Wersja językowa
pl

Badania środowiskowe

Oddziaływanie na środowisko

Główne oddziaływania środowiskowe to:

 • hałas
 • emisje do powietrza
 • wody powierzchniowe  
 • wody podziemne
 • wpływ na powierzchnię terenu

Planowane badania i analizy obejmują inwentaryzacje, monitoring, modelowanie i propozycje sposobów minimalizacji negatywnego oddziaływania lotniska na otoczenie

Schemat oddziaływań na środowisko

Obszar badań dla inwestycji CPK

Podczas posiedzenia Rady Społecznej 21 lipca 2020 roku, zapowiedzieliśmy rozpoczęcie inwentaryzacji przyrodniczych w terenie inwestycji lotniskowej oraz powiązanych z lotniskiem inwestycji kolejowych i drogowych w I kw.2021 r. Inwentaryzacje przyrodnicze to element procedury środowiskowej.

Teren objęty badaniami w ramach inwentaryzacji przyrodniczych jest celowo znacznie większy niż obszar inwestycji CPK. Chodzi nam o to, żeby zlokalizować drogi startowe, terminal i niezbędną infrastrukturę w taki sposób, żeby były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i środowiska

Mikołaj Wild, prezes CPK

Obszar badań środowiska dla inwestycji CPK został wyznaczony na podstawie wcześniejszej identyfikacji terenu przeznaczonego do dalszych prac planistycznych, obejmującego potencjalną lokalizację Portu Lotniczego, węzła przesiadkowego i Airport City.

Obszar ok. 74 km² do dalszych prac planistycznych i wstępnych analiz dla badań terenu

 • Jest to obszar potencjalnej lokalizacji nowego Portu Lotniczego Solidarność, węzła przesiadkowego CPK i Airport City. Obszar ten był już wcześniej wskazywany jako baza do wyboru lokalizacji CPK.
 • Wewnątrz tego obszaru zawierają się obszary: Baranów A, B, C i D, które zostały zaprezentowane w analizach Ove Arup.
 • Jest on ponad dwa razy większy wobec docelowego obszaru potrzebnego do budowy portu lotniczego wraz z węzłem kolejowym.
 • Na tym terenie realizowany będzie program dobrowolnych wykupów.

Obszar inwentaryzacji jest podzielony na podobszary, m.in.:

Podobszar A0 tzw. badań abiotycznych elementów środowiska oraz dokumentacji hydrogeologicznej (ok. 157 km²)

Jest to obszar właściwy wraz z „otuliną” potencjalnej lokalizacji Portu Lotniczego Solidarność

Podobszar A pełnej inwentaryzacji gatunków roślin i zwierząt (ok. 340 km²)

Jest to podobszar A0 powiększony o potencjalną lokalizację inwestycji kolejowych i drogowych wokół węzła przesiadkowego, w tym istniejące i nowe linie kolejowe oraz drogi ekspresowe (autostrada A2, Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej).

Podobszar B inwentaryzacji gatunków ptaków i miejsc zimowania nietoperzy (ok. 794 km²)

Jest to obszar obejmujący planowaną lokalizacje CPK powiększoną o bufor wyznaczony jako pole ograniczone w kierunku wschodnim i zachodnim przez linie stanowiące części okręgu, których punktami skrajnymi są granice wstępnie oszacowanego maksymalnego oddziaływania akustycznego inwestycji.

Podobszar C inwentaryzacji gatunków ptaków stanowiących potencjalne zagrożenie dla ruchu lotniczego (ok. 1055 km²)

Jest to obszar będący polem zawartym pomiędzy linią łączącą punkty o odległości 13 km od granicy terenu stanowiącego obszar planowanego lotniska.

Zakres badań środowiska dla inwestycji

nieożywione elementy środowiska

W ramach przeprowadzenia analizy stanu zerowego (wyjściowego) środowiska, tzw. tła, następujące elementy abiotyczne/nieożywione będą badane (w ramach podobszaru A0):

 • wody powierzchniowe (określenie ekologicznego i chemicznego stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz szczegółowe charakterystyki hydrologicznej)
 • wody podziemne (uwarunkowania i analizy hydrogeologiczne, określenie parametrów fizyko-chemicznych wód gruntowych/podziemnych)
 • grunty i gleby (powierzchnia ziemi – określenie parametrów fizyko-chemicznych gleby i ziemi)
 • hałas
 • wibracje
 • tło zanieczyszczenia powietrza

inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza ma na celu identyfikację oraz ewidencjonowanie chronionych, rzadkich lub zagrożonych w skali kraju, regionu lub lokalnie elementów środowiska ożywionego.

W ramach przeprowadzenia analizy stanu zerowego (wyjściowego) środowiska, tzw. tła, będą badane następujące elementy ożywione:

w ramach podobszaru A:

 • siedliska przyrodnicze i zbiorowiska roślinne,
 • rośliny, w tym mszaki,
 • grzyby, w tym porosty,
 • bezkręgowce,
 • ichtiofauna (ryby i minogi),
 • herpetofauna (płazy i gady),
 • ornitofauna (ptaki),
 • chiropterofauna (nietoperze),
 • teriofauna naziemna i wodna (ssaki naziemne i wodne)

w ramach podobszaru B:

 • obserwacje szlaków migracji ptaków, a także innych siedlisk lub elementów środowiska istotnych z punktu widzenia biologii ptaków,
 • inwentaryzacja kolonii rozrodczych i miejsc zimowania nietoperzy

w ramach podobszaru C:

 • gatunki ptaków drapieżnych;
 • miejsca występowania tych grup ptaków, które ze względu na wielkości lub biologię gatunku mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla prowadzenia ruchu lotniczego (np. żurawie, łabędzie, ale także ptaki grupujące się przed przelotami lub w trakcie przelotów);
 • miejsca stanowiące atrakcyjne siedliska, żerowiska lub z innych względów sprzyjające koncentracji ptaków jak: np. składowiska odpadów, zakłady przetwarzania odpadów czy stawy hodowlane.

​Monitoring akustyczny

​Monitoring akustyczny:

 • hałasu samolotowego
 • hałasu samochodowego
 • hałasu kolejowego

ma zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map akustycznych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem.

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu oraz z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności demograficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.

​Punkty pomiarowe mogą być zlokalizowane na terenach posesji prywatnych za zgodą właścicieli, lecz nie jest to badanie w jakikolwiek sposób zagrażające posesji i jej mieszkańcom.

przykłady wykonywania pomiarów akustycznych

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!

Klikając przycisk „Zapisz” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od CPK Sp. z o.o., na wskazany adres mailowy, newslettera z najnowszymi informacji dotyczącymi działalności Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym organizowanych przez spółkę wydarzeń, webinariów, spotkań i warsztatów. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B. Twoje dane przetwarzane będą w celu przesyłania newsletteru. Więcej informacji o tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w tym zakresie, znajdziesz w Polityce prywatności.