Wersja językowa
pl

Horyzontalny Rozkład Jazdy

Projekt Horyzontalnego Rozkładu Jazdy prowadzony jest wspólnie przez Ministerstwo Infrastruktury, CPK, PLK S.A. i CUPT. Przedstawione na niniejszej stronie informacje, w szczególności poglądowe rozwiązania w zakresie układu linii komunikacyjnych, stanowią robocze i wyjściowe założenia i będą mogły być modyfikowane w ramach trwających prac. Planowane jest, aby HRJ był podstawą merytoryczną do wdrożenia liberalizacji rynku przewozów dalekobieżnych, która wynika z wdrożenia w Polsce IV pakietu kolejowego. Planowane jest również uruchomienie konsultacji HRJ z zainteresowanymi interesariuszami branżowymi w ustrukturyzowanej formie, o czym będą zamieszczane stosowne informacje i zaproszenia. Założeniem jest, aby wszyscy interesariusze branżowi (także potencjalni nowi operatorzy i przewoźnicy) posiadali równy dostęp do informacji o projekcie oraz mieli możliwość wyrażenia opinii i sugestii na jego temat.

Założenia Horyzontalnego Rozkładu Jazdy

HRJ zapewni narzędzie pozwalające na kompleksowe zarządzanie koncepcją rozkładową na obszarze całej Polski w horyzoncie długoterminowym. Ma wykorzystywać efekty modernizacyjne nowych linii KDP realizowanych przez CPK i modernizacji prowadzonych przez PLK S.A. Będzie nowoczesnym narzędziem stworzonym bezpośrednio z myślą o potrzebach pasażerów.

Długoterminowe planowanie

HRJ zostanie opracowany na rozkłady 2030/31 – 2039/40 z perspektywą 2049/50. Dlaczego na tak długo? Do roku 2031 zostaną zrealizowane kluczowe inwestycje dające znaczy efekt sieciowy, takie jak linia KDP Warszawa – CPK – Łódź – Wrocław, Centralna Magistrala Kolejowa dostosowana do prędkości 250 km/godz., polskie odcinki Rail Baltica a także wiele innych modernizacji realizowanych przez PLK S.A. w ramach perspektywy UE 2021-2027. Pozwolą one na zaoferowanie konkurencyjnych względem transportu drogowego czasów przejazdu koleją.

Dodatkowo rozkład jazdy 2030/2031, zgodnie z wymogami IV pakietu kolejowego, otworzy polski rynek przewozów dalekobieżnych, a nowe umowy na ich realizację zostaną zawarte najprawdopodobniej do roku 2040. Natomiast perspektywa roku 2050 daje możliwość uchwycenia docelowego kształtu polskiej sieci kolejowej w kontekście prognozowanych zmian demograficznych. Tak odległy horyzont wynika także z wymagań UE, koniecznych do spełnienia w celu uzyskania dofinansowania.

Założenia ofertowe i rozkładowe

HRJ będzie oparty przede wszystkim o prognozy ruchu pasażerów, tak aby zdefiniowany przebieg linii komunikacyjnych (relacji pociągów), ich częstotliwości, postoje handlowe i pojemność taboru wynikały z prognozowanych przemieszczeń ludności. Jednocześnie HRJ będzie dopasowany do zdolności przepustowej linii kolejowych, przy czym w pierwszych latach obowiązywania będzie wtórny do istniejącej infrastruktury, natomiast w dalszym horyzoncie to założenia rozkładowe powinny kształtować docelowe rozwiązania infrastrukturalne.

