialni za prowadzenie naszej działalności w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu i lokalnym społecznościom, w sąsiedztwie których działamy. Jednym z priorytetów przygotowywanej inwestycji jest ograniczenie jej negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Pragniemy rozwijać się w sposób zrównoważony, racjonalnie gospodarując surowcami i mediami a także wykorzystywać nowoczesne technologie przyjazne środowisku.

Propagujemy ochronę środowiska i uczestniczymy w działaniach na rzecz jego ochrony.    

Dobre relacje z podmiotami zewnętrznymi

Relacje z podmiotami trzecimi: Partnerami biznesowymi, społecznościami lokalnymi czy Funkcjonariuszami publicznymi opieramy na naszych wartościach: szacunku, profesjonalizmie, uczciwości oraz odpowiedzialności.
W ramach budowy i dbania o dobre, długoterminowe relacje informujemy podmioty zewnętrzne o naszych decyzjach i planach jak również o naszych wartościach, normach i zasadach działania zawartych w Kodeksie Etyki. Nie unikamy dialogu, stawiamy na zaufanie i partnerstwo.
Zależy nam, aby relacja z społecznościami lokalnymi była korzystna dla obu stron a CPK był dobrym i odpowiedzialnym sąsiadem, uczestniczącym w życiu społeczności lokalnych i wspierającym lokalne, wartościowe inicjatywy.
Dotrzymujemy zobowiązań i zawartych umów. Płatności dokonujemy w terminach wynikających z umowy.
Wykonawców wybieramy zgodnie z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi.

Zgłaszanie naruszeń

Naszym priorytetem jest zapobieganie wszelkim naruszeniom Kodeksu Etyki, nieprawidłowościom i nadużyciom. Pomimo podejmowanych środków zapobiegawczych, takie zdarzenia mogą mieć miejsce, dlatego wszyscy Interesariusze CPK mogą i powinni dokonać zgłoszenia naruszenia Kodeksu Etyki lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia Kodeksu Etyki przez Pracownika Spółki.
Dokonanie zgłoszenia naruszenia lub podejrzenia naruszenia Kodeksu Etyki jest przejawem troski o dobro wspólne, dlatego CPK zapewnia ochronę Sygnalistom, nie będą oni karani lub napiętnowani z powodu swojego działania.
Zgłoszenia można dokonać pisemnie lub ustnie korzystając z jednego z kanałów przyjmowania zgłoszeń:

 • Pisemnie lub ustnie Bezpośredniemu przełożonemu (lub przełożonemu wyższego stopnia), a jeśli istnieją ważne powody, które uniemożliwiają zgłoszenie Bezpośredniemu przełożonemu to należy skorzystać z innych poniższych kanałów,
 • Ustnie, bezpośrednio do Rzecznika ds. Etyki,
 • Elektronicznie na adres: [email protected] lub poprzez formularz on-line
 • Pisemnie – pocztą tradycyjną na adres: Rzecznik ds. Etyki, Centralny Port Komunikacyjny sp. z o. o., Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!

Klikając przycisk „Zapisz” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od CPK Sp. z o.o., na wskazany adres mailowy, newslettera z najnowszymi informacji dotyczącymi działalności Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym organizowanych przez spółkę wydarzeń, webinariów, spotkań i warsztatów. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B. Twoje dane przetwarzane będą w celu przesyłania newsletteru. Więcej informacji o tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w tym zakresie, znajdziesz w Polityce prywatności.