Wersja językowa
pl

Plan Generalny

Czym jest Plan Generalny lotniska?

Plan Generalny lotniska (PG) to dokument strategiczny określający koncepcję rozwoju lotniska w perspektywie minimum 20 lat. PG zawiera m.in. program wykorzystania lotniska, zagospodarowania terenu i prognozy ruchu lotniczego.

PG zabezpiecza tereny pod lotnisko, ale również strefy wokół lotniska, narzucając ograniczenia m.in. w wysokości zabudowy czy sposobu zagospodarowania terenu.

Złożenie PG do Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest wymagane prawnie według ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

Realizacja inwestycji na lotnisku powinna być zgodna z zatwierdzonym Planem Generalnym.

Plan Generalny jest składany niezależnie od wniosku o wydanie tzw. decyzji środowiskowej oraz – później – tzw. Decyzji lokalizacyjnej.

Czy Plan Generalny ma znaczenie dla samorządów?

Plan Generalny powinien zostać uwzględniony w dokumentach planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego na poziomie województw, powiatów i gmin.

Etapy zatwierdzania Planu Generalnego

Kolejne kroki w procesie budowy lotniska

 • Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z raportem – uzyskanie decyzji planowane na I/II kwartał 2023 r.
 • Złożenie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – uzyskanie decyzji planowane na III/IV kwartał 2023 r.

Jak będzie rozbudowywany Port Solidarność?

W chwili publikacji Planu Generalnego spółka jest w momencie tuż przed złożeniem wniosku o decyzję środowiskową dla Portu Solidarność. Uzyskiwana decyzja dotyczy Fazy 1 (etapów: 1 i 2) rozwoju Portu Solidarność ujętych w Planie Generalnym.

W związku z tym proces wywłaszczeń będzie dotyczył tylko Fazy 1.

Skrócony plan rozbudowy lotniska:

a)      Faza 1, etap 1 (Faza 1.1) określa obszar, który będzie objęty decyzją środowiskową i decyzją lokalizacyjną.​ Planowana między dniem otwarcia lotniska a 2035 r.

b)     Faza 1, etap 2 (Faza 1.2) określa obszar objęty decyzją środowiskową – główna rozbudowa infrastruktury będzie podejmowana w tzw. midfield, oraz w części północnej w momencie podjęcia decyzji o rozbudowie general aviation i/lub przeniesienie bazy MON z lotniska Chopina . Planowana między 2035 a 2044 r.

c)      Faza 2 to planowany obszar rozbudowy lotniska ​w perspektywie prognoz ruchu lotniczego IATA.  Celem zapewnienia przepustowości lotniska ​w perspektywie długoterminowej – ten obszar nie będzie objęty decyzjami:środowiskową i lokalizacyjną.

Jest to zabezpieczenie długoterminowego rozwoju lotniska na poziomie planistycznym. Wstępnie zaplanowana w okresie od 2045 do 2060 r.

Szczegółowy plan rozbudowy lotniska:

a)      Faza 1, etap 1: od 2028 r. (zakładany rok uruchomienia lotniska) do 2035 r.

o   Parametry: lotnisko z dwiema równoległymi drogami startowymi, infrastrukturą na ok. 330 tys. operacji lotniczych (startów i lądowań) rocznie i terminalem dostosowanym do przepustowości 40 mln pasażerów rocznie)

o   Powierzchnia:ok. 2 150 ha. Obszar został zmniejszony w północnej części, względem wariantu inwestorskiego CPK, który został wyznaczony w czerwcu na potrzeby wniosku o decyzję środowiskową. Granica w Fazie 1, etapie 1 przechodzi w rejonie Strumian, na południe od miejscowości Szymanów i Kaski.

b)      Faza 1, etap 2: od ok. 2035 r. do wyczerpania przepustowości układu dwóch równoległych dróg startowych, co według prognoz wydarzy się ok. 2044 r.

o   Parametry: lotnisko z dwiema równoległymi drogami startowymi, infrastrukturą na ok. 390 tys. operacji lotniczych rocznie i terminalem dostosowanym do przepustowości 50 mln pasażerów rocznie.

o   Powierzchnia: ok. 2 700 ha. Na północy granica znów przebiega w rejonie miejscowości Szymanów i Kaski. W tej części przewidziana jest infrastruktura dla lotnictwa ogólnego (tzw. General Aviation), a także infrastruktura wojskowa. Jej planowanie i zagospodarowanie znajduje się w gestii Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) we współpracy z CPK.

o   Rozbudowa Portu Solidarność w ramach Fazy 1, etapu 2 będzie dotyczyła kolejnych inwestycji wewnątrz strefy zastrzeżonej, takich jak: terminal, płyty postojowe, część cargo, infrastruktura do serwisowania samolotów (MRO) itd.

Faza 2: od ok. 2045 r. do 2060 r.

