Wersja językowa
pl

Inwentaryzacje czerwcowe

Obszary inwentaryzacji

Podobszar A0 tzw. badań abiotycznych elementów środowiska oraz dokumentacji hydrogeologicznej (ok. 157 km²)

Jest to obszar właściwy wraz z „otuliną” potencjalnej lokalizacji Portu Lotniczego Solidarność

Podobszar A pełnej inwentaryzacji gatunków roślin i zwierząt (ok. 340 km²)

Jest to podobszar A0 powiększony o potencjalną lokalizację inwestycji kolejowych i drogowych wokół węzła przesiadkowego, w tym istniejące i nowe linie kolejowe oraz drogi ekspresowe (autostrada A2, Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej).

Podobszar B inwentaryzacji gatunków ptaków i miejsc zimowania nietoperzy (ok. 794 km²)

Jest to obszar obejmujący planowaną lokalizacje CPK powiększoną o bufor wyznaczony jako pole ograniczone w kierunku wschodnim i zachodnim przez linie stanowiące części okręgu, których punktami skrajnymi są granice wstępnie oszacowanego maksymalnego oddziaływania akustycznego inwestycji.

Podobszar C inwentaryzacji gatunków ptaków stanowiących potencjalne zagrożenie dla ruchu lotniczego (ok. 1055 km²)

Jest to obszar będący polem zawartym pomiędzy linią łączącą punkty o odległości 13 km od granicy terenu stanowiącego obszar planowanego lotniska.

Więcej informacji na temat badań środowiskowych i terenowych

Badania środowiska przyrodniczego

W czerwcu kontynuowane będą badania przyrodnicze mające na celu rozpoznanie środowiska przyrodniczego na podobszarach A, B i C.

Przewidywane zakresy badań przedstawiono poniżej:

 1. Siedliska przyrodnicze (botanika) – kontrole podobszaru A w celu zlokalizowania i dokumentacji siedlisk przyrodniczych, w trakcie kontroli odnotowywane będą również lokalizacje stwierdzanych chronionych roślin naczyniowych, mchów i porostów (Załącznik nr 1).
 2. Bezkręgowce lądowe i wodne – badania podobszaru A ukierunkowane głównie na inwentaryzację m.in. ważek, trzmieli, motyli, w tym również kontrole wieczorno-nocne (Załącznik nr 2).
 3. Płazy (herpetofauna), podobszar inwentaryzacji określony na grafice (Załącznik nr 3).
 4. Ptaki (ornitofauna), podobszar inwentaryzacji określony na grafice (Załącznik nr 4).
 5. Ssaki naziemne (teriofauna) – tropienia dzienne w zakresie ssaków (Załącznik nr 5).
 6. Nietoperze – nasłuchy detektorowe na wybranych punktach i transektach badawczych w podobszarze A (Załącznik nr 6).

1. Założenia dla inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych

W czerwcu 2021 r. głównym zasięgiem badań botanicznych objęte zostaną ekosystemy łąkowe. Badania będą polegały na oznaczaniu zbiorowisk roślinnych i roślin, w tym rzadkich roślin chronionych i gatunków inwazyjnych. Kontynuowana będzie inwentaryzacja grzybów, porostów i mszaków. Przewiduje się również badania zadrzewień i małych kompleksów leśnych terenów otwartych.

2. Założenia dla inwentaryzacji bezkręgowców

Kontrole będą nastawione na wykrycie cennych gatunków bezkręgowców lądowych i wodnych (takie jak ważki, chrząszcze, trzmiele, motyle), oraz zostaną wykonane badania nocne z użyciem światła przyciągającego owady (głównie ćmy) – światło może być zauważalne przez mieszkańców, przy czym badania będą prowadzone w sposób niepowodujący jakichkolwiek utrudnień. Badania będą prowadzone w około 100 wybranych lokalizacjach rozsianych w podobszarze A.

3. Założenia dla inwentaryzacji płazów i gadów

Prace obejmą swym zakresem kontrole siedlisk płazów i gadów – podmokłe łąki, starorzecza, śródpolne oczka wodne, oczka wodne przy zabudowaniach, ugory, murawy, żwirownie.

