Wersja językowa
pl

 Inwentaryzacje zimowe

Obowiązek pozyskania szczegółowej wiedzy na temat środowiska w obszarze planowanej inwestycji wynika z przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i jest elementem przygotowania wniosku w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji.

Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska sp. z o.o.

Wyniki przeprowadzonych badań i analiz będą stanowiły podstawę dla przygotowania dokumentacji koniecznej dla zaprojektowania i realizacji inwestycji, a także są kluczowe dla opracowania założeń i wdrożenia planu ochrony i zarządzania środowiskiem w przyszłym porcie lotniczym.

Obszary inwentaryzacji

Podobszar A0 tzw. badań abiotycznych elementów środowiska oraz dokumentacji hydrogeologicznej (ok. 157 km²)

Jest to obszar właściwy wraz z „otuliną” potencjalnej lokalizacji Portu Lotniczego Solidarność

Podobszar A pełnej inwentaryzacji gatunków roślin i zwierząt (ok. 340 km²)

Jest to podobszar A0 powiększony o potencjalną lokalizację inwestycji kolejowych i drogowych wokół węzła przesiadkowego, w tym istniejące i nowe linie kolejowe oraz drogi ekspresowe (autostrada A2, Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej).

Podobszar B inwentaryzacji gatunków ptaków i miejsc zimowania nietoperzy (ok. 794 km²)

Jest to obszar obejmujący planowaną lokalizacje CPK powiększoną o bufor wyznaczony jako pole ograniczone w kierunku wschodnim i zachodnim przez linie stanowiące części okręgu, których punktami skrajnymi są granice wstępnie oszacowanego maksymalnego oddziaływania akustycznego inwestycji.

Podobszar C inwentaryzacji gatunków ptaków stanowiących potencjalne zagrożenie dla ruchu lotniczego (ok. 1055 km²)

Jest to obszar będący polem zawartym pomiędzy linią łączącą punkty o odległości 13 km od granicy terenu stanowiącego obszar planowanego lotniska.

Więcej informacji na temat badań środowiskowych i terenowych

Harmonogram inwentaryzacji w okresie zimowym

1. Ptaki (ornitofauna, obszar inwentaryzacji określony na poniższej grafice (Załącznik 1)

   Terminy realizacji obserwacji: styczeń, luty, grudzień 2021 r.

2. Ssaki naziemne (teriofauna naziemna, obszar inwentaryzacji określony na poniższej grafice (Załącznik 2)

    Terminy realizacji obserwacji: styczeń, luty – marzec, listopad – grudzień 2021 r

3. Nietoperze (chiropterofauna, obszar inwentaryzacji określony na poniższej grafice (Załącznik 2)

   Termin realizacji obserwacji: styczeń – luty 2021 r.

Obserwacje w dwóch pierwszych obszarach odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców, na terenach ogólnodostępnych. Jedynie obserwacje nietoperzy będą wiązały się z bezpośrednim kontaktem Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w celu uzyskania zgody na wejście na teren posesji.

Założenia dla inwentaryzacji zimowisk nietoperzy

W jakich obiektach będą odbywały się poszukiwania nietoperzy?

  • obiekty potencjalnie najbardziej atrakcyjne dla nietoperzy: stare budowle sakralne, obiekty zabytkowe (gł. dworki), bunkry, systemy podziemi czy jaskiń
  • dodatkowo – budynki mieszkalne, gospodarcze, studnie, ziemianki

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

Poszukiwania będą polegać na rozmowach z mieszkańcami miejscowości na badanym terenie oraz na kontroli obiektów po uzyskaniu zgody właściciela lub administratora.

Jakie działania zostaną podjęte w ramach inwentaryzacji nietoperzy?

  • w przypadku odnalezienia hibernujących nietoperzy, podjęta zostanie próba nieinwazyjnego oznaczenia przynależności gatunkowej oraz ich policzenia
  • pobyt w obiektach ograniczony będzie do minimum
  • liczący zachowywać się będą jak najciszej, aby oddziaływanie na hibernujące nietoperze było minimalne
  • zwierzęta będą oświetlane latarką możliwie jak najkrócej – jedynie przez czas niezbędny do oznaczenia gatunkowego oraz policzenia
  • liczenia prowadzone będą bez zdejmowania nietoperzy ze ścian kryjówki czy wyciągania ze szczelin

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!
Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.