Wersja językowa
pl

Roboty budowlane na terenie lotniska. CPK zaprasza wykonawców na konsultacje rynkowe

Spółka Centralny Port Komunikacyjny ma już wykonawców prac przygotowawczych na terenie lotniska. Teraz rozpoczyna tzw. wstępne konsultacje rynkowe dotyczące właściwych robót budowlanych. Na zgłoszenia od firm wykonawczych spółka CPK czeka do 6 lutego.

Wstępne konsultacje rynkowe (WKR) to partnerski dialog inwestora z branżą wykonawczą, który poprzedza przetargi, kontrakty i właściwe prace budowlane. Jego celem jest analiza potencjału rynku, wysondowanie zainteresowania zleceniami w zakładanej przez inwestora formule i zebranie najlepszych praktyk związanych z realizacją robót. Chodzi także o pozyskanie informacji, które usprawnią przetargi, przyczyniając się do określenia optymalnych kryteriów  oceny ofert, zakresów zamówień i warunków umów oraz zasad pakietowanie zleceń i rozkładu ryzyka między inwestora i wykonawców.

Podczas konsultacji będziemy chcieli wspólnie z potencjalnymi wykonawcami wypracować standardy realizacyjne i kontraktowe, które zastosujemy podczas zbliżającej się wielkimi krokami budowy nowego portu lotniczego. Na bieżąco przyglądamy się również rozwiązaniom realizacyjnym, innowacjom i nowinkom technologicznym stosowanym przy megaprojektach za granicą. Najlepsze z nich znajdą zastosowanie w naszym projekcie

mówi Marzena Hebda-Sztandkie, dyrektor Biura Zarządzania Podprogramem Lotniskowym CPK
Wstępna koncepcja projektowa CPK. Źródło: Foster + Partners

Konsultacje kierowane są do największych polskich i zagranicznych firm budowlanych oraz przedstawicieli branży specjalistycznych rozwiązań lotniskowych. Podczas rozmów wykonawcy podzieleni zostaną na grupy w ramach przyszłych pakietów wykonawczych. Spółka CPK chce przeprowadzić rozmowy zarówno z potencjalnymi generalnymi wykonawcami, jak też z podwykonawcami i dostawcami zaawansowanych technologii.

Termin składania wniosków o udział w WKR upływa 13 lutego o godz. 12.00. Konsultacje będą prowadzone w języku polskim i angielskim. Szczegółowe informacje można znaleźć na platformie internetowej SmatPZP.

W ubiegłym roku spółka CPK przeszła od etapu planowania do projektowania, podpisując umowy z czterema biurami i konsorcjami projektowymi. Wykonana przez nie wielobranżowa dokumentacja złoży się w jeden spójny projekt całości inwestycji. Tylko dla części lotniskowej powstanie ok. 60 tys. rysunków, które zostaną włączone do cyfrowego środowiska projektowego.

Master architektem, czyli projektantem terminalu pasażerskiego, dworca kolejowego, węzła przesiadkowego i systemu obsługi bagażu zostało brytyjskie konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold. Za przygotowanie dokumentacji projektowej m.in. dróg startowych, dróg kołowania i płyt postojowych odpowiada libańskie biuro Dar Al-Handasah Consultants. Projekty tzw. obiektów wspierających np. wieży kontroli ruchu lotniczego, centrum operacyjnego, bazy utrzymaniowej dla samolotów itd. mogą trafić do łącznie 13 wykonawców, w tym polskich, z którymi CPK podpisał umowę ramową. Z kolei projektantem integracji systemów lotniskowych został hiszpański IDOM.

W tym roku na terenie przyszłego lotniska, czyli na obszarze pozyskiwanym konsekwentnie przez spółkę CPK w drodze Programu Dobrowolnych Nabyć, powinny ruszyć pierwsze przygotowawcze roboty budowlane. Chodzi o rozbiórki, wycinki, niwelację terenu, budowę obiektów tymczasowych i inne prace niewymagające projektu architektoniczno-budowlanego. Dla tych prac spółka CPK podpisała w ubiegłym roku umowę ramową z ośmioma wykonawcami, wśród których znaleźli się: Budimex, Doraco, Mostostal Warszawa, NDI, Polimex Infrastruktura, PORR, Strabag i Trakcja.

Celem podpisanej dziś umowy jest nabycie przez CPK pakietu kontrolnego spółki akcyjnej Torpol (38 proc. akcji) od Towarzystwa Finansowego Silesia (TFS), które obecnie jest jej największym akcjonariuszem. Transakcja była prowadzona według standardów rynkowych. Została poddana analizie rentowności i otrzymała pozytywny wynik tzw. testu prywatnego inwestora.

Celem inwestycji CPK w Torpol jest chęć zmniejszenia ryzyka braku odpowiednich zasobów wykonawczych na potrzeby realizacji ambitnego programu inwestycyjnego CPK. Z naszego punktu widzenia ważne jest, żeby wykonawcy kolejowi byli zdolni do realizacji rozbudowanych programów inwestycyjnych, posiadali wiarygodność finansową, a jednocześni byli konkurencyjni 

mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Jak zauważa minister, dotychczasowe problemy w realizacji dużych inwestycji kolejowych w Polsce wynikały m.in. z ograniczeń po stronie wykonawców, np. kompetencyjnych, sprzętowych, kadrowych i finansowych, a czasami też nieodpowiedniego podziału ryzyka między wykonawcę i zamawiającego. – Nabycie przez CPK spółki wykonawczej będzie stymulować dalszy rozwój i konkurencyjność rynku budowlanego, co jest potrzebne dla projektowanych przez nas inwestycji – dodaje Marcin Horała.

