Wersja językowa
pl

Raport gospodarczy Kearney: realizacja programu CPK to prawie 100 tys. nowych miejsc pracy

Kearney opublikował raport "Centralny Port Komunikacyjny. Analiza wpływu przygotowania i realizacji inwestycji na gospodarkę w Polsce". Realizacja programu CPK ze względu na swoją skalę i globalny zasięg będzie pozytywnie oddziaływała na gospodarkę poprzez tworzenie miejsc pracy, generowanie wpływów do budżetu i kontrybucję do PKB.

Jak wynika z analiz Komisji Europejskiej, OECD i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, wpływ epidemii COVID-19 na gospodarkę jest nieunikniony. Z tego punktu widzenia bardzo istotne są prorozwojowe inicjatywy gospodarcze, które pozwolą Polsce zneutralizować skutki potencjalnego spowolnienia, czyli przejść przez nie bezpiecznie, bez nadmiernej szkody dla ludzi i gospodarki.

Jednym z powszechnie akceptowanych przez ekonomistów narzędzi pobudzania gospodarki są szeroko zakrojone inwestycje infrastrukturalne – takie jak Centralny Port Komunikacyjny. Program CPK z racji swojej skali będzie w sposób istotny oddziaływał na gospodarkę krajową, zarówno na etapie realizacjiprojektu, jak i stabilnego funkcjonowania. Raport Kearney obejmuje fazę inwestycyjną projektu.

Pozytywny wpływ inwestycji CPK będzie widoczny zarówno na etapie inwestycyjnym (prace przygotowawcze i budowalne, które wymagają zaangażowania specjalistycznych firm, podwykonawców i tysięcy pracowników), jak też etapie operacyjnym (potrzeba ludzi, sprzętu zasobów do funkcjonowania portu oraz przyciąganie kolejnych inwestycji w otoczeniu lotniska itd.).

W przypadku obu etapów będzie można wyróżnić cztery rodzaje wpływu CPK na gospodarkę:

  1. Bezpośredni – wynikający z działalności firm zatrudnionych podczas projektowania, budowy i funkcjonowania lotniska i węzła kolejowego (np. firm budowlanych, linii lotniczych, sklepów i restauracji)
  2. Pośredni – generowany w ramach łańcucha dostaw (producentów materiałów budowlanych, dostawców paliwa lotniczego, hurtowników zaopatrujących sklepy itd.)
  3. Indukowany – generowany przez zatrudnionych pracowników na lotnisku i w biznesach z nim powiązanych, którzy przeznaczają swój dochód na dobra i usługi w gospodarce;
  4. Katalityczny – wynikający z poprawy dostępności regionu dla pasażerów biznesowych, inwestorów i turystów. Zwiększenie atrakcyjności dla inwestorów pozwoli na budowę nowych łańcuchów dostaw o międzynarodowym zasięgu. To właśnie ten rodzaj wpływu, który jest widoczny na etapie funkcjonowania lotniska, stanowi największy udział w oddziaływaniu lotnisk na gospodarkę w Europie (zarówno pod względem miejsc pracy, wpływu do budżetu oraz PKB). Oznacza to, że działanie Portu Lotniczego Solidarność będzie generowało dla gospodarki korzyści znacznie wykraczające poza bezpośrednie i pośrednie efekty działalności operacyjnej portu.

Przenosząc powyższe na konkretne liczby, Kearney szacuje, że dzięki inwestycji CPK w latach 2020-2034

  1. globalna (łączna) produkcja w Polsce wzrośnie o dodatkowych 450,2 mld zł (wpływ bezpośredni – 148 mld, pośredni 200 mld, indukowany – 143 mld). Aż 60 proc. osiąganego wpływu przypadnie na lata 2024-2027.
  2. wartość dodanabrutto wzrośnie o dodatkowych 126,6 mld zł (wpływ bezpośredni – 61 proc. całkowitej dodatkowej wartości dodanej, pośredni 25 proc., indukowany – 14 proc. Aż 60 proc. całości osiąganego wpływu przypadnie na lata 2024-2027.

Przenosząc powyższe na konkretne liczby, Kearney szacuje, że dzięki inwestycji CPK tylko w 2026 r., czyli szczytowym roku budowy: 

  1. całkowita produkcja wzrośnie o dodatkowych 73,6 mld zł.
  2. wartość dodana brutto wzrośnie o dodatkowych 20,8 mld zł. Dodatkowa wartość dodana brutto wygenerowana przez CPK będzie stanowiła ok. 0,7 proc. PKB w 2026 r.
  3. zatrudnienie wzrośnie o 95,2 tys. nowy miejsc pracy. Oznacza to, że faza realizacji inwestycji w swoim szczytowym momencie może przynieść około 20 proc. więcej miejsc pracy niż w 2019 r. posiadał największy polski pracodawca – Poczta Polska (81 tys. zatrudnionych osób). W 2026 r. inwestycje kolejowe wygenerują 57 tys. nowych miejsc pracy, inwestycja lotniskowe 28,4 tys., natomiast inwestycje drogowe 9,8 tys.

W latach 2020-2034 prowadzone inwestycje w ramach części lotniskowej i kolejowej przyniosą dodatkowych 126,6 mld zł wartości dodanej brutto do krajowej gospodarki. Największa część wzrostu gospodarczego ma wynikać z inwestycji kolejowych – 61 proc., a następnie z części lotniskowej – 22 proc., inwestycji drogowych – 17 proc.

Największym beneficjentem CPK będzie branża budowalna do której trafi ponad 80 proc. inwestycji związanych z realizacją planu. Wzrost produkcji globalnej tej branży wyniesie około 162 mld zł. Dodatkowa wartość dodana brutto wygenerowana w budownictwie wyniesie 94 mld zł. W szczytowym 2026 r. budowy, wzrost zatrudnienia w tym sektorze wyniesie 72 tys. dodatkowych miejsc pracy.     

Co bardzo istotne, projekt CPK może pełnić rolę inwestycji napędzającej rozwój innowacji w Polsce, poprawiając siłę krajowej ekonomii oraz budując know-how, z którego korzyści będą czerpane przez kolejne lata.

Informacje prasowe Program wieloletni