Wersja językowa
pl

Patryk Demski członkiem zarządu CPK ds. nieruchomości

Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego powołała Patryka Demskiego na funkcję członka zarządu ds. nieruchomości spółki Centralny Port Komunikacyjny.

Patryk Demski w CPK nadzorować będzie Biuro Zagospodarowania Przestrzennego i Biuro Zarządzania Nieruchomościami. Jego zakres obowiązków obejmuje m.in. rozpoczęcie procesu nabywania gruntów pod planowaną inwestycję, utworzenie zasobu nieruchomości CPK, koordynacja procesu zabezpieczenia gruntów zamiennych oraz współpraca z innymi podmiotami w sprawie zagospodarowania przestrzennego wokół CPK.

Patryk Demski do 7 kwietnia był przewodniczącym rady nadzorczej spółki Centralny Port Komunikacyjny. Do lutego 2020 był członkiem Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, a do lipca 2019 r. wiceprezesem Grupy Lotos ds. Inwestycji i Innowacji. W latach 2014-2018 był burmistrzem miasta i gminy Pelplin.

W latach 2017-2019 zasiadał w radzie nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Od 2006 do 2014 r. był zastępcą dyrektora oddziału i p.o. dyrektora oddziału w Agencji Nieruchomości Rolnych w oddziale terenowym w Gdańsku.  W latach 2011-2014 był wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tczewie, w 2006 roku pracował jako zastępca dyrektora Gabinetu Wojewody Pomorskiego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku

Patryk Demski ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia podyplomowe z prawa podatkowego na UMK w Toruniu i Executive Master of Business Administration na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

Konkurs na członka zarządu ds. nieruchomości został ogłoszony 20 marca br. Kandydaci musieli spełnić szereg warunków opisanych w postępowaniu kwalifikacyjnym opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej spółki.

W skład zarządu CPK wchodzą także: Mikołaj Wild, prezes spółki, Piotr Malepszak, odpowiadający za część kolejową inwestycji, Michał Wrona, odpowiedzialny za finanse spółki, i Sylwia Matusiak, w gestii której znajduje się komunikacja i PR. W grudniu ub. roku w wyniku choroby nowotworowej zmarł Dariusz Sawicki, który w zarządzie CPK odpowiadał za realizację części lotniskowej inwestycji.

W dniach od 10 lutego do 10 marca br. spółka Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. przeprowadziła pierwszy etap konsultacji społecznych projektu dokumentu pt. „Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego” (dalej: „SSL”). Celem konsultacji było wytyczenie korytarzy, w których będą realizowane inwestycje kolejowe o łącznej długości 1600 km nowych linii oraz Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej i nowy przebieg drogi ekspresowej S10 w ramach inwestycji drogowych.

Na obecnym etapie warianty przebiegów zaproponowane w projekcie dokumentu mają charakter orientacyjny i na ich podstawie nie można wnioskować na temat ostatecznego przebiegu. Wnioski mieszkańców zostaną wzięte pod uwagę na dalszych etapach prac planistycznych.

Ustalenia w sprawie ostatecznego przebiegu linii będą podejmowane na dalszych etapach procesu inwestycyjnego, po przeprowadzeniu zaplanowanych m.in. także na ten rok konsultacji społecznych na poziomie gmin, a także szczegółowych analiz technicznych i środowiskowych (w tym dotyczących obszarów chronionych).

W przypadku planowanych inwestycji zauważyć należy, iż zostały zdefiniowane na podstawie ustaleń kierunkowych co do potrzeb w zakresie lokalizacji nowych linii kolejowych, zawartych w Koncepcji przygotowania i realizacji Portu Solidarność – Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej(dalej: „Koncepcja CPK”), przyjętej przez Radę Ministrów w listopadzie 2017 r., a następnie w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r.(dalej: „SZRT”), przyjętej przez Radę Ministrów we wrześniu 2019 r. Co więcej część planowanych inwestycji, które znajdują się w korytarzach Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T, jest przewidzianych do realizacji w ramach zobowiązań Polski jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju traneuropejskiej sieci transportowej (dalej: „Rozporządzenie 1315/2013”).

W związku w powyższym nie należy traktować dokumentu Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego jako „redefiniującego układ transportowy kraju, a tym samym zmieniającym podstawy organizacji przestrzennej Polski”, jak wskazano w stanowisku KPZK PAN. SSL jest dokumentem wykonawczym realizującym zapisy powyższych dokumentów przyjętych przez Radę Ministrów oraz instytucje europejskie.

Ad. 1. Zagrożenie dla policentrycznego i zrównoważonego rozwoju Polski.

Wpisane w SSL inwestycje w nowe linie kolejowe po ich realizacji będą stanowić około 9% długości krajowej sieci kolejowej i odpowiednio około 11% długości linii kolejowych znaczenia państwowego. Ponadto zakres dokumentu nie obejmuje linii modernizowanych. W zakresie istniejących linii SSL wskazuje jedynie planowane przebiegi relacji prowadzących do CPK i Warszawy (tzw. szprych), które będą stanowić część planowanego koncentryczno-radialnego układu transportu kolejowego kraju.

Nowe linie kolejowe są uzupełnieniem istniejącej infrastruktury, wynikającym z jej obecnych deficytów z punktu widzenia potrzeb społecznych i gospodarczych kraju. Deficyty te wynikają z uwarunkowań historycznych i dotyczą przede wszystkim skomunikowania centralnej części Polski z wieloma innymi obszarami kraju. Co więcej, większość planowanych inwestycji pokrywa się z przedsięwzięciami planowanymi w latach ubiegłych.