CPK to największy program infrastrukturalny w RP. Torpol to jedna z najważniejszych spółek budowlanych w Polsce. Przejęcie przez CPK kontroli nad Torpolem  nie oznacza, że będzie on uzyskiwać kontrakty na preferencyjnych zasadach. Obie strony mogą jednak ze spokojem inwestować w długoterminowe relacje oparte na zaufaniu. CPK jako inwestor strategiczny Torpolu to dobra informacja dla innych zamawiających i dla polskiego rynku infrastrukturalnego, dla którego metody realizacji projektów oparte na partnerskiej współpracy między zamawiającym a wykonawcami to kolejny skok rozwojowy 

mówi Mikołaj Wild, prezes CPK

Kluczowymi korzyściami wynikającymi z transakcji jest m.in. ograniczenie ryzyka braku niezbędnych zasobów wykonawczych przy realizacji inwestycji kolejowych CPK. Zakup pozwoli spółce na dostęp do kompetencji wykonawczych Torpolu, a obu stronom na dostosowanie podziału ryzyka inwestycyjnego między zamawiającego i generalnego wykonawcę.

Towarzystwo Finansowe Silesia jest spółką państwową w nadzorze Ministra Aktywów Państwowych, która ma na swoim koncie sporo projektów zrealizowanych z sukcesem. Jednym z nich jest rozwój Torpolu, jaki dokonał się w okresie zaangażowania kapitałowego Silesii – mówi Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych. – Pozyskanie dla Torpolu inwestora branżowego stwarza dzisiaj możliwość dalszego wzrostu pozycji tej spółki na rynku inwestycji kolejowych i jednocześnie ma ważne znaczenie dla strategicznego projektu CPK. Życzymy zarządowi CPK udanego przejęcia tej sztafety w budowie wartości nie tylko dla spółki i jej akcjonariuszy, ale także dla naszego kraju – dodaje.

Prezes TFS Jadwiga Dyktus podkreśla, że TFS od 20 lat aktywnie uczestniczy w ważnych procesach inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych dużych podmiotów państwowych: – Spółka wykorzystała okazję inwestycyjną uczestnicząc w IPO Torpolu i jako inwestor finansowy wykonała jak najlepiej swoją rolę. Zapewniamy zarówno CPK, jak i akcjonariuszy Torpolu, że dziś jest to spółka profesjonalnie zarządzana, z funkcjonującym sprawnie zarządzaniem ryzykiem, innowacyjną kulturą organizacyjną, doskonałą kadrą kierowniczą i zespołem ok. 800 pracowników oddanych jej sukcesowi– podkreśla.

Torpol realizował w przeszłości projekty typu greenfield i ma wielobranżową praktykę w inwestycjach w sektorach: kolejowym, drogowym i kubaturowym. Spółka odpowiadała m.in. za budowę dworca Łódź Fabryczna.

Torpol jest przygotowany do realizacji dużych kontraktów wielobranżowych. Posiada potencjał ludzki, finansowy i sprzętowy, żeby zmierzyć się z wyzwaniami, jakie dotykają dzisiaj branżę budownictwa kolejowego. TFS jako inwestor i jako podmiot uczestniczący okresowo w finansowaniu spółki ma swój znaczący udział w tworzeniu jej wartości dla akcjonariuszy

mówi Monika Domańska, wiceprezes TFS.

Po podpisaniu umowy w sprawie Torpolu kolejnym krokiem jest pozyskanie zgód korporacyjnych i skierowanie do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosku o zgodę na dokonanie transakcji.

Spółka CPK przygotowuje budowę 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to ok. 2.000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r. Studia wykonalności (tzw. STEŚ) są opracowywane już dla 1500 km z nich. Z tego dla 140-kilometrowego odcinka Kolei Dużych Prędkości między Warszawą i Łodzią, dla 200 km między Łodzią i Wrocławiem oraz 40 km w rejonie Rzeszowa CPK ma już warianty inwestorskie. W pierwszej połowie roku spółka planuje rozpoczęcie prac przy budowie 4-kilometrowego tunelu dalekobieżnego w rejonie Łodzi Fabrycznej

Jednym z najważniejszych celów, jakie stawia podpisane na trzy lata porozumienie, jest rozwój nowych połączeń transgranicznych w europejskim rozstawie torów 1435 mm, w szczególności budowy linii Kolei Dużych Prędkości (KDP).

Dokument zakłada wspólne przygotowanie studium wykonalności dla planowanej nowej linii kolejowej między Polską a Ukrainą. Porozumienie wskazuje potrzebę powstania linii KDP na trasie Warszawa – Lwów – Kijów (przedłużenie „szprychy” nr 5 CPK do Lwowa, a docelowo do Kijowa), o zakładanej maksymalnej prędkości eksploatacyjnej 250 km/h. W związku z tym spółka CPK zadeklarowała gotowość do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz przekazania swoich standardów technicznych KDP i Pasażerskiego Modelu Transportowego.

Nowoczesna, wydajna infrastruktura o dużej przepustowości ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa w regionie Trójmorza. W dłuższej perspektywie rozwój infrastruktury transportowej będzie bardzo istotnym elementem odbudowy Ukrainy

mówi Mark Brzeziński, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

To historyczny moment. Wspólnie z Kolejami Ukraińskimi rozpoczynamy prace nad linią KDP Warszawa  Lwów  Kijów. Najkrótsza droga z Ukrainy do UE wiedzie przez Polskę i CPK

mówi Mikołaj Wild, prezes CPK.

