Wersja językowa
pl

Odpowiedź spółki CPK na materiał „Faktów” TVN „Kontrola w porcie”

W czwartek, 23 grudnia 2021 r., TVN opublikował materiał „Kontrola w Porcie”, który zawierał szereg nieprawdziwych informacji, półprawd i manipulacji, które prostujemy poniżej.

WYNIKI KONTROLI NIK W CPK:

W materiale TVN pominięto wiele istotnych fragmentów wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli. Przytaczamy najważniejsze elementy tego dokumentu, który podsumowuje kontrolę nr P/20/020 prowadzoną w naszej spółce w tym roku.

Ogólna ocena kontroli Najwyższej Izby Kontroli w CPK jest pozytywna. Najczęściej powtarzającym się stwierdzeniem w wystąpieniu pokontrolnym jest zdanie w działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości [np. Wystąpienie Pokontrolne, ss. 11, 25, 27, 32, 34].

Najwyższa Izba Kontroli wskazała w swoim raporcie, że spółka CPK podjęła skuteczne działania organizacyjne, w wyniku których powstały struktury i zostały wdrożone procedury służące koordynacji i kontroli realizacji inwestycji w ramach Programu CPK [Wystąpienie Pokontrolne, s. 3].

W CPK wdrożono regulacje w zakresie dokonywania wydatków z uwzględnieniem zasad gospodarności.

Poniesione przez spółkę CPK wydatki były zgodne z przyjętym planem finansowym i nie przekroczyły zaplanowanego poziomu, który był – w opinii NIK – adekwatny do skali i zakresu działalności. Co więcej, NIK stwierdziła, że koszty wzrastały w poszczególnych latach adekwatnie do zakresu działania i stanu zatrudnienia oraz że w zbadanej próbie nie stwierdzono nieprawidłowości [Wystąpienie Pokontrolne, s. 4].

Kontrola nie stwierdziła ani jednego przypadku działań niegospodarnych w zbadanych postępowaniach.

W prowadzonych postępowaniach przetargowych spółka stawiała adekwatne do przedmiotu zamówienia mające zapewnić udzielenie zleceń kontrahentom z odpowiednimi kwalifikacjami.

Jak stwierdził NIK, ustanowione procedury dotyczące monitorowania postępów realizacji projektów, identyfikacji ryzyka niedotrzymania terminów ich realizacji oraz podejmowania działań zaradczych były odpowiednie do jej zakresu działalności.

TEZY MATERIAŁU TVN:

  • „Terminy są nie do dotrzymania”

Spółka CPK na bieżąco reaguje na przesunięcia harmonogramów cząstkowych i podejmuje działania w celu zminimalizowania ich wpływu na harmonogram. Tak stało się np. w sprawie przetargu na master plannera, kiedy to w obliczu zmiany terminów wynikających z przebiegu procedury zamówień publicznych, spółka CPK podjęła doraźną decyzję o zmianie planów.

W efekcie działając wspólnie z współpracującymi już dla niej ekspertami zewnętrznymi – np. doradcą strategicznym, czyli przedstawicielami Lotniska Incheon z Seulu – prowadziła samodzielnie część prac, które planowała powierzyć master plannerowi, np. dotyczących delimitacji terenu lotniska (określenia lokalizacji wewnątrz obszaru PDN), pozyskania od IATA prognoz ruchu lotniczego uwzgledniających efekt COVID-19. Po podpisaniu umowy są przedmiotem weryfikacji przez master plannera.

Spółka CPK podtrzymuje zadeklarowany harmonogram, a niezmiennym i realnym celem jest rozpoczęcie pierwszych prac przygotowawczych budowlanych przed końcem 2023 r.

  • „Nie został opracowany budżet finansowy programu CPK”

To sformułowanie jest niezgodne z rzeczywistością. Spółka zarządza tą kwestią poprzez opracowywanie prognoz wieloletnich oraz realizowanie prac nad strukturą finansowania całego programu CPK.

Ograniczenie czasowe uchwalonego w październiku ub. roku przez Radę Ministrów Programu Wieloletniego CPK nalata 2020-2023 nie wpływa na zdolność planowania strategicznego spółki. W spółce zostały opracowane plany o perspektywie długoterminowej.

Prognoza finansowa całego Programu CPK została w spółce opracowana i uwzględnia zarówno wydatki inwestycyjne komponentów lotniskowego i kolejowego, a także przedstawia podział finansowania na kapitał własny, kapitał dłużny, fundusze UE.

Kluczowymi dokumentami w tym zakresie są „Biznesplan budowy portu lotniczego wraz z inwestycjami towarzyszącymi…” oraz „Plan Inwestycyjny Komponentu Kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego do roku 2034”.

  • „Dla zarządu CPK pieniądze znalazły się całkiem spore”

W materiale pojawia się informacja na temat kosztów funkcjonowania spółki i kwoty łącznego wynagrodzenia zarządu. Dane te są zestawione z informacją, że w zarządzie zasiadają aktualnie trzy osoby. To manipulacja, która ma na celu wywołanie wrażenia, że całe wynagrodzenie jest wypłacane właśnie tym trzem osobom, podczas gdy w przeszłości zarząd był szerszy i liczył pięć osób.

