Wersja językowa
pl

Budowa linii kolejowej nr 84 na odc. Radom-Iłża-Kunów

Na zlecenie Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o. firma Databout Sp. z o.o. realizuje Rozszerzone Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla projektu pn.: „Budowa linii kolejowej nr 84 na odc. Radom – Iłża – Kunów”.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rekomendowanego przebiegu nowej linii kolejowej.

Ogłoszenie wariantu inwestorskiego, czyli wariantu rekomendowanego do realizacji przedmiotowej inwestycji planowane jest na przełomie IV kwartału 2024 r. / I kwartału 2025 r.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami o realizowanym projekcie.

Kalendarz spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami


Tabela spotkań


LP Gmina Powiat Terminy spotkań Godziny spotkań Miejsce spotkań
1 Gmina Mirów szydłowiecki 13.02.2024 r. 17:00 Sala Konferencyjna nr 1 (parter) w siedzibie Urzędu Gminy Mirów
ul. Mirów Stary 27
2 Gmina Iłża radomski 14.02.2024 r. 17:30 Sala widowiskowo-kinowa w Centrum Kultury i Turystyki w Iłży
ul. Orła Białego 2
3 Gmina Kowala radomski 20.02.2024 r. 17:00 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mazowszanach
ul. Wierzbicka 243
4 Gmina Wierzbica radomski 21.02.2024 r. 17:00 Sala gimnastyczna w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy
ul. Żeromskiego 62
5 Gmina Skaryszew radomski 22.02.2024 r. 17:00 Sala w budynku OSP w Skaryszewie
ul. Słowackiego 7
6 Gmina Radom Radom 23.02.2024 r. 17:00 Sala wielofunkcyjna „Kamienica Deskurów”
ul. Rynek 14 i Rynek 15
7 Gmina Mirzec starachowicki 27.02.2024 r. 17:00 Sala konferencyjna w siedzibie Urzędu Gminy Mirzec
Mirzec Stary 9 (parter)
8 Gmina Kunów ostrowiecki 28.02.2024 r. 17:00 Sala konferencyjna w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie
ul. Warszawska 45B
9 Gmina Brody starachowicki 29.02.2024 r. 17:00 Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy Brody
ul. Stanisława Staszica 3
10 Gmina Starachowice starachowicki 01.03.2024 r. 17:00 Sala Olimpia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach
ul. Radomska 45
11 Gmina Wąchock starachowicki 04.03.2024 r. 17:00 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku
ul. Kościelna 7


Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami, zamieszczamy poniżej link do ankiety. Otrzymane od Państwa odpowiedzi oraz postulaty posłużą do uszczegółowienia rozwiązań projektowych w toku opracowania kolejnych etapów realizowanego zamówienia. Uwagi te pozwolą na przedstawienie rekomendacji optymalnego przebiegu nowych linii kolejowych.

ANKIETA

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Przeznaczeniem linii kolejowej jest zaspokojenie nowych potrzeb transportowych zarówno w podróżach dalekobieżnych, jak i połączeniach regionalnych.

Planowana linia kolejowa jest elementem ciągu nr 6, tj. CPK – Grójec – Radom – Ostrowiec Św. – Stalowa Wola – Rzeszów – Krosno/Sanok wraz z zestawem powiązań z istniejącą siecią kolejową.

Linia ma za zadanie umożliwić atrakcyjną komunikację pasażerską i towarową dla głównych ośrodków województw mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego

PROGNOZOWANE CZASY PRZEJAZDU POCIĄGÓW DLA PLANOWANEJ LINII KOLEJOWEJ

  Relacja/Wariant 3 4 4H 7B
Pociągi dalekobieżne Radom Główny – Ostrowiec Świętokrzyski* 27 min 29 min 30 min n.d.
Radom Główny – Ostrowiec Świętokrzyski** 24 min 26 min 27 min 38 min
Radom Główny – Starachowice n.d. n.d. n.d. 19 min
Pociągi regionalne Radom Główny – Iłża 23 min 21 min 21 min n.d.
Iłża – Ostrowiec Świętokrzyski 18 min 25 min 24 min n.d.
Radom Główny – Starachowice n.d. n.d. n.d. 32 min
* z zatrzymaniem na stacji Iłża        
** bez zatrzymania na stacji Iłża        

KORZYŚCI DLA REGIONU PŁYNĄCE Z BUDOWY PRZEDMIOTOWEJ LINII

 1. Skrócenie czasu przejazdu z Ostrowca Świętokrzyskiego, Tarnobrzegu, Rzeszowa na trasie do CPK/Warszawy.
 2. Poprawienie oferty przewozowej dla rejonu Starachowic, Ostrowca Świętokrzyskiego.
 3. Możliwość stworzenia alternatywnego szklaku dla linii kolejowej nr 8 z obsługą Starachowic.
 4. Skrócenie czasu jazdy pociągów towarowych z rejonów przemysłowych Ostrowca Świętokrzyskiego, Tarnobrzega, Rzeszowa w kierunku Warszawy i Łodzi – stworzenie ciągu transportowego odciążającego linię kolejową nr 8.
 5. Poprawa dostępności transportowej dla miejscowości satelickich Radomia: Skaryszew, Iłża w ruchu regionalnym i dalekobieżnym.

