Wersja językowa
pl

Kraków Airport

Obszar Ograniczonego Użytkowania (OOU) Lotniska Kraków Airport

OOU dla Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków–Balice utworzono na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego¹. OOU utworzono w oparciu o wskaźnik wyrażony jako długookresowy średni poziom dźwięku A, przez co rozumie się wielkość określoną wskaźnikiem hałasu dzienno-wieczorno-nocnego (LDWN) lub hałasu nocnego (LN) w rozumieniu ustawy POŚ. Wydzielono trzy strefy (A, B i C)

  1.  strefę A, której granicę wyznacza od zewnątrz maksymalny zasięg izolinii hałasu nocnego  
    50 dB lub izolinii hałasu dzienno-wieczorno-nocnego: 60 dB, od wewnątrz granica lotniska. 

  1. strefę B, której granicę wyznacza od zewnątrz izolinia hałasu dzienno-wieczorno-nocnego: 55 dB, od wewnątrz maksymalny zasięg izolinii hałasu nocnego 50 dB, dzienno-wieczorno-nocnego: 60 dB lub granica lotniska; 

  1. strefę C, której granicę wyznaczają izolinie hałasu nocnego 45dB, od wewnątrz maksymalny zasięg izolinii hałasu dzienno-wieczorno-nocnego: 55 dB. 

Wprowadzono następujące ograniczenia przeznaczenia i korzystania z terenów: 

W strefie A – zakaz lokalizowania i budowy nowych obiektów zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy mieszkaniowo – usługowej, szpitali, domów opieki społecznej oraz zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci młodzieży, lokalizacji terenów rekreacyjno-wypoczynkowych poza miastem, a także zakaz zmiany funkcji budynków niemieszkalnych na mieszkalne; 

W strefie B – zakaz lokalizowania i budowy nowych obiektów szpitali, domów opieki oraz zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży; 

W strefie C – zakaz lokalizowania i budowy nowych obiektów zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, działających w porze nocnej. 

Strefa B jest strefą pośrednią, wynikającą z relatywnie dużej odległości od granicy strefy A oraz C.

 

¹ Uchwała Nr XXXII/470/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków – Balice, zarządzanego przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków–Balice Sp. z o.o.​