Zarząd CPK został zmniejszony o 40% w pierwszych miesiącach 2021 roku. W związku z tym, łączna kwota wynagrodzenia członków zarządu będzie mniejsza niż w latach ubiegłych. Wynagrodzenie wszystkich członków zarządu jest zgodne z Ustawą o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. 2000 Nr 26 poz. 306) i wynika z decyzji Rady Nadzorczej spółki CPK.

Zarobki członków zarządu CPK są regulowane Ustawą z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CPK w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.

Wynagrodzenia członków zarządu CPK określone są obowiązującymi przepisami prawa, zatwierdzane przez radę nadzorczą i pod ścisłą kontrolą nadzoru właścicielskiego.

W materiale pojawia się liczba 587 osób rzekomo zatrudnionych w spółce CPK w 2021 r. Autor materiału nie zaznaczył, że jest to tylko planowana liczba pracowników do końca tego roku. W rzeczywistości, liczba pracowników faktycznie zatrudnionych jest niższa. Dziennikarz nie pokusił się o zweryfikowanie informacji z raportu NIK.

Warto wskazać, że zagadnienie zatrudnienia w spółce zostało analizowane przez NIK. Obszar ten został skwitowany sformułowaniem: W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości [Wystąpienie Pokontrone, s. 27].

Nie jest możliwe, żeby zaplanować, zaprojektować i wybudować port lotniczy i sieć prawie 1 800 km nowych linii kolejowych, nie zatrudniając ekspertów, inżynierów, informatyków, prawników, czyli ekspertów w swoich branżach. Co bardzo ważne, rozbudowane są przede wszystkim biura merytoryczne odpowiedzialne za inwestycje lotniskowe, kolejowe oraz pozyskiwanie nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę inne inwestycje o podobnym rozmiarze (lotnisko przesiadkowe i sieć prawie 1 800 km nowych linii kolejowych w różnych częściach Polski), to skala zatrudnienia w spółce jest poniżej zapotrzebowania. Dla porównania: jak wynika z ogólnodostępnych raportów, poziom zatrudnienia w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe, według stanu na koniec grudnia 2019 r., wyniósł ponad 39 tys. pracowników (zwiększył się w ciągu roku o prawie 270 osób). Zatrudnienie w samym Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK wynosi ok. 900 osób.

Dla przykładu: spółka celowa High Speed 2, która odpowiada za budowę Kolei Dużych Prędkości, łączącej Londyn z Leeds i Manchesterem, zatrudnia ok. 1 500 osób. W spółce Crossline Ltd. w Wielkiej Brytanii w 2018 roku pracowało 499 osób. Spółka zajmowała się budową niespełna 120 km nowej linii kolejowej.

  • „Przedstawiciele spółki bez skutku przekonują mieszkańców do współpracy”

W materiale pojawiają się także kadry z grudniowego posiedzenia Rady Społecznej ds. CPK, której przebieg całkowicie wymknął się organizatorom spod kontroli. Eksperci CPK zostali bez powodu zaatakowani – zarówno słownie, jak i fizycznie.

Sprawcami ataków byli działacze Agrounii, którzy swoim niestosownym zachowaniem uniemożliwili mieszkańcom zapoznanie się z informacjami przygotowanym przez spółkę. Pracownicy CPK mieli w planach, zgodnie z ustaloną agendą, omówienie preferowanego obszaru lokalizacji wraz z wariantami alternatywnymi, a także Programu Dobrowolnych Nabyć czy kwestii hydrologicznych.

Niestety, nie było to możliwe, a zachowanie protestujących przekroczyło dopuszczalne granice. Pracownicy CPK byli wyzywani, obrzuceni m.in. jajkami, a z kół ich samochodów spuszczono powietrze, co stanowiło zagrożenie dla zdrowia i życia. Dopiero policjanci umożliwili delegacji bezpieczne opuszczenie Baranowa. Tak skandaliczne zachowania nie mogą być i nie będą tolerowane.

Docierają do nas sygnały, iż cześć mieszkańców podziela oburzenie i wyraża ubolewanie nad organizacyjną warstwą przebiegu posiedzenia, za którą spółka nie ponosi odpowiedzialności. Wiemy, że wielu mieszkańców czekało na te wiadomości i cieszymy się, że jesteśmy z nimi w kontakcie. Dołożymy wszelkich starań, aby każdy mieszkaniec miał możliwość pozyskania pełnych informacji w dogodnym terminie i w sposób bezpieczny.

Na terenie inwestycji od roku trwa Program Dobrowolnych Nabyć, do którego zgłosiło się dotychczas ponad 200 właścicieli i w ramach którego pozyskiwane są kolejne nieruchomości. Jesteśmy w trakcie składania ofert nabycia na podstawie operatów szacunkowych wykonanych przez niezależnych rzeczoznawców. Dla wszystkich uczestników PDN spółka CPK oferuje też szereg udogodnień, np. sfinansowanie i organizację przeprowadzki, całkowite pokrycie kosztów obsługi prawnej, a także możliwość korzystania z nieruchomości i czerpania z niej korzyści także po dokonaniu transakcji sprzedaży (np. do momentu rozpoczęcia robót budowlanych).

Sprostowania