Wersja językowa
pl

badania środowiskowe – luty 2022

Obszary inwentaryzacji

Podobszar A0 tzw. badań abiotycznych elementów środowiska oraz dokumentacji hydrogeologicznej (ok. 157 km²)

Jest to obszar właściwy wraz z „otuliną” potencjalnej lokalizacji Portu Lotniczego Solidarność

 

Podobszar A pełnej inwentaryzacji gatunków roślin i zwierząt (ok. 340 km²)

Jest to podobszar A0 powiększony o potencjalną lokalizację inwestycji kolejowych i drogowych wokół węzła przesiadkowego, w tym istniejące i nowe linie kolejowe oraz drogi ekspresowe (autostrada A2, Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej).

 

Podobszar B inwentaryzacji gatunków ptaków i miejsc zimowania nietoperzy (ok. 794 km²)

Jest to obszar obejmujący planowaną lokalizacje CPK powiększoną o bufor wyznaczony jako pole ograniczone w kierunku wschodnim i zachodnim przez linie stanowiące części okręgu, których punktami skrajnymi są granice wstępnie oszacowanego maksymalnego oddziaływania akustycznego inwestycji.

 

Podobszar C inwentaryzacji gatunków ptaków stanowiących potencjalne zagrożenie dla ruchu lotniczego (ok. 1055 km²)

Jest to obszar będący polem zawartym pomiędzy linią łączącą punkty o odległości 13 km od granicy terenu stanowiącego obszar planowanego lotniska.

 

Więcej informacji na temat badań środowiskowych i terenowych

W lutym 2022 r. będą prowadzone badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego w następujących obszarach:

1. badania środowiska przyrodniczego,

2. badania jakości wód powierzchniowych,

3. badania jakości powietrza atmosferycznego.

Badania środowiska przyrodniczego

W lutym kontynuowane będą badania przyrodnicze mające na celu rozpoznanie środowiska przyrodniczego na podobszarach A, B i C. Przewidywane zakresy badań przedstawiono poniżej:

 1. Ptaki – podobszar inwentaryzacji określony na grafice

2. Nietoperze – kontrola potencjalnych miejsc hibernacji nietoperzy.

Założenia do inwentaryzacji nietoperzy

Poszukiwania będą polegać na rozmowach z mieszkańcami miejscowości na badanym terenie oraz na kontroli obiektów.

W jakich obiektach będą odbywały się poszukiwania nietoperzy?

• obiekty potencjalnie najbardziej atrakcyjne dla nietoperzy: stare budowle sakralne, obiekty zabytkowe (gł. dworki), bunkry, systemy podziemi,

• dodatkowo – budynki mieszkalne, gospodarcze, studnie, ziemianki.

Wszystkie kontrole będą odbywać się po uzyskaniu zgody właściciela lub administratora obiektu.

 

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

Obszarem prac będą ogólnodostępne tereny. Eksperci przyrodnicy będą poruszać się pieszo i pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach.

Prace obejmą obserwacje, notatki, wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektów badań – bez rejestracji danych osobowych mieszkańców. 

 

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

Obserwacje nietoperzy będą wiązały się z bezpośrednim kontaktem Wykonawcy z właścicielami nieruchomości w celu uzyskania informacji o występowaniu nietoperzy, a w przypadku zgody właściciela nieruchomości przeprowadzone zostaną jej oględziny pod kątem występowania nietoperzy.

Badania radarowe nie wiążą się z zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt – praca urządzenia odbywa się na tej samej zasadzie co radarów powszechnie użytkowanych na żaglówkach i innych niewielkich jednostkach pływających.

 

Jakie działania zostaną podjęte w ramach inwentaryzacji nietoperzy?

 • w przypadku odnalezienia hibernujących nietoperzy, podjęta zostanie próba nieinwazyjnego oznaczenia przynależności gatunkowej oraz ich policzenia,
 • pobyt w obiektach ograniczony będzie do minimum,
 • liczący zachowywać się będą jak najciszej, aby oddziaływanie na hibernujące nietoperze było minimalne,
 • zwierzęta będą oświetlane latarką możliwie jak najkrócej – jedynie przez czas niezbędny do oznaczenia gatunkowego oraz policzenia,
 • liczenia prowadzone będą bez zdejmowania nietoperzy ze ścian kryjówki czy wyciągania ze szczelin.

 

Badania jakości wód powierzchniowych w ciekach w stałych punktach monitoringowych

Założenia dla terenowych badań jakości wód powierzchniowych:

 • Badania jakości wód powierzchniowych w zakresie wskaźników fizykochemicznych oraz badania natężenia przepływu w rzekach będą prowadzone w drugiej połowie lutego 2022 r. przez 1-2 dni, w wytypowanych punktach pomiarowych i będą stanowić element trwającej kampanii pomiarowej. Termin pomiarów przepływu uzależniany jest od sytuacji hydrologicznej, którą można prognozować maksymalnie na ok. 7 dni przed pomiarem. Pomiary natężenia przepływu oraz pobory wód do badań fizykochemicznych odbywają się tego samego dnia lub w zbliżonym terminie, w celu powiązania danych hydrochemicznych
  z hydrologicznymi.
 • Kampania pomiarowa rozpoczęła się w marcu i będzie trwała 12 miesięcy. Zakres i częstotliwość monitoringu wód powierzchniowych zostały określone na podstawie rozpoznania presji związanych z planowaną inwestycją.
 • W lutym zostaną oznaczone wskaźniki fizykochemiczne w 30 punktach pomiarowych, dla których przewidziano 12 – krotny pomiar w trakcie trwania kampanii pomiarowej.
 • Badania natężenia przepływu przewidziano w 15 wytypowanych punktach pomiarowych. 
 • Zakres badań monitoringowych będzie uwzględniał fizykochemiczne wskaźniki, służące ocenie jakości wód (w tym specyficznych zanieczyszczeń), w zakresie zgodnym z parametrami badanymi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.
 • Badania pozwolą na ocenę i klasyfikację stanu fizykochemicznego cieku.
 • Badania będą prowadzone w korycie rzeki oraz w strefie przybrzeżnej.
 • Badania elementów fizykochemicznych będą realizowane przez akredytowane laboratorium, posiadające akredytacje na analizy danych parametrów w pobranych próbkach oraz z użyciem akredytowanych technik pomiarowych i obliczeniowych, zgodnie z polskimi wymogami prawnymi i standardami międzynarodowymi.

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

 • Obszarem prac będą rzeki (koryta cieków, strefa przybrzeżna). Eksperci będą poruszać się (pieszo wzdłuż rzek) oraz pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach.
 • Prace obejmą pobór wód do badań laboratoryjnych oraz pomiar natężenia przepływu w ciekach. Badania odbędą się bez rejestracji danych osobowych mieszkańców.

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

 • Badania terenowe w zakresie jakości wód powierzchniowych odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców, będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych, wzdłuż cieków.
 •  

Jakie działania zostaną podjęte w ramach oceny jakości wód powierzchniowych?

Badania terenowe pozwolą na ocenę stanu wód w następującym zakresie:

 • Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne: azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny, fosforany;
 • Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne wymienione w załączniku 14 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2019 poz. 2149);
 • Natężenie przepływu wód w ciekach.

Założenia dla terenowych badań jakości powietrza

 • Badania jakości powietrza w rejonie inwestycji w zakresie parametrów fizykochemicznych tła powietrza będą prowadzone w lutym 2022 r. w wytypowanych punktach pomiarowych i będą stanowić element trwającej kampanii pomiarowej.
 • Kampanię pomiarową zaplanowano do realizacji w 6 ciągłych seriach pomiarowych, które będą trwały do czerwca 2022 r.
 • Zakres badań monitoringowych będzie uwzględniał wykonanie pomiarów pasywnych badanych substancji w powietrzu w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. z 2020 r., poz. 2279).
 • Badania pozwolą na określenie poziomu stężenia badanych zanieczyszczeń w powietrzu.
 • Badania będą prowadzone na terenach zabudowanych (terenach ogólnodostępnych).
 • Badania prowadzone będą metodą pasywną. Pomiary przeprowadzone będą z użyciem pasywnych próbników dyfuzyjnych. Próbniki wymieniane będą co 4 tygodnie. Wszystkie procedury i czynności laboratorium będą w całości dokumentowane jako część systemu prowadzenia akredytowanego laboratorium. Pomiary będą przeprowadzone z uwzględnieniem poniższych zasad:
 • Pomiary pasywne traktowane będą jako pomiary o charakterze wskaźnikowym, umożliwiające określenie pola rozkładu stężeń przez stworzenie map. Możliwe będzie porównanie stężeń z okresu pomiarowego z analogicznymi stężeniami ze stacji referencyjnych. Poprzez korelację z wynikami z tymi stacjami ocenione zostanie prawdopodobieństwo dotrzymania standardów jakości środowiska.
 • Do oceny tła przed-inwestycyjnego wykorzystane będą dane pasywne, jak i dane pochodzące z Państwowego Monitoringu Środowiska, które posłużą do kalibracji modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z przeprowadzeniem pełnej inwentaryzacji emisji (źródła liniowe, powierzchniowe i punktowe oraz napływ).
   

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

Lokalizacje punktów pomiarowych oraz dwa punkty referencyjne odpowiadające punktom pomiarowym z Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) zostały wykazane na załączniku punkty_pomiaru_powietrza.jpg.

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

Badania terenowe w zakresie jakości powietrza odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców i bez rejestracji danych osobowych mieszkańców.

Podczas prac w terenie eksperci prowadzący badania będą nosili imienne identyfikatory wydane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny.

Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. ochrony środowiska.

 

Komplet załączników mapowych można pobrać poniżej: