Wersja językowa
pl

Oddziaływanie na otoczenie

OOU – wprowadzenie

Obszar Ograniczonego Użytkowania (OOU) to inaczej strefa wokół inwestycji, gdzie pomimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, nie jest możliwe dotrzymanie standardów jakości środowiska. Na tym obszarze wprowadzone mogą zostać pewne ograniczenia związane z przyszłym zagospodarowaniem terenu, np. z: budową nowych szpitali, ośrodków dla młodzieży i dzieci, domów opieki lub uzdrowisk, lub też ograniczenia związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego. OOU jest uchwalane przez sejmik województwa lub radę powiatu, w oparciu o rzeczywiste oddziaływanie inwestycji na środowisko, które określone zostanie w ramach analiz wykonanych na etapie Analizy Porealizacyjnej, 18 miesięcy po oddaniu inwestycji do użytkowania.

OOU – jak powstaje

W przypadku Portu Lotniczego (tak jak w przypadku nowobudowanych lotnisk), OOU zostanie wyznaczony na podstawie danych zgromadzonych na etapie Analizy Porealizacyjnej. Oznacza to, że obszar będzie wyznaczony w oparciu o pomiar rzeczywistego oddziaływania hałasowego całości inwestycji (hałas lotniczy oraz hałas tzw. „pozostałych grup i źródeł hałasu”), już po uruchomieniu inwestycji. 

Normy regulujące utworzenie OOU w zakresie jego granic, opierają się na tzw. krótkookresowych wskaźnikach oceny hałasu, które przyjmują różne wartości normatywne w porze dziennej oraz nocnej i uzależnione są również od istniejącego charakteru zagospodarowania danego terenu.  

Rozporządzenie ministra środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku¹ ustala wartość dopuszczalną równoważnego poziomu dźwięku w porze dziennej i nocnej. Jednocześnie mierzone powinny być dwa rodzaje oddziaływania – hałasu lotniczego oraz „pozostałych grup i źródeł hałasu” nazywanych „hałasem instalacji”.

¹ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 1 (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112)

Lp.

Rodzaje terenów

Hałas operacji lotniczych [dB]

Pora dnia

Pora nocy

1a)

Strefa ochrona „A” uzdrowiska

55

45

1b)

Tereny szpitali, domów opieki społecznej

1c)

Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

2a)

Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego

60

50

2b)

Tereny rekreacyjno–wypoczynkowe

2c)

Tereny mieszkaniowo–usługowe

2d)

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców

 

Lp.

Rodzaje terenów

Hałas instalacji [dB]

Pora dnia

Pora nocy

1a)

Strefa ochrona „A” uzdrowiska

45

40

1b)

Tereny szpitali poza miastem

2a)

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

50

40

2b)

Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

2c)

Tereny domów opieki społecznej

2d

Tereny szpitali w miastach

3a)

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

55

45

3b)

Tereny zabudowy zagrodowej

3c)

Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe

3d)

Tereny mieszkaniowo – usługowe

4)

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców

Strefy w OOU

W ramach ustaw (Prawo Ochrony Środowiska – POŚ oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – tzw. Ustawa OOŚ), kwestie tworzenia stref w ramach OOU nie zostały uregulowane, co daje pewną dowolność podejścia (Analiza Porealizacyjna, Przegląd Ekologiczny) do tworzenia tzw. „stref” (a nawet ich braku) w ramach OOU. Dzięki temu można uwzględnić unikalne uwarunkowania terenowe i przestrzenne, związane z położeniem konkretnego portu lotniczego. 

W załączonym materiale przedstawiamy poglądowo przykłady OOU dla wybranych lotnisk w Polsce, w celu pokazania wdrożenia krajowych przepisów. Kierujemy także do map hałasowych kilku lotnisk zagranicznych, o porównywalnej liczbie pasażerów z pierwszym etapem Portu Lotniczego, z zastrzeżeniem, że mają tam zastosowanie inne przepisy. 

Mapy hałasowe z lotnisk zagranicznych

Z uwagi na różne porządki prawne i przepisy wykonawcze, właściwe dla poszczególnych państw, nie można w prosty sposób przełożyć oddziaływania hałasowego lotnisk zagranicznych na OOU z polskiego porządku prawnego. Dlatego w celach ilustracyjnych, zamieszczamy poniżej przekierowania do opracowań i map oddziaływania hałasowego dla lotnisk, o zbliżonej wielkości ruchu lotniczego dla pierwszej fazy Portu Lotniczego: London Gatwick, Monachium, McCarran Las Vegas. Materiały są objęte prawami autorskimi.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Raport OOŚ)

Raport OOŚ jest podstawowym dokumentem służącym dokonaniu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne, w tym również ludzi. Dokument ten przedstawia wyniki badań i analiz środowiska oraz uwarunkowań przyrodniczych w obrębie planowanej inwestycji. Raport prezentuje aktualny stan środowiska, krajobrazu, zabytków i dóbr materialnych, charakteryzuje przewidywane oddziaływania, a także proponuje sposoby na ich ograniczanie.  

Schemat potencjalnych oddziaływań na środowisko

Oddziaływania środowiskowe CPK

Hałas – środki i sposoby ograniczenia oddziaływania 

Jednym z głównych wyzwań środowiskowych dla portów lotniczych jest oddziaływanie hałasowe, wynikające zarówno ze startów, lądowań, kołowania i przelotów samolotów, ale również związane z tzw. hałasem instalacji, wynikającym z pracy obiektów lotniskowych i urządzeń naziemnych. W trakcie prac projektowych przy Porcie Lotniczym, zostanie uwzględnionych wiele elementów ograniczających hałas, od konstrukcji naziemnych, poprzez nasadzenia, ekrany, aż po wyznaczenie optymalnych kierunków podejścia samolotów. Równolegle, po stronie producentów samolotów oraz zespołów napędowych, trwa nieustająca praca nad ograniczaniem emitowanego hałasu.  

Strefy najbardziej narażone na oddziaływanie hałasowe będą uwzględnione w Obszarze Ograniczonego Użytkowania (OOU) inwestycji. Po wybudowaniu, CPK wykorzystując dostępne narzędzia, zamierza monitorować, modelować i minimalizować oddziaływanie hałasu na mieszkańców i środowisko.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!

Klikając przycisk „Zapisz” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od CPK Sp. z o.o., na wskazany adres mailowy, newslettera z najnowszymi informacji dotyczącymi działalności Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym organizowanych przez spółkę wydarzeń, webinariów, spotkań i warsztatów. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B. Twoje dane przetwarzane będą w celu przesyłania newsletteru. Więcej informacji o tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w tym zakresie, znajdziesz w Polityce prywatności.