Inwestycje wskazane w SSL:

  1. Realizują zapisy SZRT w zakresie budowy nowych linii kolejowych.
  2. W ponad 30% długości linii (ok. 600 km) realizują uzupełnienia sieci kolejowej przewidziane w Rozporządzeniu 1315/2013.
  3. W kolejnych 30% długości linii realizują uzupełnienia lub modyfikacje sieci kolejowej nie ujęte w Rozporządzeniu 1315/2013, lecz przewidziane bezpośrednio w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do roku 2030 (dalej: „KPZK”).
  4. Ponadto w 20% długości linii realizują uzupełnienia sieci kolejowej obsługujące postulowane w KPZK powiązania funkcjonalne o „podstawowym znaczeniu dla rozwoju miast i regionów peryferyjnych” oraz „powiązania funkcjonalne pomiędzy obszarami peryferyjnymi wspomagającymi spójność wewnętrzną kraju”.
  5. W pozostałych 20% linii stanowią linie nie przewidziane w KPZK a służące poprawie połączeń „zagrożonych peryferyzacją”, o słabym poziomie rozwoju i niskiej dostępności do usług, w tym obszarów o najgorszej dostępności do ośrodków wzrostu i jednocześnie o najwyższych walorach krajobrazowych i turystycznych. Część z nich realizuje ponadto inne funkcje, w tym związane z obronnością kraju.

Zaledwie 1,6% długości docelowej długości sieci kolejowej, nie była pośrednio lub bezpośrednio przewidziana we wcześniejszych niż SZRT dokumentach planistycznych. Budowa relacji CPK pozwoli na znaczącą poprawę powiązań pomiędzy większością największych miast Polski w relacjach zarówno przez, jak i z pominięciem Warszawy.

W szczególności zostaną stworzone połączenia miast Polski Wschodniej, z pominięciem Warszawy, w relacjach Białystok – Lublin – Rzeszów i Rzeszów – Kielce – Łódź postulowane w KPZK. Znaczącej poprawie ulegną ponadto połączenia pomiędzy: Poznaniem a Łodzią, Łodzią a Wrocławiem, Trójmiastem a Wrocławiem, Toruniem, Łodzią, Krakowem czy Katowicami, jak również Krakowem a Katowicami, czy Gorzowem Wlkp. a Poznaniem. Znaczącej poprawie ulegnie również wiele powiązań pomiędzy aglomeracjami regionalnymi, w tym aglomeracji rybnickiej z Katowicami, bielskiej z Krakowem, czy wałbrzyskiej z Wrocławiem.

Budowa infrastruktury kolejowej przewidzianej w SSL zapewni także znaczącą poprawę możliwości organizacji transportu regionalnego w województwie podkarpackim i lubelskim oraz bardzo istotną w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim, świętokrzyskim, łódzkim czy kujawsko-pomorskim, co było prezentowane samorządom wojewódzkim w ramach Regionalnych Konsultacji Strategicznych w 2019 r.

Podsumowując budowa linii przewidzianych w SSL będzie, zgodnie z założeniami przyjętymi w Koncepcji CPK, sprzyjać „policentryczności rozwoju i dostępności komunikacyjnej całego kraju oraz umożliwi objęcie wzajemną dostępnością komunikacyjną o wysokich parametrach wszystkich jego obszarów”.

Ad. 2. Zagrożenia efektywności inwestycji kolejowych.

Realizacja inwestycji przewidzianych w SSL ma na celu również rozwiązanie problemu wykluczenia transportowego w zakresie dostępu do transportu kolejowego i kolejowego transportu dalekobieżnego m.in.: takich miast jak Jastrzębie-Zdrój, Łomża, Grudziądz czy Płock. Obsługa obszarów „o najniższej dostępności do ośrodków wzrostu” i ich obsługa dobrej jakości transportem kolejowym traktowana jest jako narzędzie budowania szans rozwojowych i wyznaczeniem pewnego cywilizacyjnego standardu dla większości obszarów Polski. Pozostawienie tych obszarów do obsługi wyłącznie za pośrednictwem transportu drogowego będzie prowadziło do utrwalenia ich marginalizacji, zarówno w zakresie przewozów pasażerskich, jak i towarowych intermodalnych.

Ad. 3. Zwiększony i trudny w ostatecznej ocenie wpływ na środowisko naturalne.

Wpływ inwestycji przewidzianych w SSL na środowisko naturalne jest badany wieloetapowo i będzie przedmiotem dalszych analiz na kolejnych etapach przygotowania inwestycji, w tym w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla programu inwestycyjnego i uzyskiwania decyzji środowiskowych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

Ad. 4. Całkowite pominięcie międzynarodowych połączeń kolejowych.

Ponad 30% nowych linii kolejowych przewidzianych w SSL stanowią linie ujęte w Rozporządzeniu 1315/2013, jako elementy sieci bazowej i sieci uzupełniającej TEN-T. Wśród nich są odcinki o bezpośrednim charakterze transgranicznym, jak przykładowo nowa linia kolejowa nr 170 Chybie – Jastrzębie-Zdrój – Godów (granica państwa).

Ad. 5. Niedowartościowanie koniecznych inwestycji drogowych.

Przewidziane w SSL inwestycje drogowe, w tym budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (droga nr A50 i S50) i nowy przebieg drogi ekspresowej S10, stanowią uzupełnienie istniejącej sieci drogowej, które wraz z rozbudowaną autostradą A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią, zapewnią wystarczającą obsługę transportem drogowym zarówno planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego i aglomeracji warszawskiej, jak i nowych funkcjonalności sieci drogowej związanych z rozwojem ekonomicznym Mazowsza i Kujaw. Należy zauważyć, iż SSL zawiera tylko inwestycje w nowe odcinki dróg i linii kolejowych.

Ad. 6. Brak podejścia scenariuszowego i wielokryterialnej oceny zasadności zmiany docelowego układu transportowego kraju oraz budowy poszczególnych odcinków sieci kolejowej.

Wskazane w SSL podejście do planowanych przebiegów inwestycji wynika z charakteru konsultowanego dokumentu i przyjętej we wrześniu 2019 r. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030. Lokalizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki wynika z układu krajowej infrastruktury kolejowej, a planowane linie kolejowe związane są przede wszystkim z realizacją celów transportowych, w tym integracji terytorialnej kraju i jego obszarów peryferyjnych, a nie bezpośrednio z dowozem do planowanego lotniska centralnego.

Ad. 7. Niepogłębiona partycypacja w procesie decyzyjnym.

