Wersja językowa
pl

Strategiczne Studium Lokalizacyjne

Szanowni Państwo!

Projektowany dokument - Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL), który Państwu przedkładamy, jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Pragniemy jak najwcześniej zidentyfikować istotne uwarunkowania, które mogą wpłynąć na dalszy proces przygotowania inwestycji - w tym celu chcielibyśmy zapoznać się z Państwa opiniami, uwagami i wnioskami. Państwa zaangażowanie w tworzenie SSL, wyrażone poprzez udział w konsultacjach, pozwoli nam udoskonalić ten dokument. Ułatwi to optymalizację prac studialno-projektowych, które będą prowadzone na kolejnych etapach i posłużą, między innymi, zdefiniowaniu lokalizacji poszczególnych przedsięwzięć w obrębie korytarzy.

Planujemy dwa etapy konsultacji ww. dokumentu. Podstawę prawną prowadzonych między 10 lutego a 10 marca 2020 r. konsultacji stanowi art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Kolejnym etapem prac nad projektem SSL będzie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, prowadzona na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Ocenie tej będzie poddany projekt dokumentu sporządzony z uwzględnieniem wyników konsultacji prowadzonych obecnie. W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ponownie poprosimy Państwa o wyrażenie opinii, zgłoszenie uwag lub wniosków.

O projekcie dokumentu

Projekt dokumentu Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) obejmuje następujące przedsięwzięcia:

  1. Inwestycję: port lotniczy wraz ze zintegrowanym węzłem komunikacyjnym. W zakresie Inwestycji w SSL zebrano podstawowe założenia oraz wyniki dotychczasowych analiz dotyczących lotniska, w szczególności jego lokalizacji.
  2. Kolejowe Inwestycje Towarzyszące, na które składają się:
    • nowe odcinki linii kolejowych - dla których określono korytarze przebiegu,
    • kolejowa infrastruktura badawcza.
  3. Drogowe Inwestycje Towarzyszące: nowe odcinki dróg, których budowa związana jest z powstaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego, dla których określono korytarze przebiegu.
  4. Pozostałe Inwestycje Towarzyszące, których lokalizacja jest zależna od dalszych analiz i decyzji dotyczących zarówno samej Inwestycji, jak i poszczególnych Kolejowych i Drogowych Inwestycji Towarzyszących.

Korytarze przebiegu Inwestycji Towarzyszących przedstawiono w kontekście istniejącej infrastruktury kolejowej i drogowej, której modernizacja i przebudowa nie jest objęta zakresem dokumentu SSL. W załącznikach 1 i 2 znajduje się prezentacja rozmieszczenia korytarzy na mapach topograficznych w skali 1:50 000.

Dokument SSL nie obejmuje aspektów ekonomicznych poszczególnych przedsięwzięć, terminów ich realizacji ani nakładów. Szczegółowe analizy w tym zakresie wykonywane będą w ramach opracowań koncepcyjnych dla poszczególnych inwestycji.

Raport z konsultacji projektu dokumentu

Ogólnopolskie konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) miały miejsce od 10 lutego do 10 marca br. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nich udział. Przekazane przez Państwa uwagi pozwolą nam na usprawnienie prac studialno-projektowych w ramach kolejnych etapów przygotowań od inwestycji.

W konsultacjach można było wziąć udział na kilka sposobów: wypełnić formularz internetowy na stronie konsultacje.cpk.pl, przesłać uwagi: mailem lub tradycyjną pocztą, albo też złożyć je osobiście w siedzibie Spółki.

W wyniku konsultacji Spółka CPK otrzymała ponad 32,5 tys. głosów za pomocą formularza elektronicznego, ponad 2 tys. głosów drogą mailową, i ponad 45 tysięcy papierowych dokumentów (wśród nich pojedyncze uwagi, wydrukowane formularze oraz stanowiska: grupowe i jednostek lub przedstawicieli samorządu terytorialnego). W sumie do CPK wpłynęło różnymi kanałami ponad 146 tys. głosów.

