Wersja językowa
pl

Badania terenowe – październik 2021

W październiku br. rozpoczynają się badania i prace terenowe prowadzone przez:

  • Konsultanta ds. Badań Terenu,
  • Wykonawcę opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla Budowy linii kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana.

 

Konsultant ds. Badań Terenu: Rozpoznanie saperskie terenu

Dotyczy gmin: Baranów, Teresin, Wiskitki

Od połowy października br. na potrzeby opracowania „Badania przestrzenne terenu i badania podłoża gruntowego na potrzeby Master Planu oraz dokumentacji przedprojektowej dla Centralnego Portu Komunikacyjnego” Wykonawca rozpocznie prace przygotowawcze dla działań geologicznych, geodezyjnych i archeologicznych, związane z poszukiwaniem niewybuchów i niewypałów, jak i innych przedmiotów pochodzenia wojennego, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. W pierwszej kolejności prace będą realizowane na terenie gminy Baranów.

Powyższe prace polegały będą na nawiązaniu kontaktów z mieszkańcami oraz pozyskaniu historycznych informacji o terenie, poszukiwaniu za pomocą wykrywaczy metali pozostałości wojennych. Dla poszanowania upraw oraz w celu uniknięcia ewentualnych szkód w terenie, obszary zostaną przeszukane za pomocą drona, na którym będzie umieszczony wykrywacz. Dron będzie poruszał się na wysokości między 0,8 m a 2,5 m nad ziemią i nie będzie posiadał urządzeń pozwalających na rejestrację dźwięku i obrazu. Naloty zostaną wykonane z dala od zabudowań, przez operatora posiadającego uprawnienia do lotów w kategorii otwartej (A3).

Prace odkrywkowe prowadzone będą tylko w miejscach wskazanych przez wykrywacze metalu i będą polegały na wizycie pracowników z ręcznymi wykrywaczami, identyfikacji i ew. wydobyciu przedmiotów. Teren po pracach odkrywkowych będzie przywrócony do stanu pierwotnego. W przypadku ujawnienia niewybuchów i niewypałów pochodzenia wojennego na badanym terenie niezwłocznie o tym fakcie zostanie powiadomiona właściwa komenda powiatowa policji, jak również Urząd Gminy oraz właściciel czy użytkownik gruntu. Znalezione przedmioty niebezpieczne pochodzenia wojennego będą zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz będą neutralizowane w bezpiecznej lokalizacji.

Przewidywany termin zakończenia prac związanych z rozpoznaniem saperskim to 31.03.2022 r.

Prace realizowane będą na podstawie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego z dnia 21 czerwca 2002 r. (Dz.U. nr 117, poz. 1007 z późn. zm.), z uwzględnieniem założeń objętych ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1354). 

Prace realizowane będą przez firmę SAPPER SUPPORT sp. z o.o., podwykonawcę Multiconsult Polska sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. badań terenu.

Wszyscy pracownicy podwykonawcy posiadają identyfikatory imienne wydane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny. Zgłoszenie powyższych prac zostanie wysłane również do właściwych powiatowych komend Policji.

Konsultant ds. Badań Terenu: Zgody właścicieli nieruchomości

Dotyczy gmin: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Nowa Sucha Teresin i Wiskitki.

W związku z wykonywanymi przez Konsultanta ds. badań terenu zadaniami w ramach realizacji Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, rozpoczęły się prace związanych z pozyskiwaniem zgód właścicieli nieruchomości dla badań hydrogeologicznych.

Zgody dotyczą prowadzenia prac w ramach Projektu robót geologicznych dla opracowania dokumentacji hydrogeologicznej, na potrzeby dokumentacji przedprojektowej Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Kontakt z mieszkańcami będzie realizowany przez przedstawicieli Multiconsult Polska Sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. badań terenu.

Przedstawiciele Konsultanta posługują się imiennymi identyfikatorami wydanym przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny.

Realizatorem prac hydrogeologicznych będą przedstawiciele firm UNI-GEO Warszawa Sp. z o.o. oraz UNI-GEO Piotr Rant, podwykonawcy firmy Multiconsult Polska Sp. z o.o.

 

Wykonawca STEŚ Warszawa – Łódź: prace geofizyczne i prace geotechniczne

Dotyczy gmin: Bolimów, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, Nowa Sucha, Ożarów Mazowiecki i Wiskitki.

Firma IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. jako Wykonawca zadania pn.: opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla Projektu „Budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana, bez odcinka w obrębie Węzła kolejowego CPK” realizowanego na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego, uprzejmie informuje, że w terminie od 26.10.2021 r. do 24.01.2022 r. prowadzone będą terenowe prace geofizyczne metodą elektrooporową, a także prace geotechniczne. W razie konieczności wykonania dodatkowych badań uszczegóławiających termin ten może ulec wydłużeniu do 14.10.2022 r.

Badania geotechniczne będą polegały na:

  • wykonaniu odwiertów geotechnicznych za pomocą wiertnic mechanicznych oraz ręcznych,
  • wykonaniu sondowań geotechnicznych w celu ustalenia parametrów geotechnicznych gruntu,
  • poborze próbek gruntu oraz wody podziemnej do badań laboratoryjnych.

Po wykonaniu powyższych czynności, teren badań zostanie przywrócony do stanu przed ich wykonaniem.

Badania geofizyczne to pomiary metodą elektrooporową polegające na wykorzystaniu zjawiska przepływu stałego prądu elektrycznego przez ośrodek geologiczny. Na tej podstawie możliwe jest określenie zróżnicowania oporu elektrycznego różnych typów litologicznych gruntów i skał, składających się na warstwy ośrodka geologicznego, z uwzględnieniem warunków ich zalegania, określenia stref aeracji i saturacji. Pomiary odbywają się wzdłuż profilu, na którym rozmieszczone są elektrody pomiarowe w stałych odległościach 2,5 m. Przed wykonaniem pomiarów geofizycznych elektrooporowych prowadzone będą prace geodezyjne w celu wyznaczenia punktów pomiarowych. Po wykonaniu pomiarów wszystkie oznakowania punktów pomiarowych zostaną usunięte.

Sprzęt geofizyczny przewożony będzie na miejsce pomiarów po istniejących, przejezdnych drogach i duktach. W przypadku braku przejezdnych dróg i duktów leśnych, transport sprzętu geofizycznego odbędzie się bez użycia samochodu.

Pomiary geofizyczne oraz prace geodezyjne nie naruszają warunków hydrogeologicznych, nie powodują uszkodzeń drzew i drzewostanu, nie niszczą środowiska naturalnego oraz nie powodują trwałych zmian na powierzchni ziemi.

 

Realizatorem badań geotechnicznych będzie firma Geo4Tech Sp. z o.o., badania geofizyczne będzie prowadzić firma Geopartner Geofizyka Sp. z o.o., podwykonawcy IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., opracowującego STEŚ Warszawa – Łódź.

Pracownicy terenowi obu podmiotów posługują się imiennymi identyfikatorami wydanym przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny.

 

Więcej informacji na temat badań terenowych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego można znaleźć na stronie https://cpk.pl/pl/inwestycja/baza-wiedzy/wszystko-o-cpk/postepy-prac-w-ramach-programu-cpk/badania-terenowe

 

Newsletter

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zapisz się do naszego newslettera!
Strona jest chroniona przez reCAPTCHA, więc podlega ona następującym warunkom Google: Polityka prywatności, Warunki usługi.