Wersja językowa
pl

NASZA ZRÓWNOWAŻONA PODRÓŻ – DEKLARACJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r. Nasza wspólna przyszłość definiował zrównoważony rozwój jako rozwój, który zaspokaja obecne potrzeby bez uszczerbku dla możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń[1]. W 2015 r. 193 państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (w tym Polska) przyjęły program działań Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, który zawiera 17 Celów i 169 zadań w obszarach środowiskowym, społecznym, gospodarczym i praworządności. Unia Europejska również wpisała zrównoważony rozwój w swoją strategię – przykładem może być Europejski Zielony Ład, czyli pakiet ambitnych polityk, których celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Sektor lotniczy podejmuje ambitne działania, których celem ma być minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko i społeczności, poczynając od wdrożenia zrównoważonego paliwa lotniczego, przez elektryfikację sprzętu do obsługi naziemnej, po zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym.

Niniejszym przedstawiamy Deklarację Zrównoważonego Rozwoju Lotniska CPK, czyli dokument nakreślający kierunki, w których będziemy podążać. Realizujemy inwestycję, z której będą korzystały także przyszłe pokolenia – chcemy mieć pewność, że sposób, w jaki to robimy, nie wpłynie negatywnie na dobrostan kolejnych generacji.