Wersja językowa
pl

Konsultacje SOOŚ

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOŚ) to procedura, której obowiązkowo, zgodnie z prawem polskim i UE, podlegają projekty dokumentów wyznaczające ramy dla realizacji przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Zapraszamy do drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Pierwszy etap konsultacji dotyczący samego dokumentu SSL, trwał od 10 lutego do 10 marca 2020 r. W ich trakcie do spółki CPK napłynęło ponad 146 tysięcy głosów, które zostały poddane szczegółowej analizie eksperckiej. Na ich podstawie przygotowaliśmy raport podsumowujący pierwszy etap konsultacji:

RAPORT Z PIERWSZEGO ETAPU KONSULTACJI SSL

Podobnie, jak to miało miejsce w pierwszym etapie, pragniemy jak najwcześniej zidentyfikować istotne uwarunkowania, które mogą wpłynąć na dalszy proces przygotowania inwestycji - w tym celu chcielibyśmy zapoznać się z Państwa opiniami, uwagami i wnioskami dotyczącymi projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz związanej z nim Prognozy oddziaływania na środowisko.

Zapraszamy do składania uwag i wniosków w terminie
od 30 listopada do 31 grudnia 2020 r. włącznie.

Konsultacje realizowane są w ramach udziału społeczeństwa, zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisko oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 234).

Strategiczne Studium Lokalizacyjne

Przedstawiamy projekt „Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” (dalej: SSL), opracowany z uwzględnieniem uwag zgłoszonych podczas pierwszej tury konsultacji społecznych dokumentu, która odbyła się w I kwartale br. W dokumencie poddawanym wówczas konsultacjom, oprócz korytarzy transportowych, obligatoryjnych dla tego typu dokumentów, znalazły się także wstępnie proponowane warianty przebiegów linii kolejowych. Był to pierwszy, nieobligatoryjny etap konsultacji, w którym chcieliśmy możliwie wcześnie przedstawić zamierzenia inwestycyjne CPK wraz z ich proponowanym umiejscowieniem.

W obecnie konsultowanym projekcie SSL skonsumowane zostały uwagi dotyczące korytarzy transportowych i w takiej postaci, z miejscowo poszerzonymi korytarzami, poddawany jest on strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, której elementem są niniejsze konsultacje.

Przebiegi linii kolejowych, zweryfikowane na podstawie uwag z pierwszej tury konsultacji społecznych, są obecnie przedmiotem równolegle prowadzonych prac analitycznych i studialnych. Doprecyzowujemy je w dialogu z właściwymi lokalnie jednostkami samorządu terytorialnego. Spotkania realizowane są zgodnie z harmonogramem prac przygotowawczych, zawartym w załączniku do powyżej przytaczanego raportu z konsultacji. Omawiane z samorządami warianty trasowań mieszczą się w granicach rozszerzonych korytarzy transportowych zaprezentowanych w obecnie konsultowanym projekcie SSL.

 

DO POBRANIA: PROJEKT DOKUMENTU SSL (9,5 MB)

DO POBRANIA: PROJEKT DOKUMENTU SSL WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (2,7 GB)

Aby zgłosić uwagę, przejdź do formularza:

ZGŁOŚ UWAGĘ DO STRATEGICZNEGO STUDIUM LOKALIZACYJNEGO

 

Aby zgłosić uwagę pocztą elektroniczną, w formie listownej, lub aby dostarczyć uwagę do siedziby spółki osobiście, prosimy o użycie formularza przeznaczonego do druku:

POBIERZ FORMULARZ DO DRUKU

Prognoza Oddziaływania na środowisko

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu SSL wykonana została zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, głównie w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ, oraz dyrektywą 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.

Celem przedkładanej wraz z projektem SSL Prognozy odziaływania na środowisko jest identyfikacja i ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji projektów inwestycyjnych wskazanych w dokumencie SSL. Postępowanie w ramach SOOŚ, jak i sama Prognoza, mają na celu wyeliminowanie na jak najwcześniejszym etapie takich propozycji rozwojowych, których realizacja może doprowadzić do pogorszenia stanu środowiska oraz wpłynąć na jakość życia i zdrowia ludzi.

 

DO POBRANIA: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (31 MB)

DO POBRANIA: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (2,1 GB)

Aby zgłosić uwagę, przejdź do formularza:

ZGŁOŚ UWAGĘ DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 

Aby zgłosić uwagę pocztą elektroniczną, w formie listownej, lub aby dostarczyć uwagę do siedziby spółki osobiście, prosimy o użycie formularza przeznaczonego do druku:

POBIERZ FORMULARZ DO DRUKU

Stanowiska organów tj. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej: GDOŚ) i Głównego Inspektora Sanitarnego (dalej: GIS):

  • pisma GDOŚ i GIS w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu;
  • pisma GDOŚ i GIS w sprawie zaopiniowania projektu dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, jeżeli stanowiska te będą dostępne w terminie składania uwag i wniosków

są dostępne do pobrania poniżej.

POBIERZ KOMPLET DOKUMENTÓW

NEWSLETTER

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.