Dzisiejsze porozumienie ma na celu poprawę połączeń kolejowych między Ukrainą, Polską i UE, ułatwienie ruchu pasażerskiego, usprawnienie wymiany gospodarczej i wzmocnienie bezpieczeństwa naszych korytarzy transportowych. Mam nadzieję, że współpraca z CPK przybliży nas do budowy pierwszej KDP o europejskim rozstawie i będzie ważnym krokiem na ścieżce integracji Ukrainy z UE

mówi Wołodymyr Szemajew, dyrektor Biura Projektów Międzynarodowych Kolei Ukraińskich.

Umowa zakłada stworzenie grupy roboczej, która poprzez m.in. warsztaty, wspólne badania, wymianę dokumentacji i doświadczeń ma zrealizować cele podpisanego porozumienia.

Spółka CPK i Koleje Ukraińskie partnerzy będą razem szukali możliwości pozyskania środków finansowych z UE na planowane linie. W ramach współpracy wdrażane mają być standardy unijne w zakresie projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej, w tym automatyki i telekomunikacji. W przyszłości strony porozumienia mają również wspólnie opracować model zarządzania wybudowanymi liniami.

Jak wynika z harmonogramów inwestorskich, do 2028 r., czyli w momencie planowanego uruchomienia I etapu lotniska CPK, powinien już działać pierwszy odcinek KDP Warszawa – Łódź projektowany dziś przez spółkę CPK. Do tego czasu ma się też zakończyć modernizacja przez PKP PLK trasy Rail Baltica od granicy z Litwą przez Białystok do Warszawy.

Zgodnie z planem do 2030 r. w Estonii, na Łotwie i Litwie powinien powstać cały korytarz transgraniczny Rail Baltica: z Tallina przez Rygę i Kowno (z odnogą do Wilna) do granicy z Polską, a jego pierwsze odcinki będą uruchamiane od 2027 r. Zgodnie z założeniami,  w tym czasie powstanie też odcinek linii KDP V4 między Pragą, Brnem, Bratysławą i Budapesztem. W kolejnych latach do linii V4 dołączane będą kolejne odcinki z Polski: Katowice – Ostrawa i tzw. Węzeł Małopolsko-Śląski.

Trójmorze to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów w Europie. W ciągu ostatnich 20 lat PKB w tym regionie rosło w tempie prawie dwukrotnie szybszym niż w tzw. starej UE. Te projekty kolejowe są skrojone pod potrzeby poszczególnych krajów i regionu Trójmorza jako całości. Nowa projektowana sieć KDP, czyli inwestycje kolejowe CPK wraz z pozostałymi inwestycjami, np. Rail Baltica i V4, stworzą w przyszłości kolejowy kręgosłup Trójmorza, będąc jednocześnie kluczowym elementem unijnej sieci transportowej TEN-T

zauważa wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Dzięki wspólnym inwestycjom powstanie np. połączenie Tallin – Warszawa – Katowice Budapeszt (1700 km) i Tallin – Warszawa –Wrocław – Praga (1500 km, w tym 400 km po „szprysze” nr 9 CPK).

W trakcie konferencji RDD 2023 CPK, RB Rail AS i Správa železnic, czyli inwestorzy  trzech największych projektów kolejowych w regionie, podpisali porozumienie o współpracy.

To jest ten unikalny, jedyny w swoim rodzaju czas w naszej wspólnej historii, kiedy to działając w regionie razem, możemy stworzyć bezkonkurencyjną ofertę połączeń kolejowych. Wyciągamy wnioski z inwestycji w KDP na Zachodzie. Dzięki temu nasze projekty mogą przynieść efekt gospodarczego  domina, dając impuls do rozwoju dla innych branż i sektorów

mówi prezes CPK Mikołaj Wild.

Biorąc pod uwagę skalę i wpływ projektu Rail Baltica nie tylko na kraje bałtyckie, ale także na całą Europę, chcemy wykorzystać pełen potencjał płynący z zacieśniania współpracy z innymi megaprojektami infrastrukturalnymi w regionie. Dokonaliśmy już znaczącego postępu w tym zakresie poprzez ustanowienie regularnej współpracy z CPK i będziemy zaszczyceni, mogąc ją teraz rozszerzyć o narodowego zarządcę infrastruktury kolejowej w Czechach

mówi Agnis Driksna, dyrektor generalny i prezes spółki RB Rail.

Współpraca między zarządcami infrastruktury kolejowej w regionie jest przez nas postrzegana jako kamień węgielny rozwoju w regionie Trójmorza. Biorąc pod uwagę długoterminowy charakter naszych projektów, powinniśmy pamiętać, że korzyści z nich będą ogromne nie tylko dla naszych krajów, ale także dla całej Europy

podkreśla Radek Čech, dyrektor ds. Spraw Międzynarodowych spółki Správa železnic.

Wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne mają wsparcie międzynarodowych sojuszników, którzy zwracają uwagę, że projektowana infrastruktura będzie miała charakter podwójnego przeznaczenia, czyli cywilno-wojskowy.

Obecna sytuacja na Ukrainie pokazuje, jak niezwykle ważna dla bezpieczeństwa regionu jest infrastruktura strategiczna, w tym kolejowa. To są inwestycje w długoterminową stabilność regionu, które są równie ważne jak współpraca w zakresie bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa energetycznego i szeroko pojętej obronności

mówi Mark Brzezinski, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Rail Baltica i inwestycje kolejowe CPK są niezmiernie ważne dla dalszej integracji regionu z siecią transportową Unii Europejskiej i pozwolą na osiągnięcie znaczących korzyści w zakresie ochrony klimatu poprzez przeniesienie części ruchu z dróg na tory

dodała Catherine Trautmann, Europejska koordynator korytarza Morze Północne-Morze Bałtyckie.

