Wersja językowa
pl

Stanowisko CPK w odpowiedzi na felieton na SpidersWeb.pl

W nawiązaniu do felietonu Adama Sieńko zatytułowanym: „Pan od CPK” udzielił wywiadu. Pisałem ten tekst, dusząc się ze śmiechu” opublikowanym 6 lutego br. w portalu SpidersWeb.pl, spółka CPK odpowiada:

 • „Raport NIK – jeżeli rzeczywiście go przeczytać, a nie notki medialne o nim – ocenia projekt bardzo dobrze”. Minister Horała rzeczywiście musiał bardzo szczegółowo wczytywać się w raport Najwyżej Izby Kontroli, bo znalezienie w nim ciepłych słów na temat CPK nie jest takie proste. NIK pisze, że spółka nie przedstawiła pełnego uzasadnienia biznesowego w tym „wyliczeń finansowych spodziewanych korzyści” (sic!), harmonogram prac wskazywał nierealne terminy realizacji, a podatnicy wciąż nie wiedzą, jaki jest pełen koszt projektu i skąd weźmiemy na niego pieniądze.

Ogólna ocena kontroli w NIK w Spółce CPK jest pozytywna – najczęściej powtarzającym się zdaniem w wystąpieniu pokontrolny jest zdanie „w działalności kontrolowanej jednostki przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości”. I nie trzeba wiele wysiłku, żeby te sformułowania znaleźć. Najwyższa Izba Kontroli wskazała w wystąpieniu pokontrolnym, że Spółka CPK podjęła skuteczne działania organizacyjne mające na celu utworzenie struktur i wdrożenie procedur służących koordynacji i kontroli realizacji Przedsięwzięć w ramach Programu CPK. W prowadzonych postępowaniach przetargowych spółka stawiała wymagania adekwatne do przedmiotu zamówienia mające zapewnić udzielenie zleceń doradcom z odpowiednimi kwalifikacjami.

Ustanowione procedury dotyczącej monitorowania postępów realizacji projektów, identyfikacji ryzyka niedotrzymania terminów ich realizacji oraz podejmowania działań zaradczych były odpowiednie do jej zakresu działalności, a kontrola nie stwierdziła działań niegospodarnych w zbadanych postępowaniach.

Oczywiście NIK wskazuje na pewne ryzyka związane z inwestycją, np. ryzyko niedotrzymania terminu, jednak takie ryzyko występuję przy realizacji każdej inwestycji, a spółka CPK podejmuje odpowiednie kroki aby to ryzyko minimalizować.

Stanowisko spółki CPK do podnoszonych przez redakcje zarzutów NIK:

NIK: Wysokie prawdopodobieństwo nieukończenia budowy w wyznaczonym w Koncepcji terminie, czyli do 2027 r.

Taka teza jest nieuzasadniona, także na podstawie argumentów przytoczonych przez samą instytucję kontrolujacą. CPK zatrudnił doradcę strategicznego, master plannera, prowadzi wykup nieruchomości, ma zapewnione finansowanie, pozyskał wstępne deklaracje inwestora z Korei Południowej, jest wyłaniany master architekt, rozpoczął przetarg na prace budowlane i przygotowawcze, prowadzi badania terenowe, środowiskowe, geologiczne, geodezyjne, kartograficzne, meteorologiczne, opublikował preferowaną lokalizację Portu Solidarność, w tym roku złoży wniosek o decyzję środowiskową. A to zaledwie kilka z przedsięwzięć, które sprawiają, że zakończenie budowy w 2027 r. jest możliwe.

NIK: Nie sporządzono kompleksowego budżetu dla pełnego okresu inwestycji. Program Wieloletni dotyczy okresu 2021-2023

To działanie w pełni zgodne z wytycznymi ustawowymi i profesjonalną praktyką. Ustawa o finansach publicznych dopuszcza realizację programów wieloletnich etapami i to jest najlepsza droga w przypadku CPK: najpierw planowany jest etap prac przygotowawczych i projektów do końca 2023 r., a dopiero po tych analizach (m. in. właśnie studiach wykonalności) przygotowany zostanie program wieloletni na lata budowy, czyli po 2023 r.

