Wersja językowa
pl

Siedmiu oferentów w przetargu CPK na zaprojektowanie koncepcji układu dróg wokół nowego lotniska

Siedem podmiotów złożyło oferty w przetargu Centralnego Portu Komunikacyjnego na opracowanie tzw. koncepcji programowej układu drogowego w rejonie nowego lotniska. W sumie wokół portu powstanie ok. 30 km nowych dróg.

Pięć firm i dwa konsorcja, które złożyły oferty w przetargu, ubiegają się o kontrakt na zaprojektowanie sieci dróg wokół nowego lotniska CPK. Wśród nich są tak ważne elementy drogowej infrastruktury, jak węzeł na autostradzie A2 po jego wschodniej stronie czy skrzyżowanie lub bezkolizyjny węzeł z drogą krajową nr 50 na południu.

Wśród podmiotów, które złożyły swoje oferty znalazły się polskie firmy z ogromnym doświadczeniem. Bez względu na to, jaki będzie ostateczny wybór, jesteśmy przekonani, że zaproponowane przez zwycięzcę przetargu rozwiązania projektowe pozwolą na sprawną obsługę planowanego lotniska

mówi Adam Krajewski, koordynator ds. infrastruktury drogowej z Biura Projektowania i Inżynierii Podprogramu Lotniskowego CPK.

W ramach projektu wykonawca będzie musiał opracować wielobranżową, koncepcyjną dokumentację projektową wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym. W zakresie Koncepcji Programowej Dróg (KPD) zostanie również przygotowana dokumentacja przetargowa niezbędna do przeprowadzenia postępowania i wyłonienia wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych w trybie Projektuj i Buduj, na potrzeby budowy docelowego układu drogowego. 

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie KPD, w zależności od przyjętych rozwiązań, zakłada w szczególności zaprojektowanie: 

 • wymaganych odcinków dróg; 
 • skrzyżowań i węzłów drogowych (w tym z autostradą A2 oraz skrzyżowań/węzłów z drogą krajową nr 50); 
 • obiektów inżynierskich: wiaduktów, mostów, przejść dla zwierząt; 
 • usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną; 
 • wyposażenia technicznego dróg i innych obiektów inżynierskich; 
 • urządzeń ochrony środowiska, nasadzeń zieleni; 
 • infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą; 
 • wszystkich innych obiektów niezbędnych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania i eksploatacji projektowanego układu drogowego. 

Lista firm, które zgłosiły się w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby koncepcji programowej układu drogowego CPK, czyli połączenia tras wokół lotniska z siecią dróg publicznych, dostępna jest na platformie SmartPZP.  Szacowana wartość kontraktu to 25 mln zł.

Wykonawcy wyłonieni w drugim przetargu na Projektowanie Obiektów Wspierających (Support Infrastructure Engineering – SIE) będą odpowiedzialni za projekty obiektów z obszaru nowego lotniska oraz jego najbliższego sąsiedztwa. Zaprojektują m.in. budynki dla centrum Airport City, związanego z funkcjonowaniem portu lotniczego. Powstaną w nim biura, hotele, parkingi wielopoziomowe, obiekty rozrywkowo-kulturalne, kompleksy handlowe, kongresowe i wystawiennicze, z przeznaczeniem do wykorzystania przez podmioty komercyjne i publiczne.

Cieszy nas tak duże zainteresowanie rynku. W pierwszej odsłonie przetargu zgłosiło się 15 firm i konsorcjów projektowych, teraz aż 26. To podmioty z dużym doświadczeniem projektowym, zatrudniające cenionych specjalistów, którzy nadadzą Airport City oraz obiektom znajdujących się w obszarze lotniska ciekawy i wyjątkowy charakter

mówi Eliza Wysocka z Biura Projektowania i Inżynierii Programu Lotniskowego, lider projektu SIE.

Drugi przetarg, który zakończy się podpisaniem umowy z maksymalnie 15 podmiotami, obejmuje prace i usługi związane z przygotowywaniem projektów koncepcyjnych, technicznych, wykonawczych oraz budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Zakres zamówienia zawiera również inne usługi związane z projektowaniem, np. doradztwo w toku postępowań o udzielenie zamówień na wykonanie robót budowlanych.