Większość inwestycji kolejowych ujętych w SSL jest ujętych w dokumentach strategicznych (patrz: ad. 1) i były konsultowane wraz z ich przyjmowaniem przez Radę Ministrów. Ponadto etapem poprzedzającym powstanie SSL, były Regionalne Konsultacje Strategiczne w 16 województwach, które obejmowały plany połączenia poszczególnych miast, z udziałem przedstawicieli samorządów województw, największych miast, wojewodów i regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Efektem tych prac jest projekt dokumentu SSL. Proces konsultacji społecznych SSL jest dodatkowym elementem zapewniającym większy udział społeczeństwa w procesie uzgadniania programu inwestycyjnego.

Ad. 8. Zakwestionowanie wcześniej wypracowanych rozwiązań.

Jak wskazano powyżej, większość nowych linii kolejowych ujętych w SSL wynika z przyjętych przez Radę Ministrów dokumentów strategicznych. Zmiany dokonywane w przebiegu poszczególnych linii kolejowych wynikają z uwzględnienia procesu zagospodarowania przestrzennego i postępującej zabudowy na terenach objętych wcześniejszymi pracami planistycznymi.

Propozycje wariantów przebiegu tych linii mają charakter orientacyjny – z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań, obecnych warunków przestrzennych, w tym istniejącej i planowanej zabudowy, obszarów chronionych czy warunków geologicznych. Na dalszych etapach prac, wraz z doszczegółowieniem wiedzy na temat uwarunkowań technicznych i wykorzystaniem uwag z konsultacji SSL, zaproponowane warianty przebiegu mogą ulegać modyfikacjom.

Przebiegi linii kolejowych dużych prędkości wskazanych w SSL wytyczane są z założeniem prędkości projektowej 350 km/h, z kolei zakładana w Koncepcji CPK prędkość eksploatacyjna wynosi 250 km/h ze względu na uwarunkowania przestrzenne systemu osadniczego Polski.

Ad. 9. Brak wykorzystania krajowych zasobów badawczych i eksperckich.

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. jako spółka odpowiedzialna za planowanie, nadzór i realizację programu inwestycyjnego, współpracuje z wieloma podmiotami branżowymi, ośrodkami badawczymi i naukowymi, w tym m.in.: z PKP Polskie Linie Kolejowe, Grupą PKP, Instytutem Kolejnictwa oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Przedstawiciele spółki nawiązali również roboczy kontakt z KPZK PAN. Zapraszamy do współpracy w zakresie planowania przestrzennego, modelowania transportu kolejowego, drogowego i lotniczego, zarówno w ramach konsultacji społecznych, jak i w bieżących działaniach operacyjnych.

W popisanym dziś porozumieniu CPK i GDDKiA zobowiązały się do bieżącej wymiany danych, np. dokumentacji technicznej oraz do stałego kontaktu zespołów roboczych realizujących prace planistyczne, projektowe i budowlane. Ścisła współpraca obu podmiotów ma pomóc w podejmowaniu optymalnych decyzji inwestycyjnych.

Inwestycje to gra zespołowa. Żeby powstał nowy port lotniczy i związany z nim układ drogowy, potrzebne będzie współdziałanie, czyli codzienna praca i nieustanny przepływ informacji miedzy CPK i GDDKiA. Dzisiejsze wydarzenie to dowód na to, że na system transportowy Polski patrzymy jak na spójną całość, a nie na zbiór niezależnych elementów. Projekt inwestycyjny CPK stał się impulsem do tego, żeby zacieśnić współpracę między dwoma rządowymi inwestorami – 

powiedział Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Jak wynika z rządowej Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji CPK, wśród planowanych przedsięwzięć związanych z powstaniem nowego portu przesiadkowego znajduje się rozbudowa sieci tras ekspresowych i autostrad

– CPK jako międzynarodowy węzeł komunikacyjny będzie wymagał dostosowania spójnego komponentu drogowego. Polska potrzebuje spójnego systemu komunikacyjnego, a rolą GDDKiA jest tworzenie spójności połączeń drogowych i szukanie nowych rozwiązań. Dziś patrzymy wspólnie na inwestycje, dzielimy się doświadczeniami i wiedzą z CPK, wyciągamy wnioski z popełnionych błędów i wspólnie komunikujmy Polskę, Europę i Świat. Tylko wspólne patrzenie na transport, może dać nam to, czego wszyscy oczekują – szybko, sprawnie i bezpiecznie, od drzwi do drzwi –

podkreślił Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Mimo możliwości komfortowego dojazdu koleją, gros pasażerów dotrze do Portu Solidarność samochodami. Dlatego od początku współpracujemy z GDDKiA. Dzisiaj ta współpraca wkracza w nowy etap. Działając razem, możemy lepiej odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców i ograniczyć uciążliwości związane z inwestycjami. Możliwość prowadzenia inwestycji, np. we wspólnych korytarzach, to korzyść dla GDDKiA, dla CPK, a przede wszystkim dla mieszkańców, kierowców i pasażerów – 

powiedział Mikołaj Wild, prezes CPK.

Rządowe założenia są takie, że jednocześnie z uruchomieniem Portu Lotniczego Solidarność będzie już poszerzona autostrada A2 na odcinku: Łódź PółnocKonotopa, czyli od skrzyżowania z autostradą A1 pod Łodzią do granicy Warszawy. Na odcinku od węzła Łódź Północ do Pruszkowa GDDKiA dobuduje trzeci pas, a od Pruszkowa do Konotopy – czwarty pas ruchu w każdą stronę.

GDDKiA będzie też odpowiadać za budowę Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW), czyli tzw. ringu autostradowego w odległości ok. 40-50 km od stolicy. Na OAW ma składać się: autostrada A50 na południe od obecnej trasy A2 oraz trasa ekspresowa S50, która połączy teren północnego Mazowsza z nowym lotniskiem centralnym. Inwestycja pozwoli na przejęcie ruchu tranzytowego i odciążenie układu drogowego w rejonie Warszawy. Plany GDDKiA i CPK uwzględniają przy tym węzeł drogowy do obsługi Portu Lotniczego Solidarność.

Elementem drogowych planów związanych z CPK jest też trasa ekspresowa S10 w kierunku Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej i CPK od stronyPłocka i Torunia. Docelowo ta trasa połączy Warszawę ze Szczecinem.

