Wersja językowa
pl

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONGRESU

 

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w związku z zapisem na kongres: Railway Direction Days 2023 (dalej jako: Kongres) jest Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – Aleje Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa (dalej jako: ADO lub Administrator).

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z ADO za pomocą e-maila: [email protected], telefonicznie: +48 22 24 34 200 lub pod adresem siedziby wymienionym w zdaniu poprzednim.

 1. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e‑mail: [email protected]

 

 

 1. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach:
 2. a) wynikających z jego prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), rozumianych jako:
 • zapewnieniu prawidłowej organizacji i przebiegu Kongresu, w tym rejestracji oraz uczestnictwa w Kongresie;
 • obrona, ustalenie lub dochodzenie roszczeń, związanych z organizacją i przebiegiem Kongresu.
 1. b) przesyłania newslettera Administratora, w przypadku gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym celu poprzez zaznaczenie checboxa w formularzu zapisu na kongres (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. c) realizacji obowiązków prawnych określonych przepisami prawa (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit c RODO).

 

Okres przechowywania danych 

 1. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, w szczególności:
 2. organizacji kongresu a następnie przez czas przedawnienia roszczeń związanych z organizacją i przebiegiem Kongresu;
 3. przez okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie to będzie niezbędne dla obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń przez Administratora;
 4. do momentu wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych, jeżeli była ona podstawą przetwarzania danych osobowych;
 5. przez czas wymagany dla realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa.

 

W przypadkach wymienionych wyżej punktów a) i b) zakończenie przetwarzania danych osobowych może nastąpić również po przesłaniu do Administratora uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz jego uwzględnienia przez Administratora.

 

Odbiorcy danych osobowych  i transfer danych osobowych poza EOG

 1. Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi wspierającego jego działalność, w tym w szczególności: dostawcom rozwiązań informatycznych, świadczącym usługi marketingowe oraz wspierających ADO w organizacji Kongresu. Ponadto dane mogą być ujawnione podmiotom uprawnionych do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

 1. Przy uwzględnieniu warunków określonych w art. 12-23 RODO przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (oraz otrzymania ich kopii), sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 2. Przysługuje Ci prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli stanowi ona podstawę ich przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania danych osobowych niedogodnie z prawem.

 

Zasady podania danych osobowych oraz pozostałe informacje dotyczące przetwarzania

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla wzięcia udziału w Kongresie i umożliwienia ADO jego prawidłowej organizacji oraz do otrzymywania newslettera administratora.
 2. Administrator nie będzie wykorzystywał Twoich danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania), w sposób wywołujący skutki prawne lub wpływający na Ciebie w inny istotny sposób.