4. Założenia dla inwentaryzacji ptaków

Prace obejmą swym zakresem:

 • całodniowe obserwacje przelotu prowadzone z 5 punktów obserwacyjnych (3x w miesiącu) – badania całoroczne,
 • prace inwentaryzacyjne dotyczące ptaków lęgowych – obserwacje z śródpolnych punktów obserwacyjnych (z dróg, bez wchodzenia na zasiewy, czy uszkadzania upraw),
 • ukierunkowane badania gatunków lęgowych, w tym wizyty nocne w rejonie podmokłych łąk, starorzeczy, itp.

5. Założenia dla inwentaryzacji ssaków

Prace obejmą swym zakresem tropienia dzienne na wilgotnej glebie (wykonanie kontroli po opadach). Tropienia obejmą łącznie 7 transektów, których lokalizację przedstawiono na załączonej mapie.

6. Założenia dla inwentaryzacji nietoperzy

Prace będą polegać na rejestracji głosów nietoperzy, która odbędzie się w porze nocnej na wybranych punktach i transektach badawczych wyznaczonych w obrębie terenów dostępnych publicznie – głównie dróg. Nie będzie potrzeby angażowania mieszkańców.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

Obszarem prac będą ogólnodostępne tereny – polne drogi, łąki, pola, lasy, niewygrodzone zbiorniki wodne i rzeki. Eksperci przyrodnicy będą poruszać się pieszo i pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach.

Prace obejmą obserwacje wizualne, notatki, wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektów badań (gatunków i ich siedlisk), wykonanie nagrań odgłosów nietoperzy, wabienie sów za pomocą niewielkich odtwarzaczy mp3, lokalizowanie obiektów badań za pomocą ręcznych odbiorników GPS, itp.

Prace odbędą się bez rejestracji danych osobowych mieszkańców.

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

Obserwacje w zakresie bezkręgowców ptaków, ssaków i siedlisk przyrodniczych zasadniczo odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców i będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych, poza dwoma wyjątkami:

 • obserwacje płazów mogą wiązać się z bezpośrednim kontaktem Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w celu uzyskania ustnej zgody na dostęp do zbiorników wodnych na terenie posesji.

 

Jakie działania zostaną podjęte w ramach inwentaryzacji płazów w zbiornikach wodnych?

 • herpetolog odwiedzi zbiorniki wodne za dnia i oceni występowanie w nich płazów,
 • w zasadnych przypadkach użyta zostanie siatka herpetologiczna w celu krótkotrwałego schwytania płazów i identyfikacji gatunku,
 • wykonanych zostanie kilka zdjęć dokumentujących zbiornik i jego bezpośrednie otoczenie oraz znalezione płazy (bez rejestracji danych osobowych – bez fotografowania mieszkańców i ich domów),
 • pobyt na terenie posesji ograniczony będzie do minimum, a wejście na tereny ogrodzone nastąpi tylko po uzyskaniu zgody od właścicieli.

2. Inwentaryzacja środowiska wodnego

Badania hydromorfologii cieków

Założenia dla terenowych badań elementów hydromorfologicznych cieków.

 • Badania terenowe będą prowadzone w dniach 14-30 czerwca 2021 r. w odcinkach badawczych wyznaczonych na mapie.
 • Badania, pozwolą na ocenę i klasyfikację stanu hydromorfologicznego cieku.
 • Badania będą prowadzone w korycie rzeki, strefie przybrzeżnej oraz w dolinie rzecznej.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

 • Obszarem prac będą rzeki (koryta cieków, strefa przybrzeżna oraz dolina rzeczna). Eksperci będą poruszać się (pieszo wzdłuż rzek) oraz pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach.
 • Prace obejmą obserwacje, notatki, wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektów hydromorfologicznych – bez rejestracji danych osobowych mieszkańców.

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

 • Badania terenowe w zakresie elementów hydromorfologicznych zasadniczo odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców, będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych, wzdłuż cieków.

Jakie działania zostaną podjęte w ramach określenia i ocen stanu hydromorfologicznego rzek?

