Wersja językowa
pl

Zmiany w infrastrukturze

Sieci przesyłowe

Kwestia zmian w przebiegu obecnych sieci przesyłowych w rejonie portu lotniczego zostanie przeanalizowana podczas prac nad Master Planem. Przeprowadzone wówczas będą analizy zapotrzebowania na media niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portu lotniczego, uwzględniające również jego rozwój, a na tej podstawie zaplanowane zostaną zmiany w istniejących sieciach oraz ich niezbędne rozbudowy.

 

Dostawa mediów

Jednym z podstawowych elementów planowania, wchodzącym w zakres Master Planu, jest możliwie jak najdokładniejsze oszacowanie zapotrzebowania przyszłego portu lotniczego na media. Po określeniu tychże wartości zaplanowana zostanie niezbędna infrastruktura na lotnisku i w jego otoczeniu, służąca do dostaw poszczególnych mediów i odbioru ścieków oraz odpadów.

Składają się na nią m.in. przyłącze wody, przyłącze energetyczne, przyłącze teletechniczne, przyłącze gazowe, przyłącze sieci paliwowej (także rurociąg paliwowy), infrastruktura do odbioru odpadów, przyłącza kanalizacyjne i sanitarne oraz przyłącze sieci ciepłowniczej.

Przyłącze wody

W zakres systemu wchodzi m.in. infrastruktura sieci wodociągowej, punkty poboru wody, pompy wodociągowe, systemy filtracji itp. Planowane są rozwiązania mające na celu znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Oszczędność energii planuje się osiągnąć poprzez wykorzystanie źródeł odnawialnych (za pomocą kolektorów słonecznych, fotowoltaiki czy źródeł geotermalnych). Optymalizacja zużycia wody pitnej będzie możliwa dzięki wykorzystaniu wydajnych pomp wodnych, oraz – tam, gdzie to możliwe – dzięki wykorzystaniu wody deszczowej. Stawiany jest duży nacisk na zrównoważony rozwój podczas planowania, tj. ochronę środowiska naturalnego oraz ograniczenie negatywnego wpływu na florę i faunę.

Przyłącze energetyczne

Infrastruktura energetyczna zaspokajająca zapotrzebowanie na energię elektryczną portu lotniczego i Airport City, będzie pochodziła z przynajmniej dwóch niezależnych źródeł. Zakłada się również zdolność wygenerowania energii wewnętrznie.

W obiekcie planowane są rozwiązania mające na celu znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Oszczędność planuje się osiągnąć poprzez korzystanie ze źródeł odnawialnych.

Na przyłącze energetyczne (system zasilania portu lotniczego w energię elektryczną) składają się poszczególne główne elementy: system zasilania, zasilanie wewnętrzne lub elektrociepłownia, system kontrolujący sieć energetyczną, transformator wysokiego napięcia, transformator podwyższający napięcie, transformator obniżający napięcie, linie przesyłowe, linie dystrybucyjne, agregaty prądotwórcze w przypadku awarii zewnętrznej itp.

Przyłącze teletechniczne

W zakres planowanego systemu wchodzą m.in.: centra danych, punkty dystrybucji, okablowanie. Jego rolą będzie zapewnienie szeroko rozumianej komunikacji teleinformatycznej na potrzeby obsługi portu oraz Airport City. Podobnie, jak w przypadku przyłącza energetycznego, planuje się wykorzystanie energooszczędnych technologii oraz korzystanie energii odnawialnej.

Przyłącze gazowe

Rolą systemu jest zapewnienie wydajnego i niezawodnego zaopatrzenia Portu Lotniczego w gaz. Planowane główne elementy, to sieć gazociągowa i system dystrybucji gazu. W obiekcie planowane są rozwiązania, mające na celu znaczne ograniczenie zużycia energii poprzez wykorzystanie energooszczędnych technologii.

Przyłącze sieci paliwowej (także rurociąg paliwowy)

Rolą systemu jest zapewnienie dostaw paliwa do portu lotniczego na zasilanie samolotów, przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa. Zakłada się, że dostarczane będzie ono przynajmniej trzema niezależnymi drogami dystrybucji: rurociągiem, koleją i za pomocą cystern samochodowych. Projektowana infrastruktura uwzględniać będzie przewidywane trendy paliwowe, takie jak: wykorzystanie gazu ziemnego, wodoru, propanu itp. Podczas planowania położony będzie nacisk na zrównoważony rozwój, tj. ochronę środowiska naturalnego oraz ograniczenie negatywnego wpływu na florę i faunę.

Odbiór odpadów

Na system odbioru odpadów składać się będzie m.in. opracowanie metod segregowania papieru, metalu i plastiku, szkła, bioodpadów, odpadów elektronicznych i odpadów zmieszanych (odpady mokre).

Zarządzanie odpadami realizowane będzie poprzez budowę punktu zbiórki, który będzie elementem efektywnego systemu transportowego odpadów do punktu recyklingu znajdującego się poza obszarem Airport City.

Infrastruktura zostanie zaprojektowana i zbudowana zgodnie ze standardami wydajności energetycznej, spełniając wymagania zasad zrównoważonego rozwoju.

Przyłącza kanalizacyjne i sanitarne

W zakres systemu wchodzą następujące główne elementy: oczyszczalnia ścieków, system głównych pomp ściekowych, sieć kanalizacyjna, stacja dezodoryzacji, zbiorniki osadu wstępnego, osadniki wtórne, reaktor biologiczny, zbiorniki zagęszczaczy, zbiorniki fermentacyjne, zbiorniki na biopaliwa, zbiorniki sedymentacyjne.

W obiekcie planowane są rozwiązania mające na celu znaczne ograniczenie zużycia energii poprzez zastosowanie wydajnych systemów klimatyzacji i ogrzewania; korzystanie z energii odnawialnej; maksymalne wykorzystanie naturalnego światła oraz wykorzystanie nowoczesnych i niskoemisyjnych technologii wytwarzania i magazynowania energii.

Infrastruktura zaprojektowana i zbudowana zostanie zgodnie ze standardami wydajności energetycznej, spełniająca wymagania zasad zrównoważonego rozwoju.

Przyłącza sieci ciepłowniczej

Rolą systemu jest zagwarantowanie stałych dostaw energii cieplnej poprzez dywersyfikację źródeł energii wykorzystywanych do ogrzewania. Poza siecią rurociągów w skład systemy wchodzić będą również pompy ciepła, kotły i systemy pomiarowe (liczniki).

Zakłada się zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych. Wartość przepływu sieci ciepłowniczej będzie „elastyczna”, tj. uzależniona od zróżnicowanego zapotrzebowania na ciepło. Oszczędność energii planuje się osiągnąć m.in. poprzez wykorzystanie nowoczesnych i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!
Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.