Wersja językowa
pl

Wysyp firm chętnych do budowy Portu Solidarność. Liderzy rynku ubiegają się o kontrakt przy CPK

Aż dwadzieścia sześć firm z całego świata złożyło oferty w postępowaniu na wykonawcę prac przygotowawczych na terenie Portu Solidarność. Wśród nich są krajowi liderzy oraz duże firmy m.in. z Hiszpanii czy Turcji. Szacowana wartość zamówienia to ponad 1,7 mld zł.

Celem postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, jest wyłonienie ośmiu wykonawców, którym spółka CPK będzie zlecać poszczególne zadania (prace przygotowawcze na terenie Portu Solidarność) w ramach uproszczonego trybu postępowań wykonawczych.

Wpłynęło 19 ofert – od 6 konsorcjów (złożonych łącznie z 13 podmiotów) i 13 firm działających samodzielnie. Są to największe przedsiębiorstwa budowlane z Polski oraz duże firmy z Europy i Azji, mające doświadczenie przy dużych projektach infrastrukturalnych. Pełną listę spółek, które złożyły oferty, można znaleźć na SmartPZP spółki CPK.

Rynek pozytywnie zareagował na naszą koncepcję współpracy z wykonawcami w ramach umów ramowych. To dobry znak. Oferty złożyli uznani wykonawcy z bogatym doświadczeniem krajowym i międzynarodowym. Wykonawcy słusznie postanowili zainwestować w budowanie długoterminowych relacji opartych na wiarygodności i zaufaniu.

Podobnie jak w przypadku innych umów ramowych, na pierwszym etapie postępowania, po sprawdzeniu kryteriów formalnych, będziemy brać pod uwagę przede wszystkim doświadczenie oferentów, zdolności finansowo-ekonomiczne oraz ich zasoby. Przy procedowaniu zamówień wykonawczych, ważną rolę będzie odgrywać natomiast cena i czas realizacji

MÓWI PREZES SPÓŁKI CPK MIKOŁAJ WILD.

fot. PPL

W zakres zamówienia wchodzą prace przygotowawcze przy budowie lotniska, czyli m.in. niwelacja gruntu, zagospodarowanie terenu budowy, realizacja obiektów tymczasowych, rozbiórki, przyłącza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby inwestycji i inne prace niewymagające sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego.

Do zadań wykonawców będzie należało także: dokonywanie zgłoszeń robót budowlanych, prace geodezyjne i opracowanie dokumentacji powykonawczej. Zamówienie obejmuje również liczne prace i usługi towarzyszące, m.in. opracowywanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także pozyskiwanie decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji

MÓWI KRZYSZTOF OWCZARCZYK, DYREKTOR BIURA REALIZACJI PROGRAMU LOTNISKOWEGO CPK.

Zgodnie z prawem zamówień publicznych przed zakończeniem postępowania muszą zostać dopełnione ostatnie formalności. W postępowaniu mogą zostać złożone odwołania, które mogą wpłynąć na przedłużenie procedury. Jej zwieńczeniem będzie podpisanie umowy ramowej z każdą z wyłonionych firm.

Spółka CPK konsekwentnie realizuje założony harmonogram i zgodnie z planem zamierza rozpocząć prace przygotowawcze na terenie lotniska w 2023 roku. Zakresy i terminy kolejnych działań będą dostosowywane do procesów pozyskiwania decyzji administracyjnych i nabywania przez CPK kolejnych nieruchomości. Zakończenie prac przygotowawczych powinno zbiec się z rozpoczęciem robót zasadniczych. Dzięki temu skróci się czas realizacji i utrzymane zostanie odpowiednie tempo procesu inwestycyjnego.

Umowa ramowa na roboty budowlane to kolejny duży przetarg spółki CPK. W październiku 2021 r. ogłoszono postępowanie na projektowanie inwestycji kolejowych o wartości ponad 7 mld zł. Natomiast w styczniu br. ruszył przetarg na inżyniera kontraktu, czyli podmiotu, który w imieniu spółki CPK będzie nadzorował poszczególne etapy inwestycji w programie kolejowym. Szacowana wartość tej umowy to 2,5 mld zł.

W grudniu zeszłego roku spółka ogłosiła preferowaną lokalizację lotniska. Obejmuje ona teren ok. 41 km kw. na obszarze trzech gmin: Baranowa, Teresina i Wiskitek.

Port Solidarność w ramach pierwszego etapu będzie posiadał dwie drogi startowe o długości 4 000 m każda. W części lotniskowej inwestycja jest na etapie zaawansowanych badań środowiskowych i terenowych, przygotowywania master planu i wykupu nieruchomości, a w części kolejowej opracowywania studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych (STEŚ) dla ok. 1 300 km planowanych linii (np. Warszawa – CPK – Łódź -Wrocław – granica z Czechami) i projektu budowlanego w przypadku tunelu dalekobieżnego w Łodzi.

Informacje prasowe