 • Parametry: port lotniczy z trzema równoległymi drogami startowymi, infrastrukturą na ok. 450 tys. operacji lotniczych rocznie i terminalem dostosowanym do przepustowości 65 mln pasażerów rocznie.
 • Powierzchnia:3 900 ha. Na południu obszar sięga okolic autostrady A2.
 • Faza 2 stanowi dalekosiężny, długoterminowy plan rozbudowy Portu Solidarność, który został wyznaczony w celu zaplanowania przyszłych obszarów dla rozwoju lotniska. Celem jest zabezpieczenie lotniska przed postępującą zabudową, która w przyszłości mogłaby stanowić ograniczenie dla rozwoju portu lotniczego lub zagrożenie dla bezpieczeństwa operacji.
 • Realizacja Fazy 2 może być etapowana (tak jak w przypadku Fazy 1). Będzie ona uzależniona od skali ruchu lotniczego, od aktualizowanych na bieżąco prognoz i od decyzji inwestora.
 • Realizacja Fazy 2 będzie wymagała osobnej decyzji środowiskowej, a później lokalizacyjnej, co jest możliwe najwcześniej w latach 40. (w zależności od skali ruchu lotniczego i na bieżąco aktualizowanych prognoz). Do tego czasu spółka CPK nie będzie uruchamiać procedury wywłaszczeniowej dla tego obszaru.

Plan Generalny a Master Plan CPK

 • Plan Generalny to jeden z kroków na ścieżce prowadzącej ku pełnej realizacji projektu CPK. Proces inwestycyjny można podsumować poniższym schematem:
 • Master Plan Portu Solidarność, którego częścią jest Plan Generalny, stanowi szczegółowe wytyczne dla projektantów, a docelowo dla wykonawców. Plan Generalny stanowi podstawę do zatwierdzeń i akceptacji na szczeblach administracji państwowej, które doprowadzą do uzyskania zgódna realizację inwestycji.
   
 • W ramach prac przygotowawczych opracowywana jest koncepcja Portu Solidarność uwzględniająca elementy infrastruktury niezbędne do uruchomienia i prowadzenia operacji lotniczych takie, jak:
   

  • strefa zastrzeżona lotniska (tzw. Airside) obejmująca m.in.: drogi startowe, drogi kołowania, płyty i stanowiska postojowe dla statków powietrznych, infrastrukturę nawigacyjną, infrastrukturę cargo (do obsługi frachtu lotniczego), zaplecze do obsługi i serwisowania samolotów (MRO), infrastrukturę wspierającą (np. dla obsługi naziemnej, służb utrzymania lotniska, służb bezpieczeństwa), Airport City, w tym obiekty służb porządku publicznego, hotele, biura i pomieszczenia socjalne dla załóg lotniczych,
    
  • obszar terminala uwzględniający wszystkie funkcje obsługi pasażerów i bagażu oraz zintegrowaną z nim stację kolejową,
    
  • ogólnodostępna strefa przedlotniskowa (tzw. Landside) – obejmująca m.in.: dojazdy do lotniska różnymi środkami transportu (drogowe i kolejowe), infrastrukturę węzła multimodalnego, parkingi i Airport City (hotele, parkingi, powierzchnię biurową i inne obiekty).
    
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zatwierdzony Plan Generalny jest warunkiem wystąpienia o tzw. promesę zezwolenia na założenie lotniska, która będzie jednym z załączników do wniosku o decyzję lokalizacyjną.

Plan Generalny w zgodności z prognozami ruchu lotniczego IATA

 • Planowane etapy rozwoju Portu Solidarność są w pełni dostosowane do prognozowanego ruchu lotniczego ujętego w prognozach IATA (Międzynarodowego Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych), które zostały wykonane w takiej samej perspektywie czasowej, czyli do końca 2060 r.
 • Prognoza została sporządzona w trzech scenariuszach – niskim, bazowym i wysokim. Na potrzeby Planu Generalnego wykorzystujemy scenariusz bazowy.
 • W porównaniu do poprzednich prognoz w metodologii badań został uwzględniony m.in. wpływ pandemii COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze i ograniczenia administracyjne.
 • Jak wynika z prognoz, IATA przewiduje dalszy dynamiczny rozwój rynku lotniczego w Polsce i powrót w 2024 r. do liczby pasażerów z dotychczas rekordowego 2019 r., czyli sprzed pandemii.
 • Z prognoz jasno wynika, że uruchomienie Portu Solidarność pozytywnie wpłynie na rozwój ruchu lotniczego – poprzez zwiększenie oferty rejsów przesiadkowych z i do Polski.
 • W perspektywie 2060 r. województwo mazowieckie pozostanie najważniejszym regionalnym rynkiem lotniczym w Polsce, obsługującym połowę wszystkich pasażerów (chodzi o łączny wynik dla lotnisk: Port Solidarność, Warszawa-Modlin i Warszawa-Radom).
 • Drugie największe lotnisko w Polsce – Kraków – w perspektywie 2060 r. zbliży się do 20 mln pasażerów rocznie (ponad 10 mln od 2030 r.).
 • Poziom 10 mln pasażerów przekroczą też porty lotnicze: w Gdańsku (od 2043 r.), Katowicach (od 2047 r.) i Wrocławiu (od 2056 r.).

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!
Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.