Wersja językowa
pl

Odpowiedź na zarzuty dotyczące kosztów funkcjonowania i wynagrodzenia pracowników spółki CPK

Centralny Port Komunikacyjny to spółka celowa powołana wyłącznie do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. W związku z tym przez wiele lat będzie wyłącznie ponosić „straty” w rozumieniu księgowym. W istocie są to koszty przygotowania i realizacji inwestycji. Żeby można było zobaczyć jej efekty (dostrzegalne nawet za kilka dekad), niezbędne jest odpowiednie przygotowanie całego przedsięwzięcia. Nie powinno więc dziwić to, że większość środków pochłania zatrudnienie pracowników i kontrahentów – specjalistów, ekspertów i analityków, którzy odpowiadają za tysiące działań przed przysłowiowym „wbiciem łopaty”.

Centralny Port Komunikacyjny jest największym przedsięwzięciem infrastrukturalnym i rozwojowym w Polsce. W jego ramach powstanie nie tylko Port Lotniczy Solidarność wraz z hubem integrującym transport lotniczy, kolejowy i drogowy, ale także infrastruktura kolejowa obejmująca węzeł w bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego oraz linie na terenie całego kraju. Inwestycje te w znaczący sposób usprawnią przejazd między Warszawą i największymi polskimi miastami oraz przyczynią się do obsługi mniejszych miejscowości, a więc walki z wykluczeniem transportowym. Sama Inwestycja (port lotniczy wraz z najbliższym otoczeniem) powinna umożliwić stworzenie prawie 300 tys. nowych miejsc pracy w perspektywie 2040 r.

Przygotowanie tak dużej inwestycji wymaga zatrudnienia szerokiej rzeszy profesjonalistów i ekspertów, a także zamówienia specjalistycznych usług, które nierzadko są bardzo kosztowne. Nie jest możliwe, żeby zaplanować, zaprojektować i wybudować port lotniczy i sieć prawie 2 000 km nowych linii kolejowych bez ponoszenia wydatków na usługi eksperckie, inżynierskie, kolejowe, lotnicze informatyczne czy prawnicze. Trzeba też zatrudnić inżynierów budownictwa, urbanistów, architektów, specjalistów ochrony środowiska, prawników, rzeczoznawców, finansistów czy osoby do obsługi infolinii dla mieszkańców. Wszystkie te koszty to „strata” w rozumieniu rachunkowym. Ale w ujęciu realnym to wydatki, które wielokrotnie zwrócą się w przyszłości, dzięki wybudowaniu infrastruktury bardzo wysokiej jakości.

Spółka CPK wydatkuje środki w kwotach adekwatnych do zadań i obowiązków, które realizuje. Potwierdziła to Najwyższa Izba Kontroli w styczniu 2022 r. w wystąpieniu pokontrolnym w odniesieniu do gospodarowania majątkiem. NIK stwierdziła, że koszty ponoszone przez spółkę mieściły się w ramach corocznych planów finansowych, a w zbadanej próbie wydatków nie stwierdzono nieprawidłowości (Wystąpienie pokontrolne NIK, s. 4).

Zatrudnianie specjalistów: poziom zatrudnienia w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe, według stanu na 31 grudnia 2019 r., wyniósł ponad 39 tys. pracowników (zwiększył się w ciągu roku o prawie 270 osób). Zatrudnienie w Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK, czyli części inwestycyjnej PLK, wynosi ok. 900 osób. W GDDKiA w całej Polsce pracuje łącznie do ok. 4,5 tys. osób. Jeśli chodzi o osoby przygotowujące dokumentację, przetargi i prowadzące nadzór nad inwestycjami w GDDKiA, to jest to w sumie prawie tysiąc osób. Dla przykładu: spółka celowa High Speed 2, która odpowiada za budowę Kolei Dużych Prędkości, łączącej Londyn z Leeds i Manchesterem, zatrudnia ok. 1 500 osób.

Poniżej najważniejsze postępy w realizacji inwestycji tylko w pierwszym półroczu 2021 roku:

 1. Ogłoszenie wariantu inwestorskiego odcinka Warszawa – Łódź (bez Węzła CPK),
 2. Zaprezentowanie wariantu inwestorskiego Portu Solidarność wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 3. Złożenie raportu o stanie zerowym środowiska,
 4. Finalizacja, przyjęcie i publikacja prognoz ruchu lotniczego (pasażerskiego i cargo) dla Polski i CPK, wykonanych przez IATA,
 5. Zakończenie Wstępnych Konsultacji Rynkowych w ramach postępowania na Projektantów Obiektów Wspierających (SIE – Support Infrastructure Engineer) dla Centralnego Portu Komunikacyjnego,
 6. Rozpoczęcie uzgodnień resortowych dot. Strategii Rozwoju Regionu CPK (współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej),
 7. Podpisanie porozumienia wykonawczego z PERN S.A. dotyczącego infrastruktury paliwowej CPK,
 8. Udostępnienie pierwszej puli gruntów (190 ha) zamiennych dla uczestników Programu Dobrowolnych Nabyć,
 9. Zakończenie prac nad wersją 1.3 Pasażerskiego Modelu Transportowego,
 10. Zakończenie aktualizacji Kolejowego Modelu Towarowego (KMT) PKP PLK oraz opracowanie prognozy ruchu na kolei,
 11. Rozpoczęcie badań hydrogeologicznych (wiercenia, pobieranie próbek wody i gruntu, badania laboratoryjne) na terenie Portu Solidarność,
 12. Przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych w ramach postępowania zakupowego taboru dla CPK,
 13. Podpisanie umowy o współpracy w zakresie realizacji projektu „Multimodalne Doświadczenia Pasażera” (MCX),
 14. Zawarcie umowy na STEŚ Sieradz – Kalisz – Pleszew – Poznań,
 15. Opracowanie koncepcji projektowych podstacji trakcyjnych systemu 2×25 kV (wraz z powiązaniem z KSE i linią kolejową), materiałów do uzyskania decyzji lokalizacyjnych i warunków przyłączenia oraz dokumentów zamówienia,
 16. Ogłoszenie wstępnych konsultacji rynkowych w postępowaniu na umowę ramową na realizację robót budowlanych przy inwestycjach kolejowych,
 17. Podpisanie porozumienia o współpracy z ośrodkami badawczo-rozwojowymi, w tym m.in.: Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Uczelnia Łazarskiego, Politechnika Łódzka; ustalono także zapisy porozumienia z Politechniką Gdańską i ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego,
 18. Przeprowadzenie postępowania i wybór ofert w przetargu na umowę ramową dla Inżyniera Kontraktu,
 19. Zakończenie prac terenowych w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej oraz opracowanie raportu z inwentaryzacji przyrodniczej,
 20. Ogłoszenie przetargu na Generalnego Projektanta Inżynierii Lądowej (Master Civil Engineer – MCE),
 21. Ogłoszenie przetargu na Projektanta Integracji Systemów Lotniskowych (Airport Systems Infrastructure Designer – ASID),
 22. Wybór wykonawców w postępowanie przetargowe na prace przygotowawcze/budowlane na terenie Portu Solidarność (umowa ramowa).

Sprostowania