 • Badania terenowe pozwolą na zebranie wielu parametrów określających różnorodne warunki hydromorfologiczne danego odcinka rzeki.
 • Badania będą prowadzone zarówno z brzegu rzeki, jak i w jej korycie.
 • W przypadku małych i średnich rzek o stabilnym dnie badania prowadzone będą brodząc w korycie rzecznym. W przypadku rzeki Bzury, badania zostaną przeprowadzone z obu brzegów.
 • Zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna badanego odcinka cieku.

Badania jakości wód powierzchniowych

Założenia dla terenowych badań jakości wód powierzchniowych:

 • Badania jakości wód powierzchniowych w zakresie wskaźników fizykochemicznych oraz badania natężenia przepływu w rzekach będą prowadzone w drugiej połowie czerwca 2021 r. przez 1-2 dni, w wytypowanych punktach pomiarowych (załącznik: punkty monitoringu wod powierzchniowych.jpg) i będą stanowić element trwającej kampanii pomiarowej. Termin pomiarów przepływu uzależniany jest od sytuacji hydrologicznej, którą można prognozować maksymalnie na ok. 7 dni przed pomiarem. Pomiary natężenia przepływu oraz pobory wód do badań fizykochemicznych odbywają się w zbliżonym terminie, w celu powiązania danych hydrochemicznych z hydrologicznymi;
 • Kampania pomiarowa rozpoczęła się w marcu i będzie trwała 12 miesięcy. Zakres i częstotliwość monitoringu wód powierzchniowych została określona na podstawie rozpoznania presji związanych z planowaną inwestycją;
 • W czerwcu zostaną oznaczone wskaźniki fizykochemiczne w 30 punktach pomiarowych, dla których przewidziano 4-krotny, 6-krotny i 12-krotny pomiar w trakcie trwania kampanii pomiarowej;
 • Badania natężenia przepływu przewidziano w 15 wytypowanych punktach pomiarowych.
 • Zakres badań monitoringowych będzie uwzględniał wskaźniki oceny elementów fizykochemicznych (w tym specyficznych zanieczyszczeń) zgodne z parametrami ocenianymi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska;
 • Badania pozwolą na ocenę i klasyfikację stanu fizykochemicznego cieku;
 • Badania będą prowadzone w korycie rzeki oraz w strefie przybrzeżnej;
 • Badania elementów fizykochemicznych będą realizowane przez akredytowane laboratorium, posiadające akredytacje na analizy danych parametrów w pobranych próbkach oraz z użyciem akredytowanych technik pomiarowych i obliczeniowych, zgodnie z polskimi wymogami prawnymi i standardami międzynarodowymi.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

 • Obszarem prac będą rzeki (koryta cieków, strefa przybrzeżna). Eksperci będą poruszać się pieszo wzdłuż rzek oraz pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach.
 • Prace obejmą pobór wód do badań laboratoryjnych oraz pomiar natężenia przepływu w ciekach. Badania odbędą się bez rejestracji danych osobowych mieszkańców.

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

 • Badania terenowe w zakresie jakości wód powierzchniowych zasadniczo odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców, będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych, wzdłuż cieków.

Jakie działania zostaną podjęte w ramach oceny jakości wód powierzchniowych?

 • Badania terenowe pozwolą na ocenę stanu wód w następującym zakresie:
 • Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne: temperatura wody, zawiesina ogólna;
 • Grupa wskaźników charakteryzujących warunki natlenienia i zanieczyszczenia organiczne: tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr, ogólny węgiel organiczny;
 • Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie: przewodność, substancje rozpuszczone, chlorki, siarczany, wapń, magnez, twardość ogólna;
 • Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie: pH, zasadowość ogólna;
 • Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne: azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny, fosforany;
 • Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne wymienione w załączniku 14 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2019 poz. 2149);
 • Natężenie przepływu wód w ciekach.

3. Pomiary pozwalające określić aktualny poziom hałasu w środowisku

Jakie parametry mierzymy?

Hałas to dźwięk niepożądany, dlatego pomiar poziomu dźwięku ma na celu określenie parametrów stanu klimatu akustycznego w dalszym i bliższym otoczeniu przedmiotowej inwestycji przed rozpoczęciem jej realizacji.

