Wersja językowa
pl

STEŚ-R dla LINII KOLEJOWEJ NR 88 NA ODC. WĘZEŁ CPK – GRÓJEC – WARKA

Konsorcjum firm IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. (jako Lider) oraz BBF Sp. z o.o. (członek Konsorcjum) realizuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Rozszerzone Studium Techniczno-Ekonomiczno – Środowiskowe dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowej nr 88 na odc. Węzeł CPK – Grójec – Warka”.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rekomendowanego przebiegu nowej linii kolejowej.

Ogłoszenie wariantu inwestorskiego, czyli wariantu rekomendowanego do realizacji  inwestycji planowane jest na przełomie 2024/2025.

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Przeznaczeniem linii kolejowej jest zaspokojenie nowych potrzeb transportowych zarówno w  podróżach dalekobieżnych, jak i  połączeniach regionalnych. Jednym z założeń realizacji nowych inwestycji liniowych z Programu CPK jest zapewnienie dostępu do infrastruktury kolejowej w regionach o niskim stopniu zagęszczenia sieci kolejowej oraz włączenie projektowanej linii do istniejącej infrastruktury  PKP PLK: LK4, LK8, LK12.

W ramach projektu trwają także prace nad założeniami przywrócenia do ruchu odcinka Tarczyn–Grójec na linii Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej i przystosowanie jej do przewozów pasażerskich współczesnym taborem z prędkością do 100km/h przy zachowaniu wartości historycznej, krajobrazowej i estetycznej linii.

PRZEZNACZENIE LINII

W projekcie zakłada się ruch mieszany (pasażerski i towarowy) oraz budowę punktów obsługi podróżnych w nowych lokalizacjach.

PRĘDKOŚĆ – PROJEKTOWA I EKSPLOATACYJNA 

 • Prędkość eksploatacyjna: dla linii kolejowej nr 88 – 160/200/250 km/h, dla wariantów przebiegających po istniejących liniach kolejowych 120/160/200 km/h.
 • Projektowa dla linii kolejowej nr 88 – 250 km/h, dla wariantów przebiegających po istniejących liniach kolejowych od 120 do 200 km/h w zależności od wariantu.

ZASILENIE 

Zasilanie trakcyjne w systemie prądu przemiennego 2×25 kV. dla nowych przebiegów linii, natomiast dla wariantów przebiegających po istniejących liniach kolejowych system prądu stałego 3 kV.

MAPA Z PRZEBIEGIEM

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za aktywny udział w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych oraz za wszystkie głosy odnoszące się do poszczególnych wariantów przebiegu linii kolejowej nr 88 na odc. Węzeł CPK – Grójec – Warka.

Wsłuchując się w opinię społeczności lokalnej oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także ponownie analizując wszystkie warianty podjęliśmy decyzję o stworzeniu wariantu hybrydowego (W61) wraz z podwariantem W81, który zastępuje W11 (podwariant W31).

Wariant i podwariant hybrydowy stanowi połącznie odcinka wariantu W6 (na obszarze gminy Jaktorów, Radziejowice i Mszczonów oraz fragmentu odcinka z gminy Pniewy wejście od wschodu) z odcinkiem wariantu W11 (na obszarze gminy Pniewy, Grójec, Belsk Duży, Jasieniec).

Wariant W11 został usunięty z puli wariantów, co oznacza, że zakończono analizy nad północno-mszczonowskim przebiegiem (tj. miejscowości Budy Mszczonowskie, Podgórze, Kuranów, Zboiska. Pogorzałki i Grzegorzewice), natomiast dalszy jego przebieg analizowany jest jako trasa W61. Reszta wariantów, czyli W1, W2, W6 i W8, pozostają bez zmian. W ramach prac zrezygnowano również z terminala w Zbiroży. Rozpatrywane są nadal jego dwie lokalizacje: w Wymysłowie oraz Markowie.

