Wersja językowa
pl

Program Dobrowolnych Nabyć

Podstawowe zasady, na których opiera się Program Dobrowolnych Nabyć, czyli program pozyskiwania ziemi pod Port Solidarność,  to: dobrowolność po obu stronach transakcji i transparentność procedury – oczywiście, przy zagwarantowaniu sprzedającym poufności dotyczącej konkretnych procesów negocjacyjnych. Wartość każdej nieruchomości będzie określana przez niezależnych rzeczoznawców w oparciu o operaty szacunkowe.

W ramach Programu spółka będzie nabywać nieruchomości z obszaru położonego na zachód od Warszawy, leżące między miastami Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki i Sochaczew. Teren ten ograniczają: od południa autostrada A2,od zachodu droga krajowa nr 50, od północy wieś Szymanów i rzeka Pisia, a od wschodu – rzeka Pisia Tuczna i miejscowość Baranów.

 

Adresatami Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) są wszyscy właściciele, współwłaściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości ze wskazanego powyżej obszaru, który na poniższej oglądowej mapie został zawarty w obrębie niebieskiej linii.

Uwaga! Ze względu na wejście w życie rozporządzenia obszarowego obszar, na którym realizowany jest PDN uległ niewielkiej zmianie – aktualny obszar jest widoczny na poniższej mapie:

Obszar Programu Dobrowolnych Nabyć

Osoba zgłaszająca chęć wzięcia udziału w Programie powinna zaznaczyć, czy jest zainteresowana jedynie sprzedażą swojej nieruchomości, czy również jej zamianą, a jeśli tak, to jakie nieruchomości leżą w granicach jej zainteresowań.

Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie przyszłej budowy będą mogli bowiem również zamienić je na inne, znajdujące się obecnie w zasobach Skarbu Państwa, w tym:

 • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR),
 • Lasów Państwowych,
 • Agencji Mienia Wojskowego (AMW),
 • Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN),
 • starostów i prezydentów miast na prawach powiatu.

Dzisiaj w tym celu brane są pod uwagę nieruchomości Skarbu Państwa  położone na terenie  47 powiatów (32 powiatów z Mazowsza i 15 z województwa łódzkiego). Zamiana nieruchomości może nastąpić albo na  nieruchomość o podobnej lub tożsamej funkcji oraz nie mniejszej powierzchni i nie mniejszej przydatności w zakresie produkcji rolnej lub leśnej oraz nie mniejszej wartości, albo na nieruchomość o innej funkcji i nie mniejszej wartości (również budynkową albo lokalową).

W przypadku potrzeby uzyskania bardziej dokładnych informacji i wyjaśnień związanych z Programem Dobrowolnych Nabyć, prosimy o kontakt mailowy na adres: [email protected] lub telefoniczny na nr 539 188 404.

Formularz zgłoszenia do udziału w PDN

Każdy Adresat zgłaszający się w ramach Programu otrzyma od CPK odpowiedź.

twojpdn.pl

Przypominamy, że w każdym przypadku kontaktu z właścicielami pracownicy Spółki posiadają przy sobie indywidualne identyfikatory, poświadczające ich zatrudnienie w Spółce. Ich tożsamość można dodatkowo zweryfikować pod numer telefonu 539 188 404 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00), oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: [email protected].

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administrator danych osobowych  

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w korespondencji (pisma,e-mail), a także w tracie rozmów telefonicznych jest Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-305 Warszawa), Aleje Jerozolimskie 142B (dalej jako ADO).
 2. ADO powołał Inspektora Ochrony danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] bądź bezpośrednio w siedzibie Spółki. 
 3. ADO umożliwia kontakt:
 • za pomocą e-maila: [email protected]
 • telefonicznie: +48 22 24 34 200
 • poprzez formularz kontaktowy umieszony na stronie https://cpk.pl/pl/kontakt, 
 • drogą pocztową pisząc na adres: Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa.

  Cel i podstawa przetwarzania danych  

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach związanych z: 
 • realizacją zadań, do których Spółka została powołana określonymi przepisami prawa, w tym 
   w celu nabycia nieruchomości (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO1); 
 • bieżącym kontaktem niezwiązanym z usługami świadczonymi na rzecz Pana/Pani będących nadawcami korespondencji ani niezwiązanym z realizacją innej umowy pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • prowadzeniem korespondencji e-mailowej, korespondencji tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego związanego z prowadzoną przez Administratora działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • zapewnieniem wysokiej jakości prowadzonych rozmów oraz prawidłowości realizowanych zadań spoczywających na Spółce (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz tworzenie sieci kontaktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zakres przetwarzanych danych  

 1. Zakres pozyskanych danych to imię/imiona, nazwisko, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer
  i seria dowodu osobistego, data ważności dowodu osobistego, numer PESEL, stan cywilny, numer telefonu, adres e-mail, dane dot. nieruchomości oraz inne dane podane w przesłanej korespondencji oraz w trakcie połączenia telefonicznego obejmującego nagranie rozmowy.

Okres przechowywania danych  

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości. prowadzonych
 2. Dane osobowe rejestrowane podczas rozmowy telefonicznej będą przetwarzane przez okres 7 lat ze względu na   okres przedawnienia potencjalnych roszczeń mogących wyniknąć z rozmowy lub krócej, jeżeli zgłoszony zostanie skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych. Po tym czasie nagrania zostaną usunięte lub zanonimizowane.

  Odbiorcy danych osobowych  

 1. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie IT, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. 
 2. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowej.

Prawa osób, których dane dotyczą  

 1. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych, 
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, 
 • prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres, ul. Stawki 2, Warszawa. 
 • W sytuacji, kiedy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.  
 • Dane nie będą podlegały profilowaniu.

 Informacja o wymogu podania danych  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jesteśmy w stanie prowadzić rozmów w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć nieruchomości oraz rozpatrywać innych spraw, które są przedmiotem rozmowy telefonicznej.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!
Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.