Od 10 lutego do 10 marca br. spółka CPK prowadziła konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL). Celem tego dokumentu było określenie korytarzy dla inwestycji kolejowych i drogowych. SSL nie przesądza jednak jeszcze o lokalizacji tras. Wyznaczone korytarze będą podstawą do dalszych prac studialno-projektowych.

Włączenie mieszkańców w proces planowania już na wczesnym etapie powinno pozwolić na wypracowanie szczegółowych rozwiązań w zgodzie z sąsiadami inwestycji i z poszanowaniem ich opinii. Ustalenia w sprawie ostatecznego przebiegu dróg i linii kolejowych będą podejmowane na dalszych etapach procesu inwestycyjnego, m.in. po przeprowadzeniu zaplanowanych na ten rok konsultacji społecznych z gminami, a także szczegółowych analiz technicznych i środowiskowych.

Wszystkie uwagi dotyczące SSL zostaną dokładnie przeanalizowane i podsumowane w raporcie, który CPK przedstawi do końca czerwca br

Uczestnicy konsultacji mogą zgłaszać opinie do trzech części Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL). Po pierwsze, do głównego opracowania zawierającego m.in. założenia budowy nowych linii kolejowych CPK i odcinków dróg, których planowanie jest związane z powstaniem lotniska. Po drugie i trzecie, do części graficznej, czyli szczegółowych map topograficznych w skali 1:50 000 z korytarzami przebiegów: kolejowych i drogowych

Tutaj mogą Państwo obejrzeć video dotyczące SSL: klik. 

Chcemy, żeby mieszkańcy mieli bezpośredni wpływ na nasze inwestycje, np. na to, w jaki sposób zaprojektujemy przyszłe linie kolejowe CPK. Dlatego każda ze zgłoszonych uwag zostanie sprawdzona przez specjalistów w sposób drobiazgowy. W ten sposób dowiemy się, które z zaproponowanych zmian są merytorycznie uzasadnione i zostaną wprowadzone w życie

mówi Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Wypełnienie formularza internetowego na stronie konsultacje.cpk.pl to rozwiązanie najwygodniejsze, ale w konsultacjach można także wziąć udział, przesyłając uwagi tradycyjną pocztą albo osobiście – w siedzibie spółki.

SSL powstało w ramach przygotowań spółki CPK do zaprojektowania i budowy ponad 1 600 km nowych linii, wchodzących w skład 12 szlaków kolejowych, z których 10 podstawowych to tzw. szprychy. Łączą one poszczególne regiony kraju z CPK i między sobą, likwidując wykluczenie transportowe w różnych regionach Polski. 

W dokumencie znajdują się korytarze kolejowe, które będą podstawą dalszych prac studialno-projektowych prowadzonych przez CPK. Wewnątrz korytarzy znajdują się warianty przebiegów każdej z nowych linii CPK.

Ostateczny przebieg linii będzie zależał właśnie od wyników rozpoczynających się dzisiaj konsultacji społecznych. Konsekwentnie, po raz kolejny, pytamy społeczność lokalną o opinię. Dlatego w ubiegłym roku zakończyliśmy Regionalne Konsultacje Strategiczne, podczas których rozmawialiśmy z samorządowcami o nowych liniach we wszystkich 16 województwach

dodaje Mikołaj Wild, prezes CPK.

Projekt SSL spółka CPK zaprezentowała 29 stycznia podczas Kongresu Rozwoju Kolei, w obecności premiera RP. – CPK to serce Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i priorytet tego rządu. Jestem przekonany, ze CPK będzie kołem zamachowym całej polskiej gospodarki – powiedział wtedy Mateusz Morawiecki. Więcej w video dotyczącym Programu Kolejowego CPK: klik

Jak podkreśla Piotr Malepszak, członek zarządu CPK ds. części kolejowej inwestycji, wśród planowanych inwestycji CPK znajdują się nowe lotnisko przesiadkowe dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej oraz sieć nowych linii kolejowych (w tym odcinków o standardzie Kolei Dużych Prędkości), mających umożliwić dojazd do CPK z większości największych miast Polski w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz

Program Kolejowy CPK będzie oznaczał dla pasażerów skokowe skrócenie czasów przejazdu. Podróż pociągiem ze stolicy do nowego Portu Lotniczego Solidarność zajmie 15 minut, a z Łodzi – niespełna 30 minut. Z Wrocławia i Poznania dojedziemy do Warszawy w czasie poniżej 2 godz., a np. czas przejazdu między Krakowem i Katowicami skróci się do zaledwie 35 minut. Do sieci kolejowej zostaną włączone m.in. Jastrzębie-Zdrój i Łomża, do których dziś nie da się w ogóle dojechać pociągiem.

Każdy z 10 „szprych” prowadzących do CPK składać się będzie z nowych odcinków torów oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Za budowę będzie odpowiadać spółka Centralny Port Komunikacyjny, a za modernizację – PKP Polskie Linie Kolejowe.

Białystok i Olsztyn to już kolejne z cyklu Regionalnych Konsultacji Strategicznych. Celem tych spotkań jest uzgodnienie, czy przygotowane warianty przebiegów linii kolejowych uwzględniają wszystkie uwarunkowania lokalne i czy inwestycje kolejowe CPK nie kolidują z budowami planowanymi przez samorządy. W ubiegłym tygodniu spotkania miały miejsce w Kielcach, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie. W lipcu i sierpniu RKS odbyły się w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Toruniu

Białystok

Według założeń Programu Kolejowego CPK w woj. podlaskim wybudowanych ma zostać 56 km linii kolejowej nr 29, prowadzącej z Ostrołęki przez Łomżę i Kolno do Giżycka. Dzięki tej inwestycji, po przeszło 25 latach połączenie kolejowe odzyska Łomża, jedno z największych polskich miast bez kolei, skąd do Warszawy dojedziemy w 1 godz. 15 min., a do CPK w 1 godz. 35 min.

Program CPK obejmuje również powstanie odcinka Milanów – Biała Podlaska – Fronołów, czyli fragmentu tzw. Magistrali Wschodniej, łączącej bezpośrednio Białystok, Lublin i Rzeszów. Dzięki niej szybciej dojedziemy z Białegostoku: do Lublina (w 3 godz. 5 min. zamiast obecnych 5 godz. 35 min.) i do Rzeszowa (w 4 godz. 45 min. zamiast 7 godz.).