OBJAŚNIENIA DO KORZYSTANIA Z MAPY INTERAKTYWNEJ

 1. Rozwiń legendę,
 2. Powiększenie lub pomniejszenie mapy
 3. Mapa bazowa
 4. Skala mapy
 5. Wstępnie planowany przebieg linii kolejowej
 6. Wyszukiwanie miejsca po adresie.
 7. Drzewko warstw. Po najechaniu kursorem drzewko rozwija się pozwalając na odznaczanie i zaznaczanie warstw.

CZASY PRZEJAZDU POCIĄGÓW DLA PLANOWANEJ LINII KOLEJOWEJ W RELACJI CPK – WARKA

 Wariant Przybliżony czas przejazdu
1 46 min
2 40 min
6 31 min
8 32 min
11 30 min

 

Czas przejazdu na linii wąskotorowej na odcinku Grójec Wąskotorowy – Tarczyn Wschodni Wąskotorowy  to ok. 15 min.

KORZYŚCI DLA REGIONU PŁYNĄCE Z BUDOWY LINII KOLEJOWEJ NR 88

 • Zrównoważony rozwój i transport w regionie, m. in. poprzez budowę nowych punktów obsługi podróżnych wraz z parkingami dla samochodów i rowerów oraz pętlami autobusowymi
 • Nowe połączenia regionalne i dalekobieżne, oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury i usług kolejowych w regionach o niskim stopniu zagęszczenia sieci kolejowej
 • Rozwój infrastruktury kolejowej będzie generował nowe miejsca pracy i stymulował lokalną gospodarką
 • Szybka kolej może wpłynąć na zmniejszenie zatłoczenia na drogach, co przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców i ograniczenia emisji zanieczyszczeń
 • Budowa terminali intermodalnych zmniejszy zależność od sieci połączeń drogowej i obniży koszty spedycji

BADANIA TERENOWE

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA

Celem prowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej jest zebranie danych o zasobach, walorach i stanie środowiska przyrodniczego w granicach wyznaczonego bufora inwentaryzacji przyrodniczej. Inwentaryzacja służyć będzie opracowaniu raportu oceny oddziaływania na środowisko w procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Aktualnie prowadzone są inwentaryzacje przyrodnicze, które zakończą się w IV kwartale 2024 r.


BADANIA GEOTECHNICZNE I HYDROLOGICZNE

Na obecnym etapie inwestycji zaplanowano badania geotechniczne oraz badania hydrogeologiczne.

Celem badań geotechnicznych jest ocena warunków gruntowo-wodnych w podłożu planowanej inwestycji dla każdego z projektowanych przebiegów wariantów linii kolejowej wraz z obiektami  inżynieryjnymi. Otwory badawcze zostały rozmieszczone w sposób umożliwiający określenie wstępnej budowy modelu geologicznego podłoża, pobranie reprezentatywnych próbek gruntów oraz wykonanie przekrojów geologiczno-inżynierskich. Powyższe działania są niezbędne do opracowania studium geologiczno-inżynierskiego.

Dodatkowo w ramach Projektu robót geologicznych zostaną wykonane badania hydrogeologiczne, którego efektem końcowym będzie Dokumentacja hydrogeologiczna. Powyższe badania polegają na wykonaniu wierceń i pobraniu próbek gruntu oraz próbek wody gruntowej i poddaniu analizie pod kątem możliwych zanieczyszczeń. Dodatkowo przeprowadzona będzie analiza poziomu i wahań zwierciadła wód podziemnych, określenie charakterystyki warstw wodonośnych oraz oznaczenie parametrów filtracyjnych gruntów. Dokumentacja hydrogeologiczna ma dostarczyć dane niezbędne do opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Badania są zaplanowane w terminie od grudnia 2023 r. do maja 2025 r.

KONTAKT  DLA MIESZKAŃCÓW

W celu udzielenia dalszych informacji w sprawie prosimy o kontakt poprzez dedykowaną infolinię 539 188 404.