Wersja językowa
pl

Inwentaryzacje kwietniowe

Obszary inwentaryzacji

Podobszar A0 tzw. badań abiotycznych elementów środowiska oraz dokumentacji hydrogeologicznej (ok. 157 km²)

Jest to obszar właściwy wraz z „otuliną” potencjalnej lokalizacji Portu Lotniczego Solidarność

Podobszar A pełnej inwentaryzacji gatunków roślin i zwierząt (ok. 340 km²)

Jest to podobszar A0 powiększony o potencjalną lokalizację inwestycji kolejowych i drogowych wokół węzła przesiadkowego, w tym istniejące i nowe linie kolejowe oraz drogi ekspresowe (autostrada A2, Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej).

Podobszar B inwentaryzacji gatunków ptaków i miejsc zimowania nietoperzy (ok. 794 km²)

Jest to obszar obejmujący planowaną lokalizacje CPK powiększoną o bufor wyznaczony jako pole ograniczone w kierunku wschodnim i zachodnim przez linie stanowiące części okręgu, których punktami skrajnymi są granice wstępnie oszacowanego maksymalnego oddziaływania akustycznego inwestycji.

Podobszar C inwentaryzacji gatunków ptaków stanowiących potencjalne zagrożenie dla ruchu lotniczego (ok. 1055 km²)

Jest to obszar będący polem zawartym pomiędzy linią łączącą punkty o odległości 13 km od granicy terenu stanowiącego obszar planowanego lotniska.

Więcej informacji na temat badań środowiskowych i terenowych

W kwietniu 2021 r. kontynuowane będą badania przyrodnicze mające na celu rozpoznanie środowiska przyrodniczego na podobszarach A, B i C. Prowadzone będą również badania jakości wód powierzchniowych w rzekach przepływających przez teren Projektu.

Przewidywane zakresy badań przedstawiono poniżej:

1. Siedliska przyrodnicze (botanika) – kontynuacja rozpoznania podobszaru A w celu zlokalizowania potencjalnych siedlisk przyrodniczych, w trakcie kontroli odnotowywane będą również lokalizacje stwierdzanych chronionych mchów i porostów.

2. Bezkręgowce wodne i lądowe – całość podobszaru A (Załącznik nr 1).

3. Płazy (herpetofauna), podobszar inwentaryzacji określony na poniższej grafice (Załącznik nr 2).

4. Ptaki (ornitofauna), podobszar inwentaryzacji określony na poniższej grafice (Załącznik nr 3).

5. Ssaki naziemne i wodne (teriofauna) podobszar inwentaryzacji określony na poniższej grafice (Załącznik nr 4).

6. Nietoperze – nasłuchy detektorowe na wybranych punktach i transektach badawczych w podobszarze A (Załącznik nr 5).

7. Badania jakości wód powierzchniowych – badania prowadzone w 30 wytypowanych punktach pomiarowych (Załącznik nr 6).

Założenia dla inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych

1. Założenia dla inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych

W czerwcu 2021 r. głównym zasięgiem badań botanicznych objęte zostaną ekosystemy łąkowe. Badania będą polegały na oznaczaniu zbiorowisk roślinnych i roślin, w tym rzadkich roślin chronionych i gatunków inwazyjnych. Kontynuowana będzie inwentaryzacja grzybów, porostów i mszaków. Przewiduje się również badania zadrzewień i małych kompleksów leśnych terenów otwartych.

2. Założenia dla inwentaryzacji bezkręgowców

Kontrole będą nastawione na wykrycie cennych gatunków bezkręgowców lądowych i wodnych (takie jak ważki, chrząszcze, trzmiele, motyle), oraz zostaną wykonane badania nocne z użyciem światła przyciągającego owady (głównie ćmy) – światło może być zauważalne przez mieszkańców, przy czym badania będą prowadzone w sposób niepowodujący jakichkolwiek utrudnień. Badania będą prowadzone w około 100 wybranych lokalizacjach rozsianych w podobszarze A.