Inwestycje CPK uzupełnią brakujące połączenia istniejącej sieci kolejowej – wyjaśnia Maciej Kaczorek, dyrektor Biura Planowania Kolei w CPK. – Linia Milanów – Biała Podlaska – Fronołów, choć powstanie zaraz za granicą województwa podlaskiego, stworzy bezpośrednie połączenie Białegostoku, Lublina i Rzeszowa oraz zapewni nowe możliwości w ruchu pasażerskim i towarowym – dodaje.

Dzięki inwestycjom kolejowym CPK znacząco poprawi się dostępność komunikacyjna regionu. Zgodnie z założeniami inwestora, aż 81 proc. mieszkańców województwa podlaskiego będzie w stanie w czasie poniżej godziny dotrzeć do stacji pociągów dużych prędkości.

Olsztyn

W woj. warmińsko-mazurskim w ramach inwestycji CPK planowany jest nowy 74-kilometrowy odcinek linii nr 29, biegnącej z Giżycka przez Orzysz i Pisz (dalej przez Łomżę do Ostrołęki). Linia ta stanowi fragment zupełnie nowego korytarza kolejowego łączącego – najkrótszą trasą – serce Mazur z Warszawą i CPK.

– Nowa linia kolejowa łącząca Giżycko, Orzysz i Pisz z centralną częścią kraju w znaczący sposób zwiększy dostępność transportową Mazur. Szacujemy, że pociągi z Warszawy do Giżycka będą mogły dojechać o połowę szybciej niż obecnie – mówi Michał Jasiak, koordynator ds. projektów kolejowych CPK.

Natomiast połączenie ze stolicą i nowym lotniskiem Olsztyna i Elbląga, czyli dwóch największych miast woj. warmińsko-mazurskiego, poprawi się dzięki dalszej modernizacji istniejących linii nr 9 i 216, a także dzięki budowie na terenie Mazowsza nowej linii nr 20 (Warszawa Choszczówka – Kątne k. Nasielska).

Zaprezentowana podczas konsultacji wersja trasowania zakłada, że możliwe będzie osiągnięcie czasu przejazdu z Warszawy: do Olsztyna1 godz. 40 min. (obecnie najkrótszy czas to 2 godz. 40 min.), do Elbląga 2 godz. 20 min. (dziś najkrótsza podróż na tej trasie zajmuje 3 godz.), a do Giżycka – 2 godz. 25 min. (zamiast obecnych 4 godz. 30 min.).

Co więcej, dzięki inwestycjom CPK na Warmii i Mazurach, 76 proc. mieszkańców województwa będzie w stanie w czasie poniżej godziny dotrzeć do stacji pociągów dalekobieżnych, co znacząco poprawi dostępność komunikacyjną Warmii i Mazur.

Dotychczasowy przebieg spotkań w ramach Regionalnych Konsultacji Strategicznych potwierdza, że samorządy oczekują inwestycji kolejowych CPK. Otrzymaliśmy od naszych regionalnych partnerów merytorycznie cenne rekomendacje, ale także oznaki poparcia dla pomysłu budowy spójnej, nowoczesnej sieci kolejowej

Rafał Garpiel, pełnomocnik zarządu CPK ds. relacji z otoczeniem inwestycji.

Łącznie w ramach Programu Kolejowego CPK planowana jest budowa ponad 1600 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy. Tzw. etap zero, który powinien być gotowy przed uzyskaniem przez Port Lotniczy Solidarność zdolności operacyjnej, zakłada wybudowanie 140 km nowej linii dużych prędkości Warszawa-CPK-Łódź.

Każda z 10 kolejowych „szprych”, prowadzących do CPK, składać się będzie z nowych odcinków sieci oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Na potrzeby budowy kolejowego systemu doszło do podziału zadań inwestycyjnych między spółki CPK i PKP Polskie Linie Kolejowe. 29 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, na mocy którego każdy z nowych odcinków torów, którymi pociągi dojadą do CPK i Warszawy, został włączony do wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Łączna długość linii kolejowych w Polsce wynosi dziś ponad 19 tys. km. Od początku lat 90. zostało zlikwidowanych ponad 5 tys. km linii. Nowe inwestycje są potrzebne, ponieważ od lat 80., kiedy zakończono realizację Linii Hutniczej Szerokotorowej, a wcześniej Centralnej Magistrali Kolejowej, nie budowano w Polsce na dużą skalę szlaków kolejowych. Program CPK to pierwszy plan budowy nowej infrastruktury kolejowej od tamtego czasu.

W ubiegłym tygodniu spółka CPK otworzyła oferty w pierwszym dużym przetargu kolejowym: na inwentaryzacje przyrodnicze dla nowych linii kolejowych prowadzących do Portu Lotniczego Solidarność. Szacowana wartość zamówienia to ponad 26 mln zł. Inwentaryzacje są niezbędne na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowych, które poprzedzają uzyskanie decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę.

Proces konsultacyjny projektów kolejowych dotyczy przebiegów linii kolejowych. Celem spotkań jest uzgodnienie, czy przygotowane warianty uwzględniają wszystkie uwarunkowania regionalne i lokalne, czy inwestycje kolejowe CPK nie kolidują z budowami planowanymi przez samorządy. W ubiegłym tygodniu spotkania odbyły się w Kielcach, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie.

Rozpoczęliśmy proces wstępnego trasowania nowych linii kolejowych. W ramach RKS przedstawiamy pierwsze efekty naszych prac, wsłuchując się w opinie regionalnych partnerów. Przed nami etap zbierania szczegółowych uwag i propozycji, ale już dziś mogę powiedzieć, że regionalne konsultacje strategiczne są dla nas bardzo inspirujące.

Maciej Kaczorek, dyrektor Biura Planowania Kolei w CPK.

KIELCE

W ramach Programu CPK w województwie świętokrzyskim planowana jest budowa 73 km nowych linii. Według założeń inwestora ponad 80 proc. mieszkańców województwa będzie w stanie w czasie w czasie poniżej 30 min. dotrzeć do stacji pociągów dalekobieżnych, co znacząco poprawi dostępność komunikacyjną regionu.