HRJ ma nie tylko odpowiadać na potrzeby transportowe poprzez zgodność z prognozowanymi kierunkami podróży, ale ma też być wygodny dla pasażera. W praktyce transport zbiorowy konkuruje z transportem indywidualnym nie tylko czasem podróży i ceną. Stąd w praktyce „wygoda” powinna dotyczyć aspektów, których zaniedbanie może powodować, że wybór kolei jako środka transportu będzie nieatrakcyjny pomimo krótkiego czasu przejazdu lub niskiej ceny biletu. Z punktu widzenia rozkładu jazdy są to:

  • cykliczność: oznacza kursowanie pociągów w stałych odstępach czasu, o „równych” końcówkach minutowych, Dzięki temu rozkład jazdy będzie łatwy do zapamiętania, zrozumienia przez pasażera i do zarządzania operacyjnego dla przewoźnika
  • czytelne relacje pociągów: utworzone relacje pociągów, czyli linie komunikacyjne, powinny mieć ściśle określoną trasę (analogicznie jak w komunikacji miejskiej) i być oznaczone symbolem literowo-cyfrowym
  • system skomunikowań na stacjach węzłowych: dzięki temu kolej ma wreszcie zacząć działać jako system, zapewniając komfortowe przesiadki. Istotne jest również organizacyjne wdrożenie zasad postępowania w przypadku utraty skomunikowań. Niemniej jednak należy zaznaczyć, że przy „gęstych” rozkładach jazdy utrata planowanego skomunikowania łagodzona jest relatywnie krótkim czasem oczekiwania na kolejny pociąg w tym samym kierunku
  • stabilne założenia ofertowe: powinny być uzgodnione między kluczowymi interesariuszami (przede wszystkim między organizatorami transportu i zarządcą infrastruktury kolejowej). Pozwoli to na opracowanie wieloletniej koncepcji, której zmiany będą wynikały z naturalnej ewolucji siatki połączeń, co pozwoli wykształcić u pasażerów odpowiednie przyzwyczajenia transportowe
  • minimalna częstotliwość kursowania: pożądanym w HRJ standardem jakościowym jest, aby dana linia komunikacyjna kursowała:

– w ruchu dalekobieżnym nie rzadziej niż co jedną lub dwie godziny na podstawowej sieci. Dopuszczalne są niższe częstotliwości (np. co cztery godziny) na końcówkach trasy pociągu w celu bezpośredniej obsługi mniejszych miejscowości, a także w drodze wyjątku dla linii komunikacyjnych realizowanych w ramach umowy PSC, a łączących obszary o mniejszym zaludnieniu i potencjale.

– w ruchu regionalnym i aglomeracyjnym podstawowo co pół godziny, co godzinę, co dwie godziny przez cały dzień.

Poszczególne linie komunikacyjne wspólnie mogą dawać na odcinkach lepszą częstotliwość za sprawą ich koordynacji, np. w ruchu dalekobieżnym co jedną godzinę lub nawet co 30 minut. Zakłada się, że w ruchu regionalnym w dojazdach do istotnych ośrodków regionalnych częstotliwość powinna być nie mniejsza niż jedna godzina w szczycie, tak aby nie tworzyć niekorzystnych „luk” (przykładowo przy częstotliwości „jedynie” dwugodzinnej udałoby się zapewnić dojazdy przed godz. 6:00, 8:00 i 10:00 lub przed 7:00, 9:00 i 11:00, powodując „luki” w innych godzinach)

  • regularne okresy obsługi: oczekiwanym w HRJ standardem jakościowym jest, aby połączenia były zapewniane regularnie w czasie doby i tygodnia. W szczególności dotyczy to ruchu regionalnego i aglomeracyjnego, gdzie kursy powinny być zapewnione zarówno wcześnie rano (dojazd do pracy lub powroty z pracy zmianowej), jak również i późnym wieczorem (powroty z pracy zmianowej lub z uwagi na dostępność usług i kultury w ośrodkach regionalnych). Utrzymanie regularności jest ważne także poza godzinami szczyt
  • niezawodność realizacji połączeń: pożądane jest, aby stworzony układ połączeń nie był podatny na tworzenie się i przenoszenie opóźnień pociągów.