Pierwszy przetarg w ramach SIE, który został ogłoszony w sierpniu, dotyczył projektowania m.in. wieży kontroli ruchu lotniczego, centrum operacyjnego lotniska, bazy utrzymaniowej dla samolotów (MRO), budynków służb ratowniczo-gaśniczych, służb lotniskowych itd. Zgłosiło się 15 firm i konsorcjów projektowych, także z Polski.

Z wykonawcami wybranymi na podstawie kryteriów jakościowych – zarówno w pierwszym, jak i w drugim przetargu – spółka CPK podpisze umowy ramowe. Konkretne zadania będą im zlecane w wyniku postępowań wykonawczych. Ta formuła jest szeroko stosowana np. w projektowych zamówieniach lotniczych i kolejowych spółki CPK. Pozwala ona na sprawny wybór wykonawców poszczególnych zadań.

Lista firm, które zgłosiły się w drugim przetargu na Projektowanie Obiektów Wspierających dostępna jest na platformie SmartPZP.

Do głównych zadań Master Architekta lotniska CPK należy zaprojektowanie budynku terminala pasażerskiego, dworca kolejowego oraz węzła transportowego. Dodatkowo konsorcjum pod przewodnictwem Foster + Partners będzie uczestniczyć w konsultacjach CPK z kluczowymi interesariuszami i potencjalnymi generalnymi wykonawcami.

CPK to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w naszej części Europy. Pomimo ogromnej skali realizujemy ją zgodnie z harmonogramem, osiągając kolejne kamienie milowe. Dziś realizujemy jeden z najważniejszych z nich – inaugurację współpracy z Master Architektem, który będzie miał największy wpływ na kształt nowego lotniska. Jestem przekonany, że będzie ono nie tylko świetnie wyglądać, ale także zapewni najwyższą jakość obsługi pasażerskiej, która jest najważniejszym założeniem tego przełomowego projektu

mówi minister Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Wartość umowy (wraz z jej zakresem objętym prawem opcji) wynosi 696 mln zł netto (ok. 150 mln EUR). Projekt koncepcyjny kluczowych obiektów CPK ma być gotowy w połowie 2023 roku. Oferta Foster + Partners została wybrana spośród firm zakwalifikowanych do dialogu konkurencyjnego: konsorcjów Zaha Hadid Architects i WSP UK Limited oraz Dar Al-Handasah i Perkins&Will, Vidal y Asociados Estudio de Arquitectura, Weston Williams + Partners LLP, gmp International GmbH, a także Kohn Pedersen Fox (KPF).

Zwycięzcę wyłoniliśmy w trybie dialogu konkurencyjnego. Jego częścią były warsztaty projektowe, podczas których kandydaci mogli przedstawić swoją wizję projektu CPK. Prawdziwe wyzwanie zaczyna się jednak dopiero teraz. Razem ze światowymi architektami opracujemy ostateczny projekt najważniejszego elementu polskiego układu transportowego. To wyjątkowy moment

mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Jednym z głównych założeń projektu jest modułowość i przemyślana konstrukcja zapewniająca efektywną rozbudowę portu lotniczego. Dzięki temu będzie możliwe wybudowanie i uruchomione lotniska do 2028 roku oraz przygotowanie go do obsługi nawet 40 mln pasażerów, a następnie bezproblemową rozbudowę tak, aby w 2060 roku osiągnąć docelowy poziom 65 mln pasażerów.

Pierwsze koncepcje projektowe firmy Foster + Partners zaprezentowane w ramach postępowania przetargowego obejmują terminal przesiadkowy i strefę obsługi pasażerów, którą wypełnia bujna zieleń i naturalne światło. W tej tętniącej życiem przestrzeni ludzie gromadzą się przed podróżą lub oczekują na innych pasażerów. Miejsce to łączy trzy środki transportu węzła: lotniczy, kolejowy i drogowy.

To będzie centralny punkt portu, który stanie się stymulatorem rozwoju zrównoważonych środków transportu, a w przyszłości stanie się hubem nowych technologii. Docelowy projekt zapewni optymalny poziom obsługi pasażerskiej, czyniąc obiekty lotniskowe bardziej dostępnymi. Funkcjonalny i elastyczny układ terminala, a także minimalizacja różnic między poziomami budynku, pozwoli zoptymalizować przesiadki i zapewnić sprawny i płynny przebieg potoków pasażerskich.

