Wersja językowa
pl

Inwentaryzacje marcowe

Obowiązek pozyskania szczegółowej wiedzy na temat środowiska w obszarze planowanej inwestycji wynika z przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i jest elementem przygotowania wniosku w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji.

Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska sp. z o.o.

Wyniki przeprowadzonych badań i analiz będą stanowiły podstawę dla przygotowania dokumentacji koniecznej dla zaprojektowania i realizacji inwestycji, a także są kluczowe dla opracowania założeń i wdrożenia planu ochrony i zarządzania środowiskiem w przyszłym porcie lotniczym.

Obszary inwentaryzacji

Podobszar A0 tzw. badań abiotycznych elementów środowiska oraz dokumentacji hydrogeologicznej (ok. 157 km²)

Jest to obszar właściwy wraz z „otuliną” potencjalnej lokalizacji Portu Lotniczego Solidarność

Podobszar A pełnej inwentaryzacji gatunków roślin i zwierząt (ok. 340 km²)

Jest to podobszar A0 powiększony o potencjalną lokalizację inwestycji kolejowych i drogowych wokół węzła przesiadkowego, w tym istniejące i nowe linie kolejowe oraz drogi ekspresowe (autostrada A2, Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej).

Podobszar B inwentaryzacji gatunków ptaków i miejsc zimowania nietoperzy (ok. 794 km²)

Jest to obszar obejmujący planowaną lokalizacje CPK powiększoną o bufor wyznaczony jako pole ograniczone w kierunku wschodnim i zachodnim przez linie stanowiące części okręgu, których punktami skrajnymi są granice wstępnie oszacowanego maksymalnego oddziaływania akustycznego inwestycji.

Podobszar C inwentaryzacji gatunków ptaków stanowiących potencjalne zagrożenie dla ruchu lotniczego (ok. 1055 km²)

Jest to obszar będący polem zawartym pomiędzy linią łączącą punkty o odległości 13 km od granicy terenu stanowiącego obszar planowanego lotniska.

Więcej informacji na temat badań środowiskowych i terenowych

W marcu 2021 r. kontynuowane będą badania przyrodnicze w zakresie ochrony środowiska naturalnego, związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Przewidywane zakresy badań przedstawiono poniżej:

1. Siedliska przyrodnicze (botanika) – rozpoznanie podobszaru A w celu zlokalizowania potencjalnych siedlisk przyrodniczych, w trakcie kontroli odnotowywane będą również lokalizacje stwierdzanych chronionych mchów i porostów.

2. Płazy (herpetofauna) – podobszar inwentaryzacji określony na grafice (Załącznik nr 1).

3. Ptaki (ornitofauna) – obszar inwentaryzacji określony na grafice (Załącznik nr 2).

4. Ssaki naziemne i wodne (teriofauna) – podobszar inwentaryzacji określony na grafice (Załącznik nr 3).

W marcu odbędzie się pojedyncza kontrola w wyznaczonych na mapie miejscach. Są to miejsca o otwartych pól uprawnych, o potencjalnie niskiej wartości przyrodniczej (brak cennych siedlisk, czy rzadkich chronionych gatunków). Odwiedzane będą lokalizacje na terenach otwartych w całym podobszarze A.

1. Założenia dla inwentaryzacji płazów (Załącznik nr 1)

Prace obejmą swym zakresem:

 • wizyty w potencjalnych siedliskach płazów – podmokłe łąki, starorzecza, śródpolne oczka wodna, oczka wodne przy zabudowaniach
 • wizyty w lokalizacjach mogących stanowić ważne miejsca dla migracji płazów

2. Założenia dla inwentaryzacji ptaków (Załącznik nr 2)

    Prace obejmą swym zakresem:

 • wizyty i liczenia ptaków w lokalizacjach mogących gromadzić stada ptaków przelotnych (podmokłe łąki, zbiorniki wodne, duże pola, wysypiska)
 • całodniowe obserwacje przelotu prowadzone z 5 punktów obserwacyjnych (3x w miesiącu)
 • obserwacje przelotu ptaków za pomocą radaru ornitologicznego z dwóch lokalizacji – rejon Szymanowa i rejon Baranowa
 • inwentaryzacja gniazd bociana białego, kolonii gawronów i liczenie gniazd
 • rozpoczęcie prac inwentaryzacyjnych dotyczących ptaków lęgowych – nasłuchy żurawi, dzięcioła średniego

3. Założenia dla inwentaryzacji ssaków (Załącznik nr 3)

    Prace obejmą swym zakresem:

 • nocne obserwacje ssaków w krajobrazie rolnym. Obserwacje będą realizowane za pomocą nokto- i termowizji z wyznaczonych transektów prowadzonych drogami utwardzonymi i częściowo drogami polnymi.
 • kontrole dzienne cieków i większych zbiorników wodnych w celu zinwentaryzowania siedlisk wydry i bobra europejskiego.

Obserwacje w dwóch pierwszych obszarach odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców, na terenach ogólnodostępnych. Jedynie obserwacje nietoperzy będą wiązały się z bezpośrednim kontaktem Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w celu uzyskania zgody na wejście na teren posesji.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

Obszarem prac będą ogólnodostępne tereny – polne drogi, łąki, pola, lasy, niewygrodzone zbiorniki wodne i rzeki. Eksperci przyrodnicy będą poruszać się pieszo i pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach.

Prace obejmą obserwacje, notatki, wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektów badań – bez rejestracji danych osobowych mieszkańców.

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

Obserwacje w zakresie ptaków, ssaków i siedlisk przyrodniczych zasadniczo odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców i będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych, poza dwoma wyjątkami:

 • obserwacje płazów mogą wiązać się z bezpośrednim kontaktem Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w celu uzyskania ustnej zgody na dostęp do zbiorników wodnych na terenie posesji,
 • drugim szczególnym przypadkiem są obserwacje ptaków za pomocą radaru ornitologicznego, gdzie niezbędne jest zlokalizowanie urządzenia wielkości niewielkiej zabudowanej przyczepy. Kwestia udostępnienia terenu będzie wiązała się z pisemną umową z właścicielami posesji. Badania radarowe nie wiążą się z zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt – praca urządzenia odbywa się na tej samej zasadzie co radarów powszechnie użytkowanych na żaglówkach i innych niewielkich jednostkach pływających.

Jakie działania zostaną podjęte w ramach inwentaryzacji płazów w zbiornikach wodnych?

 • herpetolog odwiedzi zbiorniki wodne za dnia i oceni obecność w nich płazów,
 • w zasadnych przypadkach zostanie użyta siatka herpetologiczna w celu krótkotrwałego schwytania płazów i identyfikacji gatunku,
 • wykonanych zostanie kilka zdjęć dokumentujących zbiornik i jego bezpośrednie otoczenie oraz znalezione płazy (bez rejestracji danych osobowych – bez fotografowania mieszkańców i ich domów),
 • pobyt na terenie posesji ograniczony będzie do minimum.

Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. ochrony środowiska.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!
Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.