W ramach HRJ należy ustalić minimalny standard dostępności do oferty kolejowej. Oznacza to przyjęcie spójnej na terenie całego kraju zasady, że dla danego powiatu konieczne jest objęcie go systemowymi połączeniami o minimalnej częstotliwości kursowania zapewnianymi przez organizatora właściwego szczebla. Układ połączeń powinien zapewniać przy tym spójność z prognozowanymi kierunkami przemieszczeń, które wynikają z powiązań w sieci osadniczej. Połączenia kolejowe w miejscowościach powinny odpowiadać na realne potrzeby transportowe. W związku z tym nie zawsze muszą być to połączenia dalekobieżne. Mogą być to atrakcyjne dla podróżnych szybkie pociągi regionalne do/z stolicy województwa.

Jakie produkty powstaną w ramach HRJ?

W ramach prac nad HRJ powstanie kilka zależnych od siebie produktów stanowiących całość:

● układ linii komunikacyjnych w ruchu dalekobieżnym i regionalnym

● rozkład jazdy w postaci tabel, wykresów ruchu lub netgraphu (czyli godzinowego schematu przepustowości dla sieci lub jej obszaru)

● prognoza zapotrzebowania na tabor kolejowy

● katalog niezbędnych prac dostosowawczych w infrastrukturze i wymagania dla parametrów linii kolejowych.

Przykład „netgraphu” – godzinowego schematu przepustowości

Aktualizacje HRJ

HRJ będzie opracowywany na wiele lat. Jednak w naturalny sposób w jego otoczeniu będą zachodziły wpływające na jego kształt zmiany, które można przewidzieć. Dotyczą one między innymi:

● rozwoju infrastruktury kolejowej

● poziomu finansowania połączeń

● dostępności taboru kolejowego

● rozwoju infrastruktury drogowej

● polityki transportowej

W związku z tym należy zapewnić cykliczny monitoring otoczenia HRJ, tak aby zapewnić jego ciągłą aktualność.

Wpływ HRJ na liberalizację rynku

HRJ powinien ułatwić liberalizację rynku przewozów pasażerskich, która wynika z wdrażania w Polsce IV pakietu kolejowego UE. Dotyczy to nie tylko oczywistej możliwości wyboru w przetargach operatorów linii obsługiwanych w ramach umowy PSC, ale także linii komercyjnych.

HRJ powinien stworzyć warunki komercyjnej obsługi linii komunikacyjnych o najwyższym potencjalne ruchowym (w tym KDP) przy założeniu zachowania przez organizatora kontroli nad standardem oferowanych usług. W praktyce realizacja takich połączeń odbywałaby się w ramach tras pociągów predefiniowanych przez organizatora krajowego (lub zarządcę infrastruktury).

W danej relacji o potencjale komercyjnym predefiniowanych tras pociągów powinno być na tyle dużo, aby umożliwić zaoferowanie na niej usług przez co najmniej dwóch przewoźników. Umożliwiłoby to realną konkurencję o pasażera na tej relacji, co przełoży się na spadek ceny biletów i wzrost jakości świadczonych usług.

Jednocześnie mechanizm predefiniowania tras pociągów, połączony z umownymi warunkami ich udostępniania zapewniłby kontrolę organizatora nad ofertą przewozową. Warunki te mogą dotyczyć przede wszystkim: minimalnej liczby pociągów w dobie lub częstotliwości ich kursowania, konieczności obsługi połączeń pozaszczytowych, obsługi wskazanych punktów handlowych o małym potencjale komercyjnym, ale ważnych z punktu widzenia spójności oferty (za częściową rekompensatą). Wymagania te mogą być określone w umowie między organizatorem a przewoźnikami, którzy mogliby być wybierani w trybie konkurencyjnym.

Konieczne jest zatem takie ukształtowanie linii komunikacyjnych i wynikających z nich tras pociągów, aby część z nich miała potencjał do obsługi komercyjnej i wspólnie z liniami PSC tworzyła spójną siatkę połączeń w Polsce. Podobne rozwiązania z powodzeniem zostały wdrożone np. na rynku hiszpańskim.