Jesteśmy niezmiernie dumni, że zostaliśmy wybrani przez CPK jako Master Architekt i wierzymy, że nasza współpraca pozwoli opracować projekt, który stworzy centrum całkowicie zintegrowanego systemu transportowego. Wierzymy, że to przedsięwzięcie zrewolucjonizuje podróże po kraju i poza nim. Wizja tkanej formy architektonicznej jest świadomie i mocno wyrażona. Może ona kształtować budynek lotniska i prowadzić pasażerów przez jego wnętrza, służąc jednocześnie jako potężne symboliczne odniesienie do bogatego dziedzictwa kulturowego Polski i siły jej zjednoczonego narodu

mówi Grant Brooker, Head of Studio, Foster + Partners.

Projekt architektoniczny będzie musiał stawić czoła wyzwaniom związanym z czasem, kosztami i jakością. Potencjał modularyzacji i prefabrykacji będzie zmaksymalizowany, co pozwoli na dostosowanie węzła transportowego do stale zmieniających się potrzeb i otoczenia inwestycji. W ten sposób powstanie elastyczny i przyszłościowy system, który przetrwa próbę czasu.

Foster + Partners to globalne biuro architektoniczne, urbanistyczne i projektowe, działające w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju. Zostało założone ponad 50 lat temu, w 1967 roku, przez Normana Fostera. Od tego czasu założyciel wraz z zespołem tworzył międzynarodowe biuro o światowej renomie w zakresie przemyślanego i pionierskiego projektowania, działające jako samodzielne studio, które jest zróżnicowane zarówno etnicznie, jak i kulturowo. Pracownia łączy umiejętności architektoniczne z umiejętnościami w zakresie inżynierii, zarówno strukturalnej, jak i środowiskowej, urbanistyki, projektowania wnętrz i projektowania przemysłowego, tworzenia makiet i filmów, lotnictwa i wielu innych dziedzin, a koleżeńskie środowisko pracy przypomina środowisko akademickie. Różnorodne kompetencje sprawiają, że Foster + Partners jest w stanie sprostać wielu projektom, zwłaszcza tym o znacznej złożoności i skali.

Wydarzenie odbędzie się o godzinie 17.30 w Domu Strażaka przy ulicy Moniuszki 16 w Międzyborowie. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie „Skreśleni przez CPK”.

W trakcie spotkania zostaną poruszone następujące tematy:

 1. Wariant inwestorski linii kolejowych wchodzących w skład Węzła Kolejowego CPK na terenie gminy Jaktorów oraz propozycje zmian przebiegu wspomnianego węzła zaproponowane przez wójta gminy Jaktorów i radnego Andrzeja Klimiuka;
 2. Uwarunkowanie techniczne, ekonomiczne i środowiskowe dla lokalizacji linii kolejowych wchodzących w skład Węzła Kolejowego CPK na terenie gminy Jaktorów oraz zastosowane rozwiązania techniczne i minimalizujące oddziaływanie inwestycji na otoczenie;
 3. Wybrane zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjnego oraz pozyskiwania nieruchomości w ramach „kolejowego” Programu Dobrowolnych Nabyć, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, w tym po wejściu w życie Ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego;
 4. Udzielenie odpowiedzi na pytania przekazane przez stronę społeczną.

W dyskusji przedstawiciele CPK będą odpowiadać na pytania mieszkańców i strony społecznej w zakresie inwestycji kolejowych realizowanych na terenie gminy Jaktorów w ramach projektu "Budowa Węzła Kolejowego CPK". Inwestycja jest etapie procedowania wniosku o decyzję środowiskową przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie

W ramach Strategii Rozwoju Obszaru Otoczenia oraz działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, Centralny Port Komunikacyjny podejmuje działania zmierzające do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, związanego, m.in.,  z przygotowaniem oraz rozpoczęciem budowy nowego lotniska dla Polski oraz węzła kolejowego. Spółka CPK, na wniosek OSP w Bożej Woli, przekazała środki na zakup nowoczesnego pojazdu strażackiego, wyposażonego w nowoczesną drabinę. Wkład finansowy ze strony CPK wyniósł prawie 700 tysięcy złotych, co stanowi 95% wartości całej kwoty. Będzie on służył mieszkańcom, ale również wspierał akcje ratownicze na autostradzie A2 i w bezpośrednim otoczeniu inwestycji.