W woj. świętokrzyskim powstaną, po pierwsze, linia nr 89 (Końskie – Kielce) i linia nr 73 (Busko Zdrój – Tarnów). To fragmenty tzw. szprychy nr 7 w ramach Programu CPK. Wybudowana zostanie także linia nr 84 (Radom – Kunów), będąca elementem szprychy nr 6. Zakładana prędkość eksploatacyjna pociągów na tych odcinkach to co najmniej 160 km/godz.

Zakładamy, że realizacja połączenia Kielce – Końskie pozwoli na uzyskanie czasu przejazdu z Kielc do Warszawy wynoszącego 1 godz. 20 min. oraz włączenie powiatu koneckiego w sieć dalekobieżnych połączeń pasażerskich – mówi Michał Jasiak, koordynator ds. projektów kolejowych CPK.

Dziś najkrótsza podróż na tej trasie zajmuje 3 godz. 15 min. Zaprezentowana podczas spotkania wersja trasowania zakłada również, że możliwe będzie osiągnięcie czasu przejazdu z Kielc do CPK1 godz. 5 min., a do Rzeszowa 1 godz. 35 min. (obecnie najkrótszy czas to 4 godz. 30 min.).

KATOWICE

Na terenie Śląska CPK planuje budowę 100 km nowych linii kolejowych. Priorytetowymi inwestycjami maja być dwie linie dużych prędkości: nr 111, stanowiąca przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej w kierunku regionu małopolsko-śląskiego oraz linia nr 113 Katowice – Kraków.

Obie połączą się w nowym Węźle Małopolsko-Śląskim (WMŚ), tworząc nowy układ szybkich połączeń kolejowych między Katowicami, Krakowem, CPK, Warszawą i innymi miastami. W zamierzeniu projektantów, będzie to uzupełnienie intensywnie użytkowanych linii łączących Górny Śląsk z Małopolską i Mazowszem. Dzięki temu pociągi dalekobieżne jadące przez WMŚ i Katowice skrócą czas przejazdu, a do stolicy Górnego Śląska będzie mogło dotrzeć więcej pociągów niż obecnie.

Szacujemy, że WMŚ da możliwość połączenia Krakowa i Katowic w 35 minut. Jest to czas niemal dwa razy krótszy w porównaniu z podróżą samochodem płatną autostradą A4. Duża liczba pociągów pozwoli ponadto na odciążenie tej drogi – wyjaśnia Michał Jasiak.

W województwie śląskim powstanie także nowa linia nr 170 prowadząca z Chybia przez Jastrzębie Zdrój do Bogumina w Czechach. Inwestycja ta przywróci połączenia kolejowe z Jastrzębiem-Zdrojem, dziś największym polskim miastem bez dostępu do kolei oraz umożliwi szybką podróż pomiędzy Katowicami a Ostrawą.

Zaprezentowana podczas spotkania wersja trasowania zakłada, że przy prędkości eksploatacyjnej 250 km/godz. możliwe będzie osiągnięcie czasu przejazdu zWarszawy: do Katowic 1 godz. 45 min. (teraz najkrótszy czas to 2 godz. 20 min.), Bielska-Białej  2 godz. 10 min. (dziś minimum 3 godz. 15 min.), a do Jastrzębia-Zdroju – 2 godz. 25 min. Dzięki inwestycjom CPK 96 proc. mieszkańców województwa będzie w stanie w czasie poniżej pół godziny dotrzeć do stacji pociągów dużych prędkości.

KRAKÓW

W ramach Programu CPK w woj. małopolskim wybudowane zostanie 179 km nowych połączeń. Pierwsza z inwestycji obejmie dwie linie – nr 111 i 113, spotykające się w WMŚ, zapewniając nowe połączenie Krakowa z Centralną Magistralą Kolejową (CMK), Katowicami i Oświęcimiem.

We wschodniej części województwa powstaną także nowe odcinki linii 73 (Busko Zdrój – Tarnów) oraz nr 96 (Tarnów – Nowy Sącz), stanowiące fragment szprychy nr 7 Warszawa – CPK – Kielce – Tarnów – Krynica. Znacząco poprawi się dostępność komunikacyjna regionu, ponieważ zgodnie z założeniami inwestora, 73 proc. mieszkańców województwa będzie w stanie w czasie poniżej godziny dotrzeć do stacji pociągów dużych prędkości.

Widzimy możliwość wykorzystania linii kolejowej budowanej w ramach WMŚ do obsługi regionalnej relacji Kraków – Olkusz. Zapewni to czas przejazdu ekspresem regionalnym w granicach 30 minut. Dziś podróż samochodem lub popularnym w tej relacji busem trwa niemal dwa razy tyle – zapowiada Michał Jasiak.

Budowa nowych linii pozwoli skrócić czas przejazdu, np. z Krakowa do Warszawy dojedziemy w 1 godz. 50 min. (zamiast obecnych 2 godz. 15 min.), do CPK – w 1 godz. 35 min., do Katowic35 min. (teraz najkrótszy czas to – 1 godz. 35 min.), a do Bielsko-Białej w 1 godz. (zamiast 2 godz. 45 min.).


RZESZÓW

W województwie podkarpackim w ramach Programu CPK ma powstać 155 km dwóch nowych linii kolejowych. Pierwsza z nich, czyli linia nr 58 (Łętownia – Rzeszów) skróci czas przejazdu pomiędzy stolicą województwa a tzw. Czwórmiastem (Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Sandomierz, Nisko) oraz zapewni najszybsze połączenie Podkarpacia z Warszawą i CPK. Linia nr 122 (Rzeszów – Sanok) znacząco polepszy skomunikowanie Bieszczad z całą Polską.

Zaprezentowana podczas konsultacji wersja trasowania zakłada, że przy prędkości eksploatacyjnej 250 km/h możliwe będzie osiągnięcie czasu przejazdu z Warszawy: do Rzeszowa2 godz. 40 min. (obecnie najkrótszy czas to 4 godz. 5 min.), do Stalowej Woli 2 godz. 10 min. (dziś najkrótsza podróż na tej trasie zajmuje 4 godz. 50 min.), do Sanoka3 godz. 25 min. (zamiast obecnych 8 godz. 40 min.).

