Wersja językowa
pl

Strategiczne Studium Lokalizacyjne

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), jest dokumentem, w którym określono ramy realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczono korytarze, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dokument stanowi podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji tych przedsięwzięć.

Stosowanie do zadania powierzonego Spółce przez Pełnomocnika Rządu ds. CPK, na mocy zapisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz.U.2018 poz. 1089 z późn. zm.), przeprowadzono procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu SSL, po której dokument został przyjęty Zarządzeniem Pełnomocnika Rządu ds. CPK z dnia 22.04.2021

O dokumencie

Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) obejmuje następujące przedsięwzięcia:

 1. Inwestycję: port lotniczy wraz ze zintegrowanym węzłem komunikacyjnym. W zakresie Inwestycji w SSL zebrano podstawowe założenia oraz wyniki dotychczasowych analiz dotyczących lotniska, w szczególności jego lokalizacji.
 2. Kolejowe Inwestycje Towarzyszące, na które składają się:
  • nowe odcinki linii kolejowych – dla których określono korytarze przebiegu,
  • kolejowa infrastruktura badawcza.
 3. Drogowe Inwestycje Towarzyszące: nowe odcinki dróg, których budowa związana jest z powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego, dla których określono korytarze przebiegu.
 4. Pozostałe Inwestycje Towarzyszące, których lokalizacja jest zależna od dalszych analiz i decyzji dotyczących zarówno samej Inwestycji, jak i poszczególnych Kolejowych i Drogowych Inwestycji Towarzyszących.

Korytarze przebiegu Inwestycji Towarzyszących przedstawiono w kontekście istniejącej infrastruktury kolejowej i drogowej, której modernizacja i przebudowa nie jest objęta zakresem dokumentu SSL. W załącznikach 1 i 2 znajduje się prezentacja rozmieszczenia korytarzy na mapach topograficznych w skali 1:50 000.

Dokument SSL nie obejmuje aspektów ekonomicznych poszczególnych przedsięwzięć, terminów ich realizacji ani nakładów. Szczegółowe analizy w tym zakresie wykonywane będą w ramach opracowań koncepcyjnych dla poszczególnych inwestycji.

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ) to procedura, której obowiązkowo, zgodnie z prawem polskim i UE, podlegają projekty dokumentów ( w tym z sektora transportu) wyznaczające ramy dla realizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Postępowanie ocenia możliwe skutki dla środowiska wynikające z realizacji wybranych planów i programów na środowisko i jest regulowane przez ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Zasady przeprowadzania SOOŚ określają przepisy Działu IV.

Strategiczną ocena oddziaływania na środowisko jest procedurą przeprowadzaną przed przyjęciem dokumentów o znaczeniu strategicznym.

Zasadnicze elementy postępowania SOOŚ dotyczą:

 • uzgodnienia stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko,
 • uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnień,
 • zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu,
 • sporządzenie pisemnego podsumowania postępowania wraz z uzasadnieniem.

Informację o przyjęciu dokumentu, po przeprowadzeniu SOOŚ podaje się do publicznej wiadomości oraz prowadzi monitoring skutków realizacji postanowień przyjętego dokumentu w zakresie oddziaływania na środowisko. Prawidłowa ocena projektu dokumentu w ramach SOOŚ umożliwia wczesne wychwycenie możliwych konfliktów środowiskowych i społecznych oraz zaprojektowanie z wyprzedzeniem adekwatnych rozwiązań zaradczych.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego miało za zadanie dokonanie oceny możliwych skutków środowiskowych realizacji ustaleń SSL w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego, a także wskazanie potencjalnie uciążliwych lub korzystnych dla środowiska ustaleń oraz podanie rozwiązań poprawiające istniejący i planowany sposób zagospodarowania terenu.

Obowiązek sporządzenia Prognozy, a także jej ogólny zakres i cel, wynika z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247).

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA

Proces planowania strategicznego inwestycji infrastrukturalnych objętych programem CPK uwzględnia zaangażowanie strony społecznej na możliwie wczesnym etapie prac, stąd w toku jego opracowania zaplanowano dwuetapowy udział społeczeństwa:

 • Etap I – poddanie konsultacjom projektu SSL w dniach 10 lutego – 10 marca 2020 roku, w trybie art. 39 ust. 1 ustawy ooś.

Przed opracowaniem Prognozy oddziaływania na środowisko, przeprowadzono Ogólnopolskie konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, które miały miejsce od 10 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r. i wówczas został zapewniony udział w opracowaniu dokumentu. W wyniku konsultacji do Spółki wpłynęło różnymi kanałami ponad 146 tys. głosów.

Celem konsultacji SSL było zebranie opinii w sprawie propozycji wytyczenia korytarzy o szerokości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów, w których zostaną zaprojektowane przebiegi linii kolejowych o łącznej długości ok. 1800 km i inwestycji drogowych o łącznej długości ok. 400 km.

W Etapie I na udostępnionych przez Spółkę CPK w ramach projektu SSL mapach oprócz granic korytarzy zostały zaprezentowane orientacyjne wstępnie proponowane przebiegi nowych linii kolejowych i dróg, których ostateczny kształt nie został na razie przesądzony. Istotna część uwag dotyczyła właśnie tych wariantów. Były to m.in. głosy opowiadające się za wybranym wariantem, oznaczonym konkretnym kolorem czy zgłaszające wątpliwość odnośnie konkretnego, proponowanego przebiegu.

Podsumowanie wyników konsultacji prowadzonych w tym okresie stanowi opublikowany w sierpniu 2020 r. Raport z konsultacji społecznych Strategicznego Studium Lokalizacyjnego oraz wersja SSL uwzględniająca zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

W raporcie przedstawiono szczegółowe odpowiedzi do uwag zgłoszonych do korytarzy kolejowych i drogowych, oraz odniesiono się do ogólnych zagadnień, sygnalizowanych w kontekście przebiegów, ze wskazaniem, że wnioski płynące z tych uwag, które nie mogły zostać zagospodarowane na poziomie ogólnym, strategicznym, zostaną wykorzystane na dalszych etapach prac.

 • Etap II – postępowanie z udziałem społeczeństwa prowadzone w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy ooś.

W toku opiniowania oraz udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu zgłoszono uwagi zarówno do projektu dokumentu SSL CPK jak i Prognozy oddziaływania na środowisko.

Sposób rozpatrzenia i uwzględnienia uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie trwania konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostały przedstawione w Podsumowaniu wraz z uzasadnieniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

PISEMNE PODSUMOWANIE WRAZ Z UZASADNIENIEM

Podsumowanie z uzasadnieniem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego zawiera uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;  opinie właściwych organów;  zgłoszone uwagi i wnioski; propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.

Zarządzenie nr 8 Pełnomocnika Rządu ds. CPK z dn. 22.04.2021

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!

Klikając przycisk „Zapisz” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od CPK Sp. z o.o., na wskazany adres mailowy, newslettera z najnowszymi informacji dotyczącymi działalności Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym organizowanych przez spółkę wydarzeń, webinariów, spotkań i warsztatów. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B. Twoje dane przetwarzane będą w celu przesyłania newsletteru. Więcej informacji o tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w tym zakresie, znajdziesz w Polityce prywatności.