Wersja językowa
pl

Stanowisko CPK w odpowiedzi na komunikat prasowy autorstwa inicjatywy społecznej „NIE dla projektów CPK w całej Polsce”

Odnosząc się do publikowanego w mediach tekstu autorstwa inicjatywy społecznej „NIE dla projektów CPK w całej Polsce”, spółka CPK oświadcza, że:

Ze zdumieniem przyjęliśmy tezy o rzekomym “dręczeniu”, “zastraszaniu” czy “jawnym zainteresowaniu służb”. Jako CPK nie prowadzimy żadnych działań w celu utrudniania życia mieszkańcom, ich zastraszania, ani dręczenia – te zarzuty są po prostu kuriozalne. Nie wiemy też o żadnych działaniach ze strony państwowych służb, które miałyby być szkodliwe dla mieszkańców.

Nieprawdziwa jest teza przedstawiona w tekście, jakoby państwo, reprezentowane przez pełnomocnika rządu ds. CPK w starciu z mieszkańcami gmin przyszłej inwestycji, wykorzystywało swoją przewagę na wielu polach. 

Współpraca z mieszkańcami terenów inwestycji związanych z Centralnym Portem Komunikacyjnym jest dla spółki priorytetem i odbywa się na zasadach partnerskich. Informujemy mieszkańców o każdym etapie przygotowań i konsultujemy z nimi wszystkie decyzje, nawet bardziej intensywnie niż wymaga tego prawo.

Przykładem takich konsultacji może być ukończony niedawno proces tworzenia Strategicznego Studium Lokalizacyjnego. Trwał on ponad 12 miesięcy, zaś w dwóch turach ogólnopolskich konsultacji odnotowaliśmy prawie 160 000 uwag. Każda z nich została wnikliwie przeanalizowana i skomentowana.

Od samego początku komunikacja z Radą Społeczną ds. CPK, która reprezentuje mieszkańców i samorządy z terenu inwestycji w relacjach ze spółką CPK i Biurem Pełnomocnika Rządu ds. CPK, jest prowadzona w sposób rzetelny, partnerski i wyczerpujący. Dialog prowadzimy nie tylko z Radą Społeczną – dotyczy on praktycznie każdego samorządu, którego dotyczy inwestycja.

Liczymy się ze wszystkimi opiniami mieszkańców i przedstawicieli samorządu. Robimy wszystko, żeby proces inwestycyjny został przeprowadzony przy udziale Rady Społecznej ds. CPK, z poszanowaniem praw mieszkańców i w pełni uwzględniając ich oczekiwania – zarówno na etapie przygotowań i projektowania, jak również realizacji inwestycji CPK.

Co ważne, osoba wskazana w komunikacie jako przedstawiciel Rady Społecznej ds. CPK – nie ma uprawnienia do jej reprezentowania. Zgodnie z Regulaminem Rady Społecznej ds. CPK reprezentować ją mogą przewodniczący Rady Społecznej lub dwaj wiceprzewodniczący. Jakiekolwiek działanie osób spoza tego grona jest więc naruszeniem par. 7 ust. 4 Regulaminu – o czym wspomina jej Przewodniczący, Robert Pindor, w piśmie do naszej spółki z dnia 22 marca 2021 r.

Formułowane w artykule zarzuty mówiące o tym, że pracownicy realizujący zadania w terenie zlecone przez CPK nie mają prawa wykonywać pomiarów i zdjęć nieruchomości bez zgody właścicieli, wprowadzają opinię publiczną w błąd, ponieważ przepisy prawa są w tej kwestii jednoznaczne. 

Trwające obecnie badania terenowe wykonywane są one m.in. w oparciu o ustawę z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052), która stanowi:

  • Art. 13. Ust. 1 Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.
  • Art. 14. Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić podmiotom, o których mowa w art. 11, wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych określonych w art. 13 ust. 1.

Twierdzenie, że właściciele nieruchomości mogą nie wpuszczać geodetów jest więc po prostu nieprawdą. Jeśli właściciel nieruchomości nie wpuści na teren nieruchomości geodety prowadzącego badania, postępuje niezgodnie z prawem i jest narażony na karę grzywny. 

W przypadku badań przyrodniczych wszystkie odbywają się na podstawie obowiązującego prawa i według dobrych praktyk, wypracowanych przez inwestorów publicznych przez lata podczas inwestycji infrastrukturalnych: drogowych, kolejowych, energetycznych itd.

Prace prowadzone obecnie w ramach inwentaryzacji przyrodniczych nie mają charakteru inwazyjnego (ingerującego w glebę, grunt, budynki itd.) Nie powodują także naruszenia mienia właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego.

Za każdym razem, gdy w trakcie prowadzenia wizji terenowej powstaje konieczność wejścia na ogrodzony teren nieruchomości, przed jego dokonaniem, osoby działające na zlecenie CPK zwracają się o zgodę do właściciela lub zarządcy nieruchomości na dokonanie czynności na terenie ich ogrodów, działek, zagród itd.

Spółka CPK stanowczo zaprzecza tezom, mówiącym o tym, że mieszkańcy gmin przyszłej inwestycji mają celowo utrudniane życie. Nigdy nie miało miejsca ani „dręczenie”, ani „zastraszanie kontrolami”, ani tym bardziej „jawnym zainteresowaniem służb”, a takie sformułowania pojawiły się w artykule. 