To dla nas duże wydarzenie! Nowy wóz wpłynie na podniesienie skuteczności naszych działań oraz zwiększy bezpieczeństwo druhen i druhów, którzy codziennie ryzykują swoje zdrowie i życie, niosąc pomoc. Nowoczesne wyposażenie to również zachęta dla młodych do przyłączenia się do naszej służby. Dlatego bardzo się cieszymy, że CPK pozytywnie rozpatrzył naszą prośbę o dofinansowane zakupu wozu strażackiego

mówi Michał Lesiński, Prezes OSP w Bożej Woli.

Oficjalne przekazanie sprzętu nastąpiło w piątek, 4 listopada 2022 r. W uroczystości wzięli udział: Katarzyna Dobrońska, Dyrektor Relacji z Otoczeniem Inwestycji CPK, Michał Lesiński, Prezes OSP Boża Wola oraz st. bryg. Krzysztof Tryniszewski, Komendant Powiatowy PSP w Grodzisku Mazowieckim.

Podziwiamy odwagę i zaangażowanie przedstawicieli jednostek OSP. Dzięki nim każdy może spać spokojnie. Dlatego z nieukrywaną przyjemnością wspieramy ich działalność, wyposażając zgłaszające się do nas jednostki w niezbędny sprzęt. Rozpoczęcie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i związany z tym wieloletni wzmożony ruch to dodatkowy powód, aby strażacy mieli pełne wsparcie. Boża Wola, to po OSP Baranów, kolejna jednostka, która zyskała nowoczesny sprzęt i tym samym podniosła poziom bezpieczeństwa społeczności lokalnych

mówi Katarzyna Dobrońska, Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem Inwestycji.

Współfinansowanie przez inwestora zakupów i projektów ważnych dla gmin i mieszkańców z terenu inwestycji to powszechna praktyka w ramach działań  społecznej odpowiedzialności biznesu. Zgodnie z nią inwestorzy, firmy i przedsiębiorstwa w swoich działaniach uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe i budowę relacji z lokalnymi interesariuszami.

Budowa tunelu dalekobieżnego CPK w Łodzi została podzielona na trzy części. W ramach pierwszej zostaną wykonane prace przygotowawcze przy wzmocnieniu fundamentów Łódzkiego Domu Kultury (ŁDK). To bezpośrednio pod nim – po zachodniej stronie dworca Łódź Fabryczna – będzie rozpoczynał się tunel.  W sąsiedztwie ŁDK powstanie też komora wydobywcza dla automatycznej tarczy drążącej TBM. Drugim etapem będzie budowa komory startowej na Retkini, a trzecim – drążenie właściwego tunelu kolejowego CPK.

Ponad 4-kilometrowy tunel w Łodzi to nasz najbardziej zaawansowany projekt. Prace postępują systematycznie i zgodnie z harmonogramem. Zastosowane przez nas technologie ograniczą do minimum uciążliwości dla mieszkańców związane z tą budową

mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

W tym tygodniu spółka CPK ogłosiła przetarg na etap pierwszy, czyli na tzw. podbicie fundamentów ŁDK. Szczegóły postępowania można znaleźć na platformie SmartPZP i w Dzienniku Urzędowym UE TED. Termin składania ofert mija 28 listopada.

Budynek ŁDK znajduje się przy ul. Traugutta 18 i sąsiaduje z terenem dworca Łódź Fabryczna. W skład tego zadania wchodzi m.in. budowa kanalizacji kablowej, czyli podziemnej infrastruktury technicznej na potrzeby zasilana podstacji trakcyjnej dla linii kolejowej oraz przebudowa przyłączy: ciepłowniczych, wodociągowych i teletechnicznych, a także budowa sieci elektroenergetycznej.