NIK: Nie sporządzono dotychczas Studium Wykonalności dla całego Programu CPK, które określiłoby warunki jego realizacji; W Koncepcji CPK nie przedstawiono pełnego uzasadnienia biznesowego

Studia wykonalności, jak i analizy biznesowe i opłacalności, są dokonywane na poziomie każdej inwestycji Programu CPK oddzielnie. To lepsza metoda, bo pozwala jednostkowo, bardzo precyzyjnie oszacować i ustalić aspekty biznesowe CPK. Dla lotniska takie szacunki wykonano w Teście Prywatnego Inwestora i w biznesplanie, a dla kolei takie prace trwają już na ok. 1000 km linii (w ramach studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych – STEŚ).

NIK: W Koncepcji CPK nie przedstawiono pełnego i realnego harmonogramu i szczegółowych wyliczeń finansowych spodziewanych korzyści

Zgodnie z ustawą o CPK te elementy są przygotowywane dla poszczególnych projektów osobno. To rozwiązanie znacznie bardziej efektywne i celowe niż ustalanie tych aspektów na poziomie całego programu inwestycyjnego.

 • „Przyznaję, że może pewnym błędem było przedstawienie w projekcie polityki lotniczej prognoz IATY sprzed pandemii. Nie mogliśmy jednak czekać na nowsze przewidywania i blokować przygotowanie tego rządowego dokumentu”. Megalotnisko ma być gotowe w 2027 r., więc czasu pozostało niewiele. Nic dziwnego, że spółka nie chciała czekać na pocovidowe prognozy rozwoju ruchu lotniczego i zdecydowała się sięgnąć po stare wyliczenia. Zresztą czy blokowanie rządowego dokumentu tylko dlatego, że dane są nieaktualne, miałoby uzasadnienie? Czy budowa lotniska na podstawie wziętych z kosmosu założeń to jakiś problem? Można je przecież wypuścić w świat, a potem liczyć, że nikt się nie zorientuje.
  „Fake it, till you make it”, jak to mawiają startupowcy.
 • „Niedługo je pokażemy (prognozy ruchu lotniczego dla polski”. Przetłumaczę wam to na ludzki język: Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych przygotowało nam nowe prognozy ruchu lotniczego, ale jesteśmy tak zajęci tłumaczeniem, że budowa lotniska jest uzasadniona ekonomicznie, że nie mamy czasu ich pokazać.
 • „Mogę tylko powiedzieć, że nowe przewidywania są nieco bardziej optymistyczne niż jeszcze rok temu”. Wierzę panu ministrowi na słowo, bo co innego mi pozostaje.

To prawda, o prognozach mówiliśmy od kilku miesięcy i zaprezentowaliśmy je 8 lutego 2022 r. – w pierwszym możliwym terminie. W międzyczasie IATA Consulting (podmiot, u którego było zamawiane wykonanie prognoz) pracował z bardzo wieloma podmiotami i instytucjami: liniami lotniczymi, PPL, LOT, PAŻP czy portami lotniczymi. Potrzebny był też czas na weryfikację i zatwierdzenie prognoz – wykonane przez wszystkich najważniejszych kontrahentów CPK – doradcę strategicznego (Port Incheon) i master plannera (Arup), a w zakresie przepustowości CPK – także przez Integratora (Jacobs). Dzięki temu mamy dokument, który jest rzetelny i pewny i stanowi odpowiednią podstawę do dalszych działań przygotowawczych i projektowych dla Portu Solidarność. Na początku lutego komplet prognoz został dokończony i zamknięty, więc zdecydowaliśmy żeby pokazać je w całości. Uwzględniają one bieżącą sytuację rynku lotniczego, przebieg pandemii, czynniki makroekonomiczne i demograficzne, tendencje rozwoju linii lotniczych czy strategie rozwoju przewoźników.

