Wersja językowa
pl

Konsultacje społeczne przed złożeniem wniosku o decyzję środowiskową

W dniach 15 czerwca – 7 lipca 2022 r. odbywają się dobrowolne konsultacje społeczne w ramach prac nad przygotowaniem raportu oddziaływania na środowisko do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Zapraszamy do zgłoszenia uwag za pośrednictwem poniższego formularza konsultacyjnego.

Ważne: Konsultacje społeczne prowadzone są jedynie w zakresie związanym z przygotowaniem planowanego Przedsięwzięcia do procesu oceny oddziaływania na środowisko i nie dotyczą spraw związanych z wywłaszczeniami nieruchomości i Programu Dobrowolnych Nabyć.

Formularz otwarty jest do dnia 7 lipca 2022 r. Po tym terminie składanie uwag i wniosków nie będzie możliwe.

Zobacz materiały opisowe oraz ilustracje (mapy)

W ramach prac nad raportem o oddziaływaniu na środowisko na potrzeby wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia pt.: Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jego funkcjonowania zwracamy się do mieszkańców terenów oraz sąsiedztwa planowanego Przedsięwzięcia z prośbą o wypełnienie formularza konsultacyjnego w celu poznania stosunku mieszkańców do realizacji inwestycji.

Zgłoszenie uwagi jest w pełni dobrowolne i anonimowe. Pola obowiązkowe do wypełnienia zostały oznaczone gwiazdką (*).

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza zostanie wygenerowany indywidualny link jako potwierdzenie złożenia uwagi.

Część   I

Informacje  statystyczne

 

Część   II

Ocena  skutków  realizacji  inwestycji

Można spotkać różne opinie o tym, jakie skutki wywoła realizacja inwestycji CPK. Poniżej zamieszczonych jest kilka z takich określeń. Proszę wskazać, na ile trafnie – Pana/Pani zdaniem - opisują one konsekwencje jakie dla Pana/Pani i najbliższej społeczności może wywołać budowa CPK.

Część   III

Uwagi  dotyczące  Przedsięwzięcia

W tym miejscu prosimy o wpisanie uwag ogólnych dotyczących korzyści i zagrożeń, jakie Państwa zdaniem wiążą się z realizacją i eksploatacją Przedsięwzięcia. Prosimy o wskazanie jego słabych i mocnych stron, a także o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących lokalizacji i parametrów kluczowych komponentów infrastruktury takich jak część lotniskowa, kolej, drogi, linie elektroenergetyczne.

W tym miejscu prosimy o wpisanie uwag dotyczących Państwa spostrzeżeń lub obaw związanych z wpływem Przedsięwzięcia na zdrowie, samopoczucie i jakość życia mieszkańców.

W tym miejscu prosimy o wpisanie uwag i wniosków dotyczących Państwa spostrzeżeń lub obaw związanych z ochroną szeroko pojętego środowiska. Jeżeli zechcecie się Państwo podzielić z nami swoją wiedzą na temat występowania cennych siedlisk lub gatunków uwzględnimy te uwagi w Raporcie o oddziaływaniu Przedsięwzięcia na środowisko.

W tym miejscu prosimy o wpisanie uwag i wniosków dotyczących Państwa spostrzeżeń lub obaw związanych z procesem zbierania danych o aktualnym stanie środowiska, oraz najistotniejszych z Państwa perspektywy kwestii związanych ściśle z oddziaływaniem na środowisko, które należałoby uwzględnić w ocenie oddziaływania na środowisko.

Część   IV

Uwagi  dotyczące  Węzła  kolejowego  CPK

W tym miejscu prosimy o ocenę wariantów węzła kolejowego CPK. Istnieje możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie) informujemy, iż:

Administrator danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych w trakcie konsultacji społecznych jest Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142B (dalej jako ADO).

2. ADO powołał Inspektora Ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e‑mail: [email protected] bądź bezpośrednio w siedzibie Spółki. 

3. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: [email protected], telefonicznie: +48 22 24 34 200, poprzez formularz kontaktowy umieszony na stronie https://cpk.pl/pl/kontakt, drogą pocztową pisząc na adres: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa.

Cel i podstawa przetwarzania danych  

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach związanych z: 

  • realizacją zadań, do których Spółka została powołana określonymi przepisami prawa, w tym w celu przeprowadzenia dobrowolnych konsultacji społecznych w ramach prac nad przygotowaniem raportu oddziaływania na środowisko do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, procedowanymi przez Administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO,w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1354),
  • w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów oraz dochodzeniem roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zakres przetwarzanych danych  

5. Zakres pozyskanych danych to wiek, płeć, wykształcenie oraz informacje o gminie w jakiej Pani/Pan mieszka.

Okres przechowywania danych  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych przez okres do 25 lat, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, ze zm.), a następnie wraz z dokumentacją zostaną przekazane do właściwego archiwum państwowego jako materiał archiwalny.

Odbiorcy danych osobowych  

7. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie opracowania studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. 

8. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. CPK nie będzie wykorzystywał zebranych danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.

Prawa osób, których dane dotyczą  

9. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych, 
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
  • prawo do przeniesienia danych osobowych, 
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres, ul. Stawki 2, Warszawa. 

10. W sytuacji, kiedy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.  

11. Dane nie będą podlegały profilowaniu.

Informacja o źródle pozyskania danych oraz zasadach związanych z podaniem danych  

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jesteśmy w stanie przeprowadzić konsultacji społecznych oraz rozpatrywać innych spraw, z którymi Państwo się do nas zwrócą.

13. Dane zostały przekazane do CPK bezpośrednio przez osobę, której te dane dotyczą.