Wpływ HRJ na infrastrukturę kolejową

Aby HRJ mógł być wdrożony, a w szczególności aby zachować opracowany układ tras pociągów czy skomunikowania na węzłach, konieczne będzie utrzymanie określonych czasów przejazdu pociągów między węzłami – w HRJ nazwano je systemowymi czasami jazdy. Oznacza to, że parametry infrastruktury (np. prędkość maksymalna) będą musiały być utrzymywane na określonym poziomie na przestrzeni obowiązywania rozkładu jazdy. Na podstawie HRJ powstaną założenia dla utrzymania lub rozwoju infrastruktury kolejowej.

Rozwiązania infrastrukturalne będą więc musiały być ściśle powiązanie z HRJ i stanowić jeden z produktów wypracowanych przy okazji jego powstawania. Ich realizacja będzie warunkowała możliwość wdrożenia HRJ w określonej postaci. W przypadku braku możliwości realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w proponowanym kształcie będzie trzeba dostosowywać HRJ do faktycznych parametrów istniejącej infrastruktury.

Nowe podejście do kształtowania infrastruktury

Metodyka budowy Horyzontalnego Rozkładu Jazdy

Siatka połączeń HRJ powstaje przede wszystkim w oparciu o prognozowane potoki pasażerskie. Prognozowane potoki pasażerskie uzyskuje się dzięki symulacjom przeprowadzonym w PMT.

Przejście od więźby ruchu do rozłożenia podróży na konkretne odcinki sieci kolejowej

Dlatego przy prognozowaniu w PMT – oprócz zakładanego rozwoju sieci kolejowej – uwzględnia się również rozwój sieci drogowej (autostrad i dróg ekspresowych) oraz podział modalny (modal split) określający, jaki procent podróży odbywanych jest przy wykorzystaniu poszczególnych gałęzi transportu. Pozwala to precyzyjnie przeanalizować ich wzajemną konkurencyjność, a także wytyczyć linie komunikacyjne tak, aby odpowiadały zidentyfikowanym największym strumieniom przemieszczeń potencjalnych pasażerów.

W ten sposób powstaje „zerowa” iteracja siatki połączeń, która następnie w wielu powtórzeniach jest testowana w PMT. Sprawdzane są m.in. w ujęciu całościowym i rozbiciu na poszczególne linie komunikacyjne prognozy potoków pasażerskich, średnie zapełnienie pociągów, praca eksploatacyjna (poc.-km, poj.-km), praca przewozowa (pas.-km, pas.-h) oraz efektywność rozkładu jazdy przy wykorzystaniu mierników efektywności rozkładów jazdy (np. średnie napełnienia pociągów).

Iteracyjne analizy planowanych linii komunikacyjnych

Tak prowadzone analizy umożliwiają także optymalne skoordynowanie tras pociągów i wykorzystanie przepustowości linii kolejowych w oparciu o planowane docelowe warunki techniczne (m.in. prędkości maksymalne, liczbę torów i system zasilania). W ten sposób powstaje powtarzalny cykliczny rozkład jazdy ze stałymi pod względem częstotliwości (np. co pół godziny, godzinę lub dwie godziny) relacjami pociągów, postojami handlowymi i wysokim stopniem skomunikowania na węzłach przesiadkowych.

Analizy przeprowadzane są z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania. W pierwszej kolejności na poziomie makrosymulacyjnym w PMT w środowisku (oprogramowaniu) PTV Visum.

W kolejnym kroku prognozowany rozkład jazdy dla odcinków linii kolejowych objętych HRJ jest uszczegóławiany w modelu mikrosymulacyjnym przy zastosowaniu MMA.