Prognozy przygotowane przez IATA potwierdzają słuszność kierunku przyjętego przez twórców CPK. Na 2024 rok przewiduje się powrót do poziomu sprzed pandemii – ok. 50 mln pasażerów na polskich lotniskach. W 2040 r. ma to być ok. 100 mln, zaś w 2060 r. – ponad 140 mln pasażerów (scenariusz bazowy).

Dla Portu Solidarność IATA w pierwszym pełnym roku funkcjonowania prognozuje ok. 30 mln pasażerów (scenariusz bazowy). Poziom 40 mln pasażerów ma zostać osiągnięty w 2035 r., zaś 50 mln – w roku 2044. Na koniec prognozy – w roku 2060 – prognoza przewiduje ok. 65 mln w scenariuszu bazowym, 48,5 mln w niskim, zaś w najbardziej optymistycznym – CPK obsłuży ok. 72 mln pasażerów.

Prognozy IATA wskazują również, jak powinna kształtować się przepustowość Portu Solidarność. W pierwszym okresie (lata 2027-2035) ma ona wynosić 40 mln pasażerów rocznie, a w ciągu kolejnych 7-10 lat powinna wzrosnąć do 50 mln pasażerów. Do 2060 roku przepustowość powinna wynieść 65 mln pasażerów rocznie.

IATA przygotowała – oprócz ruchu pasażerskiego – także prognozę cargo. Uwzględniono w niej dotychczasową sytuację Lotniska Chopina, które obsługuje dziś mniej niż 1% europejskiego cargo lotniczego. Obecnie aż 62% cargo lotniczego z Europy Środkowo-Wschodniej (ok. 1,8 mln ton rocznie) jest wywożone transportem kołowym do lotnisk w Europie Zachodniej. IATA prognozuje, że Port Solidarność w krótkim czasie może zdobyć nawet 20% udziału w rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Według wyliczeń IATA, bez budowy CPK, do 2060 roku Polskę ominęłoby 35 mln ton cargo.

Dla Portu Solidarność prognoza cargo (scenariusz bazowy) wskazuje na 0,5 mln ton w 2030 roku, milion ton w 2035, aż po 1,75 mln ton na koniec prognozowanego okresu, czyli w 2060 r. W ten sposób Port Solidarność ma szansę dołączyć do największych hubów cargo w Europie – przykładowo obecnie lotnisko we Frankfurcie obsługuje 2,1 mln ton cargo rocznie, lotnisko Charlesa de Gaulle’a w Paryżu – 2,1 mln, a londyńskie Heathrow – 1,7 mln.

Prognozy IATA zostały przygotowane na lata 2022-2060 w trzech scenariuszach: bazowym – opierającym się na najbardziej racjonalnych założeniach, w tym tych dotyczących rozwoju pandemii i wzrostu PKB; wysokim – zakładającym m.in. krócej trwające skutki pandemii COVID-19 i szybszy rozwój gospodarczy Polski oraz niskim – który zakładał wystąpienie wszystkich niekorzystnych czynników. Kluczowe założenia prognozy obejmują również m.in. utrzymanie funkcjonowania wszystkich lotnisk regionalnych w Polsce, otwarcie lotniska w Radomiu, budowę Portu Solidarność, realizację Programu Kolejowego CPK wraz z odcinkami Kolei Dużych Prędkości, a także plany strategiczne linii lotniczych zebranych w drodze konsultacji.

 • „Prawo nakłada na inwestora szereg obowiązków konsultacyjnych. CPK wypełnia je wszystkie, a poza tym prowadzi cały szereg dodatkowych działań”. Konsultacje z mieszkańcami idą bardzo owocnie. A może bardziej jajecznie, bo to właśnie tym popularnym produktem spożywczym zostali obrzuceni przedstawiciele spółki, którzy jako ostatni pojawili się w gminie Baranów. Później Marcin Horała uznał, że oznacza to zawieszenie rozmów.

Spółka CPK od początku stawia na intensywny dialog ze społecznością lokalną. Wykorzystujemy do tego wszystkie dostępne kanały komunikacji. Pełnomocnik CPK i Spółka CPK prowadzą działania zarówno w ramach obowiązujących przepisów prawa, jak również działania dodatkowe, aby zapewnić jak najlepszy dialog z mieszkańcami.