Należy wskazać, że parametry klimatu akustycznego w rejonach przewidywanego oddziaływania portu lotniczego CPK, kształtowane są obecnie głównie przez emisje hałasu pochodzące od ruchu drogowego oraz ruchu kolejowego, w mniejszym zaś stopniu od hałasu innych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu (np.: centra logistyczne, zakłady przemysłowe czy punkty usługowe).

Dobór i lokalizacji punktów pomiarowych tła akustycznego

Dobór docelowej lokalizacji stacjonarnych punktów pomiarowych dla przyszłego lotniska CPK zostanie zaplanowany po uwzględnieniu szeregu czynników mających istotny wpływ na możliwość uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania całego systemu. Na obecnym etapie wytypowano w zasadzie dwa kryteria emisji i immisji hałasu, przy jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich rodzajów hałasu: lotniczego, drogowego, kolejowego i przemysłowego. Spełnienie wytypowanych kryteriów pozwoliło na wstępne wskazanie 23 lokalizacji obszarów, w których ostatecznie zlokalizowane zostaną punkty pomiarowe, w których przewiduje się wykonanie pomiarów w stanie aktualnym (dla stanu istniejącego). Wytypowane lokalizacje punktów pomiarowych będą na dalszych etapach stanowiły podstawę do opracowania projektu systemu monitoringu hałasu wokół lotniska CPK na etapie jego eksploatacji.

Punkty pomiarowe lokalizowane będą na terenach chronionych akustycznie (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku).

Punkty pomiarowe

Zgodnie z założeniami ochrony terenów, które mogą zostać objęte hałasem, opracowano metodyki doboru lokalizacji punktów pomiarowych oraz ich liczby tak, aby przeprowadzone pomiary pozwoliły na ustalenie miejsc o największym oddziaływaniu hałasu na ludzi wraz ze wskazaniem głównych źródeł jego emisji. Lokalizacje obszarów, w których przewiduje się lokalizację 23 punktów pomiarowych oraz wykonanie pomiarów akustycznych w stanie aktualnym (dla stanu istniejącego) zobrazowano poniżej.

Kto i jak będzie prowadził pomiary akustyczne?

Pomiary akustyczne będą prowadzone przez akredytowane w Państwowym Centrum Akredytacji laboratorium badawcze wyposażone w profesjonalną aparaturę pomiarową spełniającą wymagania: Referencyjnej metodyki wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych.

Do pomiarów wykorzystywane zostaną m.in. mierniki poziomu dźwięku klasy 1 oraz wyposażenie pomocnicze. Ponieważ dla prawidłowego przebiegu pomiarów istotne są również odpowiednie warunki meteorologiczne, eksperci wykonujący pomiary będą wykorzystywać również stacje meteorologiczne.

Pomiary poziomu dźwięku wymagają możliwości fizycznego dostępu do wytypowanego punktu pomiarowego zarówno w porze dnia, jak i w porze nocy. Pomiary prowadzone będą metodą próbkowania, a część z nich w szczególnych przypadkach może być wykonywana w sposób ciągły przez całą dobę.

W przypadku zastosowania metody próbkowania wykonane zostanie seria krótkotrwałych (około 10-15 minut) pomiarów, które zostaną powtórzone kilkukrotnie w różnych porach doby. Natomiast pomiar ciągły polega na instalacji stacji monitoringowej wykonującej ciągłą rejestrację sygnału akustycznego z okresu minimum jednej doby lub tygodnia.

 

Przewidywane etapy realizacji prac pomiarowych

Pomiary będą prowadzone w pięciu seriach, planowanych między 14 czerwca a 16 lipca 2021 r. Ich realizacja jest uzależniona od występowania określonych warunków meteorologicznych.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!

Klikając przycisk „Zapisz” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od CPK Sp. z o.o., na wskazany adres mailowy, newslettera z najnowszymi informacji dotyczącymi działalności Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym organizowanych przez spółkę wydarzeń, webinariów, spotkań i warsztatów. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B. Twoje dane przetwarzane będą w celu przesyłania newsletteru. Więcej informacji o tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w tym zakresie, znajdziesz w Polityce prywatności.