Wersja językowa
pl

CPK ogłasza przetarg na projektowanie hoteli, biur i terminali cargo

Spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła przetarg na projektowanie drugiej grupy obiektów wpierających lotnisko w tym parkingów, biur i hoteli. Do analogicznego postępowania na pierwszą grupę obiektów m.in. na wieżę kontroli lotów, zgłosiło się 15 firm. Szacowana łączna wartość obu umów ramowych to pięćset milionów złotych.

Wykonawcy, którzy zostaną wybrani w najnowszym przetargu na Projektowanie Obiektów Wspierających (Support Infrastructure EngineeringSIE), wezmą udział w przygotowaniu dokumentacji wielobranżowej dla hoteli, biur, obiektów handlowych, terminali cargo i parkingów wielopoziomowych na terenie Portu Solidarność i Airport City, w tym w bezpośrednim sąsiedztwie terminala pasażerskiego.

Pierwszy przetarg, który został ogłoszony w sierpniu, dotyczył projektowania takich obiektów jak wieża kontroli ruchu lotniczego, centrum operacyjne lotniska, budynki służb ratowniczo-gaśniczych, biura służb lotniskowych oraz budynki utrzymania i zarządzania lotniskiem.

Przetarg ten został bardzo dobrze przyjęty przez rynek. Zgłosiło się 15 firm i konsorcjów projektowych, także z Polski, z doświadczeniem w projektowaniu obiektów lotniskowych. Tym bardziej spodziewamy się więc dużego zainteresowania drugim przetargiem

mówi Eliza Wysocka z Biura Projektowania i Inżynierii Programu Lotniskowego, lider projektu SIE.

Podstawowym przedmiotem drugiej części zamówienia na tzw. obiekty wspierające (SIE) są prace i usługi związane z przygotowywaniem projektów koncepcyjnych, technicznych, wykonawczych oraz budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Zakres zamówienia obejmuje również inne usługi związane z projektowaniem np. doradztwo w toku postępowań o udzielenie zamówień na wykonanie robót budowlanych.

Przetarg ma charakter nieograniczony. Mogą wziąć w nim udział zarówno polskie biura projektowe, jak też podmioty z zagranicy. W jego wyniku zostanie wyłonionych do 15 firm projektowych. Maksymalna wartość udzielanych zamówień w ramach tej umowy ramowej to 250 mln zł. Termin składania ofert upływa 14 listopada tego roku. Szczegóły przetargu dostępne są na platformie SmartPZP.

Z wykonawcami wybranymi na podstawie kryteriów jakościowych – zarówno w pierwszym, jak i w drugim przetargu – spółka CPK podpisze umowy ramowe. Konkretne zadania będą im zlecane w wyniku  postępowań wykonawczych. Ta formuła jest szeroko stosowana np. w projektowych zamówieniach lotniczych i kolejowych spółki CPK. Pozwala ona na sprawny wybór wykonawców na poszczególne zadania.

Informacje prasowe