Projektowany system KDP na terenie Trójmorza będzie efektywny ekonomicznie, co potwierdza zaprezentowany podczas Railway Direction Days raport międzynarodowej firmy konsultingowej Steer wykonującej analizy m.in. dla Komisji Europejskiej. Szacowany całkowity koszt całej sieci KDP w regionie Trójmorza to ok. 60 mld euro.

Według Steer, łączna wartość korzyści z sieci KDP dla krajów Trójmorza wyniesie ponad 120 mld euro. Oznacza to, że w perspektywie 50 lat od oddania do eksploatacji większości planowanej sieci szybkich kolei, będzie ona generować dwukrotnie większą korzyść netto w porównaniu do nakładów inwestycyjnych poniesionych na jej budowę. Jak wyliczają twórcy raportu, 55 mld euro to oszczędność czasu podróży pasażerów, a 57 mld euro to inne korzyści z projektu, w tym m.in. korzyści wynikające ze spadku liczby wypadków transportowych.

Dobra wiadomość dla pasażerów jest taka, że wystąpią duże skrócenia czasów przejazdu, np. na odcinku Łódź – Wrocław z 3 godz. do ok. 1 godz. Z Warszawy do Wilna dojedziemy w ok. 4 godz. (obecnie to 9 godz.), do Rygi jazda będzie trwać 5 godzin (dziś nie ma takiego bezpośredniego połączenia pociągiem, a czas podróży autobusem to ponad 8 godz.). Do Ostrawy dojedziemy ze stolicy Polski w niecałe 2 godz. (obecnie to 4,5 godz.), a do Budapesztu w 5,5 godz. (obecnie to 11,5 godz.).

Z Pragi do Wiednia i Bratysławy dojedziemy w ok. 2 godziny, obecnie taka podróż to 4,5 godz.. Do Budapesztu podróż z czeskiej stolicy skróci się do 3,5 godz. (z obecnych 7 godz.). Z Wilna do Tallina pasażerowie dotrą w ok. 3,5 godz. (obecnie to ponad 8 godz.), a do Rygi w niecałe 2 godz. (z obecnych ponad 4 godz.).

Jak wynika z obliczeń Steer, najbardziej obciążonymi odcinkami będą: Warszawa – Łódź w Polsce, Brno – Jihlava w Czechach i Budapeszt – Gyor na Węgrzech. Na każdym z nich będzie podróżować od 14 do 18 mln pasażerów rocznie.

Prace planistyczne i projektowe są już zaawansowane. Np. w Polsce studia wykonalności są opracowywane już dla 1500 km z 2000 km planowanych „szprych” CPK. Z tego dla np. 140-kilometrowego odcinka KDP między Warszawą i Łodzią (tutaj rozpoczęcie przygotowawczych robót budowlanych powinno nastąpić w drugiej połowie tego roku) i 200 km między Łodzią i Wrocławiem są już warianty inwestorskie.

W krajach bałtyckich ponad 640 z 870 km korytarza Rail Baltica jest w fazie projektowania, a budowa na dużą skalę zbliża się wielkimi krokami. Na przykład na Łotwie trwa przetarg na prace budowlane dla 200-kilometrowego odcinka czy na projekt i budowę podsystemu elektryfikacji całej sieci Rail Baltica. Z kolei Czechy przygotowują dokumentację projektową m.in. dla odcinka między Ostrawą a Przerowem.

Docelowo kolejowy system KDP będzie mógł objąć wszystkie kraje Trójmorza. Będzie też gotowy do dalszego rozwoju na terenie Ukrainy (przedłużenie „szprychy” nr 5 CPK do Lwowa, a docelowo do Kijowa). Rozwój połączeń KDP Polska-Ukraina wpisuje się w plan odbudowy tego kraju i koncepcję wydłużenia korytarzy TEN-T za wschodnią granicę Polski.

POBIERZ RAPORT STEER >>>

Spółka CPK zamyka rok zawarciem kolejnej istotnej umowy. Projektant Integracji Systemów Lotniskowych będzie odpowiedzialny za wdrożenie i integrację „układu nerwowego” lotniska, czyli systemów ICT (ang. Information and Communication Technologies) oraz specjalistycznych sieci lotniskowych SAS (ang. Special Airport Systems).

IDOM jest dużą międzynarodową firmą świadczącą profesjonalne usługi konsultingowe, inżynieryjne i architektoniczne. Prawidłowo wykonane zadanie ASID stanie się podstawą do realizacji dalszych działań projektowych CPK. Jego prace mają nie tylko umożliwić zaprojektowanie, określenie specyfikacji oraz wdrożenie systemów ICT/SAS, ale także stać się częściowo podstawą prac dla Master Architekta (MA), Generalnego Projektanta Inżynierii Lądowej (MCE), a także Projektanta Obiektów Wspierających (SIE)

 mówi Karolina Pracz z CPK, Lider Projektu Integracji Systemów Lotniskowych.

Oprócz zebrania wymagań technicznych dla systemów ICT/SAS i zaprojektowania ich integracji, kontrakt zakłada uwzględnienie wymagań cyberbezpieczeństwa oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych, np. biometrii oraz zarządzania danymi przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI). Wartość podstawowego zakresu umowy to 56 mln zł netto.