W czasie robót budowlanych budynek ŁDK zostanie wyłączony z użytkowania, a jego bieżąca działalność zostanie przeniesiona do pomieszczeń pobliskiej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego przy ul. Narutowicza 34.

Szukamy rozwiązań, które budują partnerskie relacje. Na podstawie zawartego porozumienia spółka CPK sfinansuje dla ŁDK m.in. przeprowadzkę i wynajem pomieszczeń, zmagazynuje i zabezpieczy elementy wyposażenia, w tym unikatową wystawę „Most Porcelanowa Biblioteka”, która znajduje się w Pasażu Kultury Województwa Łódzkiego. Na zakończenie zostaną wykonane roboty odtworzeniowe, wewnątrz i na zewnątrz budynku

mówi Sławomir Kanik, dyrektor Biura Realizacji Podprogramu Kolejowego w spółce CPK.

Dla komory Retkinia jest już wydana decyzja lokalizacyjna. Dla tunelu KDP i komory Łódź Fabryczna, trwa proces jej uzyskiwania. Spółka CPK złożyła też wnioski o pozwolenie na budowę dla podbicia fundamentów ŁDK i komory Retkinia.

Tunel będzie przeznaczony dla pociągów dalekobieżnych, w tym przede wszystkim dla Kolei Dużych Prędkości (KDP). Na terenie Łodzi szybkie pociągi będą zatrzymywać się na dworcu Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię przewidziane jest na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14. Dalej trasa poprowadzi na zachód – w stronę Sieradza, za którym będzie rozwidlenie w stronę Poznania i Wrocławia. Od swojego kształtu linia jest nazywana „igrekiem”.

Spółka CPK  planuje złożyć wiosek o dofinansowanie najnowszego przetargu ze środków unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę” w ramach trwającego aktualnie naboru. W ubiegłym roku z tego źródła spółka  otrzymała dofinansowanie w wysokości 108 mln zł, m.in. na przygotowanie projektu budowlanego dla tunelu dalekobieżnego w Łodzi.

Tunel dalekobieżny CPK w Łodzi będzie miał największą średnicę, biorąc pod uwagę podziemne konstrukcje realizowane dotychczas metodą TBM w Polsce i będzie najdłuższym obiektem tunelowym budowanym jednym odcinkiem. Inwestycja CPK zaczyna się na stacji Łódź Fabryczna, czyli w tym samym miejscu co budowany tunel  PKP PLK dla ruchu regionalnego i aglomeracyjnego. Oba obiekty są odrębnymi inwestycjami, mają inny przebieg i pełnią inne funkcje, a ich budowa jest ze sobą skoordynowana.

W ramach programu kolejowego spółka CPK przygotowuje budowę 12 linii, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i Portu Solidarność. W sumie jest to 30 zadań inwestycyjnych i ok. 2.000 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do 2035 r.

W tej chwili spółka przygotowuje 10 studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych (STEŚ) w różnych częściach Polski. Dotyczą one kolejowych odcinków: Warszawa – CPK – Łódź (zadanie jest już zakończone – CPK jest obecnie w trakcie podpisywania umów z projektantem); Łódź – Sieradz – Wrocław (zakończone – trwa wybór wykonawcy projektu budowlanego) ; Sieradz – Kalisz – Poznań; Żarów – Wałbrzych – granica z Czechami; Łętownia – Rzeszów; Ostrołęka – Łomża – Giżycko; Katowice – Ostrawa; Trawniki – Zamość – Bełżec; CPK – Płock – Włocławek i Węzeł CPK. Łącznie prace przygotowawcze STEŚ trwają już na 1.300 km z planowanych ok. 2.000 km nowych linii kolejowych.

Docelowo nowe połączenia kolejowe CPK umożliwią przejazd między Warszawą i CPK a większością największych miast w Polsce w czasie nie dłuższym niż 2 godz. 30 min.