3. Założenia dla inwentaryzacji płazów i gadów

Prace obejmą swym zakresem kontrole siedlisk płazów i gadów – podmokłe łąki, starorzecza, śródpolne oczka wodne, oczka wodne przy zabudowaniach, ugory, murawy, żwirownie.

4. Założenia dla inwentaryzacji ptaków

Prace obejmą swym zakresem:

  • całodniowe obserwacje przelotu prowadzone z 5 punktów obserwacyjnych (3x w miesiącu) – badania całoroczne,
  • prace inwentaryzacyjne dotyczące ptaków lęgowych – obserwacje z śródpolnych punktów obserwacyjnych (z dróg, bez wchodzenia na zasiewy, czy uszkadzania upraw),
  • ukierunkowane badania gatunków lęgowych, w tym wizyty nocne w rejonie podmokłych łąk, starorzeczy, itp.

5. Założenia dla inwentaryzacji ssaków

Prace obejmą swym zakresem tropienia dzienne na wilgotnej glebie (wykonanie kontroli po opadach). Tropienia obejmą łącznie 7 transektów, których lokalizację przedstawiono na załączonej mapie.

6. Założenia dla inwentaryzacji nietoperzy

Prace będą polegać na rejestracji głosów nietoperzy, która odbędzie się w porze nocnej na wybranych punktach i transektach badawczych wyznaczonych w obrębie terenów dostępnych publicznie – głównie dróg. Nie będzie potrzeby angażowania mieszkańców.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

Obszarem prac będą ogólnodostępne tereny – polne drogi, łąki, pola, lasy, niewygrodzone zbiorniki wodne i rzeki. Eksperci przyrodnicy będą poruszać się pieszo i pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach.

Prace obejmą obserwacje wizualne, notatki, wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektów badań (gatunków i ich siedlisk), wykonanie nagrań odgłosów nietoperzy, wabienie sów za pomocą niewielkich odtwarzaczy mp3, lokalizowanie obiektów badań za pomocą ręcznych odbiorników GPS, itp.

Prace odbędą się bez rejestracji danych osobowych mieszkańców.

 

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

Obserwacje w zakresie bezkręgowców ptaków, ssaków i siedlisk przyrodniczych zasadniczo odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców i będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych, poza dwoma wyjątkami:

  • obserwacje płazów mogą wiązać się z bezpośrednim kontaktem Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w celu uzyskania ustnej zgody na dostęp do zbiorników wodnych na terenie posesji,
  • szczególnym przypadkiem są obserwacje ptaków za pomocą radaru ornitologicznego, gdzie niezbędne jest zlokalizowanie urządzenia wielkości niewielkiej zabudowanej przyczepy. Kwestia udostępnienia terenu będzie wiązała się z pisemną umową z właścicielami posesji. Badania radarowe nie wiążą się z zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt – praca urządzenia odbywa się na tej samej zasadzie co radarów powszechnie użytkowanych na żaglówkach i innych niewielkich jednostkach pływających.

 

Jakie działania zostaną podjęte w ramach inwentaryzacji płazów w zbiornikach wodnych?

  • herpetolog odwiedzi zbiorniki wodne za dnia i oceni występowanie w nich płazów,
  • w zasadnych przypadkach użyta zostanie siatka herpetologiczna w celu krótkotrwałego schwytania płazów i identyfikacji gatunku,
  • wykonanych zostanie kilka zdjęć dokumentujących zbiornik i jego bezpośrednie otoczenie oraz znalezione płazy (bez rejestracji danych osobowych – bez fotografowania mieszkańców i ich domów),
  • pobyt na terenie posesji ograniczony będzie do minimum, a wejście na tereny ogrodzone nastąpi tylko po uzyskaniu zgody od właścicieli.

 

Podczas prac w terenie eksperci prowadzący badania przyrodnicze będą nosili identyfikatory wydane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny.

 

Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. ochrony środowiska.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!
Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.