Wstępna koncepcja projektowa CPK. Źródło: Foster + Partners

Dobrze zrealizowane projekty ASID dają gwarancję wysokiej jakości działania lotniska: od bezawaryjnej obsługi pasażerów i samolotów, przez zarządzanie energią, aż po sprawnie działające systemy bezpieczeństwa. Umowa z firmą IDOM to kolejny, ważny element projektowania CPK. Na całość wielkich pakietów projektowych złoży się praca czterech wykonawców. Oprócz ASID będą to:

Master Architekt (MA odpowiedzialny za zaprojektowanie serca lotniska, czyli terminala pasażerskiego, dworca kolejowego, węzła przesiadkowego i systemu obsługi bagażu. To zadanie już trwa. W pierwszej połowie listopada spółka CPK podpisała umowę z brytyjskim konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold. Jego współpracownikiem przy realizacji tego kontraktu została polska pracownia Kuryłowicz & Associates.

Master Civil Engineer (MCE)  w październiku spółka CPK podpisała umowę z libańską firmą Dar Al-Handasah Consultants na usługi Generalnego Projektanta Inżynierii Lądowej. Do jego zadań należy wykonanie dokumentacji projektowej m.in. dla dróg startowych i kołowania, płyt postojowych, tuneli kolejowych, systemów lotniskowych oraz sieci i przyłączy wraz z obiektami inżynieryjnymi.

Support Infrastructure Engineering (SIE)  projektowanie tzw. obiektów wspierających zostało podzielone na dwie części. Pierwszy przetarg  dotyczył projektowania m.in. wieży kontroli ruchu lotniczego, bazy utrzymaniowej dla samolotów (MRO), budynków służb ratowniczo-gaśniczych, służb lotniskowych itd. Na początku grudnia spółka podpisała umowę ramową z 13 podmiotami. W październiku CPK ogłosiła przetarg na drugą część umowy, która zakłada m.in: przygotowanie projektów dla hoteli, biur, obiektów handlowych, terminali cargo i parkingów wielopoziomowych na terenie lotniska i Airport City. Zwycięzców tego przetargu powinniśmy poznać już w styczniu.

Rozwój kolei dużych prędkości został umieszczony przez Komisję Europejską w centrum polityki transportowej UE. Wykorzystując ten impuls, kraje UE należące do Inicjatywy Trójmorza rozwijają swoje sieci kolejowe budując pierwsze odcinki linii Kolei Dużych Prędkości. Projekty takie, jak Centralny Port Komunikacyjny (CPK) w Polsce wraz z Rail Baltica i KDP V4, wniosą istotny wkład w realizację polityki UE w zakresie Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) oraz celów strategii inteligentnej i zrównoważonej mobilności, czyniąc Europę znacznie lepiej skomunikowaną, zintegrowaną i bezpieczną.

Tym właśnie tematom poświęcona będzie pierwsza edycja kongresu Railway Direction Days, który odbędzie się w Warszawie w dniach 18-19 stycznia 2023. To dwa dni debat i dyskusji na temat korzyści płynących z transformacji infrastruktury transportowej w regionie Trójmorza. Szczególnym aspektem zaplanowanych rozmów będzie wpływ rozbudowy i modernizacji sieci kolejowej w regionie na gospodarkę państw Europy Środkowo-Wschodniej, dekarbonizację systemów transportu, a także zwiększenie odporności i zdolności obronnych europejskich państw.

Megaprojekty infrastrukturalne, realizowane na terenie krajów Trójmorza, pozwolą na stworzenie gęstej i interoperacyjnej sieci KDP w regionie, wypełniając brakujące połączenia transgraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej i budując przyszłość europejskiej mobilności. Pierwszy kongres Railway Direction Days daje niepowtarzalną okazję gruntownego przedyskutowania, zaplanowania i skoordynowania realizowanych przez kilka państw projektów modernizacji infrastruktury transportowej

powiedział Marcin Horała, Pełnomocnik Rządu ds. CPK.

Kongres RDD 2023 zgromadzi prawie 40 panelistów z kilkunastu krajów – ekspertów branży transportowej.  W tym gronie znajdą się m.in. Agnis Driksna, prezes zarządu RB Rail, odpowiadającej za realizację projektu Rail Baltica, Radek Čech, dyrektor departamentu współpracy międzynarodowej oraz UE w Správa železnic, Monika Heiming, dyrektor wykonawczy European Rail Infrastructure Managers czy Mark Sadler, kierownik jednostki ds. zarządzania funduszami klimatycznymi w Banku Światowym. W trakcie 2 dni kongresu odbędzie się 9 paneli o tematyce infrastrukturalnej i transportowej, w tym np. „Rozwój sieci KDP jako impuls do rozwoju gospodarczego krajów Inicjatywy Trójmorza”, „Znaczenie projektów kolejowych w regionie Trójmorza dla wzmocnienia bezpieczeństwa i odporności UE i jej sąsiadów” czy „Zakres i proces inwestycyjny KDP” oraz „Perspektywa pasażera w odniesieniu do KDP”. Szczegółowy program oraz listę panelistów można znaleźć na stronie www.railwaydirectiondays.com.

W trakcie konferencji zaprezentowany zostanie raport „KDP w Regionie Trójmorza”, opracowany przez firmę konsultingową Steer Group, przedstawiający przegląd projektów infrastrukturalnych Kolei Dużych Prędkości w regionie Trójmorza w perspektywie 2030 roku. Publikacja obejmuje m.in. perspektywę sieciową oraz ekonomiczne i środowiskowe aspekty rozwoju KDP w tym regionie. Uwzględnione zostaną również korzyści związane z bezpieczeństwem i odpornością, wynikające z utworzenia gęstej i interoperacyjnej sieci KDP w regionie.