Dokumentację projektową w ramach prac przygotowawczych przygotuje firma Mosty Katowice. Umowa z wykonawcą opiewa na ok. 8 mln zł. Czas realizacji samej dokumentacji to 18 miesięcy. Po tym czasie zostanie ona zweryfikowana i ostatecznie zatwierdzona przez inwestora.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji w podziale na trzy odcinki: węzeł Gdynia Chylonia – węzeł Kwiatkowskiego II, węzeł Kwiatkowskiego II – węzeł Ofiar Grudnia ’70 i węzeł Ofiar Grudnia ‘70 – węzeł Terminal Promowy. Dla pierwszego z nich wykonawca przygotuje Koncepcję programową, a dla dwóch pozostałych Studium komunikacyjne. Oprócz tego dla pierwszego odcinka wykona badania geologiczne.

W kwietniu tego roku spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała z GDDKiA umowę w sprawie sfinansowania prac przygotowawczych, które właśnie ruszają. CPK przekazało na ten cel 20 mln zł. Szacowana wartość budowy Drogi Czerwonej to 2,7 mld zł.

Budowa Drogi Czerwonej to inwestycja o dużym znaczeniu gospodarczym, nie tylko w wymiarze lokalnym. Będzie to tzw. ostatnia mila bezpośrednio włączająca gdyński port do sieci dróg ekspresowych i autostrad, co poprawi atrakcyjność inwestycyjną Trójmiasta dla przedsiębiorców z całego świata. Droga Czerwona zapewni dalszy rozwój Portu Gdynia, ale będzie miała ogromne znaczenie również dla ogólnopolskiego Programu CPK

MÓWI WICEMINISTER INFRASTRUKTURY MARCIN HORAŁA, PEŁNOMOCNIK RZĄDU DS. CPK.

Nowa inwestycja drogowa zapewni połączenie między Portem Gdynia, od skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta, a siecią dróg krajowych. Droga Czerwona ma zastąpić Estakadę Kwiatkowskiego, która jest w złym stanie technicznym. Inwestycja poprawi dostępność portu od strony lądu, a tym samym zwiększy możliwości przeładunkowe i rozwojowe. Ponadto Gdynia i je port to element unijnej sieci TEN-T. Oprócz strategicznych szlaków drogowych i kolejowych w jej skład wchodzi także tzw. infrastruktura punktowa, w tym porty lotnicze i morskie.

Wsparcie finansowe na prace przygotowawcze dla budowy Drogi Czerwonej przewidziano w Programie Społeczno-Gospodarczym CPK, wchodzącym w skład Programu Wieloletniego CPK.

Szacowana łączna wartość budowy Drogi Czerwonej, czyli bezpośredniego łącznika z Obwodnicą Trójmiasta, to 2,7 mld zł. Koszty procesu przygotowawczego, sfinansowanego przez spółkę CPK, to ok. 20 mln zł. Budowa Drogi Czerwonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ma potrwać ok. 5 lat.

Do strategicznych zadań spółki Dar Al-Handasah będzie należało wykonanie dla CPK wielobranżowej dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej, w tym m.in. dróg startowych i kołowania, płyt postojowych, systemów lotniskowych oraz sieci i przyłączy wraz z obiektami inżynieryjnymi. Dar będzie odpowiadał też za pozyskanie w imieniu CPK niezbędnych zgód projektowych, pełnienie nadzoru autorskiego (w ramach prawa opcji) i usług doradczych na każdym etapie projektu.

Bardzo nas cieszy, że w założonym czasie udało nam się przeprowadzić tak ważne postępowanie przetargowe. Generalny Projektant Inżynierii Lądowej jest jednym z “wielkiej czwórki” twórców projektu lotniska. Satysfakcja jest tym większa, że zwycięzcą została tak znana, ceniona na świecie firma jak Dar z doświadczeniem w Europie, USA, na Bliskim Wschodnie, w Afryce i w Indiach

mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Dzięki globalnemu doświadczeniu, bogatemu portfolio i rozległym kompetencjom Dar wniesie do projektu zaawansowaną wiedzę z zakresu zrównoważonego planowania i możliwości projektowania net zero, czyli neutralnego klimatycznie. Spółka będzie się też dzielić z CPK swoim doświadczeniem i wiedzą dotyczącą stosowania wysoce trwałej i bezpiecznej infrastruktury lotniskowej, a także wykorzystania technologii, które sprostają obecnym i przyszłym wymaganiom oraz oczekiwaniom rynku.