Celem konsultacji SSL było zebranie opinii w sprawie propozycji wytyczenia korytarzy o szerokości od kilku do kilkudziesięciu kilometrów, w których zostaną zaprojektowane przebiegi linii kolejowych o łącznej długości ok. 1800 km i inwestycji drogowych o łącznej długości ok. 400 km.

Na udostępnionych przez Spółkę CPK w ramach projektu SSL mapach oprócz granic korytarzy zostały zaprezentowane orientacyjne wstępnie proponowane przebiegi nowych linii kolejowych i dróg, których ostateczny kształt nie został na razie przesądzony. W związku z tym autorzy raportu nie odnieśli się do poszczególnych uwag i propozycji zmian przebiegu linii kolejowej, których uwzględnienie, w postaci korekty przebiegu, mieściłoby się w granicach korytarza SSL.

Drugim etapem konsultacji społecznych całego programu inwestycyjnego CPK będzie postępowanie z udziałem mieszkańców prowadzone w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ). W trakcie tych działań mieszkańcy będą mogli zapoznać się ze zmodyfikowanym projektem SSL uwzględniającym wynik konsultacji, a także ze sporządzoną do tego projektu prognozą oddziaływania na środowisko.

Osoby zainteresowane planami inwestycyjnymi CPK mogą zatem ponownie wypowiedzieć się na temat propozycji przebiegu korytarzy inwestycji liniowych. Wersja SSL przedłożona do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko będzie opracowana z uwzględnieniem uwag z tegorocznych konsultacji SSL.

Warianty przebiegów linii kolejowych są od lipca br. przedmiotem rozmów w ramach spotkań ekspertów CPK z przedstawicielami gmin, przez teren których przechodzą inwestycje wytypowane do realizacji w pierwszej kolejności i dla których w ciągu najbliższych tygodni będą ruszały tzw. inwentaryzacje przyrodnicze. Łącznie to 560 km z 1800 km planowanych nowych linii, w tym relacje Warszaw – Łódź – Sieradz – Kępno – Wrocław oraz projekt Katowice – Jastrzębie-Zdrój – granica RP – Ostrawa).

Uwaga: Zgodnie z podziałem zadań dotyczących Inwestycji Towarzyszących, przewidywane jest przygotowanie i realizowanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. budowy niżej wymienionych nowych linii kolejowych ujętych w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym:

- Budowa linii kolejowej nr 20 na odc. Warszawa Choszczówka – Nasielsk,

- Budowa linii kolejowej nr 6 na odc. Warszawa Wschodnia – Zielonka,

- Budowa linii kolejowej nr 80 Stary Garbów – Zbydniów,

- Budowa odcinków nowego przebiegu linia kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło,

- Budowa linii kolejowych nr 817 Zbąszyń – Szczaniec i 818 Zbąszyń – Dąbrówka Wielkopolska,

- Budowa linii kolejowej nr 350 Szczecin Dąbie – Szczecin Port Centralny,

- Budowa nowego odcinka skracającego przebieg linii nr 68 w rejonie Kraśnika (Kraśnik – Rzeczyca).

W związku z powyższym wyżej wymienione inwestycje nie zostały ujęte w Załączniku nr 1 do Raportu z konsultacji Strategicznego Studium Lokalizacyjnego pod nazwą „Harmonogram prac przygotowawczych do poszczególnych inwestycji”. Ponadto, na Rysunkach 8 oraz 9 dokumentu głównego Strategicznego Studium Lokalizacyjnego przedstawiono dodatkowo inne inwestycje kolejowe realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które nie zostały ujęte w korytarzach i opisane w SSL ze względu na trwające, w momencie opracowywania SSL, prace przygotowawcze:

- nowa linia nr 622 Węgrzyce Wielkie – Tymbark,

- nowa linia nr 623 Fornale – Szczyrzyc,

- nowa linia w rejonie portu lotniczego Szczecin Goleniów.

POBIERZ RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (SERWER 1)(SERWER 2)

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE - 7,0 GB (SERWER 1)(SERWER 2)

Załącznik nr 1. Atlasy map przebiegów korytarzy Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących

Załącznik nr 2. Atlas map przebiegów korytarzy Drogowych Inwestycji Towarzyszących

NEWSLETTER

Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.