Wersja językowa
pl

Oświadczenie w sprawie wsparcia udzielonego przez spółkę CPK parafii w Wiskitkach

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dotyczącymi wsparcia udzielonego przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny parafii w Wiskitkach wyjaśniamy:

Wsparcie zostało udzielone w ramach Programu Społeczno-Gospodarczego, który spółka CPK realizuje na podstawie Uchwały Rady Ministrów nr 156 z 28 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego CPK na lata 2020-2023. Wydatki były przewidziane w rocznym planie PSG na rok 2023, zatwierdzonym przez Pełnomocnika Rządu ds. CPK 5 czerwca 2023 r. Wartość całego PSG na lata 2020-2023 to 249 mln zł. 

Celem Programu Społeczno-Gospodarczego jest wsparcie obszarów z najbliższego otoczenia inwestycji CPK. PSG wdrażany jest zgodnie z założeniami, w ramach których spółka CPK jako podmiot realizujący inwestycje publiczne zobowiązana jest do podejmowania działań wzmacniających rozwój otoczenia inwestycji i zmniejszających uciążliwości związane z planowanymi inwestycjami. Program obejmuje w szczególności gminy: Baranów, Teresin i Wiskitki 

Wszelkie działania wspierane przez spółkę CPK planowane były na podstawie zidentyfikowanych potrzeb wspólnot lokalnych zgłaszanych i oczekiwanych przez mieszkańców lub ich przedstawicieli, np. samorządy. Te inicjatywy obejmują w szczególności obszary: poprawy stanu infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa, edukacji, nauki i oświaty, rozwoju innowacyjności, sportu i kultury fizycznej, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony i promocji zdrowia, rynku pracy i poszerzania kwalifikacji, turystyki i rekreacji, wsparcia przy Programie Dobrowolnych Nabyć, rent i rekompensat za utratę zdolności kredytowej.  

Inicjatywy podejmowane w ramach Programu Społeczno-Gospodarczego kierowane są do kluczowych podmiotów w obszarze oddziaływania inwestycji, np. jednostek samorządu terytorialnego, szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych i organizacji pozarządowych, a także do instytucji, które wspierają mieszkańców, w tym parafii. 

Parafia w Wiskitkach zwróciła się we wrześniu 2023 r. do spółki CPK z wnioskiem o sfinansowanie renowacji trzech neobarokowych ołtarzy, które stanowią część zabytkowego kościoła. Budynek kościoła w Wiskitkach jest wpisany na listę zabytków – to część dziedzictwa kulturowego regionu. Złożenie wniosku zostało poprzedzone wyceną prac przygotowaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wszelkie prace będą odbywać się pod jego nadzorem. Kwota przeznaczona na działalność renowacyjną to 400 tys. zł, co stanowi 0,16% całkowitego budżetu PSG.  

Informacje prasowe