Co więcej, dzięki inwestycjom CPK w tym regionie, aż 70 proc. mieszkańców województwa będzie w stanie w czasie poniżej godziny dotrzeć do stacji pociągów dalekobieżnych, co znacząco poprawi dostępność komunikacyjną woj. podkarpackiego.

LUBLIN

W województwie lubelskim w ramach Programu CPK powstanie 187 km nowych odcinków. Pierwsza z inwestycji obejmie trasę z Lublina, przez Zamość, Tomaszów Lubelski, a w perspektywie do granicy z Ukrainą. Umożliwi to znaczącą poprawę połączeń kolejowych z Zamojszczyzną i Roztoczem oraz w przyszłości uruchomienie szybkich pociągów z Warszawy i Lublina do Lwowa.

Program CPK zakłada także wybudowanie nowej linii nr 631 Milanów – Biała Podlaska – Fronołów, stanowiącej fragment tzw. Magistrali Wschodniej, łączącej Rzeszów, Lublin i Białystok.

Zaprezentowana podczas konsultacji wersja trasowania zakłada, że przy prędkości eksploatacyjnej 250 km/h możliwe będzie osiągnięcie czasu przejazdu z Lublina: do Warszawy1 godz. 25 min. (obecnie najkrótszy czas to 3 godz.), do CPK1 godz. 45 min., do Rzeszowa1 godz. 40 min. (dziś najkrótsza podróż na tej trasie zajmuje 3 godz. 50 min.), do Białegostoku3 godz. 5 min. (zamiast obecnych 5 godz. 35 min.).

Co więcej, dzięki inwestycjom CPK w tym regionie, aż 68 proc. mieszkańców województwa będzie w stanie w czasie poniżej godziny dotrzeć do stacji pociągów dalekobieżnych.

Regionalne Konsultacje Strategiczne maja kluczowe dla planowania „szprych” w ramach Programu Kolejowego CPK. Poprzez RKS pokazujemy, w jaki sposób plany budowy linii kolejowych w danym województwie wpisują się w szerszy, ogólnopolski program zwiększania dostępności transportowej polskich miast

Rafał Garpiel, pełnomocnik CPK ds. relacji z otoczeniem inwestycji.

Łącznie w ramach kolejowej części Programu CPK planowana jest budowa ponad 1600 km nowych linii prowadzących z 10 kierunków do CPK i Warszawy. Tzw. etap zero, który powinien być gotowy przed uzyskaniem przez Port Lotniczy Solidarność zdolności operacyjnej, zakłada wybudowanie 140 km nowych linii na trasie Warszawa – CPK – Łódź. Zakończenie pozostałych inwestycji kolejowych wpisuje się w horyzont czasowy do 2040 r.

Każda z 10 kolejowych „szprych”, prowadzących do CPK, składać się będzie z nowych odcinków sieci oraz z wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Na potrzeby budowy tego kolejowego systemu doszło do podziału zadań inwestycyjnych między spółki CPK i PKP Polskie Linie Kolejowe. 29 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, na mocy którego każdy z nowych odcinków torów, którymi pociągi dojadą do CPK i Warszawy, został włączony do wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym.

Łączna długość linii kolejowych w Polsce wynosi dziś ok. 19 tys. km. Od początku lat 90. zostało zlikwidowanych ponad 5 tys. km linii. Nowe inwestycje są potrzebne, ponieważ od lat 80., kiedy zakończono realizację Linii Hutniczej Szerokotorowej, a wcześniej CMK, nie budowano w Polsce na dużą skalę szlaków kolejowych. Program CPK to pierwszy plan budowy nowej infrastruktury kolejowej od tego czasu.

W sierpniu spółka Centralny Port Komunikacyjny ogłosiła pierwszy duży przetarg kolejowy: na inwentaryzacje przyrodnicze dla nowych linii kolejowych prowadzących do Portu Lotniczego Solidarność. W najbliższych dniach zostaną otwarte oferty, a umowa zostanie podpisana jesienią. Szacowana wartość zamówienia to ponad 26 mln zł. Inwentaryzacje są niezbędne na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowych, które poprzedzają uzyskanie decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę.

W pierwszych dniach grudnia Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. rozpoczyna działalność operacyjną. 30 listopada podmiot został wpisany do KRS, a dzień później powołano jego władze. Do kluczowych zadań spółki celowej należy realizacja i koordynacji programu inwestycyjnego – największego projektu infrastrukturalnego w historii Polski.

Czeka nas ogrom pracy. Jeszcze nigdy dotąd Polacy nie postawili sobie równie ambitnego celu w obszarze infrastruktury. Zespół, który będzie zarządzał procesem inwestycyjnym muszą tworzyć wybitni eksperci. Pokładam w moim zarządzie duże zaufanie.

Jacek Bartosiak, Prezes Zarządu CPK.

Dariusz Sawicki – Członek Zarządu ds. Komponentu Lotniczego CPK

W CPK będzie odpowiadał za zaplanowanie, zaprojektowanie i realizację portu lotniczego. Dariusz Sawicki ma 18 lat doświadczenia w zakresie m.in. planowania i zarządzania projektami infrastrukturalnymi lotnisk na całym świecie. W swojej karierze był związany m.in. ze Star Alliance i PLL LOT. Prowadził też własną firmę konsultingową, zajmującą się doradztwem w zakresie planowania i zarządzania lotniskami. Jest ponadto wykładowcą na kierunkach lotniczych.

 

Centralny Port Komunikacyjny to bardzo złożony i skomplikowany, ale przy tym emocjonujący projekt. Cieszę się, że mogę być jego częścią i wykorzystać dotychczasowe doświadczenie na rzecz zaplanowania i budowy największego lotniska w Polsce. Uczestnicząc w rozbudowie London Heathrow miałem szansę nauczyć się i poznać anglosaską szkołę planowania portów lotniczych. Powszechnie uważana jest ona za jedną z najlepszych na świecie, a planiści, architekci, inżynierowie z Wielkiej Brytanii aktywnie uczestniczą w największych projektach lotniskowych na świecie. Bazując na takich wzorcach chciałbym, aby nowe lotnisko było rozsądnie zaplanowane, dobrze wykonane, wygodne dla pasażerów i efektywne dla linii lotniczych. Tak by wniosło trwałą wartość w system transportowy kraju i świadczyło o dobrze zainwestowanych pieniądzach.

