Wersja językowa
pl

Kodeks Postępowania Kontrahentów

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.  jako Spółka realizująca największy projekt infrastrukturalny w Europie, narażona jest na materializację ryzyka, zarówno w bieżącej działalności, jak i związanego z wykonywaniem określonych działań przez wykonawców, jak i podwykonawców. CPK w celu dołożenia należytej staranności do przeciwdziałania materializacji ryzyka związanego z nieprzestrzeganiem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak i regulacji wewnętrznych oraz zarządzania ryzykiem utraty reputacji, a także należytego przygotowania do wymogów prawa UE w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw (wartości) oraz raportowania niefinansowego podejmuje działania zmierzające do identyfikacji oraz weryfikacji podmiotów zewnętrznych (kontrahentów).

Kodeks określa fundamentalne dla działalności CPK zasady, którymi kieruje się w bieżącej działalności oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi, tj. m.in. w zakresie:

  • zarządzania zgodnością,
  • przeciwdziałania korupcji i łapownictwu,
  • przeciwdziałania praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu,
  • przestrzegania praw człowieka i praw pracowniczych,
  • ochrony środowiska naturalnego i praw lokalnych społeczności, a także
  • dokładaniu należytej staranności do zarządzania konfliktami interesów.

Kodeks Postępowania Kontrahentów Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o. ma za zadanie wyznaczenie minimalnych standardów, którymi kieruje się Spółka w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi;

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.  informuje, iż Kodeks będzie sukcesywnie rozwijany i udoskonalany, w szczególności w związku z transpozycją do przepisów polskiego prawa unijnych dyrektyw z zakresu ESG oraz ładu korporacyjnego.