W roku 2021 roku odbyło się ok. 50 spotkań i wydarzeń z udziałem przedstawicieli władz i mieszkańców z obszaru planowanej budowy Portu Solidarność (gminy Baranów, Teresin oraz Wiskitki). Oznacza to, że w trakcie 2021 roku taka inicjatywa miała miejsce średnio raz na tydzień. Dla większości tych wydarzeń inicjatorami lub organizatorami byli przedstawiciele CPK. Łączna liczba ich uczestników wyniosła ponad pół tysiąca. Wydarzenia te obejmowały takie formaty, jak: spotkania koordynacyjne z władzami samorządów, spotkania z Radą Społeczną ds. CPK, spotkania konsultacyjne, zebrania z mieszkańcami, warsztaty planistyczne, festyny czy inne wydarzenia organizowane dla mieszkańców w formie zewnętrznej.

Dialog nie oznacza przyjmowania wszystkich uwag i życzeń drugiej strony, lecz wysłuchania ich, uwzględnienie, gdy jest to możliwe i zasadne, a także czytelne wyjaśnianie swojego stanowiska i decyzji. W tym duchu właśnie prowadzony jest dialog ze stroną społeczną.

Zgodnie z zapowiedziami, w połowie grudnia spółka CPK opublikowała preferowany obszar lokalizacji Portu Solidarność. Informacje te zawarła w liście do mieszkańców, który dotarł do każdego gospodarstwa domowego na wskazanym terenie. Eksperci spółki dotarli na miejsce posiedzenia z Radą Społeczną, które ostatecznie – z winy organizatorów – nie odbyło się.

Jednak to nas nie zniechęciło. Pod koniec styczna zorganizowaliśmy spotkanie online, podczas którego przedstawiciele CPK przekazali najważniejsze informacje dotyczące inwestycji. Wydarzenie odbyło się w formie zdalnej, dzięki czemu każdy zainteresowany mógł bez zakłóceń wysłuchać przedstawicieli spółki i zadać pytania. Mieszkańcy chętnie skorzystali z tej możliwości – zdalne zebranie śledziła blisko 200-osobowa publiczność, która zadała ok. 150 pytań. Wydarzenie to pokazało, że spokojna i merytoryczna rozmowa to najlepszy sposób na efektywną komunikację, która przynosi korzyści obu stronom. Oczywiście będziemy kontynuować dialog – planujemy kolejne kroki i już niebawem przedstawimy kolejne informacje.

Niezależnie od innych form komunikacji spółki, wciąż dostępna jest infolinia, pod którą mieszkańcy mogą znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania w zakresie lokalizacji Portu Solidarność. Infolinia jest dostępna pod numerem +48 539 188 159 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00. Dodatkowo, mieszkańcy mogą zadawać pytania lub umawiać się na spotkania indywidualne za pomocą adresu [email protected].

 • Mieszkańcy wciąż nie wiedzą, na jakie stawki wykupu ziemi mogą liczyć. Pełnomocnik rządu ds. CPK oskarża media o fake newsy, sam nie podaje jednak żadnych kwot. Po Baranowie i okolicach krążą panowie, którzy incognito robią badania środowiskowe. To wszystko sprawia, że zainteresowani siedzą jak na szpilkach. Gdy pojechałem do Baranowa, na każdym kroku spotykałem się z podejrzliwymi spojrzeniami. Na taką atmosferę osoby zaangażowane w budowę CPK długo pracowało.

Wartość nieruchomości jest i będzie określana na podstawie operatu szacunkowego sporządzanego przez rzeczoznawcę majątkowego. W każdej sprawie indywidualnie sporządzany jest operat szacunkowy. Dlatego też nie ma jednej ceny za nabywaną nieruchomość. W przypadku zgłoszenia się właściciela do Programu Dobrowolnych Nabyć, spółka zleca wycenę nieruchomości w zakresie objętym wnioskiem. Na tej podstawie właściciel uzyskuje informację o wartości nieruchomości.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2021 r. spółka CPK uatrakcyjnia ofertę dla wszystkich mieszkańców, którzy już przystąpili lub dołączą w przyszłości do Programu Dobrowolnych Nabyć. PDN jest skierowany do właścicieli nieruchomości z terenu przyszłego Lotniska Solidarność.