 

Porównanie wykresów ruchu opracowanych w skali „makro” i „mikro”

przyjęcie takiej metodyki przy pracach nad HRJ umożliwia relatywnie szybkie przeprowadzanie w skali „makro” iteracyjnych testów rozkładu jazdy z jednoczesnym sprawdzeniem w skali „mikro” możliwości jego wdrożenia.

 

Ramowy proces prowadzenia prac analitycznych

Dla stabilności przyjętych rozwiązań oraz dla wiarygodności HRJ niezwykle istotne jest przeprowadzenie procesu konsultacyjnego z udziałem kluczowych interesariuszy, przede wszystkim organizatorów publicznego transportu zbiorowego na szczeblu wojewódzkim i metropolitalnym. W szczególności, konieczna jest akceptacja dla ostatecznego poziomu oferty przewozowej oraz przyjętych rozwiązań rozkładowych. Jeśli organizator nie jest w stanie zadeklarować oferty przewozowej na poziomie wynikającym z prognozowanych potrzeb, zasadne jest, aby w HRJ docelowo przyjąć wyższy poziom oferty. Dzięki temu, w przyszłości będzie istniała możliwość zwiększenia oferty przewozowej w miarę poprawy potencjału finansowego organizatora przewozów.

 

filary Horyzontalnego Rozkładu Jazdy

Jak to robią inni? Przykłady zagraniczne

Zarówno metodyka prac nad HRJ, jak i przyjęte wstępnie rozwiązania merytoryczne współgrają ze standardami realizacji podobnych projektów np. w Szwajcarii, Czechach, Niemczech czy Austrii. Czeskie Ministerstvo dopravy (odpowiadające za transport) wspólnie z zarządcą infrastruktury Správą železnic opracowało docelowy schemat linii komunikacyjnych do roku 2050, wskazując w nim m.in. częstotliwość kursowania i postojów pociągów, ich kategorie i prędkości maksymalne31. Podobnie określone schematy oferty przewozowej zostały przyjęte w Szwajcarii w ramach programu STEP 203526. Dobrze znane są także szwajcarskie netgraphy, na których zobrazowano układ tras pociągów w referencyjnej godzinie na obszarze całego kraju, powtarzany w ciągu całego dnia33. Analogiczne prace analityczne toczą się również w Niemczech. Od kilku lat prowadzony jest tam projekt DeutschlandTakt, który ma określić docelowy rozkład jazdy pociągów po 2030 roku.

HRJ jest więc inspirowany działaniami w innych krajach i czerpie z nich najlepsze wzorce, uwzględniając jednocześnie krajową specyfikę prowadzenia ruchu pociągów.

Przykład z Czech – Systemowy układ linii komunikacyjnych w ruchu pasażerskim

Źródło: https://www.spravazeleznic.cz/documents/50004227/119292901/Linkov%C3%A9+veden%C3%AD+VRT+2050/94f35aff-99c3-4d22-9fe8-6cab80b8916e?t=1649064881137, dostęp dnia 01.09.2023

Przykład ze Szwajcarii – Zintegrowany i Cykliczny Rozkład Jazdy

Źródło: https://sma-partner.com/de/informationen/downloads, dostęp dnia 01.09.2023

Jaki jest stan prac nad Horyzontalnym Rozkładem Jazdy?

Projekt HRJ prowadzony jest przez CPK wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury, PLK S.A. i CUPT. Aktualnie35 trwają zaawansowane prace nad przygotowaniem oferty przewozowej oraz projektu rozkładu jazdy pociągów dalekobieżnych na okres docelowy (rozkłady jazdy 2039/40 z perspektywą 2049/50). Zadania są wykonywane przez interdyscyplinarny zespół roboczy złożony z ekspertów CPK i PLK S.A. posiadających wiedzę i praktykę z zakresu: przygotowania oferty przewozowej, konstrukcji rozkładu jazdy, planowania przepustowości infrastruktury kolejowej, procesu inwestycyjnego, analiz ruchowo-eksploatacyjnych i prognozowania ruchu.