Wersja językowa
pl

Stanowisko CPK w odpowiedzi na materiał z „Faktów” TVN

W odpowiedzi na nieprawdziwe informacje przedstawione w „Faktach” TVN z dn. 02.03.2020 r. (materiał pt. „Nowe warianty tras szybkich kolei. Jedna z nitek ma przebiegać przez ośrodek dla dorosłych z autyzmem”) informujemy, że żaden z przedstawionych przez spółkę CPK wariantów nie przesądza o ostatecznym przebiegu linii kolejowych.

10 lutego br. spółka CPK przystąpiła do konsultacji projektu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL). Jednym z głównych celów dokumentu jest określenie korytarzy inwestycji kolejowych. Będą one podstawą do dalszych prac studialno-projektowych, w wyniku których wypracowanych zostanie co najmniej kilka wariantów planowanej linii, a docelowym rezultatem będzie wybór wariantu do realizacji. Dokument strategiczny SSL nie przesądza o lokalizacji tras, a jedynie definiuje korytarze o szerokości kilku kilometrów, w ramach których prowadzone będą dalsze analizy.

W dokumencie  zamieściliśmy dotychczasowe wyniki prac projektowych, wskazując na orientacyjny charakter prezentowanych wariantów. Propozycje przebiegów stanowią zatem podstawę do dalszych dyskusji i analiz. Włączenie mieszkańców w proces prac przygotowawczych na tak wczesnym etapie jest bezdyskusyjnie dobrą praktyką, pozwalającą na wypracowanie szczegółowych rozwiązań akceptowalnych przez szerokie grono zainteresowanych.

Ustalenia w sprawie ostatecznego przebiegu linii będą podejmowane na dalszych etapach procesu inwestycyjnego, po przeprowadzeniu zaplanowanych m.in. także na ten rok konsultacji społecznych na poziomie gmin, a także szczegółowych analiz technicznych i środowiskowych (w tym dotyczących obszarów chronionych).Odnosząc się do przekłamań przedstawionych w materiale informujemy:

  • Nieprawdą jest, że linie przedstawione w SSL nie były konsultowane z samorządowcami.

Pierwszym etapem konsultacji były prowadzone już w zeszłym roku Regionalne Konsultacje Strategiczne, podczas których przedstawiciele CPK spotkali się z przedstawicielami wojewodów, marszałków i prezydentów miast we wszystkich16 województwach i dyskutowali  z  nimi  o założeniach Programu Kolejowego CPK.  Prezentowane na spotkaniach materiały udostępniane były na bieżąco na stronie internetowej spółki.

Obecne ogólnokrajowe konsultacje dotyczące SSL CPK to drugi etap , w którym mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Aby zgłosić swoje propozycje, wystarczy wypełnić formularz internetowy na stronie konsultacje.cpk.pl. W konsultacjach można także wziąć udział, przesyłając uwagi tradycyjną pocztą albo osobiście – w siedzibie spółki.

Kolejnym etapem będą konsultacje na poziomie gminnym. Ostateczny przebieg linii będzie zależał właśnie od wyniku konsultacji, uwarunkowań funkcjonalnych, środowiskowych i technicznych.

  • Nieprawdziwą informacją jest stwierdzenie, że warianty przebiegów były „pisane mazakiem po mapie przez domy, ogrody itp.”.

Na potrzeby opracowania planu korytarzy i wstępnych przebiegów spółka CPK pozyskała materiały i przeanalizowała dane, m.in. topograficzne i satelitarne, z szeregu urzędów i instytucji, wykorzystując  do tego zaawansowane oprogramowanie do projektowania. W każdym korytarzu zostało wyznaczonych kilka wstępnych wariantów przebiegu linii kolejowych – po to, by poddać je dyskusji i uzyskać informację o istotnych lokalnych uwarunkowaniach społeczno-środowiskowych.

Wszystkie wnioski zgłoszone w konsultacjach zostaną dokładnie przeanalizowane i wzięte pod uwagę, tak, by przygotować optymalne rozwiązanie poprowadzenia nowych linii CPK.