Program Dobrowolnych Nabyć obejmuje obszar na pograniczu gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. Obowiązuje od grudnia 2020 r. i ma jeden podstawowy cel: na możliwie wczesnym etapie pozyskać nieruchomości drogą dobrowolnych transakcji.

Dodatkowe korzyści dla wszystkich, którzy zdecydują się przystąpić do PDN to między innymi:

 • Indywidualny Opiekun. Wsparcie doradcy CPK na każdym etapie rozmów, sprzedaży i przeprowadzki. Kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy – w zależności od woli mieszkańca.
 • Logistyka. Kompleksowa organizacja przeprowadzki i przewiezienia dobytku w nowe miejsce. Usługa na koszt spółki CPK.
 • Obsługa prawna. Bezpłatny, indywidualny i dopasowany do potrzeb właściciela proces notarialny. Spółka jest w stanie zapewnić pomoc prawną np. w przypadku konieczności uregulowania stanu prawnego gruntu.
 • Pożytki. Możliwość użytkowania nieruchomości także po dokonaniu transakcji sprzedaży – do momentu rozpoczęcia prac budowalnych na danym terenie. Na życzenie mieszkańca możliwa będzie sytuacja, w której właściciel zbywa grunt na rzecz spółki CPK, ale czerpie korzyści z upraw przez kolejne miesiące albo lata.
 • Doradca Zawodowy. Spółka CPK może sfinansować i zorganizować doradztwo w celu wsparcia rozwoju zawodowego lub przebranżowienia zainteresowanych mieszkańców.
 • Gwarancja zatrudnienia. Sfinansowanie szkoleń i kursów dla zainteresowanych mieszkańców w celu pozyskania przez nich umiejętności przydatnych przy budowie i obsłudze lotniska. Jednocześnie spółka zagwarantuje zatrudnienie dla uczestników, którzy ukończą je z pozytywnym wynikiem.
 • Indywidualny Program Dobrowolnych Nabyć. Możliwość zaproponowania przez spółkę CPK – w ramach dostępnych nieruchomości zamiennych – nowej działki w wybranym miejscu w Polsce.

PDN, czyli pierwszy etap pozyskiwania nieruchomości pod inwestycje CPK, trwa od grudnia 2020 roku. Od tego czasu, zgodnie z planem, spółka pozyskuje zgłoszenia od mieszkańców zainteresowanych dobrowolnym zbyciem nieruchomości.

Wszystkie zgłoszenia zostają poddawane oględzinom i weryfikacji. Wybrani w postępowaniu przetargowym niezależni rzeczoznawcy majątkowi, w oparciu o operaty szacunkowe, określają wartość nieruchomości. W następnym etapie spółka CPK przedstawia właścicielom wycenionych nieruchomości konkretne propozycje nabycia.

Zasadą PDN jest dobrowolność po obu stronach transakcji i transparentność procedury – przy jednoczesnym zagwarantowaniu poufności dotyczącej konkretnych informacji negocjacyjnych.

Wszystkie szczegóły są dostępne na stronie www.twojpdn.pl. Zapraszamy także do kontaktu na adres [email protected] lub pod numer telefonu: +48 539 188 404.

 • „Niewykluczone, że na Okęciu na przykład zostanie ruch wojskowy. Poza przesądzonym już przeniesieniem cywilnego ruchu komercyjnego decyzja o przyszłości Okęcia nie zapadła”. W sumie nie ma sensu zastanawiać się nad jego przyszłością już teraz, bo to szmat czasu. Rząd wprowadza restrykcje covidowe z dnia na dzień i przedsiębiorcy jakoś dają radę. Pasażerowie i linie lotnicze też sobie poradzą, bo co to za problem wsadzić pewnego dnia pilota do samolotu i odlecieć na zawsze.

