Wersja językowa
pl

Badania terenu

Badania terenu będą prowadzone w większości po tzw. delimitacji, czyli po wyborze zawężonego obszaru potrzebnego do zrealizowania inwestycji lotniskowej, a zatem na terenie dwukrotnie mniejszym wobec obszaru wyznaczonego do dalszych analiz (74 km²). Część badań obejmie również podobszar A0 ze względu na konieczność przygotowania dokumentacji hydrogeologicznej.

wiercenia geologiczne

Wiercenia zostaną wykonane na potrzeby:

 • dokumentowania hydrogeologicznego
 • dokumentowania geotechnicznego

Wiercenia będą wykonywane z zastosowaniem:

 • aparatów rdzeniowanych podwójnych lub potrójnych
 • świdrów przelotowych

Podczas wierceń będą pobierane próbki wody i gruntu. Po wykonaniu wierceń otwory będą zlikwidowane, a teren wokół nich doprowadzony do stanu pierwotnego.

przykłady maszyn używanych do wykonania wierceń badawczych

Sondowanie statyczne CPT

Sondowanie tego typu polega na wciskaniu w grunt stożka z systemem czujników rejestrujących parametry gruntu w sposób ciągły z odpowiednią siłą.

Na podstawie zależności normowych określone zostaną właściwości gruntu:

 • stopień zagęszczenia gruntów niespoistych (ID),
 • stopień plastyczności gruntów spoistych (IL),
 • wytrzymałość gruntu na ścinanie w warunkach bez odpływu (Su),
 • edometryczny moduł ściśliwości (Eoed),
 • efektywny kąt tarcia wewnętrznego (φ’),
 • ciśnienie porowe w gruncie (U).

W ramach badań mogą być wykonane również:

 • sondowania cylindryczne SPT
 • sondowania dynamiczne

przykłady urządzeń do sondowania geologicznego

tomografia elektrooporowa ERT

Badania geofizyczne metodą tomografii elektrooporowej ERT. wykonywane będą w celu rozpoznania budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych.

Badania geofizyczne i geotechniczne pozwolą na:

 • dostarczenie informacji na temat podłoża gruntowego,
 • rozpoznanie stopnia skomplikowania warunków gruntowych,
 • zdefiniowanie zagrożenia geologicznego (geodynamicznego) mogącego mieć wpływ na realizację Inwestycji,
 • dostarczenie danych o zasięgu występowania gruntów słabonośnych

Badania geofizyczne ERT nie wymagają żadnej inwazji w podłoże gruntowe, wbijana jest jedynie cienka elektroda.

metoda konduktometryczna GCM

W ramach wykonywanych badań geofizycznych do okonturowania:

 • stref zanieczyszczeń,
 • okonturowania gruntów słabonośnych,
 • będą wykonane dodatkowe badania geofizyczne w postaci badań konduktometrycznych GCM

Badania konduktometryczne będą mogły być wykonane również w miejscach gdzie nie będzie możliwości wykonania innych badań.

Zaletą tej metody jest brak jakiejkolwiek ingerencji w podłoże gruntowe.

geodezja i teledetekcja

Współrzędne punktów wierceń, miejsca sondowań, ciągi pomiarów geofizycznych, i inne punkty dokumentacyjne będą wyznaczone za pomocą systemu geodezyjnego GNSS w nawiązaniu do państwowej osnowy geodezyjnej.
Na etapie analiz wstępnych będzie wykonany nalotu fotogrametrycznego z pomiarem LIDAR

Efektem pomiarów będą:

 • ortofotomapa
 • numeryczny model terenu (NMT)
 • zinwentaryzowanie potencjalnych obiektów – przeszkód lotniczych

Naloty fotogrametryczne będą realizowane przy pomocy dronów lub samolotu.

badania archeologiczne

Zakres rzeczowy obejmować będzie prace badawcze – badania powierzchniowe, sondażowe oraz wykopaliskowe

Wykonawca badań zobowiązany jest uzyskać możliwość czasowego zajęcia działek prywatnych w celu wykonania wyznaczonych badań oraz późniejszego przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

Niedopuszczalne jest prowadzenie podstawowej prospekcji terenowej w okresie bujnej wegetacji roślinnej, (a także w warunkach zalegającego na polach śniegu, szronu i bezpośrednio po intensywnych opadach atmosferycznych)

Wykonane będą prace saperskie polegające na wykryciu, usunięciu lub/i zniszczeniu materiałów powojskowych i powojennych:

 • niewybuchów;
 • niewypałów;
 • amunicji;
 • pozostałości po niewybuchach, niewypałach i amunicji, jeśli zawierają nawet niewielkie ilości materiałów wybuchowych;
 • innych   przedmiotów   wybuchowych,   pozostałości   po  nich,   jeśli   zawierają   nawet  niewielkie ilości materiałów wybuchowych;
 • wszelkiego rodzaju urządzeń (materiałów) pochodzenia wojskowego lub powojennego, które mają właściwości łatwopalne, żrące, trujące, etc. 

Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i niwelacji terenu po wykonanych pracach. O ile jest taka możliwość wszelkie podjęte niewybuchy i niewypały muszą być zdetonowane na przeznaczonym do takich celów specjalistycznym poligonie lub przekazane wojsku.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!

Klikając przycisk „Zapisz” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od CPK Sp. z o.o., na wskazany adres mailowy, newslettera z najnowszymi informacji dotyczącymi działalności Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym organizowanych przez spółkę wydarzeń, webinariów, spotkań i warsztatów. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B. Twoje dane przetwarzane będą w celu przesyłania newsletteru. Więcej informacji o tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w tym zakresie, znajdziesz w Polityce prywatności.