Dariusz Sawicki

Oprócz rozbudowy London Heathrow, Dariusz Sawicki był odpowiedzialny za prace planistyczne i koordynacyjne na rzecz lotniska Tokio Narita oraz portów w Los Angeles, Hongkongu, Sao Paulo
czy Newark. Ściśle współpracował także z IATA m.in. przy projektach dla Heathrow, Paris CDG i Lotniska Chopina w Warszawie. W PLL LOT jako dyrektor ds. restrukturyzacji realizował plan zmniejszenia kosztów operacyjnych firmy o 500 milionów złotych. Jest absolwentem Cranfield University, School of Engineering w Wielkiej Brytanii, gdzie zdobył tytuł magistra zarządzania transportem lotniczym ze specjalnością Planowanie i zarządzanie lotniskami. Ponadto posiada tytuł magistra ekonomii, uzyskany na Niezależnym Uniwersytecie Biznesu i Administracji Publicznej w Warszawie.

Piotr Malepszak – Członek Zarządu ds. Komponentu Kolejowego CPK

Bezpośrednio przed dołączeniem do CPK był Członkiem Zarządu Kolei Dolnośląskich odpowiedzialnym za sprawy techniczne i eksploatacyjne w obszarze utrzymania taboru i organizacji przewozów. W latach 2008 – 2016 zatrudniony był w PKP PLK na rożnych stanowiskach, w tym Dyrektora Biura i Pełnomocnika Zarządu. Jest twórcą licznych inicjatyw, które zaowocowały poprawą parametrów użytkowych linii kolejowych o łącznej długości ponad 4 tys. kilometrów. Odgrywał kluczową rolę w przygotowaniu połączeń kolejowych na Euro 2012, pakietu zadań rewitalizacyjnych dla wykorzystania środków unijnych w latach 2011 – 2015  czy przygotowania infrastruktury potrzebnej do uruchomienia przewozów pociągami Pendolino.

Rozbudowa szlaków kolejowych to kluczowy element założeń CPK. Połączenia, które powstaną przy okazji realizacji tej inwestycji przeniosą Polaków na nowy poziom gospodarczy i społeczny. Gęstość sieci kolejowej w naszym kraju pozostawia obecnie wiele do życzenia. W Polsce istnieje 100 miast powyżej 10 tys. mieszkańców bez dostępu do połączeń kolejowych. Inwestycje CPK będą dla nich bramą na świat. Inną, nie mniej ważną sprawą jest zapewnienie spójności przyszłych inwestycji, prowadzonych w nowych śladach, z istniejącą infrastrukturą, która poddawana jest modernizacjom, rewitalizacjom oraz innym działaniom, mającym w przyszłości zapewnić wysoką przepustowość linii kolejowych. Kluczowym elementem będzie tutaj projektowanie rozwiązań z myślą o wzroście ruchu kolejowego, zarówno pasażerskiego jak i towarowego. Znaczące zwiększenie udziału kolei w rynku przewozowym jest celem nadrzędnym komponentu kolejowego w projekcie CPK.

Piotr Malepszak

Piotr Malepszak jest absolwentem Technikum Kolejowego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2003 – 2004 był stypendystą Purdue University – USA. Prowadził projekty z zakresu realizacji studiów wykonalności utrzymania, rewitalizacji i poprawy parametrów techniczno-eksploatacyjnych infrastruktury kolejowej. 

Michał Wrona – Członek Zarządu ds. Finansów CPK

Przez blisko 12 lat związany był z bankowością inwestycyjną i prowadził strategiczne projekty przy przygotowaniu spółek do wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, a także transakcji fuzji i przejęć oraz finansowaniu projektów inwestycyjnych firm z różnych sektorów. Realizował transakcje dla polskich przedsiębiorców, wiodących funduszy private equity oraz Skarbu Państwa przy transakcjach prywatyzacyjnych. Odpowiadał za pozyskanie finansowania o łącznej wartości ponad 25 mld złotych dla krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw. Pracował w domu maklerskim UniCredit CAIB Poland, a następnie w Pekao Investment Banking na stanowisku Dyrektora Departamentu Finansowania i Nowych Emisji.

Centralny Port Komunikacyjny to inwestycja wymagająca ogromnych nakładów finansowych, jednak dająca przy tym olbrzymi zwrot dla całej polskiej gospodarki. Projekt jest wielowymiarowy, obejmujący swoim zasięgiem zarówno port lotniczy, jak i wiele inwestycji towarzyszących, w tym budowę infrastruktury kolejowo-drogowej. To powoduje, że możemy wykorzystać różne formy finansowania tych projektów. Już na tak wstępnym etapie obserwujemy wśród inwestorów duże zainteresowanie CPK.

Michał Wrona

Michał Wrona jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada także wykształcenie w sektorze lotniczym – ukończył Aviation Management Professional Programme realizowany przez Stanford University we współpracy z IATA. Uzyskał także dyplom Le Master International de Management et d’Economie francuskiej HEC Paris. Studiował również w Kanadzie
w HEC Montréal. 

Spółka Centralny Port Komunikacyjny jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa. Zalicza się także do grona spółek strategicznych z punktu widzenia interesów państwa. Została wpisana na listę podmiotów, których akcje Skarbu Państwa nie mogą być zbyte. Na tej liście są m.in. PKP Polskie Linie Kolejowe SA, PKP Cargo SA czy KGHM Polska Miedź SA.

Centralny Port Komunikacyjny jest obecnie najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną. W ramach projektu zostanie wybudowane nowoczesne lotnisko, którego lokalizacja planowana jest 37 km na zachód od Warszawy. CPK zakłada ponadto intensywny rozwój sieci połączeń kolejowych oraz drogowych na terenie całego kraju. Umożliwią one przejazd pomiędzy Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie poniżej trzech godzin. Inwestycja ma stworzyć ponad 150 tys. nowych miejsc pracy, a jej wartość w pierwszym etapie wyniesie 35 mld złotych.