WYBRANE PARAMETRY TECHNICZNE

Maksymalna prędkość projektowa linii dla pociągów pasażerskich: 250 km/h

Maksymalna prędkość projektowa linii dla pociągów towarowych: 120 km/h

Przeznaczenie linii: ruch mieszany czyli zarówno ruch pasażerski (dalekobieżny i regionalny) jak i towarowy;

Zasilanie sieci trakcyjnej: 3kV DC

MAPA Z PRZEBIEGIEM WARIANTÓW

Zapraszamy do zapoznania z przygotowanymi propozycjami przebiegu wariantów linii kolejowej, które są obecnie analizowane w ramach Studium.

Poniżej znajduje się mapa poglądowa (w dużej skali) prezentująca przebieg na wspólnej grafice (w dużym stopniu ogólności).

 

Poniżej znajduje się instrukcja do korzystania z mapy interaktywnej (wraz z legendą oraz opisem narzędzi).

Objaśnienia do korzystania z mapy interaktywnej:

 1. Rozwiń legendę, zawartość mapy
 2. Mapa bazowa (możliwość zmiany podkładu mapy , np. mapa topograficzna, mapa satelitarna)
 3. Zmierz (możliwość pomiaru odległości)
 4. Wyszukiwarka adresów
 5. Skala mapy
 6. Powiększenie lub pomniejszenie mapy

Aby zobaczyć szczegółową mapę interaktywną (z możliwością przybliżenia oraz wyboru tła czy też lokalizacji konkretnego adresu czy działki ewidencyjnej względem wariantów linii kolejowej) proszę kliknąć w poniższy link:

 

MAPA INTERAKTYWNA

TRWAJĄCE BADANIA TERENOWE

Inwentaryzacja przyrodnicza:

Celem prowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej jest zebranie danych o zasobach, walorach i stanie środowiska przyrodniczego w granicach wyznaczonego bufora inwentaryzacji przyrodniczej. Inwentaryzacja służyć będzie opracowaniu raportu oceny oddziaływania na środowisko w procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach inwentaryzacji przyrodniczej realizowane są:

a) prace kameralne (przed rozpoczęciem prac terenowych) czyli wstępna kwerenda terenu badań i literatury oraz listy potencjalnie występujących gatunków.

b) badania terenowe, prowadzone obecnie. Celem badań terenowych jest rozpoznanie chronionych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.

Prowadzone obecnie badania terenowe są realizowane zgodnie z harmonogramem tj. od III kwartału 2023 r. do III kwartału 2024 r. Celem badań terenowych jest rozpoznanie chronionych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.


Badania gruntowe
:

Na obecnym etapie inwestycji zaplanowano badania geotechniczne oraz badania hydrogeologiczne.

Celem badań geotechnicznych jest ocena warunków gruntowo-wodnych w podłożu planowanej inwestycji dla każdego z projektowanych przebiegów wariantów linii kolejowej wraz z obiektami  inżynieryjnymi. Otwory badawcze zostały rozmieszczone w sposób umożliwiający określenie wstępnej budowy modelu geologicznego podłoża, pobranie reprezentatywnych próbek gruntów, oraz wykonanie przekrojów geologiczno-inżynierskich. Powyższe działania są niezbędne do opracowania studium geologiczno-inżynierskiego.

Dodatkowo w ramach Projektu robót geologicznych zostaną wykonane badania hydrogeologiczne, którego efektem końcowym będzie dokumentacja hydrogeologiczna. Powyższe badania polegają na wykonaniu wierceń i pobraniu próbek gruntu oraz próbek wody gruntowej i poddaniu analizie pod kątem możliwych zanieczyszczeń. Dodatkowo przeprowadzona będzie analiza poziomu i wahań zwierciadła wód podziemnych, określenie charakterystyki warstw wodonośnych oraz oznaczenie parametrów filtracyjnych gruntów. Dokumentacja hydrogeologiczna ma dostarczyć dane niezbędne do opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Obecnie prowadzone są prace nad pozyskiwaniem zgód na wejście w teren celem wykonania odwiertów, które prowadzone będą od I kwartału 2024 r. do III kwartału  2024 r.

KONTAKT dla mieszkańców

W celu udzielenia dalszych informacji w sprawie prosimy o kontakt telefoniczny poprzez dedykowaną infolinię 539 188 404.