Co warte podkreślenia, wszyscy przedstawiciele służb, którzy byli zaangażowani w incydenty z udziałem mieszkańców, nie stwierdzali żadnych nieprawidłowości po stronie osób realizujących działania na zlecenie CPK. Tak było, kiedy na miejsca badań terenowych została wzywana Policja (trzy sytuacje). Osoby wzywające funkcjonariuszy bezpodstawnie twierdziły, że działania w terenie są prowadzone bezprawnie, grożąc wyciągnięciem konsekwencji wobec pracowników realizujących zadania CPK. Każdorazowo Policja stwierdzała, że prace zlecone przez CPK są zgodne z prawem. Również Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie, która odmówiła wszczęcia śledztwa „w sprawie uporczywego nękania mieszkańców, radnych, sołtysów i wymienionego z imienia i nazwiska Tadeusza Szymańczaka”, nie dopatrzyła się nieprawidłowości.

Fałszywa jest także teza mówiąca o tym, że „cała koncepcja CPK forsowana jest bez biznesowego uzasadnienia”. 

Twierdzenie to nie jest zgodne z prawdą. Powstało już bardzo wiele raportów i opracowań wskazujących na potrzebę budowy centralnego lotniska dla Polski. Pomysł jego budowy powstał już w latach 70. i znajduje swoje odzwierciedlenie w dokumencie „Opis projektu wyboru nowego lotniska dla Warszawy realizowanego w latach 1971-1974” autorstwa Bogusława Jankowskiego i Henryka Panusza. Potrzebę budowy CPK potwierdzają raporty, które powstawały w kolejnych latach:

  • 2003 r. z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury (Marek Pol) „Raport międzyresortowego interdyscyplinarnego zespołu ds. wyboru lokalizacji lotniska centralnego dla Polski”,
  • 2005 r. Ineco-Sener na zlecenie ULC rozpoczęło prace nad „Studium wykonalności projektu „Centralny Port Lotniczy w Polsce”,
  • 2010 r. na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury (Cezary Grabarczyk) konsorcjum z PwC przygotowało opracowanie „Koncepcja lotniska centralnego dla Polski. Prace analityczne”.

Przeprowadzona analiza wykazała, że powstanie CPK jest niezbędne, a budowa powinna rozpocząć się już w 2013 r. Na konieczność budowy węzła intermodalnego między Warszawą i Łodzią wskazuje też m.in. Strategia Rozwoju Polski Centralnej z 2015 r., przygotowana przez rząd koalicji PO-PSL, we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.

Podczas posiedzenia Rady Społecznej 21 lipca 2020 r. przedstawiliśmy także wybrane elementy analizy lokalizacyjnej CPK, która została wykonana w latach 2017-2018 w ramach opracowania: Studium Lokalizacyjne dla Projektu CPK. Na podstawie analizy wielokryterialnej wskazano nie tylko na konieczność budowy centralnego lotniska, ale także na słuszność jego aktualnej orientacyjnej lokalizacji.

O celowości i opłacalności budowy CPK świadczą kolejne raporty firm konsultingowych. Np. według raportu A.T. Kearney, docelowo do 2040 roku inwestycje związane z CPK wygenerują 290 tys. nowych miejsc pracy, 780 mld zł wartości dodanej (opisuje przyrost wartości dóbr w danym okresie) i prawie bilion złotych wzrostu produkcji.

Co do przetargu na wykonawcę master planu CPK, to został on unieważniony przez CPK. Powodem tej decyzji był fakt, że żadna z ofert złożonych przez globalne firmy nie spełniały kryteriów formalnych postępowania, co potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza. Aktualnie część master planu jest już opracowywany własnymi siłami przez spółkę CPK. Nie możemy sobie pozwolić na opóźnienia, dlatego działając wspólnie z współpracującymi już ze spółką ekspertami przeprowadzimy część prac, które planowaliśmy powierzyć master plannerowi.

Stanowczo zaprzeczamy także tezom mówiącym o tym, że spółka CPK chce kogokolwiek pozbawić prawa do własności. 

Nie pozbawiamy nikogo praw do własności. Wręcz przeciwnie – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, pod koniec grudnia 2020 r. uruchomiliśmy Program Dobrowolnych Nabyć, który jest odpowiedzią na oczekiwania tych właścicieli gruntów, którzy – wiedząc o planach inwestycyjnych CPK – chcą zmienić miejsce zamieszkania już dziś, bez czekania na decyzję lokalizacyjną.

Chybiony jest także teza dotycząca tzw. „rozporządzenia obszarowego”, mówiąca o tym, że mieszkańcy wcześniej nie znali jego treści. 

O tzw. rozporządzeniu obszarowym przedstawiciele spółki mówili wielokrotnie, już podczas pierwszych spotkań z mieszkańcami w 2018 r. Rozporządzenie określi maksymalny obszar inwestycji lotniskowej i węzła kolejowego, dzięki czemu właściciele nieruchomości położonych poza terenem przez niego wyznaczonym mają prawo by zakładać, że na ich nieruchomości nie powstaną te inwestycje. Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o CPK. To ustawa określa, jakie rozstrzygnięcia mogą się w rozporządzeniu pojawić i jakie są skutki jego wydania. Upoważnienie do wydania rozporządzenia znajdowało się w ustawie o CPK od początku jej obowiązywania, nie jest więc niespodziewaną regulacją wynikającą z ostatnich zmian.

Sprostowania