Wybór Dar na Generalnego Projektanta Inżynierii Lądowej w tak ambitnym i wizjonerskim projekcie jak Port Solidarność to dla nas wielki powód do dumy. Czujemy się wyróżnieni i z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie współpracy z CPK i trzema innymi projektantami, aby wesprzeć realizację strategicznych celów firmy poprzez zaprojektowanie wysoce zrównoważonego, przyszłościowego węzła transportowego, który spełni oczekiwania społeczeństwa zarówno teraz, jak i w kolejnych latach

powiedział Danny Aoun, regionalny dyrektor operacyjny w Dar.

Dar jest uznanym międzynarodowym konsultantem projektowym z doświadczeniem w planowaniu i projektowaniu lotnisk wraz z infrastrukturą techniczną. Spółka łączy wysokiej klasy wiedzę techniczną w dziedzinie projektowania lotnisk z kompleksowym doradztwem w zakresie architektury, infrastruktury, technologii i zrównoważonego rozwoju.

Dar jest członkiem założycielem Dar Group, która była odpowiedzialna za realizację projektów m.in. w takich portach lotniczych, jak inteligentny Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju, jedno z najbardziej obciążonych lotnisk na świecie czy lotnisko Hamad International Airport w Katarze, uznane za najlepszy port lotniczy na świecie w konkursie Skytrax World Airport Awards w 2021 i 2022 r. Firma wspierała również rozwój międzynarodowego lotniska O’Hare w Chicago, LaGuardia Airport w Nowym Yorku i San Francisco International Airport, a także Hangzhou Xiaoshan w Chinach.

Dotychczas, w ramach Podprogramu Lotniskowego, spółka ogłosiła cztery kluczowe postępowania przetargowe na prace projektowe i usługi związane z projektowaniem: na  Generalnego Projektanta Architektury (MA – Master Architekt), w którym za najkorzystniejszą uznana została oferta Foster + Partners i Buro Happold; Generalnego Projektanta Inżynierii Lądowej (MCE – Master Civil Engineer); Projektanta Integracji Systemów Lotniskowych (ASID – Airport System Infrastructure Designer), a także przygotowanie dokumentacji projektowej dla Obiektów Wspierających Lotnisko (SIE – Support Infrastructure Engineer). Rozpoczęcie pierwszych przygotowawczych prac budowlanych na terenie projektowanego lotniska zaplanowano na rok 2023.

Cała dokumentacja to efekt m.in. kilkunastu miesięcy badań przyrodniczych. Prace w terenie prowadził zespół około 50 osób ekspertów i specjalistów z zakresu ochrony środowiska, w szczególności: botanicy, ichtiolodzy, ornitolodzy, herpetolodzy, chiropterolodzy, akustycy, geodeci, geolodzy. Celem opracowania jest realizacja przedsięwzięcia w taki sposób, aby miało jak najmniejszy wpływ na otoczenie, w tym na społeczność lokalną.

To najważniejszy moment dla CPK w tym roku. Złożony dziś wniosek o decyzję środowiskową to dowód na to, że prace nad inwestycją prowadzimy w bardzo ambitnym tempie, ale bez strat na jakości. Bardzo dziękuję i gratuluję wszystkim twórcom raportu. To działanie wprost pokazuje, że zrealizujemy Centralny Port Komunikacyjny zgodnie z planem i najwyższymi standardami, wbrew absurdalnej narracji naszych oponentów

mówi Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK.

W raporcie przewidziano szereg działań, które pozwolą zapobiec lub zminimalizować negatywne oddziaływanie podczas prac przygotowawczych, budowy i eksploatacji przedsięwzięcia (w tym lotnisko, węzeł kolejowy, układ drogowy oraz dodatkowe komponenty):

 • ekrany akustyczne wzdłuż dróg wykorzystywanych w trakcie etapu budowy,
 • ograniczenie prędkości dla samochodów ciężarowych na terenach zabudowanych,
 • stały nadzór przyrodniczy w okresie prowadzenia prac,
 • przeniesienie zinwentaryzowanych najcenniejszych gatunków roślin poza obszar przedsięwzięcia,
 • zapewnienie udziału społeczeństwa w procesach konsultacyjnych, m.in. w zakresie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz Strategii rozwoju obszaru otoczenia CPK,
 • dystrybucja informacji o realizowanych pracach przygotowawczych,
 • zapobieganie kolizjom ptaków z samolotami (aktywne płoszenie przez ptaki łowcze i psy oraz tzw. zielony laser),
 • zasilanie pojazdów obsługi naziemnej lotniska ze źródeł bezemisyjnych.