Rejestracja na kongres RDD 2023 jest możliwa na stronie www.railwaydirectiondays.com.

Wśród 13 podmiotów, które spełniły warunki udziału w postępowaniu przetargowym znalazło się 9 firm i 4 konsorcja. Rozstrzygnięty przetarg to pierwsza z dwóch umów ramowych na projektowanie tzw. obiektów wspierających (Support Infrastructure Engineering – SIE). Ta pierwsza dotyczy projektowania m.in. takich obiektów jak: wieża kontroli ruchu lotniczego, centrum operacyjne lotniska, budynki służb ratowniczo-gaśniczych, utrzymania i zarządzania lotniskiem oraz biura służb lotniskowych.

Obiekty powstaną w najbliższym sąsiedztwie projektowanych przez master architekta, czyli Foster + Partners i Buro Happold, terminala pasażerskiego i dworca kolejowego. Zakładamy pełną współpracę i koordynację działań firm wybranych do projektowania obiektów SIE z master architektem. Wieża kontroli lotów będzie kluczowym elementem lotniska. Obok terminala ma szansę stać się jego najbardziej rozpoznawalnym budynkiem jak ma to miejsce np. na nowym lotnisku w Stambule 

mówi Eliza Wysocka z Biura Projektowania i Inżynierii Programu Lotniskowego CPK, lider projektu SIE.

Projektowane obiekty będą wspierać i uzupełniać bieżącą działalność terminala pasażerskiego i pozostałej infrastruktury lotniska. Będą też z nim zintegrowane, tak by zapewnić bezawaryjną obsługę lotów i bezpieczeństwo ruchu.

Przygotowywana umowa ramowa pozwoli na zlecanie przez spółkę CPK konkretnych zadań w trybie postępowań wykonawczych w których decydująca będzie cena i kryteria jakościowe. Do zleceniobiorców należało będzie wykonanie prac i usług związanych z przygotowywaniem projektów: koncepcyjnych, technicznych, wykonawczych i budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Zakres zamówienia obejmuje również inne usługi związane z projektowaniem np. doradztwo w toku postępowań o udzielenie zamówień na roboty budowlane.

Oferty, które wpłynęły w ramach drugiego, ogłoszonego w październiku br. przetargu na projektowanie obiektów wspierających na terenie lotniska (m.in. hoteli, biur, obiektów handlowych, terminali cargo i parkingów wielopoziomowych) są wciąż analizowane. Rozstrzygnięcie tego postępowania planowane jest na styczeń przyszłego roku.. Szacowana łączna wartość obu kontraktów to ok. 500 mln zł.

Informacja o wyłonionych w przetargu firmach dostępna jest na platformie SmartPZP.

 

To jest bardzo dobra wiadomość dla pasażerów. To pierwsze pozwolenie na budowę w historii projektu CPK. Ten tunel to kluczowy element przygotowywanej przez nas trasy Kolei Dużych Prędkości między Warszawą, CPK, Łodzią i Wrocławiem. To także inwestycja, która wspólnie z realizowaną obecnie w Łodzi przez PKP PLK budową tunelu podmiejskiego pozwoli znacznie lepiej i zgodnie z przeznaczeniem wykorzystać dworzec Łódź Fabryczna. Dla przyspieszenia procedur poprzedzających budowę wykorzystaliśmy część spośród dokumentacji przedprojektowej, która powstała przed laty, zanim w 2011 r. przygotowania do budowy tzw. linii igrek zostały niepotrzebnie wstrzymane 

powiedział Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

To właśnie pod budynkiem Łódzkiego Domu Kultury (ŁDK), po zachodniej stronie dworca Łódź Fabryczna, będzie rozpoczynał się tunel CPK. W rejonie ŁDK powstanie komora wydobywcza dla TBM – automatycznej tarczy drążącej. W kolejnym etapie ruszy budowa komory startowej na Retkini, a następnie – budowa tunelu kolejowego.

Prace przy ŁDK obejmują: budowę kanalizacji kablowej (podziemnej infrastruktury technicznej potrzebnej do zasilania podstacji trakcyjnej dla linii kolejowej) wzmocnienie fundamentów budynku ŁDK, przebudowę przyłączy ciepłowniczych, wodociągowych i teletechnicznych oraz budowę sieci elektroenergetycznej.

Dobra współpraca i partnerskie relacje z urzędami, instytucjami i projektantami zaowocowały tym, że mamy gotowy kolejny element inwestycyjnej układanki, jaką jest budowa tunelu dalekobieżnego dla pierwszej linii KDP w Polsce. Ta inwestycja to nie tylko jeden z licznych projektów CPK, ale również szansa na usprawnienie transportu w Łodzi

mówi Sławomir Kanik, dyrektor Biura Realizacji Podprogramu Kolejowego CPK

Na czas robót budowlanych budynek ŁDK będzie wyłączony z użytkowania, a bieżąca działalność zostanie przeniesiona do lokalizacji wskazanej przez Urząd Marszałkowski. W ramach zawartego porozumienia, spółka CPK sfinansuje wynajem potrzebnych lokali i zabezpieczy wyposażenie instytucji. Po zakończeniu budowy zostaną przeprowadzone prace odtworzeniowe, wewnątrz i na zewnątrz budynku ŁDK.