Lotnisko Chopina – największy port lotniczy w Polsce z prawie 40-procentowym udziałem w polskim rynku pod względem liczby odprawianych pasażerów – przed wybuchem pandemii zbliżał się do kresu swojej przepustowości. Maksymalny dobowy limit operacji lotniczych został na Chopinie osiągnięty w 2019 r., a przewoźnicy chcący się dalej stąd rozwijać, napotykali problem braku slotów (zgód na starty i lądowania). Prognozy pokazują, że ten stan wróci, ponieważ rynek odbuduje się po załamaniu spowodowanym COVID-19.

Niestety, Lotnisko Chopina nie ma już warunków do znacznego zwiększenia liczby operacji, co wynika z ograniczeń środowiskowych i infrastrukturalnych – m.in. istnieniem strefy ograniczonego użytkowania, zakazem lotów nocnych, bliskością zabudowy mieszkaniowej i południowej obwodnicy Warszawy, który uniemożliwia powstanie trzeciej drogi startowej.

Celem spółki CPK jest przygotowanie koncepcji oraz zaprojektowanie i budowa nowego lotniska przesiadkowego. Prowadzimy prace przygotowawcze, zakładając, że docelowo przeniesiemy cały ruch przesiadkowy z Lotniska Chopina do Portu Solidarność, które będzie w przemyślany sposób powiązane z siecią linii kolejowych. Naszym celem jest budowa potencjału przesiadkowego, a nie rozpraszanie ruchu.

Ostateczna decyzja dotycząca Lotniska Chopina nie została ostatecznie podjęta. W tym kontekście ważne są dwie kwestie. Po pierwsze, oferta lotnicza dla Warszawy nie może zostać pogorszona, a po drugie – nie może to być sprzeczne ze strategią rozwoju CPK.

 • Powoływanie się na przykład budowy lotniska pod Berlinem to ryzykowny pomysł. Tuż po jego otwarciu prezes portu stwierdził, że przez jego nieudolną budowę Niemcy stały się pośmiewiskiem. Od momentu ogłoszenia planów do realizacji inwestycji harmonogram rozciągnął się trzykrotnie, a koszt wzrósł z 2,5 mld euro do 6 mld euro.„Cały czas musimy pamiętać, że proces inwestycyjny dużego lotniska to w wariancie absolutnego minimum 10 lat od decyzji do końca realizacji (np. dla Berlina było to ponad 20 lat), a budujemy nie na przyszły rok tylko na najbliższe kilkadziesiąt lat”.
  Po drodze krytycy zaczęli pokpiwać, że lepiej byłoby zburzyć lotnisko i postawić je od nowa. Dlaczego? Port miał problemy z instalacją przeciwpożarową, a zmiany wykonawców powodowały, że jedna ekipa remontowa stawiała ścianę, by chwili kolejną ją burzyła. Totalny chaos. Tak że ten. Berlina bym w kontekście CPK nie ruszał.

Nasza inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem. Nawet gdy w niektórych przypadkach występują odchylenia od harmonogramów bazowych, to nie zagrażają one terminowemu osiągnięciu kluczowych kamieni milowych programu CPK. W 2023 r. planujemy rozpocząć roboty budowlane, a w 2027 r. chcemy oddać do użytku Port Lotniczy Solidarność i pierwsze trasy kolejowe.

Są to harmonogramy bardzo wymagające, opatrzone szeregiem ryzyk i założeń. Trzeba jednak przypomnieć, że tzw. harmonogramy bazowe, przyjmowane przez innych inwestorów publicznych, zakładają blisko 10 lat na budowę nowych autostrad, 11 lat na zaplanowanie, zaprojektowanie i budowę nowej linii kolejowej oraz blisko 7 lat na przygotowanie kolejowych robót budowlanych. Spółka CPK skraca ten czas niemal o połowę i jak dotąd nie wydarzyło się nic, co uzasadniłoby odstąpienie od tego bezprecedensowego wyzwania.