To jeden z najważniejszych kamieni milowych w programie CPK. Dwa lata wytężonej pracy naszego zespołu i kilkudziesięciu wykonawców raportu środowiskowego. Dziękuję i gratuluję wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad raportem środowiskowym i wnioskiem o decyzję środowiskową, który dziś został złożony do warszawskiego RDOŚ

powiedział Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Kolejne kroki obejmują m.in. analizę formalną złożonej dokumentacji, a po wszczęciu postępowania – opiniowanie m.in. przez Wody Polskie i Głównego Inspektora Sanitarnego. Przepisy zakładają w dalszej części postępowania udział społeczeństwa, który daje możliwość wyrażenia opinii stronom postępowania.

Dotychczas spółka CPK szeroko konsultowała swoje plany w ramach procesu inwestycyjnego. Przykładowo, podczas konsultacji Strategicznego Studium Lokalizacyjnego zgłoszono 160 tysięcy uwag. Ponadto przedstawiciele spółki przez ostatnie kilkanaście miesięcy spotkali się ponad 250 razy z mieszkańcami, proponując warianty linii kolejowych i analizując propozycje społeczności lokalnych. Podczas tych spotkań CPK zebrało ponad 60 tysięcy uwag. Oprócz tego odbywa się szereg spotkań z jednostkami samorządu terytorialnego.

Wykonawcy, którzy zostaną wybrani w najnowszym przetargu na Projektowanie Obiektów Wspierających (Support Infrastructure EngineeringSIE), wezmą udział w przygotowaniu dokumentacji wielobranżowej dla hoteli, biur, obiektów handlowych, terminali cargo i parkingów wielopoziomowych na terenie Portu Solidarność i Airport City, w tym w bezpośrednim sąsiedztwie terminala pasażerskiego.

Pierwszy przetarg, który został ogłoszony w sierpniu, dotyczył projektowania takich obiektów jak wieża kontroli ruchu lotniczego, centrum operacyjne lotniska, budynki służb ratowniczo-gaśniczych, biura służb lotniskowych oraz budynki utrzymania i zarządzania lotniskiem.

Przetarg ten został bardzo dobrze przyjęty przez rynek. Zgłosiło się 15 firm i konsorcjów projektowych, także z Polski, z doświadczeniem w projektowaniu obiektów lotniskowych. Tym bardziej spodziewamy się więc dużego zainteresowania drugim przetargiem

mówi Eliza Wysocka z Biura Projektowania i Inżynierii Programu Lotniskowego, lider projektu SIE.

Podstawowym przedmiotem drugiej części zamówienia na tzw. obiekty wspierające (SIE) są prace i usługi związane z przygotowywaniem projektów koncepcyjnych, technicznych, wykonawczych oraz budowlanych wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Zakres zamówienia obejmuje również inne usługi związane z projektowaniem np. doradztwo w toku postępowań o udzielenie zamówień na wykonanie robót budowlanych.

Przetarg ma charakter nieograniczony. Mogą wziąć w nim udział zarówno polskie biura projektowe, jak też podmioty z zagranicy. W jego wyniku zostanie wyłonionych do 15 firm projektowych. Maksymalna wartość udzielanych zamówień w ramach tej umowy ramowej to 250 mln zł. Termin składania ofert upływa 14 listopada tego roku. Szczegóły przetargu dostępne są na platformie SmartPZP.

Z wykonawcami wybranymi na podstawie kryteriów jakościowych – zarówno w pierwszym, jak i w drugim przetargu – spółka CPK podpisze umowy ramowe. Konkretne zadania będą im zlecane w wyniku  postępowań wykonawczych. Ta formuła jest szeroko stosowana np. w projektowych zamówieniach lotniczych i kolejowych spółki CPK. Pozwala ona na sprawny wybór wykonawców na poszczególne zadania.