W ubiegłym tygodniu spółka otrzymała ostatnią z trzech decyzji lokalizacyjnych dla tunelu KDP. Teraz czeka na odpowiedź na wnioski o pozwolenie na budowę dla komory Retkinia, komory Fabryczna i dla tunelu.

Prace przy ŁDK to pierwszy z trzech elementów procesu budowy tunelu Kolei Dużych Prędkości w Łodzi. Podziemna konstrukcja o długości ok. 4 km i średnicy ok. 14 m będzie przeznaczona dla pociągów dalekobieżnych. Będzie również największym podziemnym tunelem kolejowym realizowanym metodą TBM w Polsce.

Szybkie pociągi będą zatrzymywać się na dworcu Łódź Fabryczna sąsiadującym z ŁDK. Wyjście tunelu na powierzchnię przewidziane jest na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14. Dalej trasa poprowadzi na zachód – w stronę Sieradza, za którym planowane jest rozwidlenie w stronę Poznania i Wrocławia.

W ramach programu kolejowego spółka CPK przygotowuje budowę 10 kolejowych „szprych”, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r.

Źródło: Metroprojekt

Spółka Centralny Port Komunikacyjny złożyła w czerwcu i lipcu tego roku trzy wnioski o decyzje lokalizacyjne w ramach jednego projektu inwestycyjnego dotyczącego budowy tunelu KDP pod Łodzią: dla komory startowej Retkinia, komory wydobywczej Fabryczna i dla samego 4-kilometrowego tunelu. Dziś wojewoda łódzki wydał ostatnią decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, dzięki czemu spółka może starać się o pozwolenia na budowę. Dla obu komór wnioski o pozwolenia na budowę zostały złożone już wcześniej.

Spółka realizuje kolejne cele projektowe jeden po drugim. Uzyskaliśmy pierwsze w historii CPK decyzje lokalizacyjne, dzięki czemu za kilka miesięcy będziemy mogli rozpocząć budowę tunelu – kluczowego elementu tzw. igreka, który połączy Warszawę z Łodzią, a dalej z Poznaniem i Wrocławiem. Widać, że spółka utrzymuje wysokie tempo prac, bez jakichkolwiek strat na jakości.

mówi Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK.

CPK to historyczna inwestycja dla Polski, Łodzi i całego województwa łódzkiego. Bardzo się cieszę, że inwestycja nabiera tempa, bo wprowadza nas komunikacyjnie do ligi nowoczesnych państw. To ogromny impuls do rozwoju i przeniesienie w kompletnie nową erę szybkich połączeń zarówno lotniczych, jak i kolejowych.

mówi Tobiasz Bocheński, wojewoda łódzki.

Nowy tunel będzie przeznaczony dla połączeń dalekobieżnych, w tym dla Kolei Dużych Prędkości. Szybkie pociągi będą zatrzymywać się na dworcu Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię jest zaplanowane na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14. Dalej trasa poprowadzi na zachód – w stronę Sieradza, za którym powstanie rozwidlenie w kierunku na Poznań i Wrocław.

Tunel o długości ponad 4 km będzie drążony przy pomocy automatycznych tarcz TBM. Ich typ zostanie wybrany przez wykonawcę robót, który weźmie pod uwagę wymagania opisane w projekcie budowlanym. Projektowany tunel CPK w Łodzi będzie miał największą średnicę (ok. 14 m) spośród podziemnych konstrukcji kolejowych realizowanych dotychczas metodą TBM w Polsce i będzie najdłuższym tego typu obiektem tunelowym budowanym jednym odcinkiem.

W pracach nad tunelem w Łodzi sukcesywnie zmierzamy do celu – rozpoczęcia prac budowlanych, które powinny ruszyć w pierwszej połowie 2023 roku. Cieszę się, że mamy komplet decyzji i możemy działać dalej, choć zaawansowane prace w pionie kolejowym CPK trwają cały czas

podkreśla Radosław Kantak, członek zarządu spółki CPK ds. inwestycji kolejowych

W tej chwili trwa przetarg na wybór wykonawcy prac przygotowawczych przy wzmocnieniu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury (ŁDK) po zachodniej stronie dworca Łódź Fabryczna, pod którym będzie rozpoczynał się tunel. W sąsiedztwie ŁDK powstanie też komora wydobywcza dla automatycznej tarczy drążącej TBM. To pierwsza z trzech części budowy tunelu. Następnie zostanie wybudowana komora startowa na Retkini, a finalnie – ruszy drążenie właściwego tunelu kolejowego CPK.

Spółka CPK przygotowuje budowę 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r.

Dotychczas w grę wchodziły cztery przebiegi ponad 40-kilometrowego odcinka między Rzeszowem i Łętownią (w kierunku Stalowej Woli). Tzw. analiza wielokryterialna wskazała, iż najkorzystniejszą opcją budowy tego fragmentu „szprychy” nr 6 do stolicy Podkarpacia jest wariant W2.