  • Kolejną nieprawdą jest twierdzenie, że Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie „zostałby przecięty” i „wyrwany z harmonii krajobrazu”.

Żaden z projektowanych wariantów przebiegu nie przechodziprzezŚląski Ogród Botaniczny. Dwa z wariantów znajdują się blisko granicy Śląskiego Ogrodu Botanicznego, a jeden całkowicie go omija. W związku z tym nie będzie naruszać granic ogrodu.

Warto podkreślić, że na dalszych etapach prac przygotowawczych planowane są badania terenowe, w tym m.in. inwentaryzacje przyrodnicze, które pozwolą szczegółowo rozpoznać lokalne uwarunkowania i podjąć działania mające na celu poprowadzenie inwestycji w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla środowiska.

  • Nieprawdą, że „ośrodek dla osób autystycznych w Więckowicach i setki domów w okolicznych wsiach zostaną bezlitośnie rozjechane przez pociągi”.

Przez Więckowice przechodzą dwa z czterech wstępnie wytyczonych wariantów linii kolejowej (dwa pozostałe prowadzą wzdłuż drogi krajowej nr 94). Nie ma żadnych planów dotyczących wyburzenia ośrodka. Te informacje są absolutnie nieprawdziwe.

W sytuacjach, gdy kolizje z zabudową będą nieuniknione, spółka podejmie działania mające na celu zabezpieczenie interesów mieszkańców i użytkowników. Tego typu działania będą przedmiotem indywidualnych ustaleń.  Obecnie, nie jest jednak w żaden sposób przesądzone, którędy przebiegać będzie planowana linia kolejowa.

  • Nieprawdą jest wreszcie, że „porzucono dobre, przekonsultowane trasy pod tzw. linię igrek, dodatkowo marnując wydane na nie środki unijne, a szprycha kolejowa CPK rozjedzie Konstantynów Łódzki”.

Nowe warianty przebiegu zaproponowane w SSL, poprowadzone są na północ od Konstantynowa Łódzkiego przez tereny niezabudowane lub zabudowane w bardzo ograniczonym zakresie. Konstantynów Łódzki jest obecnie całkowicie pozbawiony dostępu do sieci kolejowej.

Przygotowanie nowych wariantów przebiegu linii kolejowej z Łodzi pozwala na uniknięcie budowy nowej linii kolejowej w tunelu pod os. Karolew i Retkinia, co znacząco zmniejsza uciążliwość jej realizacji dla mieszkańców Łodzi i obniża koszty budowy całej linii.

W przypadku poprowadzenia linii kolejowej w nowym przebiegu, możliwie blisko miejscowości Brzeziny, Konstantynów Łódzki i Szadek, możliwe będzie wykorzystanie nowej linii kolejowej do obsługi tych miast połączeniami regionalnymi i aglomeracyjnymi, obsługiwanymi np. Łódzką Koleją Aglomeracyjną.

Nowe propozycje mogą przyczynić się do stworzenia szybkiego połączenia kolejowego łączącego np. Konstantynów Łódzki z centrum Łodzi z częściowym wykorzystaniem nowej linii kolejowej.

Studium wykonalności tzw. „igreka” z 2013 r. nie zostało zakończone wydaniem decyzji o środowiskach uwarunkowaniach, w związku z czym materiały te wymagają aktualizacji. Nie ma więc gotowej dokumentacji, którą moglibyśmy „od ręki” wykorzystać, dlatego wskazane jest przygotowanie nowej, zmodyfikowanej, bardziej efektywnej koncepcji.

***
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag do SSL. Konsultacje potrwają do 10 marca br. Formularz do składania uwag, jak również komplet dokumentów, do których można je zgłaszać, znajdują się na stronie: konsultacje.cpk.pl.

Wszystkie opinie zgłoszone w konsultacjach, jedna po drugiej, zostaną dokładnie przeanalizowane. Naszym celem jest zaprojektowanie i budowa linii kolejowych w największej zgodzie z mieszkańcami.

Sprostowania