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wymaga pełnego zaangażowania, zastosowania najnowocześniejszych metod prowadzenia inwestycji, maksymalnej determinacji po stronie administracji rządowej oraz oczywiście alokacji środków finansowych, które odpowiadają skali programu. Widzimy mocne zaangażowanie strony rządowej w tym aspekcie, co pokazuje chociażby przyjęcie w 2020 roku Programu Wieloletniego CPK oraz toczące się sprawnie prace nad ustawą o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK.

Wiemy, że łamiemy schematy i chcemy to robić. Musimy działać zupełnie inaczej, jeżeli chcemy osiągnąć lepsze niż dotychczas wyniki.
Dla przykładu. Tradycyjny sposób prowadzenia inwestycji przeciwstawia sobie role zamawiającego oraz wykonawcy, pozornie przerzucając większość ryzyk na wykonawcę. W praktyce prowadzi to jednak do znanego mechanizmu bid low and sue later. Strony kontraktu zamiast dążyć do realizacji wspólnego celu, zajmują się wzajemnymi roszczeniami kontraktowymi. Wykonawcom taki spór grozi upadłością. Inwestorowi – niezrealizowaniem lub znacznym opóźnieniem realizacji celu publicznego. Inwestycje można prowadzić inaczej, można dążyć – na ile to tylko możliwe – do usunięcia sprzeczności interesów między zamawiającymi a wykonawcami, wprowadzając pracę w tzw. zespołach zintegrowanych, w skład których wchodzą pracownicy wykonawców i zamawiającego. Zespoły te wspólnie przygotowują studia wykonalności, współpracują przy pracach projektowych oraz nadzorze nad procesem inwestycyjnym. Zintegrowany sposób prowadzenia projektów został wprowadzony na wszystkich naszych inwestycjach – tak lotniskowych, jak i kolejowych.

Podobnie jest z zastosowaniem środowiska BIM (ang. Building Information Modelling). W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że zastosowanie BIM-u umożliwia odwzorowanie w formie cyfrowej wszystkich cech projektowanych obiektów. Zastosowanie środowiska BIM umożliwia oszczędności kosztów oraz, co ważniejsze, oszczędności na harmonogramie.
Program CPK jest pierwszym rządowym programem infrastrukturalnym od początku przygotowywanym do realizacji w tym środowisku. Mamy świadomość, że nasz sposób postępowania zmieni rynek. Taką rewolucję łatwiej wprowadzić w przypadku nowej organizacji, takiej jak CPK, niż w przypadku tradycyjnych inwestorów.

Innym jeszcze rozwiązaniem jest szerokie wykorzystanie umów ramowych. Umożliwia on wyodrębnienie grupy wykonawców dających rękojmię należytej jakości prac, a następnie umożliwienie im konkurowania o umowy wykonawcze w szybkich przetargach. Efektem są krótsze procesy zamówieniowe, zagwarantowanie jakości przez dobór wiarygodnych partnerów oraz przewidywalność portfela zamówień. To stosunkowo proste i bardzo efektywne rozwiązanie z powodzeniem zastosowaliśmy już w przypadku inwentaryzacji środowiskowych. Wprowadziliśmy je także do studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych. W kolejce czekają następne umowy ramowe.

Wykorzystanie umów ramowych pozwala na wczesne zaangażowanie wykonawców zainteresowanych naszymi pracami. Ma to jeszcze jeden pozytywny skutek. Nie jesteśmy skazani na poruszanie się jedynie w granicach polskiego świata inwestycyjnego. Jeżeli nasz rynek okaże się zbyt płytki, będziemy mogli – bez szkody dla harmonogramów – również poza granicami Polski poszukiwać podmiotów, które będą w stanie sprostać naszym oczekiwaniom.

Angażujemy rynek wykonawczy wcześniej niż inni inwestorzy, niemal dwa lata przed rozpoczęciem pierwszych, przygotowawczych prac budowlanych. Aby rozmowy były konkretne, musieliśmy osiągnąć pewien etap zaawansowania naszych projektów. Z zewnętrznymi wykonawcami współpracujemy już w pracach studialnych obejmujących blisko 1300 km tras kolejowych, a do końca roku całość programu CPK będzie objęta takimi pracami.

Sprostowania