Dzięki inwestycjom CPK szybkie połączenie między Podkarpaciem a centralną Polską staje się realne. Dziś podróż pociągiem z Rzeszowa do Warszawy to wyzwanie – logistyczne, ze względu na przesiadki, ale przede wszystkim czasowe. Wkrótce mieszkańcy Podkarpacia będą mogli załatwić sprawy w stolicy nawet w ciągu jednego dnia, w dodatku nie spędzając w trasie więcej czasu niż łącznie 4-5 godzin, a tyle teraz jedzie się w jedną stronę

podkreśla Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Wariant W2 jest położony najdalej na wschód ze wszystkich przebiegów. Mija po wschodniej stronie miasta Sokołów Małopolski. Następnie biegnie po tej samej stronie wzdłuż drogi ekspresowej S19 Via Carpatia, włączając się w linię nr 91 na terenie gminy Krasne. Jego istotnym elementem jest też linia nr 632, która przebiega równolegle do drogi startowej Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Dalej włącza się w linię kolejową nr 58 w sąsiedztwie przecięcia z rzeką Wisłok

To wariant najlepszy pod wieloma względami. Charakteryzuje się m.in. najmniejszą liczbą kolizji z zabudową mieszkalną i nie narusza chronionych terenów zielonych. Wskazany wariant został najlepiej oceniony z przedstawionych przebiegów podczas konsultacji mieszkańcami i samorządowcami

mówi Radosław Kantak, członek zarządu spółki CPK.

Wzdłuż „szprychy” nr 6 spółka CPK zaplanowała osiem nowych przystanków pasażerskich: Łowisko, Wólka Sokołowska, Sokołów Małopolski, Nienadówka Górna, Stobierna, Łukawiec Dolny, Łąka, Łętownia Wieś a także dobudowę peronów na przystankach kolejowych Rzeszów Załęże i Rzeszów Wschód. Dodatkowo spółka przewiduje przystanek kolejowy Rzeszów-Jasionka MPL w bezpośrednim sąsiedztwie terminala portu lotniczego.

Za sprawą inwestycji CPK pasażerowie Jasionki otrzymają więc szybkie, przelotowe połączenie z centrum Rzeszowa, co umożliwi mi.in. dalszy rozwój połączeń wewnątrz aglomeracji rzeszowskiej. W przyszłości inwestycja CPK umożliwi rozwój połączeń realizowanych w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej (PKA).

Na początku przyszłego roku wariant inwestorski – wraz z dwoma przebiegami alternatywnymi – spółka CPK włączy do wniosku o decyzję środowiskową, który złoży do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ). Uzyskanie decyzji środowiskowej to będzie ważny etap poprzedzający wniosek o decyzję lokalizacyjną i pozwolenia na budowę. Jak wynika z aktualnych harmonogramów, linia Łętownia – Rzeszów ma zostać wybudowana do końca 2030 r.

Na głównym ciągu planowanej linii kolejowej pociągi pasażerskie mają poruszać się z prędkością do 200 km/h, z możliwością łatwego podniesienia prędkości do 250 km/h w przyszłości (lekkie pociągi towarowe: do 120 km/h). Docelowo kolejowa „szprycha” CPK nr 6 zapewni skrócenie czasów przejazdu. Dla przykładu z Rzeszowa do Warszawy przejedziemy pociągiem w 2 godz. 15 min (dzisiaj taka podróż trwa ok. 5 godz.). Dzięki inwestycji CPK podróż z Przemyśla do Warszawy potrwa 3 godz. 15 min (obecnie to ok. 6 godz.).

Od ubiegłego roku w ramach dwóch etapów konsultacji społecznych spółka CPK zorganizowała w sumie 27 spotkań z mieszkańcami (76 spotkań ogółem – w ramach konsultacji społecznych i branżowych). Ich efektem była m.in. postulowana przez część mieszkańców i samorządowców korekta przebiegu w okolicach Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka czy też rezygnacja z dalszych prac nad łącznikiem z istniejącą linią nr 91 Kraków-Rzeszów-Przemyśl w gminie Świlcza obok stadionu Rudnianki.

Na głównym ciągu planowanej linii kolejowej pociągi pasażerskie mają poruszać się z prędkością do 200 km/h, z możliwością łatwego podniesienia prędkości do 250 km/h w przyszłości (lekkie pociągi towarowe: do 120 km/h). Docelowo kolejowa „szprycha” CPK nr 6 zapewni skrócenie czasów przejazdu. Dla przykładu z Rzeszowa do Warszawy przejedziemy pociągiem w 2 godz. 15 min (dzisiaj taka podróż trwa ok. 5 godz.). Dzięki inwestycji CPK podróż z Przemyśla do Warszawy potrwa 3 godz. 15 min (obecnie to ok. 6 godz.).

Od ubiegłego roku w ramach dwóch etapów konsultacji społecznych spółka CPK zorganizowała w sumie 27 spotkań z mieszkańcami (76 spotkań ogółem – w ramach konsultacji społecznych i branżowych). Ich efektem była m.in. postulowana przez część mieszkańców i samorządowców korekta przebiegu w okolicach Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka czy też rezygnacja z dalszych prac nad łącznikiem z istniejącą linią nr 91 Kraków-Rzeszów-Przemyśl w gminie Świlcza obok stadionu Rudnianki.

Planowana linia nr 58 jest częścią „szprychy” CPK nr 6, która pozwoli na uruchamianie szybkich połączeń między Podkarpaciem a Warszawą i CPK. Umożliwi też wygodne i szybkie połączenia wewnątrz Podkarpacia, w tym połączenie największych miast w regionie: Rzeszowa ze Stalową Wolą i Niskiem. W planach jest budowa bezkolizyjnych skrzyżowań kolejowo-drogowych.

Spółka CPK przygotowuje budowę 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 2 000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r. Łącznie prace przygotowawcze STEŚ trwają już na 1 300 km.

W czerwcu ogłoszono wariant inwestorski dla odcinka Kolei Dużych Prędkości między Warszawą i Łodzią, a w sierpniu na odcinku Łódź – Wrocław. Trasa do Rzeszowa to trzeci odcinek, dla którego spółka CPK ma wariant inwestorski.