Wersja językowa
pl

badania środowiskowe – kwiecień 2022

Podobszar A0 tzw. badań abiotycznych elementów środowiska oraz dokumentacji hydrogeologicznej (ok. 157 km²)

Jest to obszar właściwy wraz z „otuliną” potencjalnej lokalizacji Portu Lotniczego Solidarność

 

Podobszar A pełnej inwentaryzacji gatunków roślin i zwierząt (ok. 340 km²)

Jest to podobszar A0 powiększony o potencjalną lokalizację inwestycji kolejowych i drogowych wokół węzła przesiadkowego, w tym istniejące i nowe linie kolejowe oraz drogi ekspresowe (autostrada A2, Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej).

 

Podobszar B inwentaryzacji gatunków ptaków i miejsc zimowania nietoperzy (ok. 794 km²)

Jest to obszar obejmujący planowaną lokalizacje CPK powiększoną o bufor wyznaczony jako pole ograniczone w kierunku wschodnim i zachodnim przez linie stanowiące części okręgu, których punktami skrajnymi są granice wstępnie oszacowanego maksymalnego oddziaływania akustycznego inwestycji.

 

Podobszar C inwentaryzacji gatunków ptaków stanowiących potencjalne zagrożenie dla ruchu lotniczego (ok. 1055 km²)

Jest to obszar będący polem zawartym pomiędzy linią łączącą punkty o odległości 13 km od granicy terenu stanowiącego obszar planowanego lotniska.

 

Więcej informacji na temat badań środowiskowych i terenowych

W kwietniu 2022 r. będą prowadzone badania w zakresie ochrony środowiska naturalnego, związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego w następujących obszarach:

1. badania środowiska przyrodniczego,

2. badania jakości powietrza atmosferycznego,

3. badania poziomu hałasu w środowisku.

Badania środowiska przyrodniczego

W kwietniu 2022 r. kontynuowane będą badania przyrodnicze mające na celu rozpoznanie środowiska przyrodniczego na podobszarach A, B i C. Przewidywane zakresy badań przedstawiono poniżej:

 

 1. Ptaki (ornitofauna), podobszar inwentaryzacji określony na poniższej grafice (Załącznik: ptaki.jpg)

       2. Płazy (herpetofauna), podobszar inwentaryzacji określony na poniższej grafice (Załącznik: plazy.jpg).
     

Założenia dla inwentaryzacji ptaków

Prace obejmą swym zakresem: 

 • wizyty i liczenie ptaków w lokalizacjach mogących gromadzić stada ptaków migrujących (podmokłe łąki, zbiorniki wodne, duże pola, wysypiska),
 • całodniowe obserwacje przelotu prowadzone z 5 punktów obserwacyjnych (3x w miesiącu),
 • obserwacje przelotu ptaków za pomocą radaru ornitologicznego w rejonie Baranowa i Błonia,
 • prace inwentaryzacyjne dotyczące ptaków lęgowych – kontrole sów krajobrazu rolnego i leśnego oraz sieweczek obrożnych.

 

Założenia do inwentaryzacji płazów

Prace obejmą swym zakresem:

 • wizyty w potencjalnych siedliskach płazów – podmokłe łąki, starorzecza, śródpolne oczka wodne, oczka wodne przy zabudowaniach,
 • wizyty w lokalizacjach mogących stanowić ważne miejsca dla migracji płazów.

 

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

Obszarem prac będą ogólnodostępne tereny. Eksperci przyrodnicy będą poruszać się pieszo i pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania szkód w uprawach.

Prace obejmą obserwacje, notatki, wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektów badań – bez rejestracji danych osobowych mieszkańców.

 

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

Obserwacje w zakresie ptaków zasadniczo odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców i będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych.

Badania radarowe nie wiążą się z zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt – praca urządzenia odbywa się na tej samej zasadzie co radarów powszechnie użytkowanych na żaglówkach i innych niewielkich jednostkach pływających. 

Badania parametrów fizyko-chemicznych tła powietrza

Założenia dla terenowych badań jakości powietrza:

 • Badania jakości powietrza w rejonie inwestycji w zakresie parametrów fizykochemicznych tła powietrza będą prowadzone w kwietniu 2022 r. w wytypowanych punktach pomiarowych i będą stanowić element trwającej kampanii pomiarowej.
 • Kampanię pomiarową zaplanowano do realizacji w 6 seriach pomiarowych które obejmą okres listopad 2021 – styczeń 2022 oraz kwiecień 2022 – czerwiec 2022.
 • W kwietniu zostaną wykonane pomiary pasywne w 9 punktach pomiarowych (+1 poza terenem) obejmujących parametry fizyko-chemiczne tła powietrza.
 • Zakres badań monitoringowych będzie uwzględniał wykonanie pomiarów pasywnych badanych substancji w powietrzu w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. z 2020 r., poz. 2279).
 • Badania pozwolą na określenie poziomu stężenia badanych zanieczyszczeń w powietrzu.
 • Badania będą prowadzone na terenach zabudowanych (terenach ogólnodostępnych).
 • Badania prowadzone będą metodą pasywną. Pomiary przeprowadzone będą z użyciem pasywnych próbników dyfuzyjnych. Wszystkie procedury i czynności laboratorium będą w całości dokumentowane jako część systemu prowadzenia akredytowanego laboratorium.  Pomiary będą przeprowadzone z uwzględnieniem poniższych zasad:
  • Pomiary pasywne traktowane będą jako pomiary o charakterze wskaźnikowym, umożliwiające określenie pola rozkładu stężeń przez stworzenie map. Możliwe będzie porównanie stężeń z okresu pomiarowego z analogicznymi stężeniami ze stacji referencyjnych. Poprzez korelację z wynikami z tymi stacjami ocenione zostanie prawdopodobieństwo dotrzymania standardów jakości środowiska.
  • Do oceny tła przed inwestycyjnego wykorzystane będą dane pasywne, jak i dane pochodzące z Państwowego Monitoringu Środowiska, które posłużą do kalibracji modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z przeprowadzeniem pełnej inwentaryzacji emisji (źródła liniowe, powierzchniowe i punktowe oraz napływ).

 

Jakie miejsca będą obiektem prac terenowych i jakie działania obejmują?

 • Obszarem prac będą tereny zabudowane (próbniki zostaną zamontowane na terenach ogólnodostępnych, przy placówkach oświaty). Eksperci będą poruszać się pieszo oraz pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem lokalnym, jak też bez powodowania uciążliwości dla funkcjonowania obszaru.
 • Prace obejmą wykonanie pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza dzięki zainstalowaniu próbników zawierających selektywny sorbent chemiczny w miejscu pomiaru. W trakcie ekspozycji gazowa substancja zanieczyszczająca z powietrza atmosferycznego, w wyniku dyfuzji, przechodzić będzie do sorbentu zawartego w próbniku. Próbnik analizowany będzie po ekspozycji w laboratorium zgodnie z procedurami właściwymi dla danej substancji. Po ekspozycji próbniki odsyłane będą do jednostki akredytowanej w celu analizy i określenia stężeń badanych związków w powietrzu atmosferycznym.  Badania odbędą się bez rejestracji danych osobowych mieszkańców w porozumieniu z placówkami, na terenie których rozmieszczone zostaną próbniki.

Na czym będzie polegała interakcja z mieszkańcami?

 • Badania terenowe w zakresie jakości powietrza odbędą się w sposób nieangażujący mieszkańców, będą prowadzone na terenach ogólnodostępnych (próbniki zamontowane zostaną przy placówkach oświaty).

Jakie działania zostaną podjęte w ramach oceny jakości powietrza?

Badania terenowe pozwolą na ocenę jakości powietrza w następującym zakresie:

 • Wykonanie pomiarów pasywnych badanych substancji, tj.: stężenia ditlenku azotu NO2, ditlenku siarki SO2, ozonu O3, BTEX (benzenu, toluenu, etylobenzenu i ksylenu) oraz TPH (sumy węglowodorów petrochemicznych C6-C16 aromatyczne i alifatyczne – jako tło do użytkowania paliw i produktów ropopochodnych na lotnisku).
 • Wykonanie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

Badania poziomu hałasu

Pomiary pozwalające określić aktualny poziom hałasu w środowisku

W kwietniu 2022 r. planowane jest zrealizowanie pomiarów hałasu w środowisku. Punkty pomiarowe lokalizowane będą na terenach chronionych akustycznie (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku).

Kto i jak będzie prowadził pomiary akustyczne?

Pomiary akustyczne będą prowadzone przez ekspertów wyposażonych w profesjonalną aparaturę pomiarową spełniającą wymagania: Referencyjnej metodyki wykonywania okresowych pomiarów poziomów hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych.

Do pomiarów wykorzystywane zostaną m.in. mierniki poziomu dźwięku klasy 1 oraz wyposażenie pomocnicze. Ponieważ dla prawidłowego przebiegu pomiarów istotne są również odpowiednie warunki meteorologiczne, eksperci wykonujący pomiary będą wykorzystywać również stacje meteorologiczne.

Pomiary poziomu dźwięku wymagają możliwości fizycznego dostępu do wytypowanego punktu pomiarowego zarówno w porze dnia jak i w porze nocy (będą wykonywane w sposób ciągły przez całą dobę – zgodnie z wymogami metodyki referencyjnej).

Podczas prac w terenie eksperci prowadzący badania będą nosili imienne identyfikatory wydane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny.

Realizatorem prac jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska Sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. ochrony środowiska.

Komplet załączników mapowych można pobrać za pomocą następującego linku: badania środowiskowe kwiecień 2022.

W przypadku pytań dotyczących powyższego zakresu badań prosimy o kontakt ze spółką CPK za pomocą adresu mailowego [email protected] lub telefonicznie: 539 188 179.

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!

Klikając przycisk „Zapisz” wyrażasz zgodę na otrzymywanie od CPK Sp. z o.o., na wskazany adres mailowy, newslettera z najnowszymi informacji dotyczącymi działalności Centralnego Portu Komunikacyjnego, w tym organizowanych przez spółkę wydarzeń, webinariów, spotkań i warsztatów. Administratorem Twoich danych osobowych jest Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy ul. Aleje Jerozolimskie 142B. Twoje dane przetwarzane będą w celu przesyłania newsletteru. Więcej informacji o tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w tym zakresie, znajdziesz w Polityce prywatności.