Wersja językowa
pl

BUDOWA LINII KOLEJOWYCH NR 5 I 242 NA ODC. GROCHOWALSK – GRUDZIĄDZ – WARLUBIE – oraz na odc. Grudziądz – Gdańsk

Firma Transprojekt Gdański sp. z o.o., wespół z firmą Infra – Centrum Doradztwa sp. z o.o. realizuje na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Rozszerzone Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowych nr 5 i 242 na odc. Grochowalsk – Grudziądz – Warlubie” oraz „Budowa linii kolejowej na odc. Grudziądz – Gdańsk”.

Celem opracowania jest przygotowanie szczegółowej dokumentacji, która pozwoli na ustalenie kształtu, przebiegu oraz istotnych parametrów dla projektowanej linii kolejowej. Opracowanie uwzględniać będzie wytyczne techniczne, środowiskowe i społeczne, a także obowiązujące standardy krajowe oraz unijne. Powstałe opracowanie będzie podstawą do dalszych prac projektowych, w których uszczegółowione zostaną rozwiązania techniczne dla wszystkich obiektów na linii kolejowej oraz w jej bezpośrednim otoczeniu.

Ogłoszenie wariantu inwestorskiego, czyli wariantu rekomendowanego do realizacji przedmiotowej inwestycji planowane jest w IV kwartale 2024 r.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami o realizowanym projekcie.

WYBRANE PARAMETRY TECHNICZNE

 •  na linii kolejowej nr 5:

Maksymalna prędkość projektowa dla pociągów pasażerskich: 350 km/h

Maksymalna prędkość eksploatacyjna dla pociągów pasażerskich: 250 km/h

Maksymalna prędkość projektowa dla pociągów towarowych: 120 km/h

Zasilanie sieci trakcyjnej: 2×25 kV AC

 • na linii kolejowej nr 242:

Maksymalna prędkość projektowa dla pociągów pasażerskich: 250 km/h

Maksymalna prędkość eksploatacyjna dla pociągów pasażerskich: 160/200/250 km/h ( w zależności od wariantu)

Maksymalna prędkość projektowa dla pociągów towarowych: 120 km/h

Zasilanie sieci trakcyjnej: 2×25 kV AC

MAPA Z PRZEBIEGIEM WARIANTÓW

Zapraszamy do zapoznania się z rozpatrywanymi obecnie przebiegami wariantów w ramach Rozszerzonego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego.

Poniżej znajduje się mapa poglądowa, na której widnieją przebiegi wariantów na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Na przestrzeni całego projektu w dalszym ciągu trwają prace, w wyniku których przebiegi mogą ulegać korektom. Na poniższej mapie wyszczególniono dwa obszary:

W żółtej ramce – obszar podlegający aktualnie zintensyfikowanym pracom projektowym, wynikającym z uwarunkowań włączenia projektowanej linii do istniejącej sieci kolejowej. Przebiegi wariantów w tym obszarze mogą ulec znacznym modyfikacjom.

W czerwonej ramce – obszar, w którym ilość korytarzy projektowanej linii kolejowej nr 5 wynika z niezakończonego procesu wyboru wariantu inwestorskiego na odcinku CPK – Płock – Włocławek – Lipno. Po wyborze wariantu inwestorskiego na odcinku poprzedzającym, na terenie gmin Chrostkowo, Kikół, Lipno i Zbójno ilość połączeń rozpatrywanych obecnie wariantów w ramach niniejszego projektu ulegnie ograniczeniu.

Poniżej znajduje się instrukcja korzystania z mapy interaktywnej.

 1. Możliwość wyboru elementów wyświetlanych na mapie
 2. Wyszukiwarka adresów i działek
 3. Skala mapy
 4. Tryb pełnoekranowy
 5. Możliwość przybliżenia/oddalenia
 6. Powrót do widoku głównego
 7. Legenda mapy
 8. Możliwość wyboru podkładu mapowego

Aby zobaczyć szczegółową mapę interaktywną, która umożliwia zlokalizowanie konkretnej działki, należy kliknąć w poniższy link.

 

MAPA Z PRZEBIEGIEM WARIANTÓW

CZASY PRZEJAZDU POCIĄGÓW DLA PLANOWANEJ LINII KOLEJOWEJ

*Podane wartości nie zawierają czasu postojów na stacjach pośrednich

KORZYŚCI DLA REGIONU PŁYNĄCE Z BUDOWY PRZEDMIOTOWEJ LINII

 1. Włączenie Grudziądza w istniejący system transportowy województwa oraz kraju w sposób, odpowiadający charakterowi miasta i jego wielkości, a także umożliwiający rozwój zarówno społeczny, jak i przemysłowy.
 2. Znaczące skrócenie czasu przejazdu z Trójmiasta do Grudziądza, a także do Warszawy.
 3. Wypełnienie komunikacyjnych „białych plam” na mapie w obszarze woj. kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego.
 4. Uruchomienie pociągów regionalnych do miast powiatowych oraz utworzenie multimodalnych punktów przesiadkowych w kluczowych lokalizacjach.
 5. Stworzenie możliwości rozwoju zakładów przemysłowych i lokalnego biznesu poprzez udostępnienie linii dla pociągów towarowych, w szczególności intermodalnych pociągów kontenerowych, oraz budowę terminali kontenerowych w obszarach zagospodarowanych przemysłowo.

TRWAJĄCE BADANIA TERENOWE

Inwentaryzacja przyrodnicza:

Celem prowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej jest zebranie danych o zasobach, walorach i stanie środowiska przyrodniczego w granicach wyznaczonego bufora inwentaryzacji przyrodniczej. Wyniki inwentaryzacji zostaną wykorzystane do opracowania raportu oceny oddziaływania na środowisko w procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obecnie realizowane są badania terenowe polegające na rozpoznaniu chronionych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt. Inwentaryzacja przyrodnicza będzie obejmować wszystkie pełne fazy fenologiczne inwentaryzowanych elementów środowiska i jest prowadzona zgodnie z harmonogramem od września 2023 do początku września 2024 roku.

Badania gruntowe:

Na obecnym etapie inwestycji zaplanowano badania geotechniczne oraz badania hydrogeologiczne.

Celem badań geotechnicznych jest ocena warunków gruntowo – wodnych w podłożu planowanej inwestycji dla każdego z projektowanych przebiegów wariantów linii kolejowych wraz z obiektami inżynieryjnymi. Otwory badawcze zostały rozmieszczone w sposób umożliwiający określenie wstępnej budowy modelu geologicznego podłoża, pobranie reprezentatywnych próbek gruntów do badań laboratoryjnych oraz wykonanie przekrojów geologiczno-inżynierskich. Powyższe działania są niezbędne do opracowania Studium geologiczno-inżynierskiego.

Dodatkowo w ramach Projektu robót geologicznych zostaną wykonane badania hydrogeologiczne, którego efektem końcowym będzie Dokumentacja hydrogeologiczna. Powyższe badania polegają na wykonaniu otworów wiertniczych, podczas których przez uprawnionych geologów pobrane zostaną próbki gruntu oraz próbki wody gruntowej do analiz laboratoryjnych m.in. pod kątem występowania możliwych zanieczyszczeń. Dodatkowo przeprowadzona będzie analiza poziomu i wahań zwierciadła wód podziemnych, określenie charakterystyki warstw wodonośnych oraz oznaczenie parametrów filtracyjnych gruntów. Dokumentacja hydrogeologiczna ma dostarczyć dane niezbędne do opracowania Raportu oddziaływania na środowisko.

Obecnie prowadzone są równolegle prace nad pozyskiwaniem zgód na udostepnienie nieruchomości na cele badań i pomiarów oraz wykonywane są badania geotechniczne na działkach, na których pozyskano już stosowne zgody. Ww. prace prowadzone będą do końca I kwartału 2024 r.

KONTAKT

W celu udzielenia dalszych informacji w sprawie prosimy o kontakt